Cập nhật:  GMT+7
w4Dhu5LhurThurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWeG7meG7mOG7tuG7oErhurDhuqDDteG7kkDhurbhu5nhu5JV4bq24bu24buYw5NZ4bq24bu2PeG7iuG6tuG7ilPhurbhu5JV4buK4bq24bu04buYUeG7kuG6tuG7iDrhurbhu7bhu5Lhu5jhurZn4bugKVBZ4buY4buK4bq2w53hu7jhu6bhu4rhurbhu7bDk+G6tlDhu6RR4bq24buT4buYUeG7kuG6tuG7klXhu4rDgC/hu5LhurThuqDDgFnhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWcOjUuG7iCnhurDhuqDDgOG7mFDhu5Dhurbhu7Thu7Lhu4rhu63hurAvL+G7iuG7t8OMRFJZ4buS4bu44bu24buSUuG7ty5RL+G7iErhu7Thu57hu7ZSWS9RSiHhu7Qvw4LhurLDgkIv4bqmQ+G7iMOC4bq04bqq4bq0w4LhurLDguG7tuG6tOG6quG6tEJCw4Lhu6DhurThu7fhu6JZ4buQ4bqw4bq2L+G6oMOAL1nhuqDDgFnhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWcOjUuG7iCnhurDhuqDhu4PhurpR4buS4bq2xKjDiVLhurbhu5NX4bq2xJHhuq944bqx4buZ4bq2LkXhurbEqMOJ4buY4bq24buI4buY4buMUeG6tuG7meG7sirhu65R4buQ4bq24buZZcO14buZ4bq2xIPhu5Lhu7gpT1HhurZlI1Hhu5DhurZ0KuG7sFHhu5Dhurbhu7bhu7JEUuG6tsOd4bu4ReG7teG6tsSoxq9R4buQ4bq2LuG7mE9R4bq24buSVeG7iuG6tuG7tOG7mFHhu5LhurZm4buQ4bu4KcOVUeG6tuG7meG7ksag4bq24buZ4buS4bu44bq2ZuG7kEThurbhu7bhu7Iq4bus4buK4bq24bue4buS4buY4bq24bu24buSRFDhurbhu5Dhu5hE4bq24bu24buS4buY4bq2LlRR4buQ4bq2w4Lhurbhu4rhu5JVUeG6tsSoxq/hu5jhurbhu7bhu7gp4buOUeG6tsOd4bu44bum4buK4bq24buQ4buYROG6tuG7tuG7kuG7mOG6tmfhu6ApUFnhu5jhu4rhurbDneG7uOG7puG7iuG6tuG7tsOTw4AvWeG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZZUpE4buI4bqw4bqgw7Xhu5nhurHhu5nhurYt4bq24oCL4bq3UOG6tmbhu5Dhu7gpw5VR4bq24buZ4buSxqDhurbhu5nhu5Lhu7jhurZm4buQROG6ti3hurbhu5JV4buK4bq24bu04buYUeG7kuG6tuG7oOG7rFnhurbhurThurThurbEg+G7kuG7uClPUeG6tuG7k+G7mFHhu5Lhu7Xhurbhu5nhu7Iq4buuUeG7kOG6tuG7mWXDteG7meG6tsSD4buS4bu4KU9R4bq2ZSNR4buQ4bq2dCrhu7BR4buQ4bq2KOG7uEbhu7bhurbhu7TDiuG7iuG6tuG7tuG7slfhurbhu7bhu5JFUeG7kuG6tuG6tOG6tuG7tuG7slJR4buQ4bq24bqm4bq24bu24buSRVHhu5LhurYu4buYT1HhurbEqMav4buY4bq24bu24bu4KeG7jlHhurbDneG7uOG7puG7iuG6tuG7kOG7mEThurbhu4g64bq24bu24buS4buY4bq2Z+G7oClQWeG7mOG7iuG6tsOd4bu44bum4buK4bq24bu2w5PhurZQ4bukUeG6tuG7k+G7mFHhu5Lhurbhu5JV4buK4bq2UeG6vFDhurbDguG6ssOC4bqy4bu34bq2ZuG7kirhurYuSCnhurbhu7bhu7JSUeG7kOG6tsOC4bq2UeG6vFDhurbhu6Dhu5hPUeG6tuG7tuG7mMOTWeG6tkFR4bq8UOG6tsOC4bqy4bq0Q+G6ti5F4bq2UeG6vFDhurbDguG6ssOC4bqyw4Hhu7Xhurbhu5nhu7Iq4buuUeG7kOG6tuG7mWXDteG7meG6tsSD4buS4bu4KU9R4bq2ZSNR4buQ4bq2dCrhu7BR4buQ4bq24buKU+G6tuG7klXhu4rhurbhu7Thu5hR4buS4bq2xKgqVuG7iuG6tuG7iDrhurbhu7bhu5Lhu5jhurZn4bugKVBZ4buY4buK4bq2w53hu7jhu6bhu4rhurbhu7bDk+G6tlDhu6RR4bq24buT4buYUeG7kuG6tuG7klXhu4rhu7fDgC9Z4bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFnDo1Lhu4gp4bqw4bqg4oCL4bq3UOG6tmbhu5Dhu7gpw5VR4bq24buZ4buSxqDhurbhu5nhu5Lhu7jhurZm4buQROG6tuG7oEXhurbhu7ZGUOG6tuG7kCrhu7BR4buQ4bq24bu0xJBR4buQ4bq24buKJEThurbhu7bhu5hR4buS4bq24bu24buSR1HhurYuKlbhu7bhurbhu57hu5JT4bu14bq24buSVeG7iuG6tuG7kOG7mMOa4buY4bq24bue4buS4buY4bq2KOG7uEbhu7bhurbhu7TDiuG7iuG6tsSow4nhu7bhurbhu5Dhu5jhurjhu5jhurZm4buS4buW4bq24buSVeG7iuG6tuG7tOG7mFHhu5Lhurbhu5Dhu5jDmuG7mOG6tsOd4bu44bum4buK4bq24buQ4buYROG6tlDhu6RR4bq24buT4buYUeG7kuG6tuG7klXhu4rhurZR4buQRCnhurbhu57hu5Lhu5jhurZQ4bus4buY4bq24bugReG6tuG7klXhu4rhurbhu7Thu5hR4buS4bq24bug4busWeG6tuG6tOG6suG6ti5F4bq24bu24buYw5NZ4bq24bu2PeG7iuG6tsSow4nhu7bhurbhu5Dhu5jhurjhu5jhurZm4buS4buW4bq24buSVeG7iuG6tuG7tOG7mFHhu5Lhurbhu5Dhu5jDmuG7mOG6tsOd4bu44bum4buK4bq24buQ4buYROG6tlfhurZR4bq8UOG6tuG7klXhu4rhurbhu6Dhu6xZ4bq24bq04bq04bu34bq2w4LhurZR4bq8UOG6tuG7oOG7mMOSUeG6tkpQ4bq2xKgqVuG7iuG6tuG7tuG7kkRQ4bq24buIOuG6ti5UUeG7kOG6tsOC4bq24buK4buSVVHhurbEqMav4buY4bq24bu24bu4KeG7jlHhurbDneG7uOG7puG7iuG6tuG7kOG7mEThurbhu4g64bq24bu24buS4buY4bq2Z+G7oClQWeG7mOG7iuG6tsOd4bu44bum4buK4bq24bu2w5Phu7fDgC9Z4bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFnDo1Lhu4gp4bqw4bqg4oCL4buZ4buyUlHhu5DhurbEqOG7mMOS4bu44bq24bue4buY4buMUeG6tlnhu5JUUeG7kOG6tuG7iuG7kuG7plHhu5Dhurbhu4jGoOG7iuG7kuG6tsOM4buMUeG7kuG6tsSDZ3TDqeG6ry3hurRD4bu14bq24buePuG6tuG7tuG7kuG7mOG6tmfhu6ApUFnhu5jhu4rhurbDneG7uOG7puG7iuG6tuG7tsOT4bq2QcOpw6Nnw4HhurZR4bq8UOG6tlFEKeG7teG6ti7hu6zhu5jhurbhu4rhu5Ik4bq2xKjDkuG6tuG6sMOpw6Nn4bq2xIPhu5JE4bug4bugSlHhu5BK4bqw4bq2QeG7tuG7kjvhurbhu7bhu5LEkOG7iuG7kuG6tsOpw6Nnw4HhurbEqCpW4buK4bq24bu24buo4bq24buK4buSJuG7iuG6tuG7tuG7kkpS4bq24buS4buWUeG7kuG6tuG7tuG7kibhu4rhurbhu7bhu7I64buK4bq24bu24bu4KcOTUeG7t+G6tuG6puG6tuG7tuG7kuG7lOG6tuG7tOG7mFHhu5Lhurbhu4okROG6tsSoxq/hu5jhurbhu7bhu7gp4buOUeG6tsOpw6Nn4bq2dOG7mOG7jOG7tuG6tmZEUOG6tuG7tE7hurbhu4g64bq24bu24buS4buY4bq24bu2w4nhu5jhurbhu7bhu5Ik4bq2xKjhu6ThurZlReG6tmbGr+G7mOG6ti5FUuG6tuG7tuG7ksSQUeG7kOG6tkLhurbhu7bhu6zhu5jhu7fDgC9Z4bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFnDo1Lhu4gp4bqw4bqg4oCL4buZ4buyUlHhu5DhurZR4buSLFHhu5DhurZR4bq8UOG6tsOd4bu4ROG7teG6tuG7meG7sirhu65R4buQ4bq24buZZcO14buZ4bq2xIPhu5Lhu7gpT1HhurZlI1Hhu5DhurZ0KuG7sFHhu5DhurbEqOG6uuG6tuG7tuG7lOG7iuG7kuG6tuG7ijrhu4rhurbEqOG7qOG7mOG6tlDhu6zhu5jhurbhu7bhu7JSUeG7kOG6tuG7iuG7pFHhu5Dhurbhu7bEkOG7iuG6tsOd4bu44bq4UeG6tuG7oOG7lOG7teG6tsOd4bu44bq4UeG6tuG7tuG7ssag4bu14bq24bu24buU4buK4buS4bq24buKOuG7iuG6tuG7tuG7qOG6tuG7iuG7