Cập nhật:  GMT+7
4bqpdOG6u8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sCF1w4Lhu6vhu5ll4bqrOnRow4LDqXThuqThur7DqeG6umd1w6nDguG6snfDqeG7sCEhO8Opw4LhurLhu6/hu61zw6nDgnRFw7TDqXR14buh4butw6nhurbhuqThur7DqcO0dOG7o8Op4buRbuG7rcOpw7R04bqq4bqpL3ThurvhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqvhuql14buxc8Op4bq04bqyw7ThuqFlLy/DtMOiw7Vn4buv4bqwdOG6pMOCdOG7r8Oi4bq64butL+G7keG7meG6tOG7qcOC4buv4bqwL+G7reG7meG6vOG6tC/hurtm4bq/4buFL+G6v2bhu5Hhu4Hhurnhu4Xhur3hur/hurvhurvDguG6u+G7h+G7heG6u+G6v8Oq4bur4bq7w6LGsOG6sHNlw6kv4bqr4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6q+G7sCEhO8Opw4J04bulw6nDguG6sm/hu63DqSF0Z+G7rXTDqS7DgOG7rcOpw7Thuqzhu61zw6nhurrhuqB1w6nDtHTDuuG7rXTDqeG6tuG6pOG6vuG7n+G7rcOpw7Thu7Phu61zw6nhu6l0Z3XDqcO0aMO0w6nDgnThuqrDqcOC4bqow7TDqXRp4butdMOpw7R0w7rhu6104bq1w6lzdcOsdcOp4bq24bqk4bq+4bujw4LDqcO04buz4butc8Op4bq6deG7ocO0w6nDtHThu6/DqeG7rXND4bqidcOp4buRbuG7rcOp4butdGfhu610w6nDtHR24butc+G6tcOp4bup4bul4bqww6nDgnThuqJ1w6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqwVOG7mWfhu5Fl4bqrOiHhu5Ihw6ktw6khdOG6onXDqXN1Z+G7rcOp4bq24bqkZ+G6tcOp4buwISE7w6nhurppw6nDtGjDtMOpw4JBw6nDtHREw7TDqcO0dMO64butdMOpw4LhurLhu6Utw6nDiuG7i8OpdOG7uXXDqcO0aMO0w6nDtG/hurDDqcOC4bqy4bud4butw6nhu5Phu6Vnw6nDtWnhu63DqcOC4bun4butdMOp4buT4buLw6nhurB0aMOCw6l04bqk4bq+w6nhurpndcOpw4LhurJ34bq1w6nDguG6smjDtHTDqeG7rXR14buh4buxw6nhurrDsuG7rcOp4buT4bu54butc8Op4butdG7hu63DqeG7kW7hu63DqcOC4bqydXDhu63DqeG7qXRndcOpw4J0RcO0w6l0deG7oeG7rcOp4buRbuG7rcOpw7R04bqqw6nEgsOpw7TDgMOp4bq0xILhurXDqXN24bqww6nhurB0w7Phu63DqcO04bqq4butc8Opw7Thu7XDqeG7rXXhu5/hu7HDqcOCdeG7rcOpw7Thuqpnw6nhu610buG7rcOp4buRbuG7rcOp4bq6aeG7r8Op4buSw6zhu61z4bq1w6nDtHTDuuG7rXTDqeG6tuG6pOG6vuG7n+G7rcOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6q+G7sCEhO8Opw7Row7TDqcO0b+G6sMOpw4J0Q+G6ouG7rXPDqcOK4bqk4bq+4bud4butw6nhu5NBdcOp4bux4bqgdcOp4but4bu5dcOp4buR4bqk4butc+G6tcOp4bqwdEPDgOG7rXPDqcOCdETDtMOpdOG7r8Otw4LDqeG7k+G7ueG7rXPhurXDqcOCdHDDqXR14buh4butw6nDguG6smjDtHTDqeG7rXR14buh4buxw6nDgnThu7Phu61zw6nhurbhuqRnw6nDgkHDqcO0dETDtMOpw7Row7TDqXThu6/DrcOCw6nhu5Phu7nhu61z4bq1w6nDguG6smfhu6/DqeG7k0F1w6