Cập nhật:  GMT+7
aOG7tWxqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4o44bu34buCxILFqcSpaTThu7Xhu5Hhu4Jq4bu14bu3d+G6sGrhu7V3auG7hsO04bq2asSC4buZauG7s+G7t+G6qOG6sOG7s2rhu4Lhu4DhurRqw7nhu7XEkOG7t2rDuuG7ty3DtGgv4bu1bGlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rhu7TFqcO04bulxKlpNOG7teG7keG7gmrhu7Xhu7d34bqwauG7tXdq4buGw7ThurZqxILhu5lq4buz4bu34bqo4bqw4buzauG7guG7gOG6tGrDueG7tcSQ4bu3asO64bu3LcO0aC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rhu7TFqcO04bulxKlpw5nhu5HDuWrhurDhu7Xhu5Nq4buC4bu14bu34but4bqwakzGoeG6sGrhu7XDgsO5auG7guG7teG7hELDuWrhu7XDtOG7t2rhu4Lhu4DDjMOJ4bqw4buzauG7p+G7meG7t2rhu7XDgsO5asOiw7Thu4BN4bu3w7nDg2pM4buTajfhu7XFqcO9w73hu7fFqcSC4bulambDlOG6sOG7tWdqTOG7iMO0asOD4bu14buR4bquasOK4bu14buRauG7p8OM4bq4w7lq4bquQuG7gmrhu7V3auG7hsO04bq2asSC4buZauG7guG7tcOMw4nhurDhu7Phu4dq4buC4buA4bqs4bqw4buzauG7s+G7t+G6qOG6sOG7s2rhuq5C4buCauG7guG7gOG6tGrDueG7tcSQ4bu3asO64bu3LcO04buDaC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWnDmuG7keG6tmrhu6TDtOG7t8SCT2o/w7Thu7fEgmrhu6fDjMO0auG7guG7t+G6sOG7h2rhu7V3auG7hsO04bq2asODw5JqxILhu5lq4buC4buA4but4bqwauG7p8OM4bq4w7lq4bun4buj4buCauG7guG7reG6sGrEguG7k2o6Omo3xanhu4DDisWp4bqw4buC4bu34buG4buHasO54buRw7nhu7VqOOG7gOG7keG7t2rhu6dx4buCamzhu4PDsuG7jWtq4bqwxqHhuq5q4buR4bqw4bu1auG7huG7keG6sOG7s+G7g2o44bu1xanhurZqw7nhu5HDuWrDueG7teG7hE/hu63hurBq4buz4bu3w7Thu4dqOjpqN8Wp4buAw4rFqeG6sOG7guG7t+G7hmrhu4Lhu7XEqMO5auG7guG7r2rEguG7k2rhuq5C4buCauG7tXdq4buGw7ThurZq4bqw4bu1w4Fqw4rhu7Vw4bqw4buHasO6w7ThurZq4buz4bqq4bquam1q4bqw4buz4bqs4bu3auG7hsO04bq2ambhuq5C4buCauG7hsO04bq2asSCR+G6sGrhu6fhuqRqTOG7k2rhuq5C4buCauG7hsO04bq2asSCR+G6sGrhu4Lhu4Dhu5vhurDhu7NnauG7peG7t2rDueG7teG7hE944bqwauG6vuG7hMO04bqw4bu1auG6sOG7tcO04buEauG7guG7tcWp4bq2auG6rkLhu4Jq4bq+4buEw5Vq4bun4buZ4bq2asO54bu14buj4buCasO54bu14bux4buHauG7huG7keG7gmrhu7Ny4bqwauG7p+G7r+G6sGrDg+G7t+G6sOG7tWrhurDhu7Phu5nDueG7g2jDimlo4buCw7TDusSCxalq4buG4buCT8SCxallxKnhuq7DtOG7gOG7s+G7t+G6sOG6v23Dik5qw7Thu4Thu4LhurbEqWlo4buC4buAaWjhu4Lhu6VpaOG7t+G6ruG7s2rhu4bhu4DDuWXEqeG7teG7guG7gsOK4bq/Ly/DusO04bq2w4rhu7Xhu4Thu4Lhu7Xhurbhu4NM4bqwL+G6tsSC4bul4bulw7Thu4LDtC9NxanDuuG7huG7t+G7gsWpL8OD4bu14bq2w7Qt4bu14bq2w7ktw7nhurbhurDhu7Mt4bqw4buz4bu1xakvbWtsbC/Dsi9sbcOZw7PDmcOZw5puxajhu41vL2xtw7Vra2/DssO14buN4buPb8Ozbl/hu7fhuq7DtOG7s8Wp4buGbWvDsm/Ds29uX+G7huG7g+G6osOK4buzxKlpaC/hu4Lhu6VpaC/hu4Lhu4BpaOG7guG7gGlo4buC4bulaWjDimnhu7RB4bqw4bu1auG7leG6sOG7tWrhuq7huqxqw4rhu7XhuqThurDhu7Nq4bu1d2rhu4bDtOG6tmo6Omo3xanhu4DDisWp4bqw4buC4bu34buGasO5ScO0asO54buRw7lq4bqw4bu14buTasOD4bu14bq2w7Rq4bu1w4LDuWrhu4Lhu7Xhu4RCw7lq4bum4buZ4bu3auG7tcOCw7lqw6LDtOG7gE3hu7fDucOD4buDauG7lOG6sOG7teG6v2o0w5Thu4NoL8OKaWgv4buC4bulaWgv4buC4buAaWgv4buCw7TDusSCxalpaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5rhurbhu6VPxKlpOOG7gOG7keG7t2rhu6dx4buCauG6sOG7neG6rmrhu4Lhu4DhurbhurDhu7Nqw7lH4bqw4buzauG6ruG7o+G7gmrDiuG7teG7n+G6sOG7s2pMReG7t2rhu7V3auG7hsO04bq2auG7p+G6rOG7t+G7h2rhurDhu63hurBqw7nhu4pq4bquROG7t2puauG7s+G7t8OJ4buHauG7jWrDiuG7tUbhu4Jq4bun4bqq4bqw4buzauG7teG6quG7h2rDueG7kcO5auG6sOG7teG7k2rhu4Lhu7Xhu7fhu63hurBqTMah4bqwauG7tcOCw7lqxILhu5nhu7dqw7nhurJq4buC4bu1eGrhurDhu7VB4bqwauG7guG7tXFPauG6sOG7s+G6rOG7t2rhu4bDtOG6tmrEgkfhurBq4bun4bqkasO54bu1xalqw4Phu7Xhu4Rx4buCauG7hsO04bq2asSCR+G6sGrhu4Lhu4Dhu5vhurDhu7Phu4Nq4bu0w4Jq4bun4buXauG7hkpq4bulSOG6sOG7s2rhurDhu7VL4bqw4buzasSCcuG6sGrhu4Lhu7Xhu7fhu63hurBq4buC4bu1xKjDuWrhu4Lhu7XDjMOJ4bqw4buzak7hu4RP4but4bqwauG6sOG7k09q4buneGrDiuG7teG7keG7gmrhu7Xhu7d34bqwauG6rkLhu4Jq4bul4buZ4bqw4buzasO54buRw7lqw7px4buCauG7guG7tcOMw4nhurDhu7Nq4bqw4bu14bqkauG6sOG7tcOM4bqw4buzauG7p+G7keG6sOG7s2rDueG7tUZqw5Nq4buC4buA4bq24bqw4buzauG6vuG7hMOVauG7p+G7meG6tmrDuUnDtGrDueG7kcO5auG6sOG7s+G6rOG7t2rhu4bDtOG6tuG7h2rhu6fhuqrhurDhu7Nq4buC4bu1w4nhu7dqw7nDjeG6sOG7s2rhu7Phu7dGw4pqw7nhu7Xhu4rhurDhu7Nq4bqu4bu34bqw4bu1auG7gOG7neG6sOG7s2rhu6Xhu5nhurDhu7Nqw7px4buCauG7guG7tcOMw4nhurDhu7Nq4bun4bqyasO54bu14bubw7lqw7nhu7Xhu5vhurBq4bul4bq2auG7hsSoauG7teG7t3fhurBq4bul4bu3d+G6sGpM4buTasSCxKjDuWrhu7Vxw4pq4buldeG6sGrDuUnDtGrhu7XDtOG7t2rhu7Xhu5PhurDhu7Vq4buC4bu34bqw4bu1asOD4bu14bu5asOD4bu1Q+G6sOG7s2rEguG6quG7g2jDimnhu7Lhu7fhu5HhurZq4buGw4xqOOG6tuG6rmo/w7Thu4Dhu4bhu7Vq4buC4bu14buEQsO5airhu7XhurbDtGrhurVz4buCasSCw5Phu4dq4bum4buZ4bu3auG7tcOCw7lqw6LDtOG7gE3hu7fDucODauG6sOG7tXPhurBq4bunw4HhurDhu7Xhur9qxKnhu7TDtOG7t2rhu7Xhu5PhurDhu7Vq4buC4bu34bqw4bu1asOD4bu14bu5asOD4bu1Q+G6sOG7s2rEguG6qmrDueG6smrDg+G7teG6qOG7t2rEgsOM4bq44bqw4buzasOD4bu14buRw7lq4bqw4bu1w7Thu4Thu4dq4bqw4bu1w4zhurDhu7Nqw7nhu7VG4bqw4buzasO54bqyauG7guG7tXhq4buG4bq6auG7tUvhu4Rqw7lH4bqw4buzasOD4bu5w7nhu7Vq4buC4bu1w4xFw7nhu4NoL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpaTrhu6/hu4Rqw7nhu7VG4bqw4buzauG7guG7hHDhurBq4buC4bu1xanhurZqw7nhu5HDuWrhu6Xhu5nhurDhu7Nq4buC4bu14buKw7lq4buC4bu1w4zDieG6sOG7s2rhu4Lhu7VxT2rhu4Lhu4DhurbhurDhu7Nq4bu1d2rhu4bDtOG6tmrDuUnDtGrDueG7tUbhurDhu7Nq4buCw7Thu4dqTOG6qOG6sGrhu7Phuqrhuq5qw7nhu5HDuWrhu7Xhu5PhurDhu7Vq4buC4bu34bqw4bu1asOD4bu14bu5asOD4bu1Q+G6sOG7s2rEguG6qmpMReG7t2rhuq7hu5Phu4Rq4buG4bubw7lqw7nhu7VJauG7p+G7meG6tmrEguG7k2pM4buT4bqw4buzauG7teG6tuG7o8O5ak7DtOG6sOG7teG7h2rhu4Lhu7VBauG7tUHhurDhu7Vq4buV4bqw4bu1asO5ScO0auG7tXdq4buGw7ThurZq4bqw4buTT2rhu4Bx4buCauG7s+G7t+G6qOG6sOG7s2rhu7V3auG7guG7teG6qOG6sOG7s2rhu4bhu5vDimpO4buvw4pqw7rhu7dqw4Phu7VD4bqw4buzasSC4bqqasO5ScO0auG6