Cập nhật:  GMT+7
4bqkUUVE4buMxajhu4I6OkFDKnJSO8Wow5RD4bqm4buhLEjhu6hExagzRDtRVUQ7Pz4j4buoUEQ7P+G7quG7qFBE4buOVSpEO8agO+G6pC9RReG6puG6pCrhuqbhu59ybS1E4bqrRuG7qFBEw5XGoOG7qERQTeG7qEThu4QqRHLGoDvhurBEO1FVRDs/PiPhu6hQRFFG4buoUERR4buw4buCRCpRKOG7jEQgKERyxqA7RGxQLDLhu5bhu6hEw5Xhu4Thu6hE4buMRuG7qFBEOz8kROG7qOG7luG7qEQ6WFJEw5Xhu7Lhu6hQ4bq2RGNLMkThu4w84buoUETFqEZEO1EjUkTDlVLhu6LGr0TGr0ZEUeG7qkc7RMOV4buy4buoUETDkixY4buoRMWoTizhurBEUFLhu4Lhu6hExahO4buoRDtRPuG7uOG7qFBExq9HUuG6sEQ6SOG7qEQxLEw7RCBGROG7plLhu6hRROG7juG7quG7guG7qFFEUUbhu6hQRFBSSEThu45S4bue4buoRD/hu4JEUcagO0Q6e+G7jEQqUXvhu4xEO0cq4bq24bqkKuG6pnJHUkThu4zhu4Thu4xE4buMUT3hurBE4buoUVLhu5osRDs/LOG7qFBEO0vGr0Q7UT7hu7jhu6hQRMavR1LhurBE4buM4buE4buMRMOVUuG7osavROG7plLhu6hRROG7juG7quG7guG7qFFEOz/hu5bhu6hEw5VV4buCRMOSRuG7qEQ7w5rhu6hR4bqwROG7jOG7hOG7jETGr+G7iDtEUUbhu6hQROG7plFY4buoUEQ7w5TGr0Thu6hRSeG7qOG6sEThu6ZRWOG7qFBEMSxMO0Qxe0RRRuG7qFBEUeG7sOG7guG6sETDleG7iOG7jETDklLhu5w7RMWoRkRRRuG7qFBE4bum4buQxq9E4buMUUw7RMWoPj3hu6hQ4bqwRFFG4buoUERQUkjhurBEOywyRMOVSUTDlT494buMROG7jOG7hOG7jEThu6hQRuG7qFFE4buMUXvhu4xE4buow43hu6hQROG7plLhu6LGr0Q7P+G7guG6sEQ7USxEUFIi4bqwROG7qFHDjOG7jEThu6hRJOG6sEQ64buq4buoUEQgw5Phu6hEw5U+PeG7jETDkkYyRMOS4buE4buo4bq2RHJRKUTDleG7qkfhu6hEIE7hu6hE4buMUSwy4bui4buoROG7plLhu6hRROG7juG7quG7guG7qFFEUUbhu6hQRMWoTixE4buoUEYyROG7jEbhu6hQRDtS4buoUUQgUuG6sEThu45S4bue4buoRMOSUsag4buoRCpRe+G7jEQ7RyrhurBEUeG7rOG7qFBEOz9Z4buoRDs/4buE4buoUUQgRkThu4xRw5RExq/DjDtE4buM4buE4buMROG7qFBG4buoUUThu4xRe+G7jEThu6jDjeG7qFDhurBEUEsyROG7plHhu7BE4bumUcON4buoROG7jFHhu6pExahb4buMRMWoPj3hu6hQROG7plLhu6LGr0Q7P+G7guG6sEThu6ZS4buixq9EOuG7quG7hDtEO1FVRDs/PiPhu6hQ4bq2ROG6q+G7hOG7jETGr+G7iDtEUUbhu6hQRMOVPj3hu4xE4buM4buE4buMRMOVWVJEOz494buoUETDkixY4buoRMWoTixEOyzDneG7qEQ6SyxEIEbhu6pE4buo4buyUkTDlVXhu4JE4buoUVLhu5osROG7qFFMO0Q7P+G7quG7qFBE4buOVSpEO8agO0TDlSlE4buMUSnhu6hQRMWo4buqR1LhurBEO31Exq/hu4g7RFFG4buoUEQ7UVLGoDtEMsagLEQqUSjhu4xEIChEO1Lhu5YsROG7jiHhu6hQROG7qFE+RCYsTeG7qEThu4Thu6rhurBEUFJNMkThu47hu5Aq4bqwRMOS4buE4buoUUThu6bhu5Lhu6rhurBEO1Fb4buMRCpRT8avROG7jFHGoETDklLGoOG7qOG6sEThu6g+QOG7jERQUkhSROG7plHhu4Q74bqwRD8+PSzhurBEw5JS4buC4oCmRMOVxqDhu6hE4buM4buE4buMRMav4buIO0RRRuG7qFBE4buMTMavRMWoPixEO1FY4buoUEThu6hRPkQqUeG7hOG7qkThu6jhu7ThurBEKlHhu4Thu6pEUeG7quG7guG6sEQ7USxZ4buMRMWo4buE4bqwRMOVw51E4buMUeG7uFJEOz/hu5hEw5TGr0TGr+G7guG7qFBEO1Phu6hRRMOSR+G7qkTFqFvhu4zhurbhuqQq4bqmcj/hu6rhu6hQROG7qMONxq9Ew4nEkMSQ4buA4bqwROG6q1FSROG7jCjhu4xEJixI4buoRMWoM0Q7UVVEOz8+I+G7qFBEw5VJROG7plLhu6LGr0Q7P+G7gkQxXUTFqDNEOz/hu5bhu6hERcOKxJBEIChEw5IsWOG7qETDkuG7hOG7qERRRuG7qFBExahOLOG6sERRRuG7qFBE4buMTMav4bqwRFBS4buC4buoRMWoTuG7qEQ7UT7hu7jhu6hQRMavR1LhurBEw5IsWOG7qETDkuG7hOG7qERRRuG7qFBEUFJI4bqwRFFG4buoUEThu6bhu5DGr0Thu4xRTDtExag+PeG7qFBEO1EsROG7qOG7sipE4bumUeG7qkTDkkfhu4xE4buoUUZE4buoPkDhu4xE4bumUeG7qkjhu6hQREVEOzZEw5XDneG7qFDhurZEcj/hu6rhu6hQRMOV4buw4bqwRD9S4buW4buoUEThu6hRIuG7qFBEO1Hhu4Thu6hQRFBS4buEKkQ7xqA7RDpZRCAoROG7plLhu6LGr0Q7P+G7gkQ7QFJEUUbhu6hQROG7jFEo4buMRCBGRDpZRDtS4bua4buoRDFdRCpRRztExajhu5bhu6hEO0BSRCBGUkQ7P8ONxq9EOz9S4bucLETDlcOd4buoUOG6tkThu59RLkRyUeG7rkQ7LDJE4bumUVjhu6hQRCpRSFJExahGRDs/4buu4buoUETDlVLhu6LGr0Thu6jhu7Dhu6hQRCDhu5pEw5IsWOG7qETFqE4s4bqwRDrhu6rhu6hQRMWoR1JExahGRMOVVeG7gkTDkkbhu6hEO1EsTuG7qETFqD1SRMOV4buiROG7jOG7hOG7jETDlVlSRDs+PeG7qFBEw5IsWOG7qETFqE4sRDs/LOG7qFBE4buMUSwy4bui4buoRFFG4buoUERR4buw4buCRCYs4buCRMWoR1JEIEBSROG7jOG7hOG7jEQ7w5rhu6hRRFBS4buEKkQ/4buC4buoUeG6sEQgVEQgTjJE4buMWOG7qFBEO+G7hOG7jEQqUeG7rOG7qFBE4buMUVnhu6hQRMOSLFjhu6hExahOLEThu4wp4buCRMWoW+G7jETFqD494buoUEQmLEjhu6hExagzRDtRVUQ7Pz4j4buoUEQ7w5rhu6hRROG7jDzhu6hQRD9MO0Thu6ZR4buwROG7plHDjeG7qOG6sEThu6hRTDtExahGRDs/4buq4buoUEThu45VKkQ7xqA74bq2RGPhu6JEUUfhu6hE4buMUcagRDtAUkTGr3vhu4xEO1FMKkThu6hRTDtEO1Thu6hRRDs/R+G7qFBEw5IsWOG7qETFqE4sRCBGRFBS4buC4buoRMWoTuG7qEQ7UT7hu7jhu6hQRMavR1JE4buOUuG7nuG7qEQ/4buCRDs/4buW4buoRDtRVUQ7Pz4j4buoUEQ7P+G7quG7qFBE4buOVSpEOz8+QOG7jEQgRkQ64buCLEQ7xqA74bqwROG7qFDhu4IyRDt9ROG7jCxZUkQ7UeG7hOG7qFBERcSQ4bqwROG6q1FSROG7jCjhu4xEJixI4buoRMWoM0Q7UVVEOz8+I+G7qFBEw5VJROG7jFEpRMOV4buy4buoUEQ7P1Lhu6Lhu6hE4bumUeG7glJE4buMWOG7qFBEO+G7hOG7jEQqUeG7rOG7qFBE4buMUVnhu6hQRMOSLFjhu6hExahOLEQgRkRQUuG7guG7qETFqE7hu6hEO1E+4bu44buoUETGr0dSROG7jFHhu6pEO33hu6hQRMOV4buyUkQmLEjhu6hExagzRDtRVUQ7Pz4j4buoUOG6sEQ64buEO0QgQFJEO33hu6hQRMOVVeG7gkTDkkbhu6hE4buMKEQ7UeG7ouG6tkThuqnhu5bhu6hE4buMR+G7qFFEIFLhu5zhu4xEKlFZUkRRPSpE4buMUeG7iDtE4buMUeG7lEQgQFJE4buM4buE4buMRMOV4bu44buoRCBVROG7jFF74buMROG7qMON4buoUOG6sEThu4zhu4Thu4xEw5VV4buCRCpRPuG7uOG7qFBEO8ON4buoUEThu4w+I+G7qFBExq9OO0QqUSjhu4zhurBE4bumUuG7osavRDs/4buCRDFdRMWoM0RRRuG7qFBE4buoUU4qRMWoTizhurBE4buMPOG7qFBE4buoUT5EIE7hu6hE4buMUSwy4bui4buoRCYs4buCRMOVVeG7gkTDkkbhu6jhurBExahb4buMRMWoPj3hu6hQRCYsSOG7qETFqDNEO1FVRDs/PiPhu6hQROG7jOG7rOG7qEThu4xRLkQ7P+G7ruG7qFBEw5XGoOG7qEThu4xY4buoUEQ74buE4buMROG7plLhu6LGr0Q7P+G7gkQgUuG7nOG7jEQ7UVvhu4xEUVLhu5zhu6hE4buoUuG7lsavRDLGoDtEUFLhu4REw5Lhu4Thu6jhurBEw5Lhu4Thu6hEO1HDlOG7qkRQUuG7hEThu6hS4buWxq9EMsagO0TDlVlSRCBAUkThu4zhu4Thu4xExq/hu4g7RFFG4buoUEQ7USzhu7Lhu4xE4buO4buC4buoUUTGryjhu4xEw5JU4buoUUThu7Thu6hEUFLhu4Thuq5E4bumUuG7osavRDs/4buCRCBS4buc4buMRDtRW+G7jERRUuG7nOG7qEThu4xL4buo4bqwRMOV4buq4buoUOG6sETDleG7qkTDlcagxq9Ew5Uu4buoUEQ6WUTFqD494buoUOG6sEThu6ZRWVJExag+PeG7qFBEw5VZUkQgQFJE4buM4buE4buMRMav4buIO0RRRuG7qFBEO1Lhu5YsROG7jiHhu6hQRDtRUsagO0QyxqAsRCpRKOG7jEQgKEQ7P+G7quG7qFBE4buOVSpEO8agO0Thu6hRPkTFqD7hu7jhu6hQRDtRW+G7jOG6sEQ7UVvhu4xEKlFPxq/hurBEUUbhu6hQROG7jFHGoETDklLGoOG7qOG6sETDleG7sOG7qFBEUOG7sFLhurBEw5Xhu7Dhu6hQRFHhu7Iq4oCmO1Fb4buMRFFS4buc4buoRCDDjeG7qETGr1Lhu6hRRDtRPuG7uOG7qFBExq9HUkThu6hR4buKxq9Ew5JI4buqRCDhu5xEJiwy4bua4buoRMWoPVLhurBEOnvhu4xE4bumUVbDlEThu6hQPiNSRDtS4buWLEThu44h4buoUOG6tkRjWVJEIEBSROG7jOG7hOG7jEThu4zhu7hEOiREOkjhu6hEMSxMO0Thu6ZS4buoUUThu47hu6rhu4Lhu6hRROG7jOG7hOG7jETGr+G7iDtEUUbhu6hQRDtRW+G7jEQqUU/Gr0QqUSjhu4xEIChEO8agO+G6sETFqFvhu4xExag+PeG7qFBEJixI4buoRMWoM0Q7UVVEOz8+I+G7qFBEOuG7lEQqUVlSRFE9KkQgQFJE4buM4buE4buMROG7qFBG4buoUUThu4xRe+G7jEThu6jDjeG7qFBE4bumUuG7osavRDs/4buC4bqwROG7plLhu6LGr0Q64buq4buEO0QgUuG7nOG7jEQ7UVvhu4xEUVLhu5zhu6hE4buMWOG7qFBEw5JZRDtS4buWLEThu4xRLE/hu6jhurBE4buMUUw7RMWoPj3hu6hQRCBGRMOVSMavRMOSSOG7qkThu4xRTDtExag+PeG7qFBEOuG7gixE4buMWOG7qFBEw5JZ4bqwROG7plLhu6LGr0Q7P+G7gkQgUuG7nOG7jEThu4xRTCpEUUbhu6hRROG7jOG7hOG7jEQmLDJEw5VV4buoUUThu4wp4buCRCpR4buEKkTFqCxOO0Qg4buaRCDhu5xEOlLhu6hRROG7guG7qEQ74buqRuG7qEQ7UVvhu4xEKlFPxq/huq5Ew5VS4buaLEThu6ZS4buc4buoRCDhu5pEIOG7nEQ6UuG7qFFE4buMKeG7gkThu4zhu4Thu4xE4buM4bu4RDokRFBSxqA7RMav4bu0RFBS4buCRDou4buM4bqwRFBS4buCROG7jE3Gr+G6tkThuqvhu4Thu4xEw5Xhu7JSRCYsSOG7qETFqDNEO1FVRDs/PiPhu6hQRCREOiREO04qRDs/LOG7qFBE4bumUuG7osavRDs/4buCROG7jOG7hOG7jEQ7KETDlVLhu6LGr0TDlU0sRMavWVJEw5IsWOG7qETDkuG7hOG7qOG6sEQqUUvhu6hExagsw53hu6hQRFFG4buoUOG6sEThu4zhu4Thu4xE4buM4bu4RDokROG7plLhu6hRROG7juG7quG7guG7qFHhurBEOz8s4buoUEQ7S8avRDtRPuG