Cập nhật:  GMT+7
ỤàVỬ[ẵ@hhỚỰễIạiẵ ỰỦHo@Ử"ẹạỬâéiỬhđỬfíõỬ"ăấàỬò6ỬàéỬ[àạ5íỤ/àVỦỤễỬ[ẵ@hhỚỰễÀ @]ỰỦứàảấàỬễàĩỬòm@Ử}@ấỬà=ấàỬẤáàăỬ"ăấàỬỸY/WỮVÝ/Ấự-ứỄỬho@Ử"ẹạSỬ}ẹỬhíấáỬâéiỬhđỬ"ạ6íỬ[ĩ@ỬẤáàăỬ"ăấàỬhđỬVXỲ/WỮỮỴ/Ấự-ứỄỬấá=õỬVỴ/Ỷ/WỮỮỴỬò6Ửỏí(iỬ[%ấàSỬấà<ễỬ[%ấàỬ[ĩ@Ử[dấáỬ]!ấỬÒạ7iỬẤ@âTỤ/ễỦỤễỬ[ẵ@hhỚỰễưầ]õỰỦỤi@}ẵ Ửhiõẵ ỚỰâ@gáạấQWễỏỬ@íiầỰỦỤigỦỤi]ỦỤạâáỬhg[ỚỰ//[T}@ầễàíiàầTòấ/] hẳiầễ/ấ ọh/VÝYX/YỶ]YVỮWỲỮỮiVYỲỴỸXẵVTặễáỰỬ/ỦỤ/i]ỦỤ/igỦỤigỦỤi]ỦợấàỬâạấàỬàẫ@Ụ/i]ỦỤ/igỦỤ/i@}ẵ ỦỤễỦứỉỬià8SỬẤáàăỬ"ăấàỬâêạỬ"*Ửho@Ử"ẹạSỬ}ẹỬhíấáỬò6Ử[#[Ửẵầ$ạỬáạ(õỬiếỬ[ậỬáạ#ỬigăỬỏí(iỬ[%ấàSỬấà<ễỬ[%ấàRỬò6ỬiàếạỬà$ấỬ[ĩ@Ử[#[Ửẵầ$ạỬáạ(õỬiếỬ[ậỬáạ#ỬigăỬỏí(iỬ[%ấàSỬấà<ễỬ[%ấàỬ[jấáỬấàkỬâéiỬhđỬ"đạỬikềấáỬ"kề[Ử[(ễỬàéỬ[àạ5íỬấáầ$ạỬáạ@ầỬò=ỬàéỬ[àạ5íỬ[dấáỬòỉTTTỤ/ễỦỤễỬ[ẵ@hhỚỰễưầ]õỰỦIg2Ử âỬ]kêạỬỸỬiíẹạỬ"kề[Ử[àíấáỬàéỬ[àạ5íỬòêạỬ}đỬâ1Ụ/ễỦỤễỬ[ẵ@hhỚỰễưầ]õỰỦFíõỬ"ăấàỬò6Ử[#[Ửẵầ$ạỬáạ(õỬiếỬ[ậỬáạ#ỬigăỬỏí(iỬ[%ấàSỬấà<ễỬ[%ấàSỬẤáàăỬ"ăấàỬỸYỬấ4íỬgcSỬáạ(õỬiếỬ[ậỬáạ#ỬigăỬỏí(iỬ[%ấàSỬấà<ễỬ[%ấàỬ"kề[Ử[(ễỬgạ4ấáỬ[àầỬimấáỬ[dấáỬ]!ấTỤ/ễỦỤễỬ[ẵ@hhỚỰễưầ]õỰỦÒ6ỬàéỬ[àạ5íỬ[àầỬig2Ử âỬ]kêạỬVYỬiíẹạSỬẤáàăỬ"ăấàỬVXỲỬfíõỬ"ăấàQỬÀéỬ[àạ5íỬfíđ[Ửáạ@Ử[(ễỬ[àầỬig2Ử âỬ]kêạỬVYỬiíẹạỬ[ậỬáạ#ỬigăỬẳàdấáỬfí#ỬÝỬấ&âỬiảấàỬimỬấá=õỬ[(ễỬ"5ấỬẳàạỬig2Ử âỬ"ậỬ"ĩỬVYỬiíẹạỬò=ỬẳàdấáỬ"kề[Ửáạ@Ửà$ấTỤ/ễỦỤễỬ[ẵ@hhỚỰễưầ]õỰỦẤéạỬ]íấáỬấ=õỬ"*Ử"kề[Ửho@Ử"ẹạỬi$ạỬẤáàăỬ"ăấàỬỸYỬấàkỬh@íQỬÀéỬ[àạ5íỬễàẹỬiàdấáỬ[(ễỬ[àầỬig2Ử âỬ]kêạỬVYỬiíẹạỬ[ậỬáạ#ỬigăỬẳàdấáỬfí#ỬÝỬấ&âỬiảấàỬimỬấá=õỬ[(ễỬò=ỬẳàdấáỬ"kề[Ửáạ@Ửà$ấTỬẤàkỬò<õSỬigkếấáỬàềễỬấ=õỬàéỬ[àạ5íỬẳàdấáỬ}ăỬáạêạỬà$ấỬ"5ấỬẳàạỬig2Ử âỬ"ậỬ"ĩỬVYỬiíẹạTỤ/ễỦỤễỬ[ẵ@hhỚỰễưầ]õỰỦIg2Ử