rkLhu4Jq4buC4buA4bq0asO54bu1xJDhu7dqw7rhu7dqLWrDtGpMReG7t2rhuq5C4buCasO64bu3auG6ruG7k+G7hGrhu6fhuqThu4dqw7nhu5HDuWrDuuG7t2rhu7XDtOG7t2rhuq7hu5Phu4RqTOG7k2rhuq5C4buCasO64bu3asO54bu1SWrhurDhu7XhuqRq4bqu4buT4buEauG7guG7gOG7m+G6sOG7s8Sp4buDaC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWnhu7Lhu7fhu5HhurZq4buGw4xq4bq14bu3w4Nq4buk4bu14bu3xILEguG6tuG6sGrhu4Lhu7Xhu4RCw7lq4bum4buZ4bu3auG7tcOCw7lqN+G7tcWpw73DveG7t8WpxILhu6Vqw7pB4bqw4bu1asSC4buEc+G6sGrhu4Lhu7Xhu63huq7hur9qxKk64buv4buEauG6sOG7tUvhurDhu7Nq4bu14buT4bqw4bu1auG7guG7t+G6sOG7tWrhurDhu5NPauG7p8OM4bq4w7lq4buG4bu34bqw4bu1auG7gMO0asO5R+G6sOG7s2pMReG7t2rDueG7kcO5auG7hsO04bq2asO54bu1w7Rq4bqu4bupasO5ScO0asO54bu1RuG6sOG7s2rhu4Lhu7VBasO54bu1RuG6sOG7s2rDueG6smrEguG7sWrhu6fhu5dqw4rhu7Xhu5Xhu7dq4buG4bqo4bqw4buzauG7huG6suG7gmrhur7hu4TDtGrhuq5C4buCauG7hsSoasOD4bu3d+G6sGrDg8OBw7nhu7Vq4buC4bu54bqw4bu1asO54buRw7nhu7Vq4buncE9q4bquQuG7gmrhu4Lhu4Dhu7d34buEauG6sMah4bqu4bq/asOD4bu14bu3auG6sOG7s+G6rOG7t2rhu4bDtOG6tmrDueG7teG7ueG6sOG7tWrDusO04bqwauG7p3Lhu4Rqw4rhu7XhuqrhurDhu7Nq4buC4bq24buHasO64bu34buv4bqwauG7guG7teG7k+G6sOG7tWrhuq5C4buCauG7hsO04bq2auG7p+G6pGrDg+G7tUPhurDhu7NqxILhuqrhu4dq4buC4bu1QWrhu4bDtOG6tmrhu6fhuqrhurDhu7Nq4bu14buT4bqw4bu1asO6w4Fq4bundE9q4buAxJDhu7dqTOG7k+G6tmrhur7hu4TDlWrhu6fhu5nhurZqTOG6rGrDuUfhurDhu7Nqw7nhu7Xhu6Phu4Jqw7nhu7Xhu7Hhu4dq4buG4buR4buCauG7s3LhurBq4bqw4bu1w4xq4bu14bu3d+G6sGrhurDDtE9q4buD4buD4buDasOZ4buRw7lq4bq+4buEw5Vq4bun4buZ4bq2auG7teG7k+G6sOG7tWrhu4Lhu7fhurDhu7Vqw7nhurJq4buC4bu1eGrhu6fhu5dq4buC4buA4buV4bu3auG6vuG7hMO0auG6sOG7tUvhurDhu7Nq4buA4bqo4bu3asSC4bq24buZ4bqwasSCReG6sOG7g2gvw4ppaMOKaTrhu7Phurbhu5Phu7dq4buAw7Thu4dqw7nhu5HDuWrhu7Xhu5PhurDhu7Vq4buC4bu34bqw4bu1auG6sOG7k09qw7nhurJq4buC4bu1eGrhu6fhu5dq4bunw4zhurjDuWrhu7VB4bqw4bu1auG7guG7teG7k+G6sOG7tWrhu7Ny4bqwauG7p3BPauG7guG7iGpMc+G7gmrDueG7tXHhu4Jq4buC4bu14buV4bu3asSC4bq24buZ4bu34buDauG7pEdqw7rhu53hurDhu7Nqw7nhu5HDueG7tWrhurDhu5Phurbhu4dq4buC4buA4bq24bqw4buzasO54buRw7lq4buC4bu1w4nhu7dq4bun4bu3eOG6rmrhu4LDjMSQ4bqw4buzauG7p+G6qOG7t2rhu7Ny4bqwakx2auG7guG7teG7t+G7reG6sGpMxqHhurBq4bu1w4LDueG7h2rhu7V3auG7guG7teG6qOG6sOG7s2rhurDhu5NPauG7huG7sWrhu4Lhu4Dhu5Xhu7dq4bq+4buEw7Rq4bquQuG7gmrDuUZq4buG4bqow7lqxIJF4bqwakx2auG6vuG7hMOVauG7p+G7meG6tmrDuUnDtGrDueG7kcO5auG6sOG7s+G6rOG7t2rhu4bDtOG6tmpM4buTauG7teG7k+G6sOG7tWrhu4Lhu7fhurDhu7Xhu4dq4buCceG7gmrDueG7lWrDuuG7m+G7gmrhu6dy4buEasO64bud4bqw4buzakzhu7d3w7lq4buGw7ThurZqxIJH4bqwauG7guG7gOG7m+G6sOG7s2rhurpq4buC4buA4buE4bqw4buzauG7gnDhuq5qw7lJw7Rq4bu1d2rhu4Lhu7XhuqjhurDhu7Nq4bqw4bu1w4xq4bu14bu3d+G6sGrhu4Lhu5nhu7fEqeG7g2o44bu1xanhurZq4bq1Ojo=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

