Cập nhật: 31/10/2018 09:37 GMT+7
81x1681x803x7322x4b4cx106fx1917x4acax4052xX7x69eex343cx1404x10d4x517fx2e32xX5x690exXax58d7xeacx1c5cx2c50x6c9exX3xXex11bexX3xXcx20faxa14xX1dxX3x4d25x2e3fx231xX3xXcxXdxc7dxX15x2b8cxX3x5bebx7b1exXdxX3xX5x1430xX3x492ex3d91xX4xX3x4162x6ab3xX19x1adexX15xX3xX4x3bcaxX4xX3xXex5ad8xX15xX1xX3xXbxX1x2649xX6xX3xX20x7e84xX4xX0x6123xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX10xX6x3e48xXaxX12xX20xX3cxX15xX3x507bx1fd8xX3x3650xX21xX22xX3xX1xX67xX15xX1xX3xX14xX3xXexX14x616bxX3xX1dxX22xX6xX3x1b1exX6xXdxX3xX28xX3xf05xX22xX15xX16xX3x7117xX10xX15xX16xX3xX28xX3x382dxXdx44fxXexX3xXcx4a94xX36xX15xX16x2e04xX3x18abxX10xX3xX5fxX36xX3xX5x3e4axX4xX1xX3xX28xX3xX9axX10xX3xXexX21xXdxX3xX1xX2bxX15xX16xX3xX15xdf3xX15xX16xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX5fxX19xXaxX12xX13xX36xX15xX16xX3xX4x508exXbxX3xXbxX1x147xX3xXex5a72xX15xX16xX3xX4xX1xX46xX15xX1xX3xX1x250bxX15xX16x7c8axX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX5fxX19xXaxX12xX0xXdx73f2xX16xX3xX7xX94xX4xX9xXaxX4dxX4dxX4xXe8xX69xX6xX22xXbxX1xX36xXexX1xX22xXe8xX66xX15xX4dxX5fxX10xX7x16abxXexX22xXbxX4dxX15xX10x6358xX7xX4dxX2x228ex3a1dxX128xX4dxX128xX127xX5fx4f2dx2dbex37ddxX12ex9fdxX12fx15d2xXexX2x7fe4xX2xX12exX134x3352xX5xX2xXe8x39fbxXbxX16xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX5fxX19xXaxX12xX0xXdxX100xX16xX3xX7xX94xX4xX9xXaxX4dxX4dxX4xXe8xX69xX6xX22xXbxX1xX36xXexX1xX22xXe8xX66xX15xX4dxX5fxX10xX7xX11cxXexX22xXbxX4dxX15xX10xX123xX7xX4dxX2xX127xX128xX128xX4dxX128xX127xX5fxX12exX12fxX130xX12exX132xX12fxX134xXexX2xX137xX2xX12exX134xX13bxX5xX13bxXe8xX13fxXbxX16xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX5fxX19xXaxX12xX0xXdxX100xX16xX3xX7xX94xX4xX9xXaxX4dxX4dxX4xXe8xX69xX6xX22xXbxX1xX36xXexX1xX22xXe8xX66xX15xX4dxX5fxX10xX7xX11cxXexX22xXbxX4dxX15xX10xX123xX7xX4dxX2xX127xX128xX128xX4dxX128xX127xX5fxX12exX12fxX130xX12exX132xX12fxX134xXexX2xX137xX2xX12exX134xX13bxX5xX12exXe8xX13fxXbxX16xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX5fxX19xXaxX12xX0xXdxX100xX16xX3xX7xX94xX4xX9xXaxX4dxX4dxX4xXe8xX69xX6xX22xXbxX1xX36xXexX1xX22xXe8xX66xX15xX4dxX5fxX10xX7xX11cxXexX22xXbxX4dxX15xX10xX123xX7xX4dxX2xX127xX128xX128xX4dxX128xX127xX5fxX12exX12fxX130xX12exX132xX12fxX134xXexX2xX137xX2xX12exX134xX13bxX5xX128xXe8xX13fxXbxX16xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX5fxX19xXaxX12xX13xX1xX36xX19xe3dxX15xX3xX69xX3cxX15xX3xX4xX3cxX4xX3xX5xX22xX2bxXdxX76xