Tôn trọng đối tác, cảnh giác đối tượng!

Tôn trọng đối tác, cảnh giác đối tượng!

baophutho.vn Trong quan hệ quốc tế, xác định đối tác, đối tượng luôn là vấn đề nhạy cảm, quan trọng đối với các quốc gia - dân tộc. Kế thừa từ truyền thống lịch sử của ông cha ta cũng như tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh về “thêm bạn, bớt thù”, nhiều năm nay, nhất là từ khi tiến hành công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo, Việt Nam đã thực thi chính sách đối ngoại nhất quán đa dạng hóa, đa phương hóa, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long