nhurppw6nDtOG6rOG7rXPDqeG7rXRu4butw6nhu5Fu4butw6nDgnRo4buvw6lz4bquw6nhu6l0dsOp4bupdOG7ieG7reG6tcOp4bq6Q+G6oOG7rXPDqeG7scSpw7TDqcSCw6nDtMOAw6nhurTEguG6s8Op4buT4bu54butc8Op4bq6deG7neG7rcOp4buT4buvaeG7rcOp4bq6deG7neG7reG6tcOpdOG7uXXDqeG6unXhu53hu63hurXDqcO0aMO0w6nDgsOz4butc8Op4bur4bqg4bqww6nhu610buG7rcOp4buRbuG7rcOpw4J0Z+G7scOpc3Vnw6nDgsO6w7R0w6nDtEXDtMOpw7Row7TDqcO04bqk4bu5w7TDqeG6usOy4butw6nhu5Phu7nhu61z4bq1w6nhurB04buv4butc8Opw4LhurJp4buvw6nDgnR1w6nhu5PhuqRnw6nhur7hu53huqTDqeG7rUPhuqDDtMOiw6lUauG7rXPDqeG7reG7ieG7seG6tcOp4buwISE7w6nhurppw6nDtGjDtMOp4buT4buvaeG7rcOpw4J0cMOpw7R0w7rhu610w6nDguG6suG7pcOpLcOpw4rhu4vDqXThu7l1w6nhurB04bu1dcOpdMOD4bqww6nhurrhuqB1w6nDtGjDtMOpw7TDgMOp4bq24bqkZ+G7rcOp4bq24bqkw6zhu63DqeG7q+G7gMOp4busdGnDqeG7rUPhuqDDtMOpw4J04bu14butc8Op4butdG/DgsOp4but4bu5dcOp4buR4bqk4butc8Opw7R0Q8OA4butc8Opw4LhurLDueG7rXTDqXN1aOG7scOp4bq0aMOC4bq1w6nhurB0w6zhu63DqcO1deG7oeG7reG6tcOpw4p14butw6nhu4DDqeG7qXXhu6Phu63DqcO0dOG7p8Op4buTw63hu6/DqcO04bqqZ8Opw7Rv4bqww6nhuqrhur7DqcO04bqs4butc8Opw7Rv4bqww6nDguG6skPhuqDDtMOp4bupdHXDqcOC4bqydXDhu63DqeG7qXRndcOpw4J0RcO0w6l0deG7oeG7rcOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6qyF0RcO0w6l0deG7oeG7rcOpO8OU4buQw5ThurXDqcOCdOG6onXDqXN1Z+G7rcOp4bq24bqkZ8Opw5Vn4butw6khdEPhuqLhu61zw6nDguG6skXDtMOpe+G6vsOpw7Vn4butw6nhu7AhITvDqcOC4bun4butdMOp4buT4buLw6nDgnXhu6Phu63DqXRp4butdMOp4bq9w6nDtOG6pOG7ucO0w6lzdWjhu7HDqeG6tGjDgsOp4bq6deG7ocO0w6nDim7hur7DqeG7kUXhu61z4bq1w6nhurbhuqTDrOG7rcOp4bur4buA4bq1w6nhurTDicOp4buR4bqo4butc8Opw7Row7TDqeG7rXRpw6nhurrhu4nhu63DqXThu69ow6nEgsOp4bupdOG6pMOp4buRbuG7rcOpw7RDw6nDgsOtdcOpdOG6pOG6vuG7oeG7rcOpVMOtw6lUd2fhurXDqcOCdGnhu610w6nhurB04bu1w6kydeG7ocOCw6kh4bqyw7nhurXDqS7EgsOpMlQhIcOp4bqvw6nhu5Dhu6rDqeG6umnDqXN1aOG7scOp4bq0aMOCw6nhurp14buhw7TDqeG6tuG6pMOs4butw6nhu6vhu4DDqeG7rHRpw6nhu61D4bqgw7TDqeG7k+G7tXXDqeG6uuG6oHXDqcO0aMO0w6nDtMOAw6nhurTEgsOpc3Vo4buvw6nhu5HhuqjDtMOp4buxw7Phu7HDqeG7reG7r+G7rcOpw4JDw6nDgnThuqjDtMOpw4LhurLhu53hu63DqeG7k+G7pWfDqcO1aeG7rcOpw4Lhu6fhu610w6nDgsOtdcOpw4J04bulw6nDiuG7i8OpOnThuqbDqSF0eOG6tcOpw4J0aeG7rXTDqeG6sHThu7XDqTJ14buhw4LDqSHhurLDucOp4bq6acOpLsSCw6lT4buQ4bqv4buSIcOiw6khdOG7s+G7rXPDqeG6tuG6pGfDqXN1aOG7scOp4bq0aMOCw6nhu5Phu4vDqeG6sHRow4LDqXR14buh4butw6nhurppw6nhu6nhu6XhurDDqcOCdOG6onXDqeG6pOG7teG7rcOp4butxKnhu63DqeG7rXThurjhu61zw6l0w63hu63DqcO0dOG7o+G6tcOp4bq0Z3XDqeG6tHbDgsOpw4LhurLhu6/hu61zw6nhurbhuqRow6nDguG6ssO54butdMOpw4JBw6nDtHREw7TDqcOCdEXDtMOpdHXhu6Hhu63DqcO04bqqZ8Opw7Row7TDqcO0w4DDqeG6tuG6pGfhu63hurXDqcOCQcOpw7R0RMO04bq1w6nhu5PDgOG7rcOp4bq64bulw6nhu5NDw4PDtMOpc3Vo4buxw6nhurRow4LDosOpLmfhuqTDqeG7scOBdcOp4buTw4PDgsOpc3Vo4buxw6nhurRow4LhurXDqXvhur7DqcO1Z+G7rcOp4buwISE7w6nDguG7p+G7rXTDqeG7k+G7i8Opw7Vo4buvw6nDtGjhu6/DqeG7qeG7o8OCw6nhurbhuqTDrMOpc3Vo4buxw6nhurRow4LDqXPDiXXDqSF0Q+G6ouG7rXPDqcOC4bqyRcO0w6kh4bun4butdMOp4bqq4bq+4bq1w6l74bq+w6nDtWfhu63DqSHhurLhuqThu61zw6lDw4Dhu61zw6nhu7AhITvDqTJ14buhw4LDqeG7rGfhu7HhurPDqeG7k+G7t+G7rXPDqcOCdOG6onXDqcO0dsOp4bq9w6rDqeG7qXXhu6Phu63DqeG7rXN04bul4bq1w6nhu5Phu5/DqcOK4bqkb8OCw6nhu610auG7scOpw4J0aOG7r8Opc+G6rsOp4butdOG6uOG7rXPDqeG7qXR2w6nhu6l04buJ4but4bq1w6nhurpD4bqg4butc8Op4buxxKnDtMOpw4LhurLhu6/hu61zw6nhurbhuqRow6nDguG6ssO54butdMOpw4J0RcO0w6l0deG7oeG7rcOp4butdHXhu6Hhu7HDqeG6uuG6qMOpw7Thuqpnw6nDtGjDtMOpw7TDgMOp4bq24bqkZ+G7rcOp4buTw4Dhu63DqeG6uuG7pcOp4buTQ8ODw7TDqXN1aOG7scOp4bq0aMOCw6lzw4l1w6nDtGjDtMOpw7TDgMOp4bq24bqkZ+G7rcOp4burdeG7neG7rcOp4bq24bqkZ+G7rcOpw4J04bqk4bu5w7TDqSHhurLhuqThu61zw6lDw4Dhu61zw6nhurppw6nhu5Phu6Vnw6nhurB0Q8OA4butc8Oi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6qyF0RcO0w6l0deG7oeG7rcOpw7R0RMO0w6nhu63hu4nhu61zw6lzduG6sMOp4buAw6nDim7hur7DqeG7kUXhu61zw6nhu5LDrOG7rXPhurXDqcO0dMO64butdMOp4bq24bqk4bq+4buf4but4bq1w6nhu7AhITvDqcO0aMO0w6nDtG/hurDDqcO0dOG6qsOpw4LhurLDueG6tcOp4bqwdOG7tXXDqXTDg+G6sMOpw4JBw6nDtHREw7TDqcO0aMO0w6l04bu5dcOp4butc3Thu6XDqeG7k3DDqeG7k8OtdcOpw7V1cOG6pMOpO+G6pOG7tcO0w6l04bu5deG6tcOp4buTw611w6nDtXVw4bqkw6lU4buS4bus4buQw6nDtGjDtMOpw7Rv4bqww6nDgnXhu6PhurDDqcOK4bqmw7TDqeG6uuG6oHXDqcO0w4nDqcOC4bqydcOiw6khdEXDtMOpdHXhu6Hhu63DqTvhuqThur7DqcO0dOG7o8Op4buT4bu1dcOpw4J04buvw611w6nDguG6skXDtMOpw4J14buj4bqww6lzdeG6uGfDqeG7rXND4bqidcOp4buTROG7rXPDqeG7k8Oz4bqkw6nDtG/hurDDqeG6quG6vuG6tcOpw7R0w7rhu610w6nhurbhuqThur7hu5/hu63DqeG6uuG6oHXDqeG7rXRu4butw6nhu5Fu4but4bq1w6nDgsO64butdMOp4buT4buj4butw6nhu61zaeG6vsOp4bq74buBL+G6u+G6uy/hur3hurnhurtm4bq1w6nDguG7r2nhu63DqcOC4bun4butdMOp4buT4buLw6nDgkHDqcO0dETDtMOpw6rDquG6vcOpw7ThuqThu7nDtMOpw4J14buj4bqww6nDiuG6psO04bq1w6nhu5Phu7V1w6nDgnThu6/DrXXDqcOC4bqyRcO0w6nDgnXhu6PhurDDqeG6uuG6oHXDqeG7rXRu4butw6nhu5Fu4butw6LDqTvhuqRnw6nhu5N24bq1w6nhu61zQ+G6onXDqeG7kW7hu63DqeG7k0PDg8O0w6nDtWnhur7DqcOCecOpw4Ju4buxw6nDgkPhurXDqeG7rXPhuqThur7hu6Hhu63DqeG6unjhu61z4bq1w6nhurB0w6zhu63DqWjhu6104bq1w6nhu6l14buj4butw6nhu61zdOG7pcOp4bq64bqgdcOpw4J0aHXDqeG7k+G7ucOpw4LDusO0dMOpw7RFw7ThurXDqXN24bqww6nhu4DDqeG6uuG6oHXDqcOCdeG7rXTDqcOCdMOz4butw6nDgnRs4butc8Opw4J0xKnhu63hurXDqcO0dsOpw4LhurJow7R0w6nhu610deG7oeG7scOiw6nhu6xzQ+G6onXDqeG7k0Thu61zw6nhu5PDs+G6pMOpw7Rv4bqww6nhuqrhur7hurXDqcO0dMO64butdMOp4bq24bqk4bq+4buf4butw6nDguG6skXDtMOpw4J14buj4bqww6nhu6vEqeG7rXPDqeG7rXN04buZw6nhu6104bq44butc8Op4bupdeG7o+G7rcOp4butc3Thu6XDqcO04bqqZ8Op4butdG7hu63DqeG7kW7hu63hurPDqcOCdeG7o+G6sMOpw4J04bqkw6nhu6104bq44butc8Op4buTduG7rXPDqXN24bqw4bq1w6nhu4DDqeG7qXXhu6Phu63hurXDqXN1w6x1w6nhurB0aOG6sOG6tcOp4bq0aOG7rXPDqeG7qXXhu6Phu63DqcO04bqqZ8Op4butc0PhuqJ1w6nhu5Fu4butw6nDguG6suG7r+G7rXPDqcOCdEXDtMOpdHXhu6Hhu63DqeG7rXR14buh4buxw6nhurrhuqjDqcO0dMO64butdMOpw4LhurLhu6XhurXDqeG6sHRow4LDqcOC4bqydXDhu63DqeG7qXXhu610w6nDguG7o8OpLcOpw4rhu4vDqXThu7l14bqzw6nhu5Phu7fhu61zw6nDgnThuqJ1w6nDgsO6w7R0w6nDtEXDtMOpw4LhuqThur7hu53hu63DqcOC4bqy4bqk4bq+4buf4but4bq1w6lzdcOsdcOpw4J0w7rDtHTDqeG7k3DDqeG7rXRu4butw6nhu5Fu4butw6l0dXDhuqTDqeG6ssO94bq1w6nhu610w7Lhu63DqcOCdETDtMOp4buTw7Phur7DqeG7k+G6quG6tcOp4bq0buG6pMOp4bq0xKnDtMOpw4J04bqkw7Lhu63DqeG7q8ODdeG6tcOp4bupdHbDqeG7qXThu4nhu63DqcOC4bqy4buv4butc8Op4bq24bqkaMOpw4LhurLDueG7rXTDqcOCdEXDtMOpdHXhu6Hhu63DqcO0dOG6qsOpw4LhurJDw4Dhu61z4bq1w6nDtHTDuuG7rXTDqeG6tGjDtHTDqcO04bqqZ8Op4buSw6zhu61z4bq1w6nhurB0aOG6sMOp4bur4bqkw7LDgsOpw7Thuqpnw6nhu6x0acOp4butQ+G6oMO04bq1w6lzduG6sMOp4bqwdMOz4butw6l0w63hu63DqcO0dOG7o8Op4bq6deG7ocO0w6nDtOG7s+G7rXPDqeG7kW7hu63DqXPDiXXDqeG7k8OA4butw6nDgnRDw6nhu6l0deG7o+G6pMOp4butw6114bq1w6nDguG7tcOpw7Ro4buvw6nhu5Phu6Phu63