Cập nhật:  GMT+7
N+G7jcSD4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butWOG7j3jGocOt4bqhOOG7rOG7jeG7n+G6o3jhu43hu7fhuqPGoeG7meG7neG7jeG6o+G6rcahLeG7ruG6rcOtaOG6rTDhuqNH4buNw73hu53DsuG6o3hz4buP4bqj4buX4buNc+G7ncOy4bqjw7Lhu49reOG6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjxIJz4bqjeMO64buPNy/hu43Egzg3eOG6rWbGocOt4bqjd3jhurbGocOte+G6oeG7m+G6rXbDsuG7j+G7nTDhuq/hu63hurDhuqPhuq15eOG7o+G6oTg3eHY4N3hoODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu63hu4zDreG6rWjhuqE44bus4buN4buf4bqjeOG7jeG7t+G6o8ah4buZ4bud4buN4bqj4bqtxqEt4buu4bqtw61o4bqtMDfhu604R+G7jcO94budw7LhuqN4c+G7j+G6o+G7l+G7jXPhu53DsuG6o8Oy4buPa3jhuqPhu53DskHGsOG7j+G6o8SCc+G6o3jDuuG7jzcv4butODcveGg4Ny94djg3eHY4N3hoODcveGg4Ny94djg3eHY4N3hoODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu63hu4zDreG6rWjhuqE44bus4buN4buf4bqjeOG7jeG7t+G6o8ah4buZ4bud4buN4bqj4bqtxqEt4buu4bqtw61o4bqt4bqjxqHhuqvhuqPhuqzhurbhu5vhuq3hu53huqPhuq3GoS1a4bqt4bqu4bqt4buNduG7j+G6o+G7jXPhu5vhuqPhuq8v4bq34bqjaWThuqNm4bqpZ+G6o2Zx4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o8ahxrDhu4/huqNn4buN4buT4bqjeHbDtWfhu43huqPEgmzhuqNn4bqpZ+G6o2d5w7pn4bqjeOG6v+G7neG6o2dz4budw7LhuqPhu5vhuqvhuqPhu5ti4budw7LhuqPGoUHFqeG7j+G6o+G7l+G7jeG7t+G7ncOy4bqjZnThuqPhu53huqvhurbhuqN44buPa+G7neG6o+G7jeG6q+G7neG7jTLhuqPhu5fhu43EkeG7ncOy4bqj4buX4buNxJHhu53DsuG6o3bDqeG7ncOy4bqj4bqtxqEt4buu4bqtw61o4bqt4bqj4buX4buNc+G7ncOy4bqjw7Lhu49reOG6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjxIJz4bqjeMO64buPMzcv4butODfhu604N3jhuq1mxqHDreG6o3d44bq2xqHDrXvhuqHhu5vhuq12w7Lhu4/hu50w4bqv4but4bqw4bqj4bqteXjhu6PhuqE4N3h2ODd4aDg34buP4bubw7LhuqN3dmd74bqh4buNeHjhu60wLy9m4bqt4buj4but4buNeXjhu43hu6MzxILhu50v4bujxqFoaOG6rXjhuq0v4bquw61md+G7j3jDrS944buNw63huqMt4bqjw7Lhu4/hu6Phu48v4bqvw6PDo+G6pS/hurEvxIPEg+G6p8SD4bqv4bq34bq1w5PhurFIw5MvxIPhuq/Do8OixIPhuqfhuq/hurHhuqfhurfhurfhuq/Eg1/hu4/hu5vhuq3DssOtd8SD4bqz4bqv4bqn4bqv4bqn4bqlX3rhuq3huq7huq3hu43hu492duG7jzPhu5Xhu63DsuG6oTg3L3hoODcveHY4N3h2ODd4aDg3L3hoODcveHY4Ny944bqtZsahw6044buc4buNw4Phu53DsuG6o8ahxrDhu4/huqNmw7Thu53hu43huqPGoXnhu4fhu53huqNn4bu34bqt4bqj4bqtxqEtWuG6reG6ruG6reG7jXbhu4/huqNpQeG7qWfhuqNpQeG6reG6o3bhuq3huqN4duG7o+G7ncOy4bqj4bubw7p44bqjaeG7o2Lhu53huqNmxJHhu53DsuG6o8Oy4buN4buP4bqjw6rhu5vhuqNo4bqr4buP4bqj4bqnw6PhuqPhu63hu43DvXgz4bqjSeG7o2Lhu53huqNmxJHhu53DsuG6o+G7neG6q+G6tuG6o+G7neG7jcOp4bub4bqjeHZj4bqjxqHGsOG7j+G6o+G7m8O6eOG6o3d04bqjeHbhu6Phu53DsuG6o+G7jeG7p+G7neG6o+G6p8Ojw6PhuqNnw6p54bqj4buNceG7j+G6o+G7m+G6q+G6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqPhu5fhu4nhuqPhu7fhu53DsuG6o+G7jcO64bqj4bqtxqEt4buu4bqtw61o4bqtMuG6o2fhuqln4bqj4bud4buN4bqr4bqjZuG6qeG7o+G6o2fhu7nhu53DsuG6o+G7neG7jUHhuqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqj4budw7JBxrDhu4/huqNn4buN