Cập nhật:  GMT+7
4bqg4buYw4LhurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDneG7leG7lOG7uFBL4bq24bqi4buVw4pS4buS4bqy4buIJlZS4buS4bqy4buI4bumUuG7kuG6suG7uEXhu4jhurJQ4bq8UuG7mOG6skrhurhT4bu34bqy4buI4buY4buc4bqySuG6uFPhurLhu4hA4buo4buI4bqy4buKSEDhurLhu4gs4bqySuG6ulHhurLhu4rhurpT4bqyw53hu5hVUuG7kuG6suG7iOG7mMWoUuG7kuG6ssSo4bua4buI4buY4bqy4bqvUyHhu5TEqC3DgkThuqAv4buYw4LhuqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdw6lLxJDEqOG6tuG6osO04buV4bq34buV4bqyLeG6suG7leG7tCbhu67hu4jhurLEqOG7lMOUUuG6suG7iuG7lMOSUuG6ssOd4buYP+G7iOG6suG7uOG6uMOd4bu34bqy4bug4buYVOG6slAmVlLhu5LhurLhu4glxJDhurLEqOG7muG7iOG7mOG6suG7iuG7jlLhu5jhurLhuq9TIeG7lMSoLcOCROG6suG7uOG6uOG7lOG6slHhu6jhu7jhurLhu7bFqOG6suG7uOG7nFLhu5jhu7fhurLhu7jhu5jDiVLhu5jhurLDneG7mMWo4bqy4bu44bu0w5NS4bqy4buI4bq64bqyUibhu67hu4jhu7fhurJKw5XhurJK4bq6UeG6suG7iuG6ulPhurLhu4hA4buo4buI4bqy4buKSEDhurLhu4gs4bqySuG6uOG7lOG6suG7iuG7lMOVQOG6suG7kUDFqOG7iOG6suG7mOG7qOG7lOG6suG7oOG7mFTEkOG6ssO5deG6siHDieG6suG7ikhA4bqy4buILOG6skrhurjhu5ThurLhu4rhu5TDlUDhurLDqeG7qOG7lOG6skrGr1Lhu5LhurJS4buYRlLhurLEqEZS4bqy4buIReG7iOG6suG7iEfDneG7t+G6slLhu5jhu5Thu45R4bqy4buge+G6suG6pOG6tOG6pMOCLeG6pOG6tOG6pOG6quG6suG7uOG7tMOTUuG6skrhu5rEkOG6suG7isOJUuG6suG7uOG7nFLhu5jhurJKJlfhu4jhurLEqOG7lMOUUuG6suG7tMSQ4bqyxKhGUuG6suG7iOG7mCXhu7fhurLEkFLhurLhu7hTw4lS4bu34bqySiNS4buS4bqyUEBJ4bu44bu54bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6tuG6osSDxJBS4bqy4bqv4buY4buc4bqySuG6uFPhurLhu4hA4buo4buI4bqy4buKSEDhurLhu4gs4bqySuG6uOG7lOG6suG7iuG7lMOVQOG6suG7kUDFqOG7iOG6suG7mOG7qOG7lOG6suG7oOG7mFTEkOG6ssO5deG6siHDieG6skrhurjhu5ThurLhu4rhu5TDlUDhurLDqeG6t2fhurHhurLhu4hF4buI4bqy4buIR8Od4bqy4bu44bucUuG7mOG6skrhu4zhurJS4buS4buY4bua4bqy4bujPOG6suG7isSQUuG6suG7ikhA4bqy4buILOG6suG7uOG7nFLhu5jhu7fhurLEg8SQUuG6suG6r+G7mOG7nOG6skrhurhT4bqy4buKSEDhurLhu4gs4bqy4buIReG7iOG6suG7iEfDneG7t+G6suG7iEXhu4jhurLhu5lY4bu34bqy4buKxJBS4bu34bqyUuG7ksOJUuG7mOG7t+G6suG7iEXhu4jhurLhu7jhu6rhurLhu4jhu5g/4buI4bqy4buI4buY4buWUuG7mOG6suG7uOG7tOG7muG6si3hurIp4bq84bqy4buY4buo4buU4bqy4bu4ScOd4bqy4bu44bu0QFLhu5LhurLhu7jhu5g74buI4bqySsONPOG6slHhurhS4buY4bqy4bu4QDzDk1LhurLhu7jhu7RAPOG7jFLhurLhu7jhu7TDk1LhurLhu4hF4buI4bqyw53hu5gm4busUuG7kuG6suG7uOG7lOG7jlLhurLhu7jhu5jhu6ZS4buS4bqy4bu44buUUuG6skrhurjhu5ThurLhu4jhu5gjUuG7kuG6siHhu4zhurLhu7JAPOG7jFLhurJQV+G7lOG6siHDieG6slLhu5Lhu5jhu6LEkOG6siEk4bqy4buIJcSQ4bqy4buILOG6suG7uOG7tOG7lOG6suG7uOG7mMSQUeG6suG7kuG7lMSQ4bqy4buKSEDhurLhu4gs4bqy4buS4bq+UuG6siHhu67hu5ThurLhu4hF4buI4bqy4buK4buU4buOUuG6ssOd4buYRcOd4bqy4buIJOG6suG7uOG7mMOV4bqySsOV4bqyw53hu5hVUuG7kuG7t+G6suG7iOG7mMWoUuG7kuG6ssSo4bua4buI4buY4bqy4buK4buOUuG7mOG6suG6r1Mh4buUxKgtw4JE4bqy4bu44bu0U1Lhu5LhurLhu7JAReG6suG7uOG7tMagUuG7mOG6suG7uOG7quG6suG7iOG7mD/hu4jhurIhw4nhurLhu7jhu5jEkFHhurLhu5Lhu5TEkOG6suG7ikhA4bqy4buILOG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLhuq9F4buI4bqyUuG7ksOJUuG7mOG6suG7iOG7mD/hu4jhurJSw4pS4buS4bqyw53hu5jFqOG7lOG6suG7mFfDneG6suG7iOG7mOG7huG7uOG6suG7iOG7mE/hurLhu6Dhu5TDlVHhurLhu7ZTReG7uOG6slLhu5JAxq9S4bqy4bu44buUUuG7t+G6suG7uOG7mOG7plLhu5LhurLhu7jhu5RS4bu34bqy4bu4QDzhu47hu7jhurJKxajhu5ThurLhu6Dhu5jhu6ZS4buS4bqySsOV4bqy4buIReG7iOG6skrFqOG7lOG6suG7uCZXUuG7kuG6silHQOG6slBX4buU4bqyxKgkUuG7kuG6ssSo4bua4buI4buY4bqy4buK4buOUuG7mOG6skrDleG6ssOd4buYReG7uOG6suG7uEVS4bqy4bu44buY4bumUuG7kuG6suG7uOG7lFLhurIpR0Dhu7fhurLhu7jhu5RS4bqy4buS4buU4bq64bu34bqyUFPEkFLhurLhu7jhu7RAPOG7jFLhurLhu7jhu5RS4bqySsavUuG6suG7uOG7mEfhu7jhurLhu7jhu5jhu5Thu47hu7jhu7fhurLhu6Dhu5bhu4jhu5jhurJK4buoUuG7kuG7t+G6slDhu6bhu5ThurLhu6BMU+G6slLhu5hGUuG6ssSoRlLhurJQw4lR4bqyUUfhu7jhurLhu6pS4bqySuG7mlLhu5jhurIhw4nhurLEkFLhurJS4buUUuG7mOG7t+G6suG7iOG7mOG7llLhu5jhurLhu7jhu7Thu5rhu7fhurLhu7jhu7RJ4bu44bqy4bu4O+G6ssSQUuG6suG7uFPDiVLhurIp4bq84bqy4buY4buo4buU4bu14bqy4bu44buYJlZS4buS4bqyKUA8w5NS4bqy4buIScOd4bqyUuG7mEnhu7jhu7fhurLhu7jhu7Thu5TDlVLhurLhu6Dhu5jEkOG7lOG6slLhu5Lhu5jhu5TDk1HhurLhu7gj4buI4bqy4buIReG7iOG6siHDilLhurLhu4rhurpS4bqy4buI4buY4buc4bqySuG6uFPhu7fhurLhu5gm4buuUuG7kuG6ssSow4xS4bqyIeG7jOG6suG7ikhA4bqy4buILOG6suG7iCXEkOG6ssOp4buo4buU4bqySsavUuG7kuG6suG7ikhA4bqy4buILOG6suG7kUDFqOG7iOG6suG7kuG7lMSQ4bu34bqy4buIJcSQ4bqy4bujPOG6suG7isSQUuG6suG7ikhA4bqy4buILOG6suG7uOG7nFLhu5jhu7fhurLhu4glxJDhurJS4buSw4lS4buY4bqyPOG6suG7uMOS4bqyIcOJ4bqy4buIReG7iOG6slLhu5LDiVLhu5jhurJQ4buUw5NS4bqy4buyQMSQUuG7teG6suG7iOG7mCXhurJK4buoUuG7kuG6slLhu5Lhu5jhu5TDk1LhurLhu4g/QOG6suG7iEXhu4jhurLhu7JAPOG6skrhu5pS4buY4bu34bqy4buYJuG7rlLhu5LhurLEqMOMUuG6siHhu4zhurLhu4pIQOG6suG7iCzhurLhu7jhu7RTUuG7kuG6skrhu5Thu4xA4bqy4bug4buU4buOUuG6ssOd4buYVVLhu5LhurLhu4jhu5jFqFLhu5LhurLEqOG7muG7iOG7mOG6suG6r1Mh4buUxKgtw4JE4bqySsOV4bqy4buIVOG6skrhu5pS4buY4bqy4buYJuG7rlLhu5LhurLhu4jhu5jhu5zhurJK4bq4U+G7t+G6suG7uOG7quG6suG7iOG7mD/hu4jhurLhu7jhu5g74buI4bqy4buY4buU4buOUuG6slDhu5RS4buY4bqy4buYU+G6uOG7uOG7t+G6suG7oOG7msOd4bqy4bu44buYVuG7lOG7t+G6skrhurpR4bqy4buK4bq6U+G6suG7skA84bqySuG7mlLhu5jhurLhu4glxJDhurLDneG7mEXDneG6slBASeG7uOG6siHhu4zhurLhu4pIQOG6suG7iCzhurIhw4nhurLDneG7mD3hurLhu5hXw53hurIh4buu4buU4bqy4bu4xqBS4buY4bqy4buYxqBS4buY4bqy4bu44buYO+G7iOG6suG7uOG7lMOUUuG6sljhurJR4buw4buU4bqySuG7msSQ4bqyw53hu5gm4busUuG7kuG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLhu5FAxJBS4bqy4bu4RlHhurLhu7TDieG6suG7tlNF4bu44bqy4bu44buYw4lS4buY4bqyIeG7lMOTUuG6suG7iEXhu4jhurLhu7jhu6rhurLhu4jhu5g/4buI4bqyw53hu5gk4bqy4bu44bu0ReG7iOG7mOG6suG7ikhA4bqy4buILOG7t+G6skrhu4bhu4jhurLhu4rhu5Thu47hu7jhurJQw4nhurLhu5Xhu6rhurLhu4pIQOG6suG7iCzhu7fhurLhu4rhu6rhurLhu7ZAUuG7kuG7t+G6suG7oOG7lOG7jlLhurLhu7hTw4lS4bqySiXhurLhu7bFqOG6slAmV1Lhu5LhurJKw5XhurLhu7jhu7Thu5TDlVLhurLhu6Dhu5jEkOG7lOG6suG7uOG7mDvhu4jhurLhu5jhu5Thu45S4bqyUuG7mOG7lOG7jlHhurIhJOG6suG7iCXEkOG6suG7leG7quG6suG7ikhA4bqy4buILOG6skpFw53hurI/UuG7kuG6sjzDk0DhurLhu4hIQOG6skrhurpR4bqy4buK4bq6U+G6ssOd4buYVVLhu5LhurLhu4jhu5jFqFLhu5LhurLEqOG7muG7iOG7mOG6suG7oOG7mOG7lOG6suG7iCzhurLhu7jhu7Thu5ThurJK4buU4bqy4buKSEDhurLhu4gs4bu34bqyUuG7mEfhu7jhurJQw4nhurJKxajhu5ThurIh4buu4buU4bqy4buIReG7iOG6suG7oOG7mEDhurIhO+G7iOG6suG7ikhA4bqy4buILOG6suG7iFThurJS4buY4buU4buMQOG6suG7iCzhurLhu7jhu7Thu5ThurLhu7jhu5hA4buo4buI4bqyxKjhu5Thu45S4bqy4buIReG7iOG7mOG6slA84bqyPOG6suG7uMOS4bu34bqySuG7msSQ4bqy4buKw4lS4bqyw53hu5jhurrhu5ThurLhu4hF4buI4buY4bqyUDzhurI84bqy4bu4w5LigKbhurLEg8OTUuG6suG7iOG6uFLhu5jhurJKVOG7t+G6suG7iEXhu4jhurLhu7jhu6rhurLhu4pIQOG6suG7iCzhurIhw4nhurLhu4hF4buI4bqy4buI4bus4bqy4buyQMSQUuG6slDhu5TDk1LhurLhu7JAxJBS4bqy4buI4buYJeG6skrhu6hS4buS4bqyKUY84bqyxKg7UuG7kuG6ssOd4buYJuG7rFLhu5LhurJFUuG7t+G6suG7oOG7muG7iOG7mOG6suG7iuG6ulLhurI/UuG7kuG6ssOd4buYVOG7t+G6siks4bqyUD7hurLhu4hF4buI4bqy4bu4xqBS4buY4bqy4buYQMWoUuG7kuG6ssOd4buYReG7uOG6suG7tuG7lFLhu5jhurLhu7jhu7Qm4buu4buI4bu34bqy4bu44bu0U1Lhu5LhurIhw4nhurLhu7bEkEDhurLhu4pIQOG6suG7iCzhurLDgVLhu5gm4bqy4bu44buY4buUw5NS4bqy4bu4xJDhu5Thu7fhurLhu4rhurxT4bqyUCrhu7fhurLDneG7mEXhu7jhurLhu7bhu5RS4buY4bqyxKjhu5TDlFLhurLhu4rhu5TDklLhurIh4buM4bqyxKjhu5rhu4jhu5jhurLhu4rhu45S4buY4bu34bqyw53hu5hF4bu44bqy4bu24buUUuG7mOG6suG7uMagUuG7mOG6suG7mEDFqFLhu5LhurIh4buM4bqyxJBS4bqyUuG7lFLhu5jhurLhu7jhu7RJ4bu44bqy4bu4O+G6suG7ueG7ueG7ucOA4bu54bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6tuG6ouG7hTvhu4jhurJQJldS4buS4bqyISrhurLhu7jhu7TEkFLhu5LhurLhu7jDilLhu5LhurLhu4gmVlLhu5LhurLhu6Dhu5TDlVHhurLhu7jhu7TEkOG7t+G6suG7uEBIUuG6suG7uOG7tMSQ4bu34bqy4bug4buUw5VR4bqy4bu2U0Xhu7jhurLhu7jhu7Qm4buu4buI4bu34bqy4bu44bu0U1Lhu5LhurIhw4nhurLhu7bEkEDhurJS4buSw4k84bqy4buKSEDhurLhu4gs4bu14bqy4buI4buYJeG6skrhu6hS4buS4bqyUuG6vlHhurLhu4rhur7hu7jhurLhu7jGoFLhu5jhurLhu5jGoFLhu5jhu7fhurLhu6Dhu5rDneG6suG7uOG7mFbhu5ThurIpLOG6slA+4bqy4bug4buY4buU4bqy4buIVOG6suG7uMagUuG7mOG6suG7mEDFqFLhu5LhurIh4buM4bqy4bu44bu0SeG7uOG6suG7uDvhurLEkFLhurJS4buUUuG7mOG7t+G6suG7iOG7mOG7llLhu5jhurLhu7jhu7Thu5rhu7XhurLEkFLhurLhu7hTw4lS4bqyKeG6vOG6suG7mOG7qOG7lOG7ueG6suG6t8avUuG7kuG6suG7uOG7mFbhu5Thu7fhurLhu7jhu7Thu5TDlVLhurLhu6Dhu5jEkOG7lOG6suG7iEXhu4jhurLDneG7mCbhu6xS4buS4bqyRVLhurLhu4gk4bqy4bu44buYw5XhurLhu4rhurpT4bqyIeG7juG6suG7uOG6uOG7lOG6suG7iEXhu4jhurJK4buaxJDhurJK4buUw5VR4bqy4bu44buq4bqy4buI4buYP+G7iOG6suG7ikhA4bqy4buILOG6ssOBUuG7rOG7lOG6slLhu5TDk1HhurI8w5Lhu7jhurLEqMSQUuG7mOG6suG7tkXhu4jhu5jhurJK4bq44buU4bqy4buK4buUw5VA4bqyP1Lhu5LhurLhu4gs4bu34bqyxKjEkFLhu5jhurLhu7ZF4buI4buY4bqy4buILOG6suG7uOG7tOG7lOG7t+G6suG7mFVR4bqyw53hu5jhu5TDkkDhu7fhurLhu7JAReG6suG7uOG7tMagUuG7mOG6suG7isOZ4bqyw53hu5jhu5TDkkDhurIhw4nhurLhu6Dhu5TDlVHhurLDneG7mOG7lMOSQMOA4bqySsOV4bqyw53hu5hFw53hurLhu5jhu5Thu45S4bu34bqyUuG7ksOKUuG6suG7iOG7mOG7hlLhurLhu6Dhu5rDneG6suG7uOG7mFbhu5ThurLhu4hF4buI4bqy4buYw4lS4buY4bqyIeG7lOG6suG7skBF4bqy4bug4buY4buW4buI4buY4bu34bqy4buSRjzhurLhu7TFqOG7lOG7t+G6ssOd4buYReG6suG7mFPhurjhu5Thu7fhurIh4buU4bqyw53hu5jhurhR4bqyw53hu5hFw53hurJQQEnhu7jhurIh4buM4bqy4buKSEDhurLhu4gs4bu54bqy4bqvReG7iOG6skrGr1Lhu5LhurLhu4jhu5jhu5bhurLhu7jhu5jDiVLhu5jhurIh4buUw5NS4bqyxIPEkFLhurLhu4jhu5jhu5zhurJK4bq4U+G7t+G6suG7uOG7mMOJUuG7mOG6siHhu5TDk1LhurLhu6M84bqy4buKxJBS4bqy4buKSEDhurLhu4gs4bqy4bu44bucUuG7mOG6suG7iMOKUuG6suG7iD/hurLhu4jhu5g/4buI4bqyUsOKUuG7kuG7t+G6slLhu5jhu5Thu45R4bqyISThu7fhurJK4buaxJDhurLhu4rDiVLhurJKJlfhu4jhurLDneG7mEZS4bqy4buI4bumUuG7kuG6suG7uMOKUuG7kuG6suG7iCZWUuG7kuG6slLhur5R4bqy4buK4bq+4bu44bqy4bu4xqBS4buY4bqy4buYxqBS4buY4bqyxKjhu5TDlFLhurLhu4rhu5TDklLhurLEqOG7muG7iOG7mOG6suG6r1Mh4buUxKgtw4JE4bqyIcOJ4bqy4buI4bumUuG7kuG6suG7uEXhu4jhurLhu4pIQOG6suG7iCzhurLhu7jhu7TDk1LhurJK4buaxJDhurLhu4rDiVLhu7nhurLhu5U64bqySlThu7fhurLhu4hU4bqy4buI4buY4buc4bqySuG6uFPhurLhu5hT4buG4buI4bqy4bug4buaw53hurLhu7jhu5hW4buU4bqy4buKRVPhurLhu4hFU+G6ssSDxJBS4bqy4buI4buY4buc4bqySuG6uFPhu7fhurLhu6M84bqy4buKxJBS4bqy4buKSEDhurLhu4gs4bqy4bu44bucUuG7mOG6suG7iOG7mOG7nOG6skrhurhT4bqyKSzhurJQPuG6suG7iEXhu4jhurLhu7jGoFLhu5jhurLhu5hAxahS4buS4bqyw53hu5hF4bu44bqy4bu24buUUuG7mOG7ueG7ueG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w50iQOG7uOG7mFPhu7ThurbhuqJ1w4pS4bqy4buFxJBS4buS4bqgL8Od4bqi

Văn Lang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tiếp xúc cử tri tại huyện Cẩm Khê

Tiếp xúc cử tri tại huyện Cẩm Khê
2024-07-18 14:26:00

baophutho.vn Ngày 18/7, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu thuộc Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Cẩm Khê đã có...

Thanh Ba: Sơ kết bước 2 về công tác bầu cử

Thanh Ba: Sơ kết bước 2 về công tác bầu cử
2021-05-14 07:18:49

PTĐT - Chiều 13/5, Ủy ban bầu cử huyện Thanh Ba đã tổ chức Hội nghị sơ kết bước 2 về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự...

Kích hoạt tiếp tư tưởng chống chủ quan, xem nhẹ

Kích hoạt tiếp tư tưởng chống chủ quan, xem nhẹ
2021-05-13 08:07:21

PTĐT - Ở thời điểm này, tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, làn sóng COVID-19 mới đang hoành hành ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khiến cho hơn...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long