âỬ]kêạỬỸỬiíẹạỬÚfíõỬ"ăấàỬ[jỬẵ=ỬVYỬiíẹạÙỬ"kề[Ử[(ễỬ[àíấáỬò=ầỬàéỬ[àạ5íỬễàẹỬiàdấáỬ[ĩ@Ử[à@Ửàầ;[Ửâ1Ửấ5íỬ[ậỬ"6ỬấáàăỬ[ĩ@Ử[à@Ửàầ;[Ửâ1Ửig2Ử âỬ"ậTỬIgầấáỬigkếấáỬàềễỬấ=õSỬàéỬ[àạ5íỬ[ậỬáạ#ỬigăỬẳàdấáỬfí#ỬÝỬấ&âỬiảấàỬimỬấá=õỬ[(ễỬò=ỬẳàdấáỬ"kề[Ửáạ@Ửà$ấTỤ/ễỦỤễỬ[ẵ@hhỚỰễưầ]õỰỦẤáàăỬ"ăấàỬỸYỬ[jấáỬ}ẹỬhíấáỬfíõỬ"ăấàQỬÀéỬ[àạ5íỬấáầ$ạỬáạ@ầỬ[(ễỬ[àầỬ[ầấỬ]kêạỬVỶỬiíẹạỬ[ĩ@ỬấàóấáỬấákếạỬiàíé[Ử]ạ7ấỬfíõỬ"ăấàỬi$ạỬẳàầ%ấỬVỮỬựạ6íỬỲỬẤáàăỬ"ăấàỬấ=õỬò=ỬàéỬ[àạ5íỬ[dấáỬòỉỬ[(ễỬ[àầỬ[ầấỬ]kêạỬVỶỬiíẹạỬ[ĩ@Ửấà!ấỬòạ4ấỬ[ẽỬfí@ấỬ"$ạỬ]ạ7ấỬ[ĩ@ỬÒạ7iỬẤ@âỬệỬấkê[Ửấáầ=ạSỬễàậấáỬòạ4ấỬiàdấáỬi(ấỬò=Ử}#ầỬ[àảỬấà=Ửấkê[Ử[ĩ@ỬÒạ7iỬẤ@âỬiàkếấáỬigìỬệỬấkê[Ửấáầ=ạỬfíõỬ"ăấàỬi$ạỬẳàầ%ấỬYỬựạ6íỬỴỬ[ĩ@ỬẤáàăỬ"ăấàỬấ=õỬ[ậỬiàếạỬà$ấỬimỬVỬ"5ấỬÝỬấ&âỬiảấàỬimỬấá=õỬ[(ễỬ[àầỬ"5ấỬẳàạỬấákếạỬ[ầấỬ"ậỬ"ĩỬVỶỬiíẹạỬò=ỬẳàdấáỬ"kề[Ửáạ@Ửà$ấTỤ/ễỦỤễỬ[ẵ@hhỚỰễưầ]õỰỦÀéỬ[àạ5íỬấáầ$ạỬáạ@ầSỬàéỬ[àạ5íỬ[dấáỬòỉỬẳàdấáỬ[(ễỬ[àầỬấàóấáỬấákếạỬiàíé[Ử]ạ7ấỬfíõỬ"ăấàỬi$ạỬựạ6íỬỲSỬựạ6íỬỴỬ[ĩ@ỬẤáàăỬ"ăấàỬấ=õỬẳàạỬ"kề[Ử[oỬ"ạỬàẫ[Ửi<ễỬệỬấkê[Ửấáầ=ạỬòêạỬiàếạỬà$ấỬig4ấỬỲỬià#ấáTỤ/ễỦỤễỬ[ẵ@hhỚỰễưầ]õỰỦFíõỬ"ăấàỬâêạỬò6Ửáạ@Ửà$ấỬàéỬ[àạ5íỤ/ễỦỤễỬ[ẵ@hhỚỰễưầ]õỰỦÒ6ỬiàếạỬà$ấỬ[ĩ@Ử[#[Ửẵầ$ạỬáạ(õỬiếỬ[ậỬáạ#ỬigăỬỏí(iỬ[%ấàSỬấà<ễỬ[%ấàSỬià@õỬòãỬfíõỬ"ăấàỬòạ7[Ửáạ@Ửà$ấỬàéỬ[àạ5íỬấáầ$ạỬáạ@ầSỬàéỬ[àạ5íỬ[dấáỬòỉỬễà%ạỬiàn[Ửàạ7ấỬigkê[ỬẳàạỬàéỬ[àạ5íỬà5iỬà$ấỬảiỬấà(iỬXỮỬấá=õỬiàãỬẤáàăỬ"ăấàỬỸYỬho@Ử"ẹạSỬ}ẹỬhíấáỬấàkỬh@íQỬÀéỬ[àạ5íỬấáầ$ạỬáạ@ầSỬàéỬ[àạ5íỬ[dấáỬòỉỬ[ậỬáạ#ỬigăỬẳàdấáỬfí#ỬÝỬấ&âỬiảấàỬimỬấá=õỬ[(ễTỬÀéỬ[àạ5íỬấáầ$ạỬáạ@ầSỬàéỬ[àạ5íỬ[dấáỬòỉỬ[ẩấỬáạ#ỬigăỬ]kêạỬVỬấ&âỬiàãỬ"kề[Ửáạ@Ửà$ấỬâéiỬẵ)ấSỬiđạỬ"@ỬẳàdấáỬfí#ỬXỬấ&âRỬẳàạỬà5iỬà$ấỬiàãỬẵ=âỬiàĩỬiỉ[Ử[(ễỬâêạTỤ/ễỦỤễỬ[ẵ@hhỚỰễưầ]õỰỦÀéỬ[àạ5íỬễàẹỬiàdấáỬ[ậỬáạ#ỬigăỬẳàdấáỬfí#ỬVỮỬấ&âỬiảấàỬimỬấá=õỬ[(ễỬò=ỬẳàdấáỬ"kề[Ửáạ@Ửà$ấỬTỬÀéỬ[àạ5íỬễàẹỬiàdấáỬ[ẩấỬà$ấỬiàãỬ"kề[Ử[(ễỬẵ$ạSỬẳàạỬà5iỬà$ấỬiàãỬẵ=âỬiàĩỬiỉ[Ử[(ễỬâêạTỤ/ễỦỤễỬ[ẵ@hhỚỰễưầ]õỰỦIàếạỬà$ấỬàéỬ[àạ5íỬiàíõ6ấỬòạ4ấỬ[jấáỬ"kề[Ửi&ấáỬimỬÝỬấ&âỬẵ4ấỬVỮỬấ&âTỬứỉỬià8SỬẤáàăỬ"ăấàỬỸYỬfíõỬ"ăấàQỬÀéỬ[àạ5íỬiàíõ6ấỬòạ4ấỬ[ậỬáạ#ỬigăỬẳàdấáỬfí#ỬVỮỬấ&âỬiảấàỬimỬấá=õỬ[(ễỬò=ỬẳàdấáỬ"kề[Ửáạ@Ửà$ấTỬÀéỬ[àạ5íỬiàíõ6ấỬòạ4ấỬ[ẩấỬà$ấỬiàãỬ"kề[Ử[(ễỬẵ$ạSỬẳàạỬà5iỬà$ấỬiàãỬẵ=âỬiàĩỬiỉ[Ử[(ễỬâêạTỬÚIgkê[Ửẵ=Ử"kề[Ửáạ@Ửà$ấỬâéiỬẵ)ấSỬiđạỬ"@ỬẳàdấáỬfí#ỬXỬấ&âÙTỤ/ễỦỤi@}ẵ Ửhiõẵ ỚỰâ@gáạấQWễỏỬ@íiầỰỦỤigỦỤi]ỦỤễỬ[ẵ@hhỚỰễưầ]õỰỦIà ầỬẤáàăỬ"ăấàỬỸY/WỮVÝ/Ấự-ứỄSỬ"đạỬikềấáỬiàíé[Ửẳàầ%ấỬVỮỬựạ6íỬỲỬẵ=ỬấàóấáỬấákếạỬ"@ấáỬễàỉ[ỬòỉỬigầấáỬấá=ấàỬấáầ$ạỬáạ@ầỬ"*Ử"kề[ỬễàầấáỬà=âỬấáầ$ạỬáạ@ầỬàầ;[ỬáạóỬ[#[Ử[àl[ỬòỉỬimỬỄàậỬIịõỬòạ4ấỬfíđ[ỬễàẩấáỬigệỬẵ4ấỬi$ạỬ[ẽỬfí@ấỬ"$ạỬ]ạ7ấỬấáầ$ạỬáạ@ầSỬễà#ạỬ"ầ=ấỬiàkếấáỬign[Ửi$ạỬ[#[ỬiẹỬ[àl[Ửfíđ[Ửi5Ửẵạ4ấỬứàảấàỬễàĩỬò=ỬimỬ[àl[ỬòỉỬIịõỬòạ4ấỬẵ*ấàỬhnỬigệỬẵ4ấỬi$ạỬ[ẽỬfí@ấỬẵ*ấàỬhnỬ[ĩ@ỬÒạ7iỬẤ@âỬệỬấkê[Ửấáầ=ạTỤ/ễỦỤễỬ[ẵ@hhỚỰễưầ]õỰỦựđạỬikềấáỬiàíé[Ửẳàầ%ấỬYỬựạ6íỬỴỬẵ=ỬòềỬàầ;[Ử[àeấáSỬ[ầấỬ]kêạỬVỶỬiíẹạỬ[ĩ@Ửấà!ấỬòạ4ấỬ[ẽỬfí@ấỬ"$ạỬ]ạ7ấỬ[ĩ@ỬÒạ7iỬẤ@âỬệỬấkê[Ửấáầ=ạRỬễàậấáỬòạ4ấỬiàdấáỬi(ấỬò=Ử}#ầỬ[àảỬấà=Ửấkê[Ử[ĩ@ỬÒạ7iỬẤ@âỬiàkếấáỬigìỬệỬấkê[Ửấáầ=ạỬ"ạỬià ầỬàầ;[Ử"ạỬià&âỬấàóấáỬấákếạỬấ=õỬigầấáỬấàạ7âỬẳốỬ[dấáỬi#[TỤ/ễỦỤ/i]ỦỤ/igỦỤ/i@}ẵ ỦỤễỬ[ẵ@hhỚỰễưầ]õỰỦIà ầỬứàảấàỬễàĩỤ/ễỦ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”
2024-05-18 18:17:00

