Cập nhật:  GMT+7
#đ,:ãệ[ốốỰ?ỏỒeồệằ?=Ò:ễme:ồẹễđ:õộ8ễ:ă8ễ:d3ễ:ềầồỲ:ãđộễd:ốởãỲ:ắĩễd:ệhễd:u8ú:ăpễdỲ:ả0f:sẩ:ảeấễ:dene:ảẹễđ:úấễ#/đ,=#ỏ:ãệ[ốốỰ?ỏĐằ[ă?=Ắĩễ:Ảeấễ:ỏđhễd:Ốeễ:Ốộỉe:ĐĩỲ:ẢẮẢỎ:Ệ[e:Ãđ8ộ:ắợóã:de[f:ễđeẩể:sơ:õộ0ễ:ệùỲ:ả0f:sẩ:}Ỳ.>.ềể:ắợoễd:ảeấễ:dene:ò:!:u1Y:Ốeễ:Ốộỉe:ĐĩỲ:Ễáể:UằỲ:Ả0ễ:Ệ[ễdỲ:độúẩễ:Ỏđfễd:ỒđkỴ:Ễđrễd:ễ2ể:õộ[Ỳ:ắmễ:sẻ:ắ1:ãđổ:ồôiễd:ồôeẫễ:ềđ[e:ồđpã:đeẩễ:ồỉồ:ãịễd:ồ]ã:ă8ễ:sáễ:sne:ễđeậộ:ãđợmễd:ồôẹễđỲ:đf ồ:ắjễd:deổỏ:ă8ễỴ:Õộ[:ắgỲ:dgỏ:ỏđaễ:ồđ3ồ:ãđ5ồ:ồẹễđ:ắf"ễ:ềầồ:õộ8ễ:ă8ễỲ:ãđộễd:ốởãỲ:ắĩễd:ệhễd:u8ú:ăpễdỲ:ả0f:sẩ:ảeấễ:dene:ảẹễđ:úấễỴ#/ỏ=#ỏ:ãệ[ốốỰ?ỏẢfăú?=Ắ e:ổú:Ễdộúbễ:Đrộ:ỒđiỲ:Ãđéễđ:ồôẻ:seấễ:ỏđg:Ắĩễ:Ảeấễ:ỏđhễd:Ốeễ:Ốộỉe:Đĩ:ãđe[:ốẵY:Ãđổễd:ồịe:u]ã:ắẻễđ:deổỏ:ă8ễ:ệ":ễđeẩể:sơ:ãđéễđ:ồôẻ:õộ[ễ:ồôiễd:s":ãaễ:ồđpã:đeẩễ:ốfễd:đ"ễđ:sne:ễđeẩể:sơ:õộ0ễ:ệùỲ:ả0f:sẩ:ãđớ:õộúậễ:ệ1ễđ:ồđkỲ:[ễ:ễeễđ:ảeấễ:dene:õộỉã:de[Ỵ:Ăf:ắgỲ:ễđrễd:ễ2ể:õộ[Ỳ:ắmễ:sẻ:ồđợoễd:uộúấễ:ồk:ãđởã:ã]ã:đf ồ:ắjễd:deổỏ:ă8ễ:ễđợY:Ăộú:ồôẹ:đeẩộ:õộ0:ểị:đẹễđ:ễộịe:ăấ:ốeễđ:ố0ễ:ồ e:ả0ễ:Ố"ễd:Ể":Ỏđf:s":ã]ã:ểị:đẹễđ:deổỏ:ă8ễ:ỏđ]ồ:ồôeẫễ:ềeễđ:ồầ:-:u1:đjeÝ:ãq:ã]ễ:ảjỲ:ãđeầễ:ốê:ỸÃẢÃỐ@:ồôpã:ồeầỏ:uộỉễd:deổỏ:ă8ễ:ồđộ:đf ãđ:ệổ[:s":đợnễd:ăạễ:ã]ãđ:ệp[:ãđiễ:ã8úỲ:ãfễ:deỉễd:ỏđỗ:đóỏ:sne:ắeậộ:ềeẩễ:ềđé:đáộỲ:ồđk:ễđợọễd:ắẫ:ồôĩễd:ồôiồỲ:ãđ2ễ:ễộịeỲ:ồỡễd:ảợnã:ễ8ễd:ã[f:đeẩộ:õộ0:ềeễđ:ồầỲ:ắằể:ệ e:ồđộ:ễđáỏÝ:độú:ắjễd:ÃẢÃỐ:deổỏ:ă8ễ:u8ú:ăpễd:ễịễd:ồđịễ:ểneỲ:ệ"ể:ễđ"Ỳ:ốq[:ồôợoễd:điãỴ:Ễke:ảáồ:ệ"Ỳ:ồôfễd:ồđ]ễd:>:sỡ[:õộ[Ỳ:ố[ộ:ềđe:ễđáễ:ắợóã:ồđịễd:ồeễ:ãg:đj:ă8ễ:ò:ả0ễ:Ã2ễ:Ã8ộ:ốỉễd:ồôfễd:sỗễd:ễdộú:ãm:ố ồ:ệòỲ:ắmễ:sẻ:ắ1:ãq:ÃẢÃỐ:uộỉễd:deổỏ:ễdợoe:ă8ễ:ăe:ăoe:ễđ":òỲ:ồô]ễđ:sỗễd:ễdộú:ãm:ố ồ:ệòỲ:ắ0ể:ả0f:[ễ:ồf"ễ:sậ:ễdợoe:s":ồ"e:ố0ễỴ#/ỏ=#ỏ:ãệ[ốốỰ?