Cập nhật:  GMT+7
SeG7tk1L4bukP+G7kDg4w4lKNeG7ueG7uDk/xq9Kw43DveG7ti5L4bu54bu24bqjSznEgzA74bu0S3Lhu7Rh4bqtw507S+G7ueG7tuG7uFg7S3Lhu7ZRO0s54bu4VjVLauG7lOG7uEs44bqvS3LGr+G6pUtaxq/hu5A/4buQO+G7pkkv4bu2TcONSeG7tk3DjcO94bu2Lkvhu7nhu7bhuqNLOcSDMDvhu7RLcuG7tGHhuq3DnTtL4bu54bu24bu4WDtLcuG7tlE7Sznhu7hWNUtq4buU4bu4Szjhuq9Lcsav4bqlS1rGr+G7kD/hu5A74bumSS/hu7ZNw43hu4nhu7bhu7hXYUtNL01O4buCS8O94bu2Lkvhu7nhu7bhuqNLOcSDMDvhu7RLcuG7tGHhuq3DnTtL4bu54bu24bu4WDtLcuG7tlE7S8WoxqBLOeG7uFY1S8OZ4buYS+G7mcav4buQOeG7tsavN0vhu7Xhu7jhu6bGrz8/4buCS2rhu5Thu7hLOOG6r0vFqOG7nuG7pEs6WDvhu7ZLOSzhu5g7SzZh4bqtVztLcsav4bqlS1rGr+G7kD/hu5A74bumSznhu5Thu7hLw4Lhu7hYOUty4buQOuG7hEk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu5nGr+G7kOG7pkrDjUk54buQw5k/xq9LODnhuq0/xq/DiUo64buQN+G7tOG7uDvhu4BONeG6p0vhu5BhOSxKw41JOTfDjUk54bumw41J4bu4OuG7tEs4N+G7pMOJSuG7tjk5NeG7gC8vw5nhu5AsNeG7tmE54bu2LOG7hMOiOy8sP+G7puG7puG7kDnhu5Av4bqlxq/DmTjhu7g5xq8vOeG7uDstOWHhu6QtOGEtJuG7uMavOy9NTEzhu4nhu5Hhu4vEkUzhu4vEqcSRL05MTUwvTi9NTuG7icSRw5PDlMSp4buMTU3EkS9NTsOUTU7Dkk5NTUzDk0zhu4xf4buVceG7k1/hu4zDk8OUTOG7hCo14bu0SsONSS854bumw41JLzk3w41JOTfDjUk54bumw41JNcONw73hu7YuS+G7ueG7tuG6o0s5xIMwO+G7tEty4bu0YeG6rcOdO0vhu7nhu7bhu7hYO0ty4bu2UTtLw6Lhu5hLw5nhu5hL4buZxq/hu5A54bu2xq83S+G7teG7uOG7psavPz/hu4JLauG7lOG7uEs44bqvS8Wo4bue4bukSzpYO+G7tks5LOG7mDtLNmHhuq1XO0tyxq/huqVLWsav4buQP+G7kDvhu6ZLOeG7lOG7uEvDguG7uFg5S3Lhu5A6Sy1L4bq7O+G7tkvhu4nhu7bhu7g74bu2NeG7tmHhu4TDojtJLzXDjUkvOeG7psONSS85N8ONSS854buQw5k/xq/DjUk1w43DveG7ti5L4bu54bu24bqjSznEgzA74bu0S+G7pOG7tixLN+G7ojvhu7Thu4JLOnvhu7hLNmHhu5A7S+G7tlhL4bu04bu44bq14buQS+G7tuG7kOG7uEs7xIMw4bukSzvhu7Thu5jhuq1L4buk4buYO+G7tEs14bu24buSOUs5N+G7uFk7Szl7OUvFqOG7qjXhu4JLxajhu57hu6RLw5nhu7hYOUs5Nyw74bu0S8OZe+G7uEvhu6Thu5Y74bu2Szvhu5o6S05MTUxL4bu24buQ4bu4SzvEgzDhu6RLJmNLO+G7uFg6S0/Dkks74buaOks54bu24bu4VjlLP1Q1SzZh4buQO0vhu7ZY4buESTXDjcO94bu2Lkvhu7nhu7bhuqNLOcSDMDvhu7RLOeG7uDtLOcSDMzvhu7RL4buJ4bu2xIMgO+G7tEs5NyM74bu2S+G7meG7mDvhu7ZLxahbO+G7tEvDguG7uFg5S3Lhu5A6S8Oi4buYS3LGr+G6pUtaxq/hu5A/4buQO+G7pkvhu7Thu7jhu5Dhu7hLxags4buUO0tOTE1MLU5MTU9Lw6LhurHhu5BLxajEgzLhu6RLJuG6qUsmVjlLw6Lhu5hLOls5Szh7Sznhu7Yp4buQSznhu7ZhVDtL4bu2MjVLOeG7kuG7pEvhu6ThuqFLOeG7tllLJuG7tuG7kuG7pEs/4buYS+G7pCBLODNLNeG7tuG7kjVLP+G6qUs54bu2YVQ7Sz8y4bu4S8WoWUs54buaO+G7tEvhu6TEgzE74bu0S+G7tjI1Sznhu5Lhu6RLOTfhu647S+G7pOG7kuG7pEs/JTvhu7ZLw6Lhurfhu6Thu4RJNcONcuG7tlE7S+G7pj01Szvhu5jhuq1Lw73hu7YuS+G7ueG7tuG6o0s5xIMwO+G7tEvhu6TDozvhu7RLOTfhu5AsS8WoXeG7uEvDojDhu7hLw5nhu5hL4buZxq/hu5A54bu2xq83S+G7teG7uOG7puG7psavPz9Lw6JXSzpbOUs4e0s14bu2xIMgO+G7tEvhu7bEgzA74bu04buCS8OZ4bu4WDtLNeG7tuG7kjVLOeG7tsOh4bukS8WoVeG6rUs2YeG7kDtL4bu2WEvhu7bhu5Dhu7hLO8SDMOG7pOG7gkvFqOG7nuG7pEvDmeG7uFg5Sz/hu5hLO+G7tuG6tTvhu7RLOeG7tinhu5BLOeG7tmFUO0vhu7YyNUs54buS4bukS8OiV0vhu7Thu7jhu5IsS+G7puG6oeG7pEvigJNLxajhu5gsSznhu5QsS8WoxIMy4bukSybhuqlLJlY5Szvhu7ZRO0vhu6Thu7Zh4bqtVjtLOeG7tuG7mjpLcsav4bqlS1rGr+G7kD/hu5A74bumS+G7pOG6o+G7kEvDveG7ti5L4bu54bu24bqjSznEgzA74bu0S+G7tn3hu7hLOeG7tuG7kjvhu7RLTi9OTEzDlUs74bu2xINLOTfhu5AsS8WoXeG7uEs54bu2Pjvhu7RLOeG7uDtLOeG7tuG6t+G7pEs54bu4w507Szk3LDvhu7RL4bu2LOG7lDlLxahbO+G7tEvhu7Thu7jhu5IsS+G7puG6oeG7pEs6UzpLOyw74buCS8WoVeG6rUs64buUO+G7tkvhu6Thu5Lhu6RL4buk4bu2xIMgO+G7tEs5NyM74bu2S+G7puG7lOG6rUs54bu4Vjvhu7RLxJE74bu2S+G7pOG7tixL4bu04bu44buSLEvDouG7uOG7rjtLw4Lhu7hYOUty4buQOkvDouG7mEs54bu2w6Hhu6RLxahV4bqtS+G7tjI1Sznhu5Lhu6RL4bu04bu44buSLEvhu6bhuqHhu6RLOOG7kGFLxajhu5Thu7hL4bu2KOG7pOG7gkvDmeG7kCxL4bu0fTpL4bu04bu44buSLEvhu6bhuqHhu6RLw6Lhu5hLxajhu5gsSznhu5QsSyZkSznhu7ZhVDlL4bum4buU4bqtSzvhu7Thu7ZX4buESTXDjcO94bu2Lkvhu7nhu7bhuqNLOcSDMDvhu7RL4bukw6M74bu0SzosO+G7tEs6YXs7S8OiMOG7uEsm4bu4O+G7tks74bu04bu24bu4WDpLw6Lhu5hLOeG7uFc6Sz/hurfhu6RL4buk4bqj4buQSzojO+G7tuG7gktyxq/huqVLWsav4buQP+G7kDvhu6ZLOeG7uFY1SznhuqHhu6RL4bu2Iks5NzJLw4Lhu7hYOUty4buQOks5Nyw74bu0Sz8lO+G7tkvDouG6t+G7pEvFqOG7mCxLOeG7lCxLO+G7tGF9O0s74bu2UTtLP+G6t+G7pEvhu6Thu7ZSOUs/xIMyO+G7tEvhu6Thu5As4buES8O94bu2Lkvhu7nhu7bhuqNLOcSDMDvhu7RLxahXSzvhu7Thu7Y9S+G7tuG7kOG7uEvDmeG7rjtLO1E74bu0S+G