4buT4bqjeHbDtWfhu43huqPhu53hu43hu5/hu5vhuqPhu53huqvhurbhuqNpQeG6reG6o3bhuq3huqPhu4114buP4bqjeOG7jeG6qeG7ncOy4bqjxIPhuq8v4bqvw6PDo8OiMzfhu6044oCZ4oCZR+G7jcO94budw7LhuqN4c+G7j+G6o+G7l+G7jXPhu53DsuG6o8Oy4buPa3jhuqPhu53DskHGsOG7j+G6o8SCc+G6o3jDuuG7j+G6o+G7q+G6o0bhuq3DsuG7jWjhuq1oMuG6o+G7muG7o3bhu6NnZ+G7ozLhuqPhuqzGocOyw6124buP4bqt4bqj4buN4bqt4bq24bqjZuG6v3jhuqPhu5fhurThuqPhu53hu6fhu4/huqPhu53huqvhu6PhuqPhu5fhu43huqlnM+G6o+G7nGt54bqjZ+G7n+G6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjxIJz4bqjeMO64buP4bqj4bud4bqr4buj4bqjZuG7keG6o8Oy4buPa3jhuqN4duG7o+G7ncOy4bqjZ+G6qWfhuqNn4buN4buPa+G7neG6o2jhu5Fn4buN4bqjZ+G7t+G6reG6o3jDueG6o2fhu43DgWfhuqPhu53huqvhurYy4bqjaeG7n+G6o+G7jeG7o+G6uWfhuqPGoeG6q+G6o3fhu6fhuqN3eeG6v3jhuqPhu43hu6Phurln4bqjxqHhuqvhuqNo4buj4bqjZmV44bqjZnnDumfigJnigJky4bqj4bqtxqEtWuG6reG6ruG6reG7jXbhu4/huqPhu53hu5/hu48z4bqj4bqsxqEt4buu4bqtw61o4bqt4bqjaWThuqPhu53hu43hu4fhu53huqN4duG6qWfhu43huqPhu53hu43hu49t4bub4bqjxIJs4bqjZ+G6qWfhuqNnecO6Z+G6o3jhur/hu53huqNnc+G7ncOy4bqj4buX4buN4bu34budw7LhuqNmdOG6o8SDxIMv4bqnL+G6r8Ojw6PEg+G6o+G7m+G6q+G6o+G7l+G7jeG7j2vhu53huqPDsuG7geG7neG6o+G6sTPDo8Ojw6PhuqPhu53DskHGsOG7j+G6o+G7q+G6o+G7nMOt4bqu4bqjO+G7o3bhu5fhuqPEguG6q+G6oz/huq134buN4buP4budw7J44buj4bud4bqjeOG7jeG7j2144bqj4bubYuG7ncOy4bqjeHbhu6Phu53DsuG6o+G7l+G7jeG7j+G6o2fhuqln4bqjaXXhu53DsuG6o+G7m+G7j+G7neG7jeG6o2fhu7fhuq3huqN4w7nhuqNn4buNw4Fn4bqj4buX4buN4bu34budw7LhuqNmdOG6o+G7neG6q+G6tuG6o+G7q+G6o+G7jnbhuq3hu68y4bqj4bqsw7PDsuG7jeG6reG7neG7j3d44bqt4bud4bqjxILhuqvhuqPhuqzGocOyw6124buP4bqt4bqjeOG7jUHGsOG7ncOy4bqjaeG6qeG7neG7jeG6o2bhu6Phu5vhuqN4YuG7j+G6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqPhu5fhu4154bqjxILhuqBn4bqjaXPhuqN44buN4buR4bqjaXPhu53DsuG6o2jDquG7nTLhuqNnQcWp4but4bqjaeG7j+G6o3fhu4/hu53hu43huqPhu5ti4budw7LhuqNn4bu34bqt4bqj4buN4bqr4budw7LhuqPhu53DsuG7jcO04bud4bqj4budw7JBxrDhu48zN+G7rTjhuqzGoS1a4bqt4bqu4bqt4buNduG7j+G6o2lk4bqjZ+G6qeG7o+G6o2Z5w7pn4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o+G7ncOyQcaw4buP4bqj4but4buNY+G7neG6o2l04buP4bqj4bqtxqEt4buu4bqtw61o4bqt4bqjw7Lhu49reOG6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjxIJz4bqjeMO64buPMuG6o+G7neG7n+G7j+G6o3bDqeG7ncOy4bqj4oCZ4oCZxqDhu4zhu67huqPGoeG6q+G6o+G7l+G7ieG6o3jhu43hu7PhuqNn4bu34bqt4bqjaWLhu6PhuqPhu4x14buP4bqjxILhuqvhuqPhu53DskHGsOG7j+G6o+G7jHXhu4/huqPDsuG7j+G6qeG7o+KAmeKAmTPhuqPhu4xl4bud4bqjZ+G7ueG7ncOy4bqj4buXannhuqPDsnDhu4/huqN44buPa+G7neG6o+G7jeG6q+G7neG7jeG6o2fhuqln4bqjZ3nDumfhuqN44bq/4bud4bqjZ3Phu53DsuG6o8SC4bqr4buj4bqj4budw7JBxrDhu4/huqNI4buj4bqjWOG7jeG6qeG7j+G6o2dj4bqjZmrhu53huqN4duG7o+G7ncOy4bqjxqHhu4Xhu53huqNmauG7neG6o+G7ncOy4buj4bqr4buP4bqj4buOd3bhuq3DrcahM+G6o+KAmeKAmUfhu43DveG7ncOy4bqjeHPhu4/huqPhu43DgeG6reG6o8SCxanhu4/huqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqj4budw7JBxrDhu4/huqPhuq3hu53hu43huqPDreG7m+G6o+G7jHXhu4/huqPDsuG7j+G6qeG7o+G6o3bDqeG7ncOy4bqjZ+G7jcO94budw7LhuqN4c+G7j+G6o3fEqeG6o2d04bqjw7Jl4budw7LhuqPhu41reOG6o3fDgWfhuqNpbuG6o3jhur/hu53huqNnc+G7ncOy4bqj4budw7JBxrDhu4/huqNI4buj4bqjWOG7jeG6qeG7j+G6o+G7q+G6o+G7jnd24bqtw63GoeG6o8SC4bqr4bqj4budQcWpZ+G6o+G7ncOy4buj4bqr4buP4bqjxILFqeG7j+G6o3fhuqDhuqPDsuG7j8O94but4bqjaeG7seG6o8SC4bqr4bqjaOG7heG7neG6o2hleOG6o2fhu7fhuq3huqNp4bq/4budw7LhuqN4dOG7j+G6o2fhuq3hu6PigJnigJky4bqj4buNZeG7neG6o+G7neG7n+G7jzM34butOOG6rMahLVrhuq3huq7huq3hu4124buP4bqjZ+G7ueG7ncOy4bqj4but4buN4bu34bqj4bud4buN4buH4bud4bqjeOG7jXPhu53DsuG6o3jhu4/hu53huqN2w6nhu53DsuG6o2bhu4/hu53huqPGoOG6rWjDreG7neG6o2nhuq3hu53DsuG6o3Thu5sz4bqj4oCZ4oCZV8OBZ+G6o+G7l+G7jXHDreG6o2fhu7fhuq3huqNX4buNw63hu4/hu5fhu43huqPhu6J34bqt4bub4bqt4bqjRuG7j+G7neG6o8ag4bqtaMOt4bud4bqjxILhu4Xhu53huqN4dHgz4bqj4buc4buNw4Phu53DsuG6o+G7l+G7ieG6o2fhu5/huqPhurLhuqPhurDhur954bqjxqF5c+G7neG6o2d04bqjeHnhurZq4bud4bqjeHZ54bq2bOG7neG6o3bDqeG7ncOy4bqjc+G7ncOy4bqj4bq/4bq24bqjdOG7m+KAmeKAmTLhuqPhu41l4bud4bqj4bud4buf4buPMzfhu604WOG7jXPhu53DsuG6o2nhu49t4but4bqjeHZq4bud4bqjaUHhu6ln4bqjaUHhuq3huqN24bqt4bqjd+G6rXnhuqPhu5fhu43hu4/huqPhuq3GoS1a4bqt4bqu4bqt4buNduG7j+G6o+G7l2p54bqjw7Jw4buP4bqj4bub4bur4bqjZ+G6qWfhuqNnecO6Z+G6o3jhur/hu53huqNnc+G7ncOy4bqjxILhuqvhu6PhuqPhu5vhu7Vn4bqjeOG7j2p54bqjZ+G7t+G6reG6o+G7muG6puG6o8SC4bqr4bqj4buOd3bhuq3Drcah4bqj4buNdeG7j+G6o3jhu43huqnhu53DsuG6o+G6sS/huq/Do8Oj4bqlM+G6o+G7nMOyQcaw4buP4bqjeOG6reG6o3jhu4/hu53huqN2w6nhu53DsuG6o2dj4bqjZuG7j+G7neG6o8ag4bqtaMOt4bud4bqjxILhuqvhuqNa4bqt4bqu4bqt4buN4buPduG7j+G6o2nhuq3hu53DsuG6o+G7g+G7neG6o3h2dOG7neG6o+G7q+G6o+G6rMOzw7Lhu43huq3hu53hu493eOG6reG7neG6o+G7jeG7o+G6uWfhuqPhu6zhuq3hu5fhu493eOG6reG7nTM34butOOG6rMahLVrhuq3huq7huq3hu4124buP4bqjZ+G7jeG7o+G6o2bhu49reOG6o+G7jWXhu53huqNpZOG6o2fhu41w4bud4bqjw7Lhu4Hhu53huqPEg8Ojw6PhuqNnw6p54bqj4buNceG7j+G6o2lu4bqjeHZj4bqjxqHGsOG7jzPhuqNGw7rhuqPhu63hu43hu4fhu53huqN44buNc+G7ncOy4bqjeOG7j+G7neG6o+G6rMahLVfhuq3hu43huq1m4bqjZ+G7t+G6reG6o+G6rcahLeG7ruG6rcOtaOG6reG6o3h54bq2auG7neG6o2Z04bqj4buNdeG7j+G6o3jhu43huqnhu53DsuG6o8SD4bqvL+G6r8Ojw6PDouG6o3bDqeG7ncOy4bqj4bqtxqEtWuG6reG6ruG6reG7jXbhu4/huqN3xKnhuqN44buPa+G7reG6o+G7neG7jeG7h+G7neG6o2fDqnnhuqPhu41x4buP4bqjeMOA4bqjeOG6v3jhuqNnY+G6o+G7m3Dhu4/huqPhu53DskHGsOG7j+G6o8SC4bqr4bqjd8Sp4bqjeHZj4bqjxqHGsOG7j+G6o2fhuqvhu53DsuG6o3fFqeG7m+G6o2fhuqvhu53DsuG6o3h0eDPhuqNH4bqpZ+G6o2fDqnnhuqPhu41x4buP4bqjaUHhu6ln4bqjacSR4budw7LhuqN4Y+G7j+G6o3h2auG7neG6o3h24bqt4budw7LhuqPhuq7DrWbhuqNn4buNw7Xhu53hu43huqNn4bu34bqt4bqj4bubYuG7ncOy4bqjxqFBxanhu4/huqPhu53huqvhurbhuqNn4buN4buj4bqjeMWp4buP4bqj4budw7LhuqvhurbhuqPEg+G6tS/Egy/huq/Do8Oj4bqlMzcveGg4Ny94djg3L3jhuq1mxqHDrThY4buNw63hu6PhuqMm4buc4buc


