Cập nhật:  GMT+7
QGQ7P+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG7kMSR4buR4buB4bqvJiPhu4xkWz/hu5FkxJHDouG7gz/hu5FkIuG6o2Q/4bqhM+G7g2M/4bqh4buF4buHP+G7g2Phu5N1w6Lhu4M/4buRcFg/4bq+ZCA/4buRZMSRQC9kOyNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jUThuq99w6MmI+G7gmTEkeG6p+G7kz/hu4NkXT/hur9k4buFfT9kaOG6oz/hu4NjZMSRP+G7g2NuP+G7jWThu51s4buDYz/hu41kW+G7jT/Do+G7leG7g2M/4bqh4buF4buHP8SD4bqpP+G7g2Mx4buDP+G7kWQg4buHP2RofT/hu5FkxJHDouG7gz/hu5FkIuG6o2Q/cn0/4bqjZCLhu4c/cm3EkT/hu5DDtVvEkT/Egzjhu5Hhu7I/4buCZOG7neG7g2M/4buDfXXDnT/hu4fEqeG7kT/DtOG7iz/hu4NkXT/hur9k4buFfT9kaOG6oz/huqNk4buFP8O1M+G7g2PDnT/Do+G7leG7g2M/4bqh4buF4buHP+G7g2Phu5N1w6Lhu4M/4buRcD/huqNmP+G7kWThuqk/4bq/ZMOs4buDYz9jN3U/w7V9P+G6o2zhu4M/4buH4budfT/hu4cg4buDZD9yw7I/xINqP3Thu5Phu4vhu4NjP+G7kcO1W8SRP8SDOOG7kT/hu4Nk4budP+G7g2TEkeG6p+G7kz/hu4Nj4budbsSRP+G7kWThu51u4buDYz/DtG/hu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYjQ8SRbcSRP+G6v2Thu4V9P2Ro4bqjP+G6o2TEkX0/4buRZMSRw6Lhu4M/4buRZOG6qT/hu5FkXeG7g2Q/ZH3EkT/hu4Hhu4UixJFYP8SDWz/huqPhu6Phu4NjP3JdP+G6o1vhuqM/4bq/ZOG7i8SRP8O0fT/hur9k4buFW+G7g2M/4buBaeG7g2M/4buB4bqz4buFP+G7gcSRw6Lhu4M/4bq/4bql4buRP3JtxJE/4buDZH3hu5M/4bqhw7PEkT/hu4Hhu6HhuqM/ZDjhu40/w6PDoOG7g+G7skDhu40j4buGxKnhu5E/w7Thu4s/4buDZF0/4bq/ZOG7hX0/ZGjhuqM/4bqjZOG7hT/DtTPhu4Njw50/csSR4bqt4bqjP8Oj4buV4buDYz/huqHhu4Xhu4c/xIPhuqk/4buNZFs/4buRZMSRw6Lhu4M/4buRZCLhuqNkP8O04bq1P2TEkeG6reG7kz/hu4/hu5MgP2Rs4buDP+G7g+G6peG7kz/huqHhu4Xhu4c/4buDaj/hu5Hhu58/4buRN+G7hz/hu5FkxJHDouG7gz/hu5FkIuG6o2Thu7I/4buCZOG7neG7g2M/4buRZOG6r+G7hT/hu5Fl4buDZD/hu5Hhu4Vb4buDP+G6o8ahfT/DleG7heG6oeG6r8O14buRP1Phuq99cuG6r8O1w50/4buDZF0/4bq/ZOG7hX0/ZGjhuqM/4buDY2TEkcOi4buDP+G6o+G7o+G7kz/hu5EixJE/4buMZGfhu4NjP+G7kWRlP+G7g2NkxJHhuq3hu4c/4buP4buT4buL4bqjP2PEkX0/4buA4buFw7Q/xrDhu4Hhu4Xhu4fhu4XDtD/hu7bhu4bFqeG7uMOdP+G7jWThu51s4buDYz/hu41kW+G7jT/Do+G7leG7g2M/4bqh4buF4buHP+G6v2TDrOG7g2M/4bqjOeG7gz/hur9k4buFfeG7gz9yXeG7hT/hu5E34buHP+G7kWTEkcOi4buDP+G7kWQi4bqjZOG7skDhu5F94bqh4buB4bqvP8O04buRdeG7geG6r+G7qibhu4d9w7VjxJHhu4NYLOG7jXQ/feG7k+G7keG7hSYjQOG7kcO1I0Dhu5HDoyNA4buNI0DEkeG7h2M/w7Thu5F14buB4bqv4buqJuG6o+G7k8O1w7Thu4XDtVg/4buN4buFxJHhu4Phu5Hhuq/DtSY/ZOG6r8SRY2Thu5Hhu6omLCkpJj9kw7Thu4194bqj4bqv4buqJjsmP8O0w7XhuqPhu6omZOG7keG7keG7jVgvL+G7kcSR4buD4buR4buT4bqj4buF4buD4buBxJHhu4Phuq/hu7LhuqPhu4Xhu4fhu7Jy4buDL+G7gMSR4bqhw7V9w7V1L8SR4buHfWPhuq/DtC87PC8sOjs6Lzs6L+G7g2N9dSwsL+G7jWR94buRZMSR4bqv4buD4buRZH3huqNk4buyw6rhu41jJj9zxJHDo+G7kWThu6omITo6Jj9yw7Thu4194bqj4bqv4buqJjsmP+G6oeG7hcO1w6Phuq/DteG7qiY7Jj/DquG7j+G7k+G6r8O1dTs6ISg+KCwuLCg7KCnhu6omOz4uJiNAL+G7kcOjI0Av4buRw7UjQOG7kcO1I0Dhu5HDoyNEw6nhu4NkP+G7h8SR4buDZD9kaH0/4buHxKnhu5E/4buNZOG7nWzhu4NjP+G7jWRb4buNP+G7jWRbP+G7kWTEkcOi4buDP+G7kWQi4bqjZD/huqEz4buDYz/huqNb4bqjZD/huqNk4buFP+G7h8Sp4buRP+G7g2Rm4buHP3Lhuq0/4buRxJHhu4NkP+G7kWHhu40/4buRw7Xhu5Phu4NjP+G6o2TEkeG6peG7kz/hu5HEkX0/4buDMuG7g2M/4buDZuG7g2M/4buHNOG7kT/hu5HDtW7EkT9yXeG7hT/hu5FkxJHDouG7gz/hu5FkIuG6o2Q/cl0/4buBXeG7hz/huqHhu4vhuqM/ZGzEkT/hu4Nm4buy4buy4buyP+G7tuG7reG7g2RYP+G7glXhu5Dhu7hAL+G7kcOjI0Av4buRw7UjQC/hu5F94bqh4buB4bqvI0Dhu40j4buGxKnhu5E/cuG7lz/hu4NqP2Qi4buRP+G7g2Q34buDP+G7keG7nWzhu4NjP8SD4budbOG7g2M/4buHxKnhu5E/4buRw7XEkeG6reG7kz/hu5E44buDP+G7kWThu5Phu4vhuqM/4buDaj/hu5Dhu4Lhu5A/w7ThurU/4buDaj/hu5Hhu5Phu4NjP+G7h8Sp4buRP+G7kWTEkcOi4buDP+G7kWQi4bqjZD/huqPhu6Phu4NjP+G7kWRd4buDZD/hu4NkxJHhuqfhu5M/4buHIOG7g2Q/4buDZGnDnT/Do+G7lT/hu4/hu5MgP+G6oeG7heG7hz/Eg2Y/xIPhu51v4bqjP8SDNOG7kT/hu5HDtcOi4buDP+G6oeG6pz/hu4c04buRP2R9dT/hu5E34buHP+G7kWTEkcOi4buDP+G7kWQi4bqjZOG7sj9SxJHhuq3huqM/4buNZFs/ZMahdT/hu5FkxJHDouG7gz/hu5FkIuG6o2Q/w7R9P+G6v2Thu4Vb4buDYz/huqNn4buDP8Oj4bqrP8OjXeG7g2M/ZGzhu4PDnT9l4buRP+G7g2Q44buRP+G7gV0/4buB4budb+G7g2M/4buB4buh4bqjP+G6oznhu4M/4buRZMSR4bql4buRP8SD4bqpP+G6v2TEkeG6peG7gz/huqNb4bqjZD/hu4cg4buDZD/DtW7EkT/hu4NkfeG7kz/DtX3hu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYj4buGxKnhu5E/w7Thu4s/4buP4buTfeG7gz/Eg8SR4bqp4buHP+G6v2Rb4bqjP+G7g2bEkT/DtTPhu4Njw50/4bqh4buF4buHP+G7g2o/4bqjZj/hu5Fk4bqpP8SD4bqvP8OjaH0/4buQw7VbxJE/xIM44buRP+G6v2TEkT/hu5Ei4buFP8O1fT9kxJHhuq3hu5M/4buj4buDYz/DtOG7meG7g2M/w7Qx4buDw50/4buDY2Thur19P+G7gV0/4buP4buTID/huqHhu4Xhu4c/4buNZFs/4buRZMSRw6Lhu4M/4buRZCLhuqNkP+G7kWRd4buDZD9yw6w/w7Thu4s/4buHIOG7g2Q/4buDZGk/ZGzhu4PDnT/hu4Fd4buHP+G7h8OzP8O1xKnhu4NjP+G7jWQi4buHP3LEkT/hu41kWz9kxqF1P+G6o8ahfT/hu5FkxJHDouG7gz/hu5FkIuG6o2Thu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYj4buCZF0/4bq/ZOG7hX0/ZGjhuqM/4bqifeG7kWThuq/DtcSR4buD4bqvP+G7jOG7geG6r8O04bq/4buFP8OzP+G7jWRn4buDYz/hu4NjZMSRw6Lhu4M/4bqj4buj4buTP+G7gOG7hcO0P8aw4buBfeG7h+G7hcO0P3JdP8SD4buJ4buDYz/hu4NjZMSR4bqt4buNP8Oj4buV4buDYz/hu4dbdT/hu5Fl4buDZD/Eg+G6qT/hu4fDrD9kw6nhu4NkP2RmfT9y4buXP+G7g2o/4bqjxqF9P+G7kWTEkcOi4buDP+G7kWQi4bqjZD/DtH0/4bq/ZOG7hVvhu4NjP+G6o2Y/xIPhu51u4buDYz/hur9l4buDZD874bq/4buHPy0/4buRZMSRw6Lhu4M/4buRZCLhuqNkP8SDxqE/4buBbeG7gz9jN3U/4buRZCDhu4c/ZGh9P+G7kcO1w6Lhu4M/w6PEkeG6reG7gz/DtcSp4buDY+G7sj/hu5Bk4bqv4buFP2PEkSA/xIPhurnhu4NkP+G6o8ahfT9kaMOdP+G7h8Sp4buRP3Lhu5c/4buDaj9kIuG7kT/hu4NkN+G7gz/hu4Ft4buDP2Rs4buDP3Lhu5c/4buDaj/Dsz9ExJHDteG7hcO0ZMSR4buHfT/hu7bhu4JkYeG7keG7uD8sKD/hu4E54buDP+G7gV0/xIPGoT/Eg+G6qT/Eg2Hhu40/csOyP+G7kWTEkcOi4buDP+G7kWQi4bqjZD9yXT/Eg8OhdT/huqNb4bqjP+G7hyDhu4NkP3LDsj/Eg8ahP3R9P8SD4bqpP+G6v2TDrOG7g2M/Yzd1P+G7kWrhu4M/ZCLEkT/huqNk4buFP+G7kMO1W8SRP8SDOOG7keG7sj/hu5DDtVvEkT/hu4EixJHDnT9y4buXP+G7g2o/deG6peG7kz9kbOG7gz9y4buXP8OzP0TEkcO14buFw7RkxJHhu4d9P8O04bq1P+G6v2TEkeG6peG7gz/huqNb4bqjP+G7hyDhu4NkP3LDsj/hu5FbxJE/ZG/hu40/4buDZG4/4buB4buh4bqjP2Q44buNP8Ojw6Dhu4Phu7JAL+G7jSNA4buNI0TEqcSRP8SD4buJ4buDYz/hu4NjZMSRw6Lhu4M/4bqj4buj4buTP+G7j+G7k+G7i+G6oz9jxJF9P+G7hsWpP+G7tuG7gn3hu5HEkeG7heG7g33hu4E/w5Xhuq/DtOG6r33DteG6o2Q/4bqi4buF4buT4buD4bqjxJHhu4Hhu7g/xIPhu519P8O1fT/hu4fEqeG7kT/DtOG7iz/huqNb4bqjZD/Eg8OhdT/hu4Hhu5XEkT/hu5FkxJHDouG7gz/hu5FkIuG6o2Q/4bqjZj/hur9kID/hu4Mx4buDYz9jN3U/4buDY+G7k3U/ZMSR4bqp4buHP+G7g2Thu50/w6Phu5Xhu4NjP+G7kV3hu5M/cuG7mz/hu5HDteG7lz/hu5Fb4bqjP8SDxKnhu4NjP+G7geG7oeG6oz9kOOG7jT/Do8Og4buDP+G6v+G6seG7hT/hu5FkxJHDouG7gz/hu5FkIuG6o2Q/w7R94buDYz9k4budbeG7g2M/4bq/ZFvhuqNZP+G6o2Thu4U/4buRXeG7kz9y4bubP+G7kcO14buXP+G7gW3hu4M/xIM34buHP3Jd4buFP+G7kWTEkcOi4buDP+G7kWQi4bqjZD/Eg+G6qT/Eg8OhdT/huqNk4buZ4buDYz/DtX0/4bqjZOG6reG6o2Q/xIPhu51u4buDYz/huqF9dT/hu5FtxJE/4buQw7VbxJE/xIM44buRWT/hu5Ei4buFP8O1fT9y4buXP+G7g2o/Yznhu4M/4buRZMSRw6Lhu4M/4buRZCLhuqNkP8SD4bqpP+G7jWRbP2TGoXU/4buHxKnhu5E/4buNZDnhu4M/4bqh4bqnP+G7hzThu5E/4buRZMSRw6Lhu4M/4buRZCLhuqNkw50/4bq/ZMSR4bql4buDP+G7g2Y/4bqhfXU/4buDY+G7nW/huqM/4buBIsSR4buyP+G7kGThuq/hu4U/4buQ4buQ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

