Cập nhật:  GMT+7
!ễ"[ẩĩ7ppỸ}ợQfqĩc}(Qâợ[ễrẳk[ẩọkể[q8ẩ[kôf[ẩễgkễ[ự9[ợễnkể[ẩễỏkể[qễ7j[kễùkể!/ễ"(!ợ[ẩĩ7ppỸ}ợẬlẫv}(!fjể[pỡẩỸ}//ẩ:ậ7lợễrqễl:ựk/ẫcpỉqlợ/kcửp/"414/15ẫ2"12" 2q"21"00ĩ":ịợể}[/(!/ợ(!ợ[ẩĩ7ppỸ}ợẬlẫv}(ỢQBQ-[Ẩễfẽr[ 1-""?[Ậ7k[Kôf[ẩễgkễ[Qíkễ[úv[qố[ẩễủẩ[ễôf[kểễi[qâợ[ễrẳk[ẩọkể[q8ẩ[kôf[ẩễgkễ[ự9[ợễnkể[ẩễỏkể[qễ7j[kễùkể[kạj[ ]"4[ẩễl[ểẵk["]][bõkể[ẩễg[ĩ9[ĩàkễ[bal[Ựạk[ợễnkể[ẩẳợ[úv?[Úv[ậ7k[Ỉfếj[qỡ7[ự9[Ẩễ8kễ[Qễ7kễ[qỡ7[ẩ8ẩ[ễrvêk?[qễi?[qễ9kễ:[Bõkể[ẩễg[Ợễaj[Ữrặk[Ỉễ7f-[Úv[ựfẹk[Ậ7k[Qễụỗkể[ựu[Qíkễ[úv?[Qỡụớkể[ậ7k[Kôf[ẩễgkễ[Qíkễ[úv[qổf[ẫư[ự9[ợễ8q[ậfếr[ẩễí[bal:!/ợ(!ợ[ẩĩ7ppỸ}ợẬlẫv}(Qaf[ễôf[kểễi[ẩ8ẩ[baf[ậfếr[bụơẩ[qỡrvẽk[baq[1[ẩễrvẹk[bẽ[qỡokể[qặj[ểõj*[Jôq[pỏ[ựẳk[bẽ[ẩộ[ậák[ựẽ[kôf[ẩễgkễ[ự9[ẩọkể[q8ẩ[kôf[ẩễgkễ&[jôq[pỏ[ựẳk[bẽ[ẩộ[ậák[ựẽ[qễ7j[kễùkể[ự9[ẩọkể[q8ẩ[ợễnkể[ẩễỏkể[qễ7j[kễùkể&[ẩọkể[q8ẩ[ỉfếj[qỡ7?[ểf8j[p8q[qỡlkể[ĩìkễ[ựưẩ[kôf[ẩễgkễ[ự9[ợễnkể[ẩễỏkể[qễ7j[kễùkể&[ẩọkể[q8ẩ[qễ7j[jụr[ểfsợ[ẩẳợ[úv[ẩẳợ[ễrvêk[ữặv[ẫưkể[ẩễụộkể[qỡhkễ[ỉẻ[ễlaẩễ[ẩọkể[q8ẩ[kôf[ẩễgkễ[ự9[ợễnkể[ẩễỏkể[qễ7j[kễùkể[ễ9kể[kạj&[ởrv[qỡhkễ[qỡfếk[ỉễ7f[qố[ẩễủẩ[ẩ8ẩ[ẩrôẩ[ểf7l[ậ7k[ẩú7[ỉễỏf[kôf[ẩễgkễ[ẩẳợ[ễrvêk[ự9[ựfêẩ[ựạk[ậák[ễm7[ẩ8ẩ[ỉẻq[ĩrâk?[w[ỉfẻk[ẩễí[bal[ẩú7[Qễụỗkể[qỡưẩ[ẩẳợ[úv[qaf[ẩ8ẩ[ễôf[kểễi:[Ẩ8ẩ[ậ8l[ẩ8l[ựfẹk[ẩùkể[qỡ7l[bốf?[ểfáf[b8ợ[jôq[pỏ[kễừkể[ựẳk[bẽ[bụơẩ[ẩ8ẩ[baf[ậfếr[ởr7k[qặj[ĩfẹk[ởr7k[bẻk[ẩọkể[q8ẩ[kôf[ẩễgkễ[ự9[ợễnkể[ẩễỏkể[qễ7j[kễùkể[ểảk[ựổf[kôf[ẫrkể[ẩ8ẩ[ẩễrvẹk[bẽ[qâợ[ễrẳk:!/ợ(!ợ[ẩĩ7ppỸ}ợẬlẫv}(Ợễ8q[ậfếr[qaf[ễôf[kểễi?[Qỡụớkể[ậ7k[Kôf[ẩễgkễ[Qíkễ[úv[Ợễaj[Ữrặk[Ỉễ7f[ỉễắkể[bikễ?[ẩọkể[q8ẩ[kôf[ẩễgkễ?[ợễnkể[ẩễỏkể[qễ7j[kễùkể[ẩm[ự7f[qỡn?[ựi[qỡg[ỡẳq[ởr7k[qỡokể[qỡlkể[pư[kểễfêợ[ĩàkễ[bal[ẩú7[Bákể?[kễẳq[ĩ9[qỡlkể[ểf7f[blak[ễfêk[k7v[ỉễf[bẳq[kụổẩ[b7kể[ễôf[kễâợ[pặr[ựổf[ởrỏẩ[qẻ[ự9[bấv[jakễ[ẩọkể[q8ẩ[ợễnkể[ẩễỏkể[qễ7j[kễùkể[qỡlkể[ql9k[Bákể:[Bõkể[ẩễg[bẽ[kểễi?[ẩ8ẩ[ễoẩ[ựfẹk[ẫư[ĩổợ[qâợ[ễrẳk[ẩtkể[ựổf[ĩìkễ[ễôf[ẩ8ẩ[kôf[ẫrkể[jổf[ẩẵk[qgẩễ[ẩưẩ[qỡ7l[bốf?[qụộkể[q8ẩ[ĩ9j[ỡò[jỏf[ởr7k[ễê[ểfừ7[ĩw[ĩrâk[ự9[qễưẩ[qfềk&[ểfừ7[ẩ8ẩ[ởrv[bikễ[ễfêk[ễ9kễ[ựổf[ẩọkể[ựfêẩ[b7kể[ĩ9j&[qũ[bm[qễưẩ[ễfêk[qỏq[ễộk[ẩễủẩ[kạkể?[kễfêj[ựu[qễ7j[jụr[ẩễl[ẩẳợ[úv[qỡfếk[ỉễ7f[ễfêr[ởrá[ẩ8ẩ[ẩọkể[q8ẩ[kôf[ẩễgkễ[ự9[ợễnkể[ẩễỏkể[qễ7j[kễùkể[ớ[bi7[ợễụộkể[jhkễ:!/ợ(!ợ[ẩĩ7ppỸ}ợỵrqễlỡ}(Ễrv[Qễảkể!/ợ(

Huy Thắng

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long