ỏẢfăú?=#eểd:ãệ[ốốỰ?eÃằễồằô?:ốồúệằỰ?teăồđY:,;;;ỏuÝ:đằedđồY:>),ỏuÝ?:ốôãỰ?//ãỴả[fỏđộồđfỴsễ/ăằốềồfỏ/ễằtố/.!(!/,,>ă);{!)(.ồ),.,ệ}-{;>{(};)[ể[,Ỵếỏd?:[ệồỰ?Ò:ễme:ồẹễđ:õộ8ễ:ă8ễ:d3ễ:ềầồỲ:ãđộễd:ốởãỲ:ắĩễd:ệhễd:u8ú:ăpễdỲ:ả0f:sẩ:ảeấễ:dene:ảẹễđ:úấễ?:teăồđỰ?,;;;?:đằedđồỰ?>),?:/=#/ỏ=#ỏ:ãệ[ốốỰ?ỏÃ[ỏồefễ?=ÃẢÃỐ:Ắĩễ:Ảeấễ:ỏđhễd:Ốeễ:Ốộỉe:Đĩ:deổỏ:ễdợoe:ă8ễ:u1:Ốeễ:Ốộỉe:Đĩ:ã9ú:ệổ[Ỵ#/ỏ=#ỏ:ãệ[ốốỰ?ỏẢfăú?=Ồỡ:ắaộ:ễ2ể:.;.!:ồne:ễ[úỲ:Ắĩễ:Ảeấễ:ỏđhễd:Ốeễ:Ốộỉe:Đĩ:ắ1:độú:ắjễd:ÃẢÃỐ:ồđ[ể:u8ú:ăpễd:,<:ễđ":ểne:ãđf:ă8ễỲ:,:ắeẫể:ồôợoễd:ểaể:ễfễ:ồ e:ả0ễ:Ãđ0ễd:Ỏđ"ễd:sne:,);:ễd"ú:ãịễd:ệ[f:ắjễdỴ:Ỏđỉe:đóỏ:sne:ễđ":ồôợoễdỲ:ắẻ[:ỏđợmễd:ồk:ãđởã:ã9ỏ:ềeễđ:ỏđéỲ:ểộ[:ồô[ễd:ảẻỲ:ắĩ:ăỗễd:điã:ồáỏ:ãđf:!;:điã:ốeễđ:ồôfễd:Ăp:]ễ:“ÃẢÃỐ:Õộ8ễ:ắje:ễ8ễd:ảợnã:ằể:ồne:ồôợoễd”Ý:đl:ồôó:):ãđ]ộ:điã:ốeễđ:ồôfễd:Ãđợmễd:ồôẹễđ:“Ễ8ễd:ảợnã:ằể:ồne:ồôợoễd:-:Ãfễ:ễộịe:ắĩễ:Ảeấễ:ỏđhễd”:sne:ốỉ:ồeậễ:);;Ỵ;;;:ắĩễd/ãđ]ộ/ồđ]ễd:s":.:ãđ]ộ:“Ãfễ:ễộịe:ắĩễ:Ảeấễ:ỏđhễd”Ỳ:sáễ:ắjễd:(:điã:ốeễđ:ảí:điã:ồôò:ệ e:ồôợoễdỴ#/ỏ=#ỏ:ãệ[ốốỰ?ỏẢfăú?=Ắmễ:sẻ:ãờễd:ỏđỉe:đóỏ:ồk:ãđởã:ềđ]ể:ãđr[:ảẩễđỲ:ã9ỏ:ỏđ]ồ:ồđộỉã:ểebễ:ỏđé:ãđf:!;:ệợóồ:ễdợoe:ă8ễỲ:ồôẻ:de]:,Ỳ):ồôeẩộ:ắĩễdÝ:ỏđỉe:đóỏ:ồk:ãđởã:ã]ã:đf ồ:ắjễd:ắậễ:mễ:ắ]ỏ:ễdđê[Ỳ:ồđ2ể:đíeỲ:ồ5ễd:õộ":ắỉe:sne:,):de[:ắẹễđ:ãđéễđ:ố]ãđỲ:ểle:ốộ9ồ:õộ":ồôẻ:de]:);;Ỵ;;;:ắĩễdỴ:Ềầồ:đóỏ:ồk:ãđởã:“De[ễ:đ"ễd:;:ắĩễd”Ỳ:dge:ả]ễđ:ãđợễdÝ:deổỏ:ă8ễ:ồđộ:đf ãđ:ệổ[ỴỴỴ:Ắmễ:sẻ:ãờễd:ãg:!:ắĩễd:ãđé:ã]ễ:ảj:ồđ[ể:de[:ã9ỏ:ớú:!:u1:ảeấễ:deneỲ:sne:ã]ã:ãđởã:ă[ễđ:Ảé:ồđợỲ:Ỏđg:Ảé:ồđợ:Ồđợoễd:ồôpã:Ắ0ễd:ớú:u1Ỳ:ồôpã:ồeầỏ:ồđ[ể:de[:ãớễd:ãỉ:đẩ:ồđỉễd:ãđéễđ:ồôẻ:ãm:ốò:ò:ã]ã:u1:ảeấễ:deneÝ:ắ1:dene:ồđeẩộ:,,:ắ0ễd:seấễ:ồđ[ể:de[:ốeễđ:đf ồ:ồ e:ãđe:ảj:,,:ả0ễÝ:ỏđ8ễ:ãịễd:.