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX5fxX19xXaxX12xX28xX3xX7cxX3cxX19xX3xXbxX1xXd7xX4xX3xX66xXd7xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX90xXbxX98xX3xX100xX3cxX19xX3xX4xX67xX19xX3xX69x2cdfxX6xX98xX3x3628xX6xX19xX3xX2c3xX3cxXexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX5fxX19xXaxX12xX28xX3xX7cxX3cxX19xX3xX4xX1xX26xX3xX69xXdxX26xX15xX3xXexX1x133exX4xX3x20fxX15xX3xX16xXdxX6xX3xX7x69c3xX4xX98xX3xXexX4axX4xX3xXex55edxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX5fxX19xXaxX12xX28xX3xX7cxX3cxX19xX3xX15x406bxX98xX3xX100xX3cxX19xX3xX2c3x219xX19xX3xX5fx52d2xX15xX16xX98xX3xX100xX3cxX19xX3xXbxX1xX3cxXexX3xX31xXdxX90xX15xXe8xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX5fxX19xXaxX12xX0xXdxX100xX16xX3xX7xX94xX4xX9xXaxX4dxX4dxX4xXe8xX69xX6xX22xXbxX1xX36xXexX1xX22xXe8xX66xX15xX4dxX5fxX10xX7xX11cxXexX22xXbxX4dxX15xX10xX123xX7xX4dxX2xX127xX128xX128xX4dxX128xX127xX5fxX12exX12fxX130xX12exX132xX12fxX134xXexX2xX137xX2xX12exX134xX13bxX5xX134xXe8xX13fxXbxX16xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX5fxX19xXaxX12xX0xXdxX100xX16xX3xX7xX94xX4xX9xXaxX4dxX4dxX4xXe8xX69xX6xX22xXbxX1xX36xXexX1xX22xXe8xX66xX15xX4dxX5fxX10xX7xX11cxXexX22xXbxX4dxX15xX10xX123xX7xX4dxX2xX127xX128xX128xX4dxX128xX127xX5fxX12exX12fxX130xX12exX132xX12fxX134xXexX2xX137xX2xX12exX134xX13bxX5xX137xXe8xX13fxXbxX16xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX5fxX19xXaxX12xX0xXdxX100xX16xX3xX7xX94xX4xX9xXaxX4dxX4dxX4xXe8xX69xX6xX22xXbxX1xX36xXexX1xX22xXe8xX66xX15xX4dxX5fxX10xX7xX11cxXexX22xXbxX4dxX15xX10xX123xX7xX4dxX2xX127xX128xX128xX4dxX128xX127xX5fxX12exX12fxX130xX12exX132xX12fxX134xXexX2xX137xX2xX12exX134xX13bxX5xX132xXe8xX13fxXbxX16xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX5fxX19xXaxX12xX0xXdxX100xX16xX3xX7xX94xX4xX9xXaxX4dxX4dxX4xXe8xX69xX6xX22xXbxX1xX36xXexX1xX22xXe8xX66xX15xX4dxX5fxX10xX7xX11cxXexX22xXbxX4dxX15xX10xX123xX7xX4dxX2xX127xX128xX128xX4dxX128xX127xX5fxX12exX12fxX130xX12exX132xX12fxX134xXexX2xX137xX2xX12exX134xX13bxX5xX127xXe8xX13fxXbxX16xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX5fxX19xXaxX12xX28xX3xX7cxX304xX3xXexX304xX98xX3xX69xX304xX100xX3xX15x7d40x58c3xX4xX98xX3xX31x2150xX3xX31xXdxX90xX15xX3xX4x11dcxX100xX3xXexX6xX19xXe8xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX5fxX19xXaxX12xX28xX3x1968xX1xX36xX15xX3xXexX1xX36x7875xX4xX98xX3xX100xX3cxX19xX3xX16xXdxXb4xXexX98xX3xX4xX4d7xX6xX3xX16x21bcxXe8xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX5fxX19xXaxX12xX28xX3xX13xX1xX26xX3xX69xXdxX26xX15xX3xX16xX51exXe8xXe8xXe8xX3xX66xX67xX3xX4xX3cxX4xX3xX5xX22xX2bxXdxX3xXbxX1xXd7xX3xXexXdaxX15xX16xX3xXexX1xX6xX19xX3xXexX1xX26xXe8xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX5fxX19xXaxX12xX0xXdxX100xX16xX3xX7xX94xX4xX9xXaxX4dxX4dxX4xXe8xX69xX6xX22xXbxX1xX36xXexX1xX22xXe8xX66xX15xX4dxX5fxX10xX7xX11cxXexX22xXbxX4dxX15xX10xX123xX7xX4dxX2xX127xX128xX128xX4dxX128xX127xX5fxX12exX12fxX130xX12exX132xX12fxX134xXexX2xX137xX2xX12exX134xX13bxX5xX130xXe8xX13fxXbxX16xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX5fxX19xXaxX12x7f19xX10xX69xX7xXdxXexX10xX76xX3xX22xXexX22xX69xX6xX22xXexXdxX10xX15xXexX6xX19xX69xX6xX4xXe8xX4xX22xX100xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX5fxX19xXaxX12xX69xX22xX15xX69xX6xX15xX1xXe8xX4xX22xX100xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX5fxX19xXaxX12xX87xX6xX4xX10xX69xX22xX22xX11cxX76xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xXcxX1cxX1dxX1dxX3xX20xX21xX22xX3xXcxXdxX26xX15xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX5fxX19xXaxX12xX2axXa1xX6xX3xX4xX1xX40xX76xX3xXcxX1xX14xX15xX3xX127xX98xX3xX2c3xXe5xX3x489ax7136xX4xX3xX2axX2f3xX15xX16xX98xX3xX1xX36xX19xX90xX15xX3xX2axX22xX6xX15xX3xX1dxXdaxX15xX16xX98xX3xXexX40xX15xX1xX3xX503xX1xX2fbxX3xXcxX1x22a0xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX5fxX19xXaxX12xX2axXdxX90xX15xX3xXexX1xX22xX2bxXdxX76xX3xX12fxX13bxX2xX12fxXe8xX12exX137xX134xX12exXe8xX130xX13bxX137xX3xX28xX3xX12fxX13bxX2xX12fxXe8xX12exX137xX134xX12exXe8xX130xX130xX130xX3xX28xX3xX12fxX130xX2xX12exXe8xX13bxX130xX128xXe8xX130xX13bxX137xX3xX28xX3xX12fxX130xX128xX128xXe8xX128xX134xX12fxXe8xX12exX128xX13bxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX5fxX19xXaxX12xX87xX6xX2c3xX76xX3xX12fxX13bxX2xX12fxXe8xX12exX137xX128xX13bxXe8xX13bxX132xX130xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX5fxX19xXaxX12x783bxXdxX3cxX100xX3xX31xX50bxX4xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX5fxX19xXaxX12x6e17xXdxX38xX36xX3xXcxX1xXa1xX3x1fb7xX15xX1xX3xX1dxX4ddxX15xX16xX0xX4dxXbxX12


Các tin đã đưa

Mattana khai trương cửa hàng mới tại Phú Thọ

Mattana khai trương cửa hàng mới tại Phú Thọ
2018-06-15 14:54:42

PTĐT- Để đáp ứng nhu cầu mua sắm thời trang ngày càng lớn của người dân thành phố Việt Trì nói riêng và tỉnh Phú Thọ nói chung, ngày 15-6, Mattana – nhãn hàng thời trang của...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long