kibhu4rhurbhu4jDiSnhurbhu5JV4buK4bq24bu24buSSlLhurbhu5Iq4busUeG7kOG6tlnhu5Lhu4RR4bq24buSU0Thu7PhurbEqOG7qOG7mOG6tlDhu6zhu5jhurZQw4lR4buS4bq2UE7hu7XhurbEqMWoUeG7kOG6tsOMxq/hurbhu5JSw4nhu7bhurbEqMavUeG7kOG6tuG7nuG7mOG7jlDhurbhu7bhu7JE4bq2xKjEkFHhu5Lhurbhu5Dhu5jEkOG7s+G6tuG7kuG7uCnhurbEqMavUeG7kOG6tuG7tuG7puG7mOG6tsSoROG6tuG7isSQ4buK4bq2UeG7kOG7uMWoUeG6tuG7oDrhu4rhurZR4buS4bq+UOG6tuG7nuG7ksOK4buK4bq2WeG7kj3hu4rhurbhu57hu5JT4bq24bue4buS4bq8UeG7teG6ti4qVuG7tuG6tsOd4bu4ROG6tuG7tuG7ksSQ4buK4buS4bq24bu24buSJuG7iuG7teG6tlnhu5LEkOG7tuG6tuG7kuG7uCnhu7Xhurbhu57Dk+G6tuG7tuG7kj9E4bq24bu24buSRVHhu5LhurbDneG7uOG6uOG6tuG7tuG7suG7uCnDklHhurbhu7bhu5Lhu6ZR4buQ4bu14bq24bu24buYw5NZ4bq24bu2PeG7iuG6tuG7nuG7kuG7hlHhu5DhurbEqMagUeG7kuG6tuG7uCnhurbhu7bhu5RR4bu14bq24buIRFHhu5Lhurbhu7bhu5jDk1Hhu5Dhurbhu6BF4bq2UMav4bu24bq24bu24buyUlHhu5DhurZR4buSLFHhu5DhurZR4buQ4buk4buY4bq24bu24buyKuG7rlHhu5Dhurbhu5llw7Xhu5nhurbhu4rhu5Lhu7gpT1Hhurbhu5JFUeG7kOG6tsSoR+G7uOG6tuG7tuG7slJR4buQ4bq24buK4bq44bq2USrhu6zhu4rhu7fhurZm4bq8UOG6tsOC4bqy4bq0Q+G7teG6tuG7tuG7sirhu65R4buQ4bq24buKU+G6tuG7klXhu4rhurbhu7Thu5hR4buS4bq2ZVJFUeG7kOG6tuG7meG7ksag4bq2ZeG7uCnDklHhurbhu5nhu7JEUeG7kOG6tsSow4nhu7bhurbhu5Lhu7gp4bq24buK4buSKuG7sFHhu5DhurbEqMWoUeG7kOG6tmfhu6ApUFnhu5jhu4rhurbDneG7uOG7puG7iuG6tuG7tsOT4bq2UOG7pFHhurbhu5Phu5hR4buS4bq24buSVeG7iuG7t8OAL1nhuqDDgFnhuqDDgFnhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWV3hu7jhu7bhu5JS4buy4bqw4bqgZeG7mMOSUeG6tuG7hUThu5jDgC9Z4bqg

Hiền Mai

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

“3 tốt” ở Trường THPT Công nghiệp Việt Trì

“3 tốt” ở Trường THPT Công nghiệp Việt Trì
2020-07-14 08:09:38

PTĐT - Những năm qua, tích cực đổi mới phương pháp quản lý cũng như phương pháp dạy và học, Trường THPT Công nghiệp Việt Trì đã khẳng định được vị trí về chất lượng giáo dục...

Chu Thị Khánh Linh đam mê Toán học

Chu Thị Khánh Linh đam mê Toán học
2020-07-09 14:05:30

PTĐT - Nghị lực vượt khó và tình yêu đối với Toán học đã giúp em Chu Thị Khánh Linh - học sinh lớp 5B, trường tiểu học Đông Lĩnh, xã Đông Lĩnh, huyện Thanh Ba giành được giải...

Phú Thọ không tăng học phí năm học 2020-2021

Phú Thọ không tăng học phí năm học 2020-2021
2020-07-08 08:45:26

PTĐT - Năm học 2019-2020 mức học phí vẫn áp dụng theo Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018, cơ bản đây là mức cao nhất so với mức thu của các tỉnh trong khu vực và cả nước.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long