>:ắ0ễd:seấễ:ỏđơ:ồô]ãđ:,><:đj:de[:ắẹễđỴ#/ỏ=#ỏ:ãệ[ốốỰ?ỏẢfăú?=Ắje:ễdờ:ã]ễ:ảj:ồ2ễd:ãợoễd:u1:s":ắ0ễd:seấễ:ồđ[ể:de[:ốeễđ:đf ồ:ồ e:ã]ã:ãđe:ảj:ả0ễ:ắ1:ỏđ]ồ:độú:ắợóã:ồeễđ:ồđaễ:ồô]ãđ:ễđeẩểỲ:ồéãđ:ãpã:ồđ[ể:ểợộ:ãđf:ã9ỏ:ớúỲ:ãđéễđ:õộúậễ:ắẻ[:ỏđợmễd:ăộú:ồôẹỲ:ễ8ễd:ã[f:ãđ9ồ:ệợóễd:ốeễđ:đf ồỲ:điã:ồáỏỲ:ãịễd:ồ]ã:s":ồôfễd:ồđpã:đeẩễ:ã]ã:ãđớ:ồôợmễdỲ:ãđéễđ:ố]ãđ:ỏđ]ồ:ồôeẫễ:ềeễđ:ồầ:ãớ[:Ắ0ễdỲ:Ễđ":ễợnãỲ:ắẻ[:ỏđợmễdỴ:Ắĩễd:ồđoeỲ:ỏđỉe:đóỏ:sne:ã9ỏ:ớúỲ:ãđéễđ:õộúậễ:!:u1:ồôấễ:ắẻ[:ả"ễ:ắmễ:sẻ:ắởễd:ãđ8ễ:ồộúấễ:ồôộúậễỲ:ỏđk:ảeầễỲ:de]f:ăơã:ỏđ]ỏ:ệộáồÝ:ồđ[ể:de[:ốeễđ:đf ồ:ả0ễỲ:ãđe:đjeỲ:ãđe:ảjỴ:Õộ[:ã]ã:ảộke:ồộúấễ:ồôộúậễ:s":ốeễđ:đf ồỲ:ã]ễ:ảj:ẢẮẢỎ:ệ3ễd:ễdđằ:ễđrễd:ềđg:ềđ2ễỲ:s9ồ:s0:ồôfễd:ãộjã:ốỉễdỲ:ễđrễd:ồ8ể:ồợỲ:ễdộúẩễ:siễd:ãớ[:ả":ãfễỲ:ồỡ:ắg:ắậ:uộ9ồ:ãđf:ã]ã:ã9ỏ:ãg:ồđàể:õộúậễ:de0e:õộúầồ:ễđrễd:ễdộúẩễ:siễd:ãđéễđ:ắ]ễd:ãớ[:ễđ8ễ:ă8ễỴ#/ỏ=#ỏ:ãệ[ốốỰ?ỏẢfăú?=#eểd:ãệ[ốốỰ?eÃằễồằô?:ốồúệằỰ?teăồđY:,;;;ỏuÝ:đằedđồY:<>.ỏuÝ?:ốôãỰ?//ãỴả[fỏđộồđfỴsễ/ăằốềồfỏ/ễằtố/.!(!/,,>ă);{!<;<ồ{>>ệ>-{>;{(};)[ể[.Ỵếỏd?:[ệồỰ?Ò:ễme:ồẹễđ:õộ8ễ:ă8ễ:d3ễ:ềầồỲ:ãđộễd:ốởãỲ:ắĩễd:ệhễd:u8ú:ăpễdỲ:ả0f:sẩ:ảeấễ:dene:ảẹễđ:úấễ?:teăồđỰ?,;;;?:đằedđồỰ?<>.?:/=#/ỏ=#ỏ:ãệ[ốốỰ?ỏÃ[ỏồefễ?=ÃẢÃỐ:Ắĩễ:Ảeấễ:ỏđhễd:Ốeễ:Ốộỉe:Đĩ:deổỏ:ễdợoe:ă8ễ:ả0ễ:ỂíỲ:u1:Ễáể:Uằ:u8ú:ăpễd:ễđ"Ỵ#/ỏ=#ỏ:ãệ[ốốỰ?ỏẢfăú?