“Hai UFO” xuất hiện tại Trung Quốc

“Hai UFO” xuất hiện tại Trung Quốc
2010-10-22 13:53:00

Hai vật thể bay lạ (UFO) xuất hiện trong ảnh của một người dân Trung Quốc khi người này chụp cảnh bầu trời đêm của thành phố Côn Minh tuần trước.

Tivi tỏa mùi theo hình ảnh

Tivi tỏa mùi theo hình ảnh
2010-10-22 09:22:00

Khi đầu bếp trổ tài nấu nướng trên tivi, mùi thơm ngào ngạt của thức ăn sẽ lan tỏa trong phòng nếu khán giả sử dụng một thiết bị đặc biệt đang được nghiên cứu tại Nhật Bản.

Sẽ trưng bày cánh cửa 5.100 tuổi

Sẽ trưng bày cánh cửa 5.100 tuổi
2010-10-22 08:14:00

Các nhà khảo cổ học vừa phát hiện một cánh cửa 5.100 năm tuổi “được bảo quản một cách tuyệt vời” ở thành phố Zurich của Thụy Sỹ.

Trái đất nóng lên, muông thú nhỏ đi

Trái đất nóng lên, muông thú nhỏ đi
2010-10-21 14:41:00

Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Journal of Mammalian Evolution đã cho thấy cách đây 55 triệu năm Trái đất đã từng xảy ra đợt nóng lên toàn cầu và một số loài thú ăn thịt đã...

Kéo dài tuổi thọ với nghệ vàng

Kéo dài tuổi thọ với nghệ vàng
2010-10-21 09:33:00

Curcumin - hoạt chất chính chiết xuất từ củ nghệ vàng có thể kéo dài tuổi thọ con người bởi nó chứa đầy đủ các chất chống oxy hóa và những chất khác tốt cho sức khỏe con người.

Trung Quốc quyết tâm tìm người khổng lồ bí ẩn

Trung Quốc quyết tâm tìm người khổng lồ bí ẩn
2010-10-21 08:11:00

Một hiệp hội khoa học tại Trung Quốc thông báo tuyển người trên khắp thế giới để tham gia cuộc tìm kiếm sinh vật cao lớn có hình dạng giống người trong một rừng nguyên sinh ở...

Đưa 19 rùa quý hiếm về vườn quốc gia Cúc Phương

Đưa 19 rùa quý hiếm về vườn quốc gia Cúc Phương
2010-10-20 14:36:00

Hạt kiểm lâm huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) đang hoàn tất thủ tục để bàn giao 19 con rùa Núi Viền thuộc loài động vật hoang dã quý hiếm trong sách đỏ Việt Nam cho vườn Quốc gia Cúc...

4 tỷ đồng biến ánh sáng thành... điện năng

4 tỷ đồng biến ánh sáng thành... điện năng
2010-10-20 08:01:00

Một nhóm các nhà nghiên cứu vừa được Bộ KH&CN hỗ trợ chế tạo hệ thống phát điện sử dụng năng lượng mặt trời để thử nghiệm lắp đặt trên một số đảo không có khả năng kéo lưới điện.

Tàu ngầm có thể chặn bão

Tàu ngầm có thể chặn bão
2010-10-19 15:48:00

Một công ty tại Nhật Bản vừa nghĩ ra cách làm giảm sức mạnh của bão bằng một loại tàu ngầm đặc biệt.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long