DqcO0aMO0w6nDtMOAw6nhurbhuqRn4butw6nDtHREw7TDqeG7reG7ieG7rXPDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqsh4bqy4buv4butc8Opw4J0RcO0w6l0deG7oeG7rcOpO8OU4buQw5TDqcOCw611w6nDtGjDtMOpw4rhu4vhurXDqeG6sHRD4bqi4butc8Opw4J04bulw6nDguG6sm/hu63hurXDqcOVZ+G7rcOpw4J0Z+G7rXTDqcOC4bqyZ8Op4butdG7hu63DqeG7kW7hu63hurXDqcOVZ+G7rcOpc3Vo4buxw6nhurRow4LDqeG7k8Oz4bqkw6nDgkPDqcO04bu54butc8Op4buT4bu34butc8Opw4J14buj4bqww6nDguG6qMO0w6nhurB0aMOCw6l04bqk4bq+w6nhurpndcOpw4LhurJ34bq1w6nDtHREw7TDqeG7reG7ieG7rXPDqeG7rXR14buh4buxw6nhurrhuqjhurXDqeG7k2jhurDDqUThu61zw6nDgm7hu7HDqcOCQ+G6tcOp4butc+G6pOG6vuG7oeG7rcOp4bq6eOG7rXPDqcO04bqqZ8Op4butdG7hu63DqeG7kW7hu63DosOpIcSQw6nhu5PDs+G6pMOp4but4buJ4buxw6nhu5Phu6Phu63DqeG7rWfhur7hurXDqcOVZ+G7rcOpw4J0Z+G7rXTDqcOC4bqyZ8Op4butdG7hu63DqeG7kW7hu63DqeG7k+G7i8Opw4J14buj4butw6l0aeG7rXTDqXN1aOG7scOp4bq0aMOCw6nDquG7h+G7g8Opw7ThuqThu7nDtOG6tcOpw5Vn4butw6lzdWjhu7HDqeG6tGjDgsOp4buTw7PhuqTDqcOCQ8Opw7Thu7nhu61zw6nhu5Phu7fhu61zw6lzdWjhu7HDqeG6tGjDgsOp4buB4bq/4bq9w6nDtOG6pOG7ucO04bq1w6nhu6l14buj4butw6nhu61zdOG7pcOpw4rDicOp4bur4buAw6nhu4HDqsOp4bq64bqow6nhurp14buhw7ThurPDqcO0aMO0w6nDtMOAw6nhurbhuqRn4butw6nDtHbDqcOCdOG7jeG7scOp4bq24bqk4bq+4buf4butw6nhu5Phu4vDqcOCdeG7o+G7rcOpdGnhu610w6nDisOJw6nhu6vhu4DhurXDqXN1w6x1w6nhurbhuqThur7hu6PDgsOp4bq/4buFw6nhurrhuqjDqeG6unXhu6HDtOG6s8Op4buBw6nhurrhuqjDqeG6unXhu6HDtMOpw7R34butw6nhu6vDrXXDqeG7k2fhu61zw6nDtHThuqLDqXN1w6x1w6nhurbhuqThur7hu6PDgsOiw6khdOG7s+G7rXPDqeG6tuG6pGfDqXN1aOG7scOp4bq0aMOC4bq1w6nhu610buG7rcOp4buRbuG7rcOp4buT4buLw6lzdeG6puG6sMOpw7R0w7rhu610w6nhurbhuqThur7hu5/hu63DqcO0aMO0w6nDtG/hurDDqeG6tuG6pMOs4butw6nhu6vhu4DDqcOC4bu1w4LDqcO04buz4butc8Opw4Jow7TDqcOKbuG6vsOp4buRReG7rXPDqeG6umnDqcOCxJDhu61zw6nDtGjhu63DqcO14bu5w6nDtHTDuuG7rXTDqeG6tuG6pOG6vuG7n+G7rcOpw7R2w6nhu4DDqcOCdETDtMOp4bqyw6jhu63DqeG7q+G6pOG6vuG7oeG7reG6tcOpw4LhuqTDqeG7kUPhuq7hu61zw6nhu5PDreG7r8Op4buTRMO0w6nhu61zQ+G6onXDqcO0aOG7rcOpw7Xhu7nDqeG7k8Os4butc8Op4bq6deG7neG7reG6tcOpc3bhurDDqeG6sHTDs+G7rcOpdMOt4butw6nDtHThu6PDqcOCdG/DgsOpw4J04buvaMOCw6nDgml1w6nhurTDrOG7rcOpw7Thuqpnw6nhu6x0acOp4butQ+G6oMO0w6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrOnRow4LDqXThuqThur7DqXR14buh4bqkw6nhurbhuqTDrMOp4bq6Z3XDqcOC4bqyd8Opw7Thuqpnw6nhu7AhITvDqcO0aMO0w6nDtG/hurDDqcOC4bqy4buv4butc8Op4bq6deG7ocO0w6nDgnRn4buxw6lzdWfDqcOCdEXDtMOpdHXhu6Hhu63DqTvDlOG7kMOUw6nEgsOpw7TDgMOp4bq0xILDqeG7k+G7i8Opc3bhurDDqeG6sHTDs+G7rcOp4bq24bqkZ+G7rcOpw4LhurJ44butc8Op4bq6aeG7r8Op4bq0RcOp4bqwdGjDgsOpw4LhurJ1cOG7rcOp4bupdeG7rXTDqcOC4buj4bq1w6nhurrhu4nhu63DqXR2Z8OpLcOpw4rhu4vDqXThu7l14bq1w6nhurbhuqThur7hu5/hu63DqeG7q2nhu7HDqcO0dOG6qsOpw7Thuqpnw6nhu610buG7rcOp4buRbuG7rcOp4butc2nhur7DqcO0aeG7rXPDqeG7k0PDg8O0w6nhurB0aMOCw6l04bqk4bq+w6LDqeG7rHRu4butw6nhu5Fu4butw6nhu5NDw4PDtMOpw7V14bujw4LhurXDqeG7k0PDg8O0w6nhu6tp4bux4bq1w6nhu5NDw4PDtMOpw4J0Z+G7scOpc3Vnw6nhu4DDqeG7qXXhu6Phu63DqeG6umnDqXN1aOG7scOp4bq0aMOCw6nhurpp4buvw6nhu610deG7n+G6pMOp4burxanhu610w6nhurpFw7ThurXDqcOCxJDDqeG7k3bhurXDqcOCdGfhu7HDqXN1Z8Op4bq24bqkw6zhu63DqeG7q+G7gMOp4busdGnDqeG7rUPhuqDDtOG6tcOpc3Vo4buxw6nhurRow4LDqXThu6/DrcOCw6nhu5Phu7nhu61zw6nDtOG6qmfDqcO0dMO64butdMOp4bq24bqk4bq+4buf4but4bq1w6nhu6l0xKnDtMOp4bqwdOG6qMO0w6nDgsO54butdMOpw4LhurLDreG7rXPDqeG6tuG6pGfhu63DqeG7q3Xhu53huqThurXDqcOCdGfhu7HDqeG7rXRC4butc8Oi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sEfhuqTDgnThu6/hurJl4bqrSOG7rXTDqeG7kEPDgOG7rXPhuqkv4bqw4bqr

Ánh Dương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đảm bảo an toàn giao thông dịp cuối năm

Đảm bảo an toàn giao thông dịp cuối năm
2019-12-06 08:09:31

PTĐT- Như thường lệ vào dịp cuối năm, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ va chạm, tai nạn giao thông . Trước dự báo tình hình như...

Giao ban công tác báo chí tháng 11

Giao ban công tác báo chí tháng 11
2019-12-03 11:02:59

PTĐT - Sáng 3/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 11, định hướng công tác tuyên truyền tháng 12 năm 2019.

Cùng con lớn khôn

Cùng con lớn khôn
2019-12-02 15:01:42

PTĐT - "Đồng hành cùng con trong quá trình phát triển về thể chất, nhận thức, tình cảm xã hội và nhân cách trẻ thơ là điều rất tuyệt vời. Tôi muốn tạo ra một môi trường vừa có...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long