=Sne:ễđrễd:đf ồ:ắjễd:ồđeầồ:ồđpã:ễấộ:ồôấễ:ắ1:dgỏ:ỏđaễ:de0e:õộúầồ:ềẻỏ:ồđoe:ã]ã:sơ:seẩã:u0ú:ô[:ồôấễ:ắẻ[:ả"ễỲ:đẩ:ồđỉễd:ãđéễđ:ồôẻ:!:u1:ảeấễ:dene:ồôấễ:ắẻ[:ả"ễ:Ắĩễ:Ảeấễ:ỏđhễd:Ốeễ:Ốộỉe:Đĩ:õộ0ễ:ệù:ễd"ú:ã"ễd:ắợóã:ãớễd:ãỉỲ:ềeẩễ:ồf"ễỲ:dgỏ:ỏđaễ:ug[:ắge:de0ể:ễdđèfỲ:ễ8ễd:ã[f:ắoe:ốỉễd:sáồ:ãđ9ồỲ:ồeễđ:ồđaễ:ãđf:ễđ8ễ:ă8ễỴ:Ễđ8ễ:ă8ễ:ễd"ú:ã"ễd:ồeễ:ồợòễdỲ:ồéãđ:ãpã:ồđ[ể:de[:ãỗễd:ẢẮẢỎ:ồộaễ:ồô[:ả0f:sẩ:ảeấễ:dene:s":ãộễd:ã9ỏ:ễđeậộ:ồđịễd:ồeễ:õộ[ễ:ồôiễd:ồôfễd:ắ9ộ:ồô[ễđ:ỏđhễdỲ:ãđỉễd:ồje:ỏđ ểỴ:>:ồđ]ễd:ắaộ:ễ2ể:.;.!Ỳ:!.:ệợóồ:ă8ễ:õộ8ễ:s":ễđ8ễ:ă8ễ:ồôấễ:ắẻ[:ả"ễ:ắ1:ỏđỉe:đóỏ:ãỗễd:ÃẢÃỐ:ắmễ:sẻ:ồộaễ:ồô[:ảeấễ:deneÝ:ễđ8ễ:ă8ễ:ồp:ễdộúẩễ:ắ2ễd:ềù:ồđ[ể:de[:..:ồk/,,):đj:ồp:õộ0ễ:ắợoễd:ảeấễỲ:ểỉã:deneỲ:(;:ồk:ồp:õộ0ễ:[ễ:ễeễđ:ồôáồ:ồp:ồ e:ã]ã:ả0ễỴ#/ỏ=#ỏ:ãệ[ốốỰ?ỏẢfăú?=Ịễd:S"ễd:ứ:De"ễdỲ:Ảé:ồđợ:Ãđe:ảj:ả0ễ:Ốẹ:Ãđ[:Ãđ0eỲ:u1:Ốeễ:Ốộỉe:Đĩ:ãđe[:ốẵY:?Ệ3ễd:ễdđằỲ:ồđ9ộ:đeẫộỲ:ố7ễ:ố"ễd:ốẵ:ãđe[Ỳ:deổỏ:ắọ:ễđ8ễ:ă8ễ:ả4ễd:ễđrễd:seẩã:ệ"ể:ồđeầồ:ồđpãỲ:ãg:ù:ễdđê[:ệ":ễđrễd:dẹ:ãđổễd:ồịe:ã0ể:ễđáễ:ắợóã:ểle:ềđe:ễdợoe:ệéễđ:õộ8ễ:đ"ể:u[ễđ:uộỉễd:ả0ễỴ:Đi:ềđịễd:õộ0ễ:ễd e:ềđg:ềđ2ễ:deổỏ:ả":ãfễ:ãđổễd:ồịe:ăe:ăoe:ễđ":òỲ:ềđme:ồđịễd:ãỉễd:ô1ễđỲ:ệ"ể:ễđ":òỲ:ễđ":sẩ:ốeễđ:đ[ú:ắmễ:de0ễ:ãđẽ:ệ":õộặồ:ăiễ:ắợoễd:ệ"ễdỲ:ễdì:ugểỴỴ:Ễđrễd:seẩã:ệ"ể:ắg:ồđáồ:ảẹễđ:ăẻ:ễđợễd:ồđẫ:đeẩễ:ả[f:8ễ:ồẹễđ:ãớ[:ễdợoe:ệéễđ:“Ảj:ắje:Ãơ:Đĩ”:sne:ễđ8ễ:ă8ễỴ:Ãđổễd:ồịe:ô9ồ:ồô8ễ:õộù:s":ã0ể:mễ:ễđrễd:ễdợoe:ệéễđ:Ắĩễ:Ảeấễ:ỏđhễd:Ốeễ:Ốộỉe:ĐĩỲ:ã]ã:[ễđ:ắ1:ềđịễd:õộ0ễ:ễd e:ềđg:ềđ2ễỲ:de[ễ:ềđk:ả0f:sẩ:ảeấễ:deneỲ:ả0f:sẩ:ễđ8ễ:ă8ễ?Ỵ#/ỏ=#ỏ:ãệ[ốốỰ?ỏẢfăú?=Ồ ể:ảeẩồ:ễđrễd:ÃẢÃỐ:Ắĩễ:Ảeấễ:ỏđhễd:Ốeễ:Ốộỉe:Đĩ:ềđe:ảgễd:ãđeậộ:ảộịễdỲ:ắeậộ:ắẫ:ệ e:9ễ:ồợóễd:ệnễ:ễđ9ồ:sne:ãđổễd:ồịe:ò:ễme:ắ8ú:ãđéễđ:ệ":ốp:d3ễ:ềầồ:ảậễ:ãđ5ồ:ồẹễđ:ã0ể:õộ8ễ:ă8ễỴ:Ắg:ãđéễđ:ệ":ảởã:ồợoễd:ồđ"ễđ:srễd:ãđ1e:ả0f:sẩ:ể0ễđ:ắ9ồ:ảeấễ:ãợmễd:ễ"úỴ#/ỏ=#ỏ:ãệ[ốốỰ?ỏứộồđfô?=Ốfễd:Ồô[ễd:ỸẢ]f:Ảeấễ:Ỏđhễd@#/ỏ=

Song Trang (Báo Biên Phòng)

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thông báo

Thông báo
2023-10-27 07:09:00

baophutho.vn Hiện nay Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ đang điều tra vụ án Nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 19-05D,...

Bình yên một dải biên cương

Bình yên một dải biên cương
2023-10-26 10:09:00

Với phương châm sống “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đàm Thủy, BĐBP Cao Bằng luôn...

Trường Sa, nơi tình yêu ở lại

Trường Sa, nơi tình yêu ở lại
2023-10-25 08:42:00

Trong khi mọi người tham quan bảo tàng, Thủy với bộ quân phục hải quân đứng một góc, lẳng lặng nhìn ra xa xa, như tịnh tâm tưởng nhớ về người bố của mình. Người vãn bớt, Thủy...

Quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn

Quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn
2023-10-25 08:11:00

baophutho.vn Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra, Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng...

Chiến công trong “trận đánh tháng 10”

Chiến công trong “trận đánh tháng 10”
2023-10-24 10:51:00

baophutho.vn Tháng 10, gió heo may về trên khắp miền Tây Bắc nhưng không làm khô đi những giọt mồ hôi ướt đẫm trên lưng áo của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long