“Quỷ đói” sơ sinh trong vũ trụ

“Quỷ đói” sơ sinh trong vũ trụ
2010-11-17 13:32:00

Các nhà thiên văn vừa tìm thấy hố đen có tuổi đời thấp nhất mà con người từng biết trong một thiên hà cách trái đất 50 triệu năm ánh sáng.

Robot diễn kịch

Robot diễn kịch
2010-11-17 07:41:00

Hai nữ diễn viên trên sân khấu phối hợp với nhau không nhịp nhàng khiến vở kịch trở nên kém hấp dẫn, song khán giả chẳng hề chê trách, bởi một trong hai diễn viên là robot.

Bong bóng bí ẩn hiện ra giữa Ngân hà

Bong bóng bí ẩn hiện ra giữa Ngân hà
2010-11-15 08:28:00

Hai bong bóng khổng lồ phun ra các chùm tia gamma xuất hiện ở trung tâm của dải Ngân hà và giới thiên văn chưa biết chúng được sinh ra từ đâu.

Quân đội Mỹ sẽ có xe địa hình bay

Quân đội Mỹ sẽ có xe địa hình bay
2010-11-13 06:58:00

Bộ Quốc phòng Mỹ thuê một trường đại học nghiên cứu cách chế tạo loại phương tiện quân sự có thể hoạt động trên cả mặt đất và không trung.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long