7pFI1Sznhu7Yp4buQSznhu7ZhVDtL4bu2MjVLOeG7kuG7pEvDoldLJuG7tizhu5BL4bu2KOG7pEvhu6Q+O+G7tEs74bu04bu2WEs5NzNLOeG7tuG7mDvhu7ZL4bu24bu4WDVLxag9O+G7tks5Nyw74bu0S8WoLkvhu7Thu7bhu7hLO+G7tlQ7S8WoU+G6rUvFqOG6o0vhu6Thu5Lhu6RLO1vhu7hL4bumYTvhu7RL4bu2MjVLOeG7kuG7pEvhu7Thu7jhurXhu5BL4bu24buQ4bu4SzvEgzDhu6Thu4RJNcONauG7lOG7uEs44bqvS3LGr+G6pUtaxq/hu5A/4buQO+G7pkvhu5nGr+G7kDnhu7bGrzdL4bu14bu44bum4bumxq8/P0vFqOG7kjvhu7ZL4bu04bu44buSS+G7pOG7kCxLw6Lhu5Dhu7hLOTchSzvhu7Thu5jhuq1L4buk4buYO+G7tEs2YeG7kDtLOTcoO+G7tEvhu6ThuqPhu5BLw4Lhu7hYOUty4buQOks5Nyw74bu0Sybhu7ZhS8Oi4bq34bukS8Oi4buYSzk34buuO0s54bu2Vkvhu7Thu7gw4bu4Szvhu7bEg0vDouG7uFjhu6RLw4Lhu7hYOUty4buQOkvhu7Ys4buYO0s54bu24buYO+G7tkvhuqdhUjlLOOG7nOG7pEvDouG7kOG7uEs5NyFLQWNLw6Lhu7jhu647Sybhu7Y+O+G7tEs54bu2xIMxO+G7tEs5N+G6t+G7pEvhu5lb4bu4S8WofTvhu7RL4buL4buWLEvhu5A7S3Dhu7jhu647S+G7mTI1S+G7s2F74bukSzvhu7bhu7hYOksm4bqrS05MTMOVS+KAk0tOTEzDlEvDouG7mEvFqOG7ljpLO+G7tuG7uFg6Sznhu7bhu5g74bu2S+G7pD474bu0S8Oi4buQ4bu4Szk3IUvhu4nhu7bhuqNLOT3hu6Thu7ZLxJHhu7drxJFyS05MTUzhu4RJNcONauG7lOG7uEs44bqvS+G7mcav4buQOeG7tsavN0vhu7Xhu7jhu6bhu6bGrz8/Sybhu7bhu6A74bu0S8WoPTvhu7bhu4JLcsav4bqlS1rGr+G7kD/hu5A74bumSz9hPjtLOeG7mjvhu7RL4bukxIMxO+G7tEs2YeG7kDtL4bu2WEvhu7YyNUs54buS4bukS8OiMOG7uEvDguG7uFg5S3Lhu5A6S8Oi4buYS+G7pOG7tixLN+G7ojvhu7RLw6Lhu7hY4bukS+G7meG7uFg1S8WoPTvhu7ZL4bu54bq3S+G7pixL4bu54bu2xIMgO+G7tEs64buU4bu4S8SR4bu3a8SRci3EkWE4OTfhu5A/4bu44buQLXLGr+G6pUtaxq/hu5A/4buQO+G7pktHxJHEkXJa4buR4bu5xJFIS+G7pC5L4bu24bu4WGFLP+G6t+G7pEs54bqxSznhu7bhu5I74bu0S00vTkxNTEvDouG7mEvDouG7uFjhu6RLw4Lhu7hYOUty4buQOks54bu24buQOkvhu7Thu7jhu5BLxajhu5g6SzXhu7bhu5I7S+G7meG7uFg1S8WoPTvhu7ZLanvhu7hLOeG7kuG7pEsm4bu4O+G7tks5Vkvhu6Thu7bhu7hWO0s/xIMy4bukS+G6p2Hhuq3hu647S+G7ueG7tuG7kuG7uEvhu4sjO+G7tkvEqcSDIDvhu7RLR+G7ucO9w71ISzjhu6xLOjNLN+G7kEs74bu24bu4V2FL4bukIEvhu7Zb4bu4S+G7tjI1Sznhu5Lhu6RLOjDhu7hL4buk4bu2LEvhu6Thu5ZL4bu24buQ4bu4SzvEgzDhu6Thu4RL4bu54bu2xq8sS+G7ieG7tuG7uDvhu7Y14bu2YeG7hMOiOw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long