Cập nhật:  GMT+7
4buVQ3Hhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5JkRMOU4bq+xILhu5/hu5fhuqlD4buE4buhPcSQ4buhw5RD4bua4buhZEPhu5pN4buGQuG7ocOU4buO4bue4bqg4buhZOG6uOG7hkPhu6Hhu5ZU4buhW+G7guG7qeG7hkLhu6El4buz4buG4buhNuG7q+G6oOG7ocOURMOCw5Lhu6HDg+G7guG7qeG7huG7oeG6oEPhu5zhuqDhu6HDlXbhuqDhu6HDlEbFqeG7oUJExrDhu4Dhu6Hhu4Dhu5ThuqDhu6FCRMaw4buC4buhw5JD4bu54buG4buhW+G7muG7hkLhu6Fb4buExanhu5UvQ3Hhu5fhu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/DklvEgsWp4bqi4buf4buX4bqpZDgt4buhN0Lhu6lU4buhcuG7peG7ocOUQ8aw4buGQuG7oXFyw7Xhu6F9RMaw4buA4buh4buA4buU4bqg4buhZsag4buhW+G7kFThu6EkQ+G7mkvhu4ZC4buhLeG7oWRGxanhu6F9RMaw4buA4buh4buA4buU4bqg4buhW+G7muG7hkLhu6Fb4buExanDteG7oeG6oOG7mOG7hkLhu6HhuqDGsOG6oOG7oeG6vkThu4ZD4buh4buA4buU4bqg4buhw5Thu47hu4Lhu4ZC4buhQkTGsOG7guG7ocOSQ+G7ueG7huG7ocOD4but4buhw4PDguG7huG7ocOUQ+G7r+G7gOG7oVHhu6nhu6HhuqDhu7Hhu4Dhu6FL4buG4buh4bq+4but4buGQ+G7ocOD4bur4buC4buhw5Thurjhu4ZD4buhw4Phu63hu6Hhu4zhu5DFqeG7huG7ocOU4buz4buAw7Xhu6HDlOG7q+G7guG7ocODROG6pOG7kOG7ocOKROG6puG7huG7ocOD4bqs4buhKuG7q0Thu6FD4buIROG7oX1ETEThu6HDlOG7juG6tuG7oUJExrDhu4Lhu6HDlOG6uOG7hkPhu6Fb4bup4buhN+G7iEThu6Hhur7hu7fhu4bhu6HDlEPhu5zhu6FmXV1d4buhw5Thu47hurThu4bhu6HDg8OJxanhu6HDgOG7qeG7huG7ocOU4bq44buGQ+G7ocOUQ+G7qeG7hkPhu6HhuqDDjeG7hkLhu6HDlMOMw5Thu6HDg+G6sMOSw7Thu6FkRMOCw5Lhu6HDg+G7guG7qeG7huG7oeG6oOG7hOG7oeG6oMaw4bqg4buhw4Phu4rhu4ZC4buh4bqgQ8SQ4buN4buhW+G7guG7qeG7hkLhu6El4buz4buG4buhNuG7q+G6oOG7oS3hu6HhuqlD4buE4buhPcSQ4buhw5RD4bua4buhZEPhu5pN4buGQuG7ocOU4buO4bue4bqg4buhZOG6uOG7hkPhu6Hhu5ZUw7Xhu6Fk4buO4buaT+G7hkLhu6HDgMWp4buG4buh4bqgQ+G6uOG7ocOD4bur4buC4buh4bqgw43hu4ZC4buhw5TGsOG6oOG7ocOUw43hu4bhu6FCRMaw4buC4buh4bqg4buWxanhu6HDlOG6uOG7hkPhu4/hu6E3QuG7kFThuqjhu4bhu6FkQ8OJ4buhNEThu4Dhu6Fb4buxROG7oS3hu6Fk4bq44buGQ+G7oeG7llThu6FRROG6tOG7hsO14buh4bqpQ+G7hOG7oSRD4buW4buhw5TDieG6oEPhu6HEkT03JeG7ocOU4bq44buGQ8O14buh4bqpQ+G7hOG7ocOU4buO4buaT+G7hkLhu6E9xanhu4bhu6HhuqBD4bq44buhw4Phu6vhu4Lhu6HhuqDDjeG7hkLhu6HDlMaw4bqg4buhw5TDjeG7huG7oUJExrDhu4Lhu6HhuqDhu5bFqeG7ocOU4bq44buGQ+G7j+G7oeG6vuG7reG7hkPhu6HDg+G7q+G7guG7oeG6u1Thu6HDgMWp4buG4buhNmRk4bqr4buhw5Thurjhu4ZDw7Xhu6E9xanhu4bhu6El4buz4buG4buhUeG7ueG7huG7oWThurjhu4ZD4buh4buWVOG7oVHhu6nhu6Hhu4Dhu4jDlOG7ocOVw4zhu6HDlU/DteG7oeG7hkLhu6nhu4ZD4buh4bq+ROG6tOG7huG7oeG7jOG7kMWp4buGw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7l2Thu6tE4buhw4Dhu5DEqEThu6HDlETDgsOSw7Xhu6F9RMaw4buA4buh4buA4buU4bqg4buhZsag4buhW+G7kFThu6EkQ+G7mkvhu4ZC4buhw5RDxalU4buh4buAeMOU4buh4bqgQ+G7guG7oeG6oMaw4bqg4buhNUThu4ZD4buh4buA4buU4bqgw7Xhu6Fk4buQ4buhw5Xhurrhu6FR4bup4buhQkTGsOG7guG7oeG6ouG7s+G7huG7ocOU4buO4buC4buGQuG7oX1ExrDhu4Lhu6HDkkPhu7nhu4bhu6Fb4bua4buGQuG7oVvhu4TFqeG7ocOD4but4buhQuG7oEThu6Hhur5NROG7oeG6oEPhu5LhuqDhu6Hhu4bhu6/hu4Dhu6Hhu4BMROG7oVHhu6nhu6HDgOG7qVThu6HDlEjhu6HDleG7nuG7oeG6oOG7seG7gOG7oUvhu4bhu6HhuqBD4buz4buG4buhw5RD4bup4buGQ+G7ocOUTEThu6HhuqDGsOG6oOG7ocOD4buK4buGQuG7oeG6oEPEkOG7oeG6vuG7reG7hkPhu6HDg+G7q+G7guG7oWThurjhu4ZD4buh4buWVMO14buhxJE9NyXDteG7oeG6u1Thu6HDgMWp4buG4buhNmRk4bqr4buhw5Thurjhu4ZD4buhw4Phu63hu6HDlOG7q+G7guG7ocODROG6pOG7kOG7ocOKROG6puG7hsO14buhQkThu5LDkuG7ocODw5Phu6HDg+G6rOG7oSrhu6tE4buhQ+G7iEThu6F9RExE4buhw5Thu47hurbhu6HhuqDhu5bFqeG7oUJExrDhu4Lhu6HDlOG6uOG7hkPhu6Fb4bup4buhN+G7iEThu6Hhur7hu7fhu4bhu6HDlEPhu5zhu6FmXV1d4buh4buT4bqiROG6qOG7huG7oeG7jsWp4buhw5Thu47hu4Lhu4ZC4buhQ8WpROG7oeG7hkLhu6lU4buhcsO6w7Xhu6Fyw7ktcXEtcnBw4bun4buhw5Thu6tE4buhNEPhu5Dhu6HhuqJE4buhw5TEkOG6oEPhu6Hhur7DieG6oEPhu6HDleG7oOG7oSrhuqThu4bhu6Fb4buY4buGQuG7meG7ocOUQ+G7qeG7hkPhu6HhuqDDjeG7hkLhu6HDlMOMw5Thu6HDg+G6sMOS4buP4buh4bqg4bux4buA4buhS+G7huG7oeG6vuG7reG7hkPhu6HDg+G7q+G7guG7ocOU4bq44buGQ+G7ocOD4but4buhw5RD4buv4buA4buhQ0hEw7Xhu6HDlHjhu4ZC4buh4buM4buQ4bup4buh4bqgxrDhuqDhu6HhuqBD4buc4bqg4buhw5V24bqg4buhUeG7qeG7oUJExrDhu4Lhu6HhuqLhu7Phu4bhu6HDlOG7juG6tOG7huG7ocODw4nFqeG7ocOA4bup4buG4buhw5Thu47hu4Lhu4ZC4buh4bqiw4nDkuG7ocOD4buE4buG4buh4bq+4bqo4buhN+G7gsSC4bq+4buhUeG7osWp4buh4buM4buQxanDtOG7lcOS4buXZEPFqVThu6Hhu4B4w5Thu6Hhur7hu63hu4ZD4buhw4Phu6vhu4Lhu6HDlOG6uOG7hkPDteG7oeG6qUPhu4Thu6E9xJDhu6HDlEPhu5rhu6FkQ+G7mk3hu4ZC4buhw5Thu47hu57huqDhu6Fk4bq44buGQ+G7oeG7llThu6Fb4buC4bup4buGQuG7oSXhu7Phu4bhu6E24bur4bqg4buhw4Phu63hu6HDlEPDjeG7hkLhu6HDgMaw4buC4buhw4pDxrBE4buh4buM4buQxrDDlOG7oVHhuqThu6HDlEXhu4ZD4buhQ0Xhu4ZD4buhw4pE4buGQ+G7ocOUw4Lhu6Et4buhU+G7reG7oUPhu4hE4buh4bqg4buWxanhu6HDlOG6uOG7hkPhu6HhuqlD4buS4buhZENH4buhw5Thu47hu4Lhu4ZC4buh4buG4buv4buA4buhcnBw4bunw7Xhu6Hhu4ZDUOG7hkLhu6Hhu4ZDROG6puG7gOG7oVHhu5Thu6HDlOG7jkfhu4ZC4buhw5Thu7Phu4Dhu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6Hhu4bhu6/hu4Dhu6FycHFw4buhUeG7qeG7ocOKQ3nhu4ZC4buhw4PDieG7hkPhu6Fk4bq44buGQ+G7oeG7llTDteG7oVsqNyXDteG7ocSRPTclw7Xhu6HhurtU4buhw4DFqeG7huG7oTZkZOG6q+G7ocOU4bq44buGQ+G7oeG6qUPhu5Lhu6FkQ0fDteG7oeG6oMaw4bqg4buh4bqg4bu1w5LDteG7oeG6oMaw4bqg4buh4buGQuG7qeG7hkPDteG7oeG6oMaw4bqg4buhw4PDicWp4buhw5JD4buaS+G7hkLhu6Hhur7hu5DDjeG7huG7oeG6ouG7qeG7hkPhu6HDleG7nuG7oeG7jOG7kMWp4buG4buhw5Thu7Phu4Dhu6HDg8OC4buG4buhQ+G7guG7q8OU4buhw4Phu4jhu4ZC4buh4bqgw43hu4ZC4buhQkTGsOG7guG7oVHhu6nhu6HDg01E4buhw5XDjOG7hkLhu6HhuqDhu5bFqeG7oUJExrDhu4Lhu6HhuqLhu7Phu4bhu6HDlOG7juG6tOG7huG7ocODw4nFqeG7ocOA4bup4buG4buP4buhw5Thu6vhu4Lhu6HDg0ThuqThu5Dhu6HDikThuqbhu4bhu6FR4bqk4buh4buAR0Thu6Hhu4B4w5Thu6HDg+G6rOG7oeG6oMON4buGQuG7oUJExanhu4Lhu6HhuqDGoOG7hkLhu6Hhu4ZD4bua4buh4bqgxrDhuqDhu6HDlMON4buG4buhQkTGsOG7guG7ocOKQ8aw4bqg4buhQ+G7qeG7hkPhu6HDg+G7q+G7guG7ocOUQ8SC4buC4buhw4Phu5Lhu4ZC4buhw5TDjeG7huG7oeG6oEPhurjhu6FR4bup4buh4buM4buQVOG7ocODw4nhu4ZD4buh4bqg4buWxanhu6HDkkPGsMOS4buh4bq+4buQ4bu5w5TDtOG7oSrhu4rhu4ZC4buh4bqgQ8SQ4buh4buGQ+G7teG7huG7oeG7gOG7q+G7hkPhu43hu6E34buv4buA4buhcnBxcOG7oeG6vuG7qeG7oeG7huG7r+G7gOG7oeG7gOG7qeG7ocOD4bu1w5Thu6Hhu4bhu5pM4bqg4buhUeG7qeG7ocOU4bq44buGQ+G7oeG6qUPhu5Lhu6FkQ0fhu6HhuqDhu4Thu6Hhu4ZDROG6pOG7kOG7ocOV4bue4buhw4pE4bqm4buG4buhw5Thu45H4buGQuG7ocOD4burRMO14buh4buG4buv4buA4buhw5REw4Lhu4bhu6FD4bup4buGQ+G7oSrhu6tE4buhQ+G7iEThu6Eq4bux4buGQuG7oeG6oMaw4bqg4buh4bqg4bu1w5LDteG7oUPhu5pM4buGQuG7ocOUTEThu6Eq4burROG7oUPhu4hE4buhKuG7seG7hkLhu6HDlOG7guG7qeG7huG7oeG7jOG7kMOM4bqg4buh4bq+4bu34buG4buhw5RD4buc4buhaF3DteG7oeG6oMag4buGQuG7oeG6vuG7qeG7oeG7huG7r+G7gOG7oWRDxrDhu4ZD4buh4bqg4buWxanhu6F9RMaw4buC4buhQ+G7iEThu6HhuqDDjeG7hkLhu6FCRMaw4buCw7Xhu6FRReG7oVHhu7lU4buhw4PhuqThu6Hhu4ZCQ8OJ4buhfUTGsOG7gOG7oeG7gOG7lOG6oOG7oVvhu5rhu4ZC4buhW+G7hMWp4buhUeG7qeG7oeG6oMaw4bqg4buhUcOJ4buh4bqgQ+G7nOG6oOG7ocOVduG6oOG7ocOV4bqy4buh4bqg4buE4buh4buGQ0ThuqThu5Dhu6FD4buC4burw5Thu6HDg+G7iOG7hkLhu6HDlOG7kFThurThu4bhu6HDlOG7juG7kFThuqThu4bhu6FR4bqk4buh4buA4buU4bqg4buhw4PEkOG6oEPDteG7oVXhu6Hhu4ZCQ+G6usWp4buh4bqg4buWxanhu6HhuqDGsOG6oOG7oUPhu4Lhu6vDlOG7ocOD4buI4buGQuG7ocOD4buEw7Xhu6HDlOG7q+G7guG7ocODROG6pOG7kOG7ocOKROG6puG7huG7ocOUQ+G7kOG7ueG7huG7oeG6vk5E4buh4bqgQ+G7guG7oUJExrDhu4Lhu6HhuqLhu7Phu4bhu6HhuqDhu5jhu4ZC4buhw5RDxanhu4Dhu6FCRMWp4buh4bqgxrDhuqDhu6FD4buC4burw5Thu6HDg+G7iOG7hkLhu6HhuqBD4buQ4buGQuG7oeG6oOG7lsWp4buhw5Thurjhu4ZDw7Xhu6HhuqDhu5bFqeG7ocOD4bu1w5Thu6Hhu4bhu5pM4bqgw7Thu5XDkuG7lyrhu4rhu4ZC4buhw5RDTUThu6Hhu4Dhu4Lhu4ZC4buh4buA4buQw4zhu4bhu6HhuqDGsOG6oOG7oVHDieG7oeG6oEPhu5zhuqDhu6HDlXbhuqDhu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6FCRMaw4buC4buhw5JD4bu54buGw7Xhu6Hhu4Dhu6nhu6HDlOG7juG7nuG6oOG7ocOURMOCw5Lhu6Hhur7hu6nhu6HhuqDGsOG7oeG7hkPhu7Phu4bhu6F9RMaw4buA4buh4buA4buU4bqg4buhZsag4buhW+G7kFThu6EkQ+G7mkvhu4ZCw7Xhu6HDgHfhu4ZC4buh4buQVOG7ocOUxJDhu4bDteG7ocOU4buOxrDhuqBD4buh4buGQ0Thuqbhu4Dhu6FR4bup4buhw5RF4buGQ+G7oeG6oOG7seG7gOG7oeG6oOG7lsWp4buh4buAReG7hkPhu6HDleG6suG7ocOU4buQVOG6tOG7huG7ocOU4buO4buQVOG6pOG7hsO14buhUeG7ueG7huG7ocOD4buI4buGQuG7oUJExrDhu4Lhu6HhuqLhu7Phu4bhu6HhuqBD4bu1w5Lhu6FD4bup4buGQ+G7ocOUw4zDlOG7oeG6oEPhu5bhu6HDlOG7juG7mkvhu4ZCw7Xhu6HDg+G7mk3hu4ZC4buh4bq+w4xE4buh4bqg4buWxanhu6Eq4bux4buGQsO14buh4bqgQ8SQ4buGQ+G7ocOVxrDhuqBDw7Xhu6HDkkPGsMOS4buh4bq+4buQ4bu5w5Thu6HhuqDhu5bFqeG7oTdD4bup4buh4buG4buaTOG6oMO14buh4bqgxqDhu4ZC4buh4buGQ+G7muG7oeG6oMaw4bqg4buh4buM4buQVOG7ocODw4nhu4ZD4buh4bqg4buWxanhu6HDg8OJxanhu6HDkkPhu5pL4buGQsO14buhw5XDjOG7hkLhu6HigJxkw4zDlOG7ocODTUThu6HDg+G6sMOS4buhw4Phu6vhu4LigJ3DteG7oeKAnDTEkOG7hkPhu6HhuqBD4buSxanhu6FU4bq04buQ4buh4buG4buaTOG6oOKAncO14buhw4Phu4Lhu6nhu4bhu6HDisOCw5Thu6HhuqDhu4jhu4ZC4buhw4Phu4rhu4ZCw7Xhu6FCRFDhu6FCReG7huG7ocWp4buG4buh4buGROG7hkPhu6HhuqBDxJDhu4ZD4buhw5Thu47DicO14buhw5Thu47hu7nDlOG7ocOU4bue4buhxanhu4bhu6HDlOG7guG7qeG7huG7oVPhu63hu6FD4buIRMO14buhQuG7hMOS4buhw5JD4bu34buG4buhU+G7s1Thu6HhuqLhu57hu4ZC4buh4buM4buQ4bq04buhQ+G7mkvhu4ZC4buhw4Phu7XDlOG7oWTEqOG7oeG7hkLhu6lU4buh4bqg4bup4buGQuG7oUJE4bup4buQ4buhw4PhurDDksO04buhZGQ=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế

Đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế
2024-07-18 20:38:00

baophutho.vn Ngày 18/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác...

HĐND huyện Hạ Hòa khóa XVII họp kỳ thứ 17

HĐND huyện Hạ Hòa khóa XVII họp kỳ thứ 17
2009-12-29 08:15:00

TO- Trong 2 ngày 24 và 25-12, HĐND huyện Hạ Hoà khoá XVII tổ chức kỳ họp thứ 17. Các đại biểu đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm...

HĐND huyện Hạ Hòa khóa XVII họp kỳ thứ 17

HĐND huyện Hạ Hòa khóa XVII họp kỳ thứ 17
2009-12-29 08:15:00

TO- Trong 2 ngày 24 và 25-12, HĐND huyện Hạ Hoà khoá XVII tổ chức kỳ họp thứ 17. Các đại biểu đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm...

HĐND huyện Hạ Hòa khóa XVII họp kỳ thứ 17

HĐND huyện Hạ Hòa khóa XVII họp kỳ thứ 17
2009-12-29 08:15:00

TO- Trong 2 ngày 24 và 25-12, HĐND huyện Hạ Hoà khoá XVII tổ chức kỳ họp thứ 17. Các đại biểu đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm...

Thượng Long – điểm sáng làm giao thông nông thôn

Thượng Long – điểm sáng làm giao thông nông thôn
2009-12-25 10:27:00

Được Nhà nước hỗ trợ xi măng, nhân dân xóm Đình đóng góp cát, sỏi, công, bê tông hóa tuyến đường trong khu.PTO- Chúng tôi về Thượng Long- một xã đặc biệt khó khăn của huyện...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long