Cập nhật:  GMT+7
4bu14buMxILhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4bus4buP4buOWMagw43huqDhu7dv4buMw53huqLhu4/hu4xQ4bqiw5Lhu47huqrhu5zhu4zhuqLEguG6ruG6ouG7jFk74bqiR+G7jEDhu6bhu5zDkuG6olhC4buO4bqi4bqp4buOQ+G7juG6oiZT4bqiSeG7kEfhu4zhuqJvw43hu5xH4bqs4buW4bqi4buN4buOxqDhuqxY4bqiWFbhu4jhuqJY4bui4bqq4buc4bqi4buuWVRH4bqi4bquw4Phuq7Dg+G7tS/hu4zEguG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6xh4buiSDvhuqDhu7fhu7Xhu47hu5rDkuG6oldWR8Wp4bqgLy9HeEbhuqzhu6Lhu6zhu4xZWOG7jOG7ongm4bucL0jDjVfhu5ZY4bui4busL+G7nMONP1cv4bquw4Phuq7huqQv4bq24bqmSOG6rsSCxILhurLEguG6sOG6rljEgsOCxILhuqTDgsSCxqDEgnjhu5Thu6zDkuG6oOG6oi/hu7fhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rGHhu6JIO+G6oOG7t+G6oeG7ouG6quG7nOG6om/hu4zDneG6ouG7j+G7jFDhuqLDkuG7juG6quG7nOG7jOG6osOS4buOQ+G7juG6ouG6v+G7jMOU4bqiWOG7ouG6quG7nOG6oknhu6Lhuqrhu5zhuqLhu5zhu4zhu57hu5rhuqLEguG6ri3EguG6tuG6olhZw5nhu47hu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rGHhu6JIO+G6oOG7t2/hu4/huqHhu4/huqIt4bqi4bqp4buOQ+G7juG6oiZT4bqiSeG7kEfhu4zhuqJvw43hu5xH4bqs4buW4bqi4buN4buOxqDhuqxY4bqiWFbhu4jhuqJY4bui4bqq4buc4bqi4buuWVRH4bqi4bucxJDhu5rhuqLhuq7Dg+G6rsOD4bqiSOG7jk/hu5zhuqJW4bqs4bqiWD3huqLhu5zDkuG6qjvhuqJYPeG6ouG7nMOS4bqqO+G6ouG6tuG6oklL4buc4bqixILhurYvw4LhuqJYQuG7juG6ouG6v+G7jOG6quG6oljhu4zhu47huqJJ4bq+WeG6ouG7j8Og4buP4buP4bqiWOG7kuG7nOG7jOG6ouG7j1k7SuG7nOG6osOzWeG6rOG7nMOS4bqiJsWo4buO4bqiVyThuqJY4buM4bqs4bua4bqiw5Lhu47huqzhuqJH4bu24bqs4bqi4bqyw4Phuq7huqIm4buG4buc4bqiScOa4bucw5LhuqIm4buOSuG7nOG6oklL4buc4bqiWD3huqLhuq7DguG6oknhu6Lhuqrhu5zhuqJvw43hu5xH4bqs4buW4bqi4buN4buOxqDhuqxY4bqiWFZK4buc4bqiR0PhuqLhu5xAxahHeOG6ouG7j1bhu6Lhu5zDkuG6oknhu5534bqiSeG7ouG6quG7nOG6om/hu4zDneG6ouG7j+G7jFDhuqJH4bue4bqixILhurThuqLhu6HhuqHhu6HhuqJY4buM4bqs4bua4bqiw5Lhu47huqzhuqJYVuG6rOG7nOG7jOG6oljhuqrhu47huqLhu6rhuqLhurDhuqLGoCPhuqzhuqJYWcOZ4buO4buv4bqixILhuq7huqIt4bqixILhurbhuqJYWcOZ4buOd+G6osSC4bqy4bqiLeG6osSCw4LhuqJYWcOZ4buO4bqiJuG6quG6osSC4bqk4bqiLeG6ouG6rsOD4bqiWFnDmeG7jnjhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rGHhu6JIO+G6oOG7t+G7jeG6rFnhuqLEgsOD4bqi4bucw5Lhuqo74bqiWOG7jOG7juG6oknhur5Z4bqiV1Phu47huqLhu5zDmeG7jnfhuqLhu65ZO0tY4bqixqDhu45NWHfhuqJH4bqoR+G6ouG7oeG6oeG7oeG6oklE4bqiR1Thu5zDkuG6ouG7jOG7jkvhu5zhuqJH4buM4bui4bqi4buW4buM4bqo4buc4bqiw5Lhu45D4bqi4buc4buMKuG7nMOS4bqiWFbhu4bhu5zhuqJY4buM4buO4bqiSeG6vlnhuqJJ4buK4bus4bqi4buaRVh44bqi4bq7S1jhuqJY4buMw51H4bqiR+G6qEfhuqLhu5zDmuG7juG6okhZ4bucw5J34bqiSeG7ouG6quG7nOG6om/hu4zDneG6ouG7j+G7jFDhuqLDkuG7juG6quG7nOG7jOG6osSC4bqu4bqi4buMWTvhuqJH4buMQOG7puG7nMOS4bqiR+G6qEfhuqLGoOG7okLhu4534bqiWFbhu6Lhu5zDkuG6oknhu57huqJH4bue4bqi4bq04bqi4bqrWTvhuqJH4buMQOG7puG7nMOS4bqi4buh4bqq4bucw5LhuqJH4bu24bqs4bqi4buh4bqh4buh4bqi4bq/w5JZO0/hu5zhuqLDoVPhu5zDkuG6ouG7ocSQ4buc4bqi4buMQuG7nMOS4bqiR8OK4buc4bqi4bq2w4Phu5bDknfhuqLhur/Dklk7T+G7nOG6osOh4buMw5Xhu5zhu4zhuqLhur/DkuG7jOG7mOG6rOG6ouG7jELhu5zDkuG6okfDiuG7nOG6ouG6tuG6ruG7lsOSd+G6ouG6oeG7juG7nOG7jOG6ouG7j+G7jkvhu5zhuqLDoSVZ4bqi4buMQuG7nMOS4bqiR8OK4buc4bqi4bqyw4Phu5bDkuG6osagI+G6rOG6olhZw5nhu47huqLEguG6ri3EguG6tnbhuqLhuq7huqLhuqvDoeG7oeG6okfhu7bhuqzhuqLhu6HhuqHhu6HhuqJv4buM4buy4bucw5LhuqLhu6HEkOG7nOG6ouG6ocSQ4bucw5LhuqLhurvhu4zhu6LhuqzhuqLhu4xC4bucw5LhuqLhurLhurbhu5bDknfhuqLhur1K4bqi4buPVlnhu5zDkuG6ouG6q+G7jktZ4bqi4buMQuG7nMOS4bqiR8OK4buc4bqi4bq04bqw4buWw5LhuqLGoCPhuqzhuqJYWcOZ4buO4bqixILhurItxILDgnbhuqLEguG6ouG6q8Oh4buh4bqiR+G7tuG6rOG6ouG7oeG6oeG7oeG6ouG6v8OSWTtP4buc4bqi4buPVlnhu5zDkuG6om/hu4xA4bum4bucw5LhuqLhur/huqzhu5rhuqLhu4xC4bucw5LhuqJHw4rhu5zhuqLhurThurLhu5bDkuG6osagI+G6rOG6olhZw5nhu47huqLEguG6pC3huq7Dg+G6oibhuqrhuqLhurbhuqLhuqtZO+G6okfhu4xA4bum4bucw5LhuqJhQkd34bqi4bqu4bqi4bqrWTvhuqJH4buMQOG7puG7nMOS4bqi4bqhVeG7nMOSeOG6osOzWeG6rOG6oknhu5534bqiw5Lhu47huqrhu5zhu4zhuqLDkuG7jkPhu47huqLhur/hu4zDlOG6oljhu6Lhuqrhu5zhuqJJ4bui4bqq4buc4bqi4buq4bqi4buc4buM4bue4bua4bqixILhuq4txILhurbhuqJYWcOZ4buOeOG7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busYeG7okg74bqg4bu34bu14buO4buaw5LhuqJXVkfFqeG6oC8vR3hG4bqs4bui4bus4buMWVjhu4zhu6J4JuG7nC9Iw41X4buWWOG7ouG7rC/hu5zDjT9XL+G6rsOD4bqu4bqkL+G6tuG6pkjhuq7EgsSC4bqyxILhurDhuq5YxILDgsSC4bqkw4LEgsag4bqueOG7lOG7rMOS4bqg4bqiL+G7t+G7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busYeG7okg74bqg4bu3xILhuq7huqLhu4xZO+G6okfhu4xA4bum4bucw5LhuqJH4bqoR+G6osag4buiQuG7juG6okfhu7bhuqzhuqJJ4bui4bqq4buc4bqib+G7jMOd4bqi4buP4buMUOG6olhC4buO4bqi4bqp4buOQ+G7juG6oiZT4bqiSeG7kEfhu4zhuqJvw43hu5xH4bqs4buW4bqi4buN4buOxqDhuqxY4bqiWFbhu4jhuqJY4bui4bqq4buc4bqi4buuWVRH4bqi4bquw4Phuq7Dg+G7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busYeG7okg74bqg4bu34bqhw4o74bqixqDhuqrhuqLDkuG7jkPhu47huqJJ4bq+WeG6oljhu4xAxq/hu5zDkuG6ouG7nOG7jkrhu5zhuqLhu5zDieG7muG6olhW4bui4bucw5LhuqLhu4xN4bqiWOG7jFThu5zDkuG6oljhu4zhu47huqJJ4bq+WeG6osOzWVRH4bqiw5Lhu47huqzhuqLhu5zhu4zDieG7muG6oknhuqjhu5zhu4zhuqLDkuG7juG6qOG6okdT4bucw5LhuqJY4bqoR+G6oknhuqrhu6LhuqJYQuG7ouG6ouG7oeG6oeG7oeG6olhW4buI4bqi4buq4bqiR+G6qEfhuqJJ4buQ4bqs4bqi4bus4buMQOG7puG7nMOS4bqiJuG6quG6okfhuqhH4bqi4bucw5Lhuqrhu5zhu4x44bqiw7NZ4bqs4bqiSeG7nnfhuqLhu5bhu5Dhu6zhuqJY4buMxq/hu47huqLhu6zhu4zhuqhY4bqi4buM4buOTeG7nHfhuqJYWTtO4buc4bqiR+G7jFDhu5zhuqJH4bqoR+G6oibhu4bhu5zhuqJJw5rhu5zDkuG6oibhu45K4buc4bqiR+G7nuG6oljhu4zhuqrhu5zhu4zhuqJYw5VH4buM4bqiOlnhur5Y4bqiV0VH4bqiRsOZ4bqiV1nhu5zDkuG6oibhuqrhu6LhuqJJw5rhu47huqJYWTtO4buc4bqi4buuWVRH4bqiw5Lhu47huqzhuqJJTuG6oljhu4zhuqzhu5rhuqJIJOG6okfhuqhH4bqiw5Lhu45D4buO4bqiSeG6vlnhuqLhu65ZVEfhuqJYS3jhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rDxZWOG7jOG7olbhuqDhu7fDs1lUR+G6ouG6oULhu47hu7Uv4bus4bu3

Quốc Đại

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Độc đáo huy chương Olympic Paris 2024

Độc đáo huy chương Olympic Paris 2024
2024-07-19 10:06:00

Mỗi chiếc huy chương Olympic Paris 2024 sẽ chứa đựng một phần nguyên bản của Tháp Eiffel, biểu tượng có từ thế kỷ 19 danh tiếng của nước Pháp.

FC Phú Thọ giành chiến thắng đầu tiên

FC Phú Thọ giành chiến thắng đầu tiên
2020-07-10 19:07:26

PTĐT- Chiều 10/7, tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên) đã diễn ra trận thi đấu giữa FC Phú Thọ và PVF tại bảng I, Vòng loại Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia - On Sports 2020.

CLB bóng đá Phú Thọ quyết tâm thăng hạng

CLB bóng đá Phú Thọ quyết tâm thăng hạng
2020-07-08 08:33:17

PTĐT - Chỉ còn ít ngày nữa, Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia năm 2020 sẽ chính thức khởi tranh. Càng cận kề giải đấu, không khí luyện tập của các cầu thủ CLB bóng đá tỉnh Phú Thọ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long