7uOG7qFBExq9HUuG6sEQ6UuG7lixEO1FV4bqwROG7jOG7hOG7jEQ74bu04buoUETDlUdSRMWoM+KApuG7jFFZ4buoUETDlU0sROG7jOG7uOG6sEQ7w43hu6hQRFBS4buE4bqwRDss4buoUEQ7UuG7qEQ7UUw7RDtRUuG7nDtEO+G7hOG7jETDleG7suG7qFBEMUwsRMOVxqDhu6hEO1FVRDs/PiPhu6hQ4bqwROG7qFHhu4rGr0TGryjhu4xEw5VT4buMUUThu7Thu6hEw5VV4buoUUQ7UVVEOz8+I+G7qFDhurBEKlEo4buMRCAoROG7qFFL4buoROG7jkvhu6hExq8s4buCRDrDjMavROG7qFBGMkQ7xqA7RCBAUkTGr3vhu4xEUFLhu4RE4buMSERRPSpExagz4bqwRMOV4buI4buMRMOSUuG7nDtEw5VZUkQgQFJEw5VV4buCRMOSRuG7qEThu6hY4buoUEQ7UVjhu6jhurBEICHhu6hQRDpLLOG6sEQgIeG7qFBEMeG7guG6tuG6pCrhuqZyxqA7RGxQLDLhu5bhu6hEw5Xhu4Thu6hE4buMRuG7qFBE4buMTuG7qEThu6bhu5rhurBE4buMWOG7qFBEO+G7hOG7jEThu4xRWeG7qFBEw5IsWOG7qETFqE4s4bqwRFBS4buC4buoRMWoTuG7qEQ7UT7hu7jhu6hQRMavR1LhurBEOkjhu6hEMSxMO+G6sETDkixY4buoRMOS4buE4buoRFFG4buoUERQUkjhurBEUUbhu6hQROG7puG7kMavROG7jFFMO0TFqD494buoUEThu6hQRjJE4buMRuG7qFBEOz8kROG7qOG7luG7qEQmLDLGoDtExahS4bucO0RR4bu44buo4bq2ROG7rVREJiwy4bua4buoRMWoPVJEIEZEOltE4buC4buoRDvhu6pG4buoROG7jCnhu4JE4buoUUvhu6hE4buOS+G7qOG6sEQ6W0TFqEbhu6hRRMavR+G7qFFE4buMKeG7gkQ7UVVEOz8+I+G7qFDhurBEw5VIxq9Ew5JI4buqROG7jFHhu6pE4buoUUvhu6hE4buOS+G7qETDleG7sOG7qEQ7xqA7ROG7guG7qEQgLFLhurBE4buoUOG7qkZSROG7qOG7tkTFqFvhu4xE4buMKeG7gkTFqFvhu4xExag+PeG7qFBEJixI4buoRMWoM0Q7UVVEOz8+I+G7qFDhurBEP0w7ROG7jE3hu6hEOltEKlFZUkRRPSpE4buMUeG7iDtE4buMUeG7lERQUiLhu4JE4buM4buE4buMRMWoW+G7jETFqD494buoUEThu4xRLDLhu5bhu6hE4buoUEbhu6hR4bqwROG7jOG7hOG7jETDlVXhu4JEKlE+4bu44buoUETDleG7okThu6hQw43hu6hE4buMUeG7iOG7qEThu4zhu7BEUVLhu5wsRCYsSETGr+G7rlJEUUbhu6hRRCBSROG7plLhu6hRROG7juG7quG7guG7qFFEOz/hu4RSRCpR4buEKkTFqCxOO+G6tkRj4buiRDs/4buE4buoUUQ7UVLhu5w7RFFHUkThu4xR4buqROG7jFFT4buoUUTDkkjhu6hEO1FL4buo4bqwRFHhu7jhu6hE4buCUkRRxqA7ROG7plFSRMavLOG7gkRRRuG7qFDhurBE4buoUD4jUkQ7UuG7lixE4buOIeG7qFBE4buMPOG7qFBE4buMTeG7qEThu4xL4buoROG7qFHDjOG7jOG6sETFqFvhu4JE4buMUeG7ruG7qEThu4zhu4Thu4xExq/hu4g7RFFG4buoUOG6sEThu4xd4buCRFFG4buoUOG6sERQUuG7hERRRuG7qFBExq9GRMavVOG7qFFE4buMTeG7qETGryzhu4LhurBEw5XDneG7qFBEO1EjUkThu4w84buoUEThu4xN4buoROG7jEjhu6hRRFBS4buE4buMRCBAUkThu4zhu4Thu4xExajhu6pHUkRRRuG7qFBEUFJI4bqwRFFG4buoUEThu6bhu5DGr0Thu4xRTDtExag+PeG7qFDhurBE4buM4buwROG7qFE+RCBOMkThu6hQRjJEMSxL4buoRMavQFJEO1Hhu5bGr0QgLFLhurZEY+G6tms=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Màu xanh trên đá núi