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nato từ chối kết nạp Ukraine và Grudia

Nato từ chối kết nạp Ukraine và Grudia
2008-04-03 07:35:00

Tổng thống Bush hôm 2/4 đã vấp phải một trở ngại lớn về ngoại giao khi các đồng minh Nato từ chối yêu cầu mà ông Bush đưa ra: bắt đầu quá trình kết nạp hai nước cộng hòa thuộc...

Nga muốn lập đường hầm nối với Mỹ

Nga muốn lập đường hầm nối với Mỹ
2008-03-31 07:34:00

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ nêu kế hoạch xây dựng một đường hầm nối từ Nga sang Mỹ khi ông gặp Tổng thống Mỹ Bush vào chủ nhật tới.

CHDCND Triều Tiên đe doạ đánh trả Hàn Quốc

CHDCND Triều Tiên đe doạ đánh trả Hàn Quốc
2008-03-30 13:23:00

Bình Nhưỡng đe doạ ngừng đối thoại với Seoul vì lời tuyên bố của một quan chức quân sự, đồng thời nói sẵn sàng tấn công nước láng giềng giầu có, truyền thông quốc gia của...

CHDCND Triều Tiên thử nghiệm tên lửa

CHDCND Triều Tiên thử nghiệm tên lửa
2008-03-28 13:09:00

Bình Nhưỡng sáng nay đã phóng thử một số tên lửa tầm ngắn ở ngoài khơi bờ biển phía tây của Hàn Quốc, thông tấn xã Hàn Quốc Yonhap cho biết nhưng không đi vào chi tiết.

TT Bush mời lãnh đạo Palestine tới Mỹ hội đàm

TT Bush mời lãnh đạo Palestine tới Mỹ hội đàm
2008-03-28 07:33:00

Tổng thống Mỹ George W. Bush đã mời người đồng cấp Palestine Mahmoud Abbas tới Nhà Trắng vào đầu tháng 5 để tham dự các cuộc hội đàm nhằm thúc đẩy tiến tình hòa bình Israel-Palestine.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long