Cập nhật:  GMT+7
4bum4bqhV+G7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbDjeG6o8Otw6Iw4busxajDjSXhuqXhu67DoOG6o8Oy4buu4bqhxIPhuqfhuqHhu65pb+G7ruG7q+G6oWrhu67DreG6r13huqHhu67DtSbhu67DoOG6ozbDreG7ruG6peG6u+G7ruG6oeG6u+G7riA54buu4bqnKcOs4buuXSPhuq3hu6Yv4bqhV8Wo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhu6nhuq0iw7Thu6zFqOG7puG6o+G6pcOg4buuaWhd4buc4busLy9dVVsj4bqtZuG6ocOsw63huqHhuq1V4buN4bqnLyIwaeG6tcOt4bqtZi/huqcw4buPaS9YWFZYL1dYWCLhu7JWQFZZVlbDrVfhu7hYWOG7tFnDoldV4bqzZsOg4bus4buuL8Wow40j4bqnw6Dhu67hu40+w63hu64i4buJ4bqnw6Dhu64gOeG7ruG6pynDrOG7rl0j4bqt4buu4bqh4bq74buuIGzhu4dd4buu4burw6rhu65nw6wj4bqn4buu4burxJHhuqfDoOG7riPhuqfhu65m4bqhPcOt4buu4bqh4bqjOOG6p+G7rsOtJeG6o+G7ruG6p+G6oSThu67EkeG6p8Og4buu4bqmw6DEkeG7ruG7jD/huqfhu65Hw6wo4bqnVeG7rsOZ4buf4bqn4bqhUuG7rsONw43DleG7jOG6puG7pOG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG6oDAjIuG7rMWo4bqmw6Akw7Thu67hu7QvV1Thu67Dom9d4buuw6Js4buH4bqnw6Dhu65d4bqhbV3hu67huqc/4bqnw6Dhu64gJuG7rls6w63hu65nw6wq4buuw60j4bqnw6Dhu67DrSXhuqPhu67huqHhurnhu67DoOG6oyPhu64gxIPhuqfhuqHhu67EkeG6p8Og4buu4bqmw6DEkeG7ruG7jD/huqfhu65Hw6wo4bqn4buuw5nDrWjhu4vhu67DrSXhuqPhu67DtSbhu67DjeG6ozXhuqfhu65G4bqh4bqt4bqnw6BU4buuw63huqHhuq/hu67DtSbhu65G4bqh4bq74buuw5Q14bqnVOG7rsON4bqhPeG6o+G7ruG6psOgw6zDtDXhuqfhu6Thu64gI+G6p8Og4buuIuG6o2Hhuqfhu65oI+G7ruG6oeG6rSXDreG7riDhurnhuqfDoOG7rsOg4bqjNsOt4buu4bql4bq74buuV+G7rl094buuw63huqE54buu4bqh4bq74buuIDnhu67huqcpw6zhu65dI+G6rVXhu6YvZsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhu6nhuq0iw7Thu6zFqOG7q8SR4bqnw6Dhu64j4bqn4buuw63hurHhuqfhuqHhu67DjeG6oT3huqPhu67huqbDoMOsw7Q14bqn4buuXeG6oeG6reG7rlvhuqM2w63hu65G4bqh4bqr4bqnw6Dhu67hu6sq4bqn4bqh4buuaT3DreG7ruG6pcSR4bqj4buuw61obOG7geG6p8Og4buu4burxJHhuqfDoOG7riPhuqfhu67DreG6seG6p+G6oeG7rmbhuqFl4bqj4buu4bqh4buHZuG7ruG7q8SR4bqnw6Dhu64j4bqn4buuw63huqHhuq/hu67DtSbhu65G4bqh4bq74buuw5Q14bqn4buuw5nDjeG6oT3huqPhu67huqbDoMOsw7Q14bqn4buk4buu4buNbiPhu65m4bqhPcOt4buu4bqh4bqjOOG6p+G7ruG7jcSp4buuw6DhuqM2w63hu67huqXhurvhu65dPeG7rsOt4bqhOeG7ruG6oeG6u+G7riA54buu4bqnKcOs4buuXSPhuq1V4bumL2bFqOG7pmbhu65dw6IjaWnhu5zhu6xm4bup4bqtIsO04busxajhu6vEqeG7rsOt4bqhOVThu67huqfDoCTDtOG7ruG7tC9XVOG7rsOib13hu67Domzhu4fhuqfDoOG7rl3huqFtXeG7ruG6pz/huqfDoOG7riAm4buuWzrDreG7rmfDrCrhu67DrSPhuqfDoOG7rsOtJeG6o+G7ruG6oeG6ueG7rsOg4bqjI+G7riDEg+G6p+G6oeG7rsSR4bqnw6Dhu67huqbDoMSR4buu4buMP+G6p+G7rkfDrCjhuqfhu67DmWnhuqPhuqfhuqHhu67huqc/4bql4buuV0Dhu7ZXVOG7rsOtaOG7i+G7rsOtJeG6o+G7rsO1JuG7rsON4bqjNeG6p+G7rkbhuqHhuq3huqfDoFThu67DreG6oeG6r+G7rsO1JuG7rkbhuqHhurvhu67DlDXhuqfhu6Thu64gI+G6p8Og4buuIuG6o2Hhuqfhu65oI+G7ruG6oeG6rSXDreG7riDhurnhuqfDoOG7rsOg4bqjNsOt4buu4bql4bq74buuV+G7rl094buuw63huqE54buu4bqh4bq74buuIDnhu67huqcpw6zhu65dI+G6rVXhu6YvZsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhu6nhuq0iw7Thu6zFqMON4bqjNuG6p+G7ruG6oSThuqfhuqHhu67hurXhuqM54bql4buuw61oI+G7ruG6teG6ocOs4buu4buNb13hu65bNmbhu64/4bqnVOG7rmko4bqn4buu4bqn4bqhJOKAplThu67Dom9d4buuw6Js4buH4bqnw6Dhu65d4bqhbV3hu67huqc/4bqnw6Dhu65m4bqhPcOt4buu4bqh4bqjOOG6p+G7ruG6p+G6oeG6ozfDrOG7rsOtI+G6p8Og4buu4buNPsOt4buuw6LhuqM14bqn4buuZ8OsI+G6p+G7rsOgw6nhuqXhu65X4buuW+G6ueG7rsO1bMOq4bqnw6Dhu67huqHhurtU4buuWOG7rlvhurnhu64iI+G7ruG6oeG6u1Thu65X4buuXT3hu67DreG6oTnhu67huqHhurvhu64gxJHhuqfDoOG7rsOiJeG6p+G6oVThu65X4buuIDzDrOG7rmnDquG6p+G7riJsw6rhuqfDoOG7riDEkeG6p8Og4buuw6Il4bqn4bqh4buu4buNJOG7rl09XeG7rsOi4bqtJeG6o+G7rsO1bMOq4bqnw6BU4buuw63huqHhuq/DreG7riDhurnhuqfDoOG7ruG7jT7DrVXhu6YvZsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhu6nhuq0iw7Thu6zFqOG6psOg4bqtJOG6o+G7rmgjVOG7ruG6teG6oT3huqXhu67DtTHDreG7ruG6p8Oq4bqj4buu4buD4buuXWoj4buuxJHhuqfDoOG7ruG6psOgxJHhu67hu4w/4bqn4buuR8OsKOG6p1Thu67Dom9d4buuw6Js4buH4bqnw6Dhu65d4bqhbV3hu67huqc/4bqnw6Dhu65m4bqhPcOt4buu4bqh4bqjOOG6p+G7rldV4buy4bu24bu44buuw6DhuqnhuqPhu65dI+G6reG7rsOt4bqhJOG6p+G6oeG7rmbhuqF74bqlVOG7rlhX4buuw6Ji4buuw63huqFqw7Thu67DreG6o+G6p+G6oeG7riBv4bqnw6Dhu65d4bqhKcOt4buuw6Jj4bqnw6Dhu65d4bqp4buuw6DhuqHhuqPhu67igJxXXV3hu67huqU+w63hu67DoCnDrOG7rsOtbMOq4bqj4oCdVeG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qeG6rSLDtOG7rMWoxJDhuqfDoOG7ruG6psOgxJHhu67hu4w/4bqn4buuR8OsKOG6p+G7riAj4bqnw6Dhu67DoiThu65G4bqh4bqp4buu4bupw6Phu67DreG6oWzhu67hu60q4bqnw6Dhu65qw7RU4buu4bur4bqhauG7rsOt4bqvXeG6oeG7rkrDtOG7rlsj4bqn4buu4bqm4bqhKOG6p+G7riIo4bqn4buuw7Um4buuw43huqM14bqn4buuRuG6oeG6reG6p8Og4buu4bqn4bqh4bqjOOG6peG7ruG6teG7k+G7rlhWWFctWFZY4bu0VeG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qeG6rSLDtOG7rMWoRuG6oeG6q+G6p8Og4buu4burKuG6p+G6oeG7rmk9w63hu67huqXEkeG6o+G7rsOtaGzhu4HhuqfDoFThu67hu6vEkeG6p8Og4buuI+G6p+G7rsOt4bqx4bqn4bqh4buuw43huqE94bqj4buu4bqmw6DDrMO0NeG6p+G7riAm4buuw63huqM24bqn4buu4bqhJOG6p+G6oeG7rsOtJeG6peG7rsOg4bqjw7Lhu67DreG6rSThuqfhu65b4bq54buuw60j4bqnw6Dhu67hu40+w63hu67DouG6ozXhuqfhu65nw6wj4bqnU+G7rlsk4bqn4buuw6DhuqMj4bqt4buu4bqhw6nhu65pw6pU4buuIGXhuqPhu67DrWzhu4fhuqfDoOG7ruG7jSThu67DrSPhuqfDoOG7ruG7jT7DreG7rl3huqHhuq3hu67hu6vEkeG6p8Og4buuI+G6p+G7rsOt4bqh4bqv4buuw7Um4buuRuG6oeG6u+G7rsOUNeG6p+G7riDhuqM3w6zhu67DrWgj4buuw63huqEw4bqt4buuw63huqF74bql4buuZ8Osw7Q34bqnVeG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qeG6rSLDtOG7rMWo4burw6rhu65nw6wj4bqn4buu4burKuG6p+G6oeG7rmk9w63hu64g4bqjN8Os4buuw61oI+G7ruG7q8SR4bqnw6Dhu64j4bqn4buuw63huqHhuq/hu67DtSbhu65G4bqh4bq74buuw5Q14bqn4buuICbhu67DrSXhuqXhu67DoOG6o8Oy4buu4bqhxIPhuqfhuqHhu65pb+G7riBl4bqj4buu4buN4bq/4bqj4buuxJHhuqfDoOG7ruG6psOgxJHhu67hu4w/4bqn4buuR8OsKOG6p+G7riA54buuw63huqM2ZuG7rsOtxKld4buuIOG6ozfDrOG7rsOtaCNU4buuw6Ik4bql4buuaGThu67DreG6oTDhuq3hu65nw6zDtOG7riDhuq/huqfhuqHhu65daiPhu65m4bqhPWbhu67DosOsPsOtVeG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZknhuq3DrGhdMOG7rMWow43huqEw4bqt4buu4bqm4bqhI+G6pyIj4bqn4bumL2bFqA==

Theo Nhandan

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long