Màu xanh trên đá núi
2024-07-20 07:38:00

baophutho.vn Đạn pháo công phá suốt ngày đêm khiến cây rừng cháy rụi, núi đá bị băm vằm, lửa nung trắng xóa thành “lò vôi thế kỷ”. Thế nhưng, vững chắc hơn...

Đặc xá ở trại giam lớn nhất nước

Đặc xá ở trại giam lớn nhất nước
2009-01-18 11:38:00

Ngày 17/1, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Đặc xá T.Ư, dự lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước tại trại giam lớn nhất nước…

Lật tẩy thêm một nhà báo dỏm

Lật tẩy thêm một nhà báo dỏm
2009-01-16 15:45:00

Ngày 15/1, CA phường Bến Thành, quận 1, TPHCM đã tạm giữ hành chính đối với Nguyễn Trần Lê Hoàng (SN 1962, quê Đắc Nông, tạm trú đường Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3) về...

Chuyện ông Mai Văn Dâu và Lương Quốc Dũng ở tù

Chuyện ông Mai Văn Dâu và Lương Quốc Dũng ở tù
2009-01-15 13:15:00

Kỳ ngộ nơi không ai muốn, nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại Mai Văn Dâu và nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục - Thể thao Lương Quốc Dũng cùng ở một buồng giam. Đợt đặc xá này,...

Vì sự bình yên của thành phố ngã ba sông

Vì sự bình yên của thành phố ngã ba sông
2009-01-15 10:54:00

PTO- Thành phố Việt Trì nhữngngày cuối năm, nhịp sống đầy sôi động, hối hả song rất đỗi yên bình. Sự bìnhyên đó có sự đóng góp không nhỏ của những cán bộ chiến sĩ Công an thành...

Xuất hiện loại pháo lậu mới

Xuất hiện loại pháo lậu mới
2009-01-14 12:51:00

CA TP Móng Cái vừa bắt quả tang Lê Thị Huyền (SN 1966, trú phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) về hành vi vận chuyển trái phép pháo lậu và đây là loại pháo mới.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long