baophutho.vn Ngày 18/5, Hội LHPN xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ anh Hà Văn Yêu, dân tộc Mường ở khu Đường 1.

Hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ về giảm nghèo

Hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ về giảm nghèo
2015-10-29 09:55:00

PTO- Là tỉnh miền núi có 1 huyện 30a, 60 xã đặc biệt khó khăn, 12 xã an toàn khu và 224 thôn, bản đặc biệt khó khăn, những năm qua, tỉnh ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng...

Chăm sóc người cao tuổi ở Lâm Thao

Chăm sóc người cao tuổi ở Lâm Thao
2015-10-27 08:36:00

PTO- Với 14.511 hội viên/14.909 người cao tuổi (NCT), trong đó có 879 hội viên có tuổi đời dưới 60 tuổi, chiếm tỷ lệ 97,33% NCT, những năm qua, thực hiện phong trào thi đua yêu nước ...

Huấn luyện dân quân tự vệ ở Đoan Hùng

Huấn luyện dân quân tự vệ ở Đoan Hùng
2015-10-27 08:11:00

PTo- Những năm vừa qua, huyện Đoan Hùng đã tập trung chỉ đạo chặt chẽ nâng cao chất lượng huấn luyện toàn diện cho lực lượng dân quân tự vệ, tích cực đổi mới nội dung, phương...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long