Cập nhật:  GMT+7
4bqw4buc4bqq4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG7o+G7oiVVw5Phuqbhurbhu6Phu5Al4bqsJMOdw5rhuqzhu7bhuqzhuqfhu4bhu6ThuqzhurXhu4BN4buc4bqsw63hu6TDmeG7muG6rMWpUuG6sC/hu5zhuqrhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6v8OT4bq8TuG6puG6tuG7l+G7o+G6p+G7o+G6rC3huqzDouG7nCpd4buQw5nhuqwl4bq+KuG6rE0q4bus4bui4bqsw5nhu4TDmuG6rD3hurzhuqxP4buG4buk4bqs4bq14buATeG7nOG6rMOt4bukw5nhu5rhuqzFqVLhuqxNP8OZ4bua4bqsw5nhu5w+w5nhu5rhuqzDmuG7psOZ4bqsIyrhur7huqzhu5o84bui4bqsPeG6vOG6rCUo4bqsT+G7iiXhuqxV4bui4buSw5nhuqxP4buC4bqsw5rhurzDmeG7muG6rFThu5zhu7DDmeG7muG6rFThu5zhu57huqzhu6Phu5Al4bqsT+G7kMOZ4bqsJMOdw5rhuqx7w53hu6LhuqxNw4pN4bqsTeG7nOG7ouG7kMOZ4bqsJFLhuqzhu7bhuqxV4buA4bui4bqsT+G7huG7pOG6rE3hurzDmeG7nOG6rOG7muG7oj7huqx7P8OZ4bua4bqsTOG7ouG7lMOZ4bqg4bqsez/DmeG7muG6rCU94buy4bui4bqsTTvhurzhuqzhu6NX4bqsIyrhu6xN4bqi4bqsw6Lhu6bhuqzDmkgl4bqsJT3DlMOZ4bqsJeG6virhuqzhur/GoeG6rEVDROG6oOG6rOG6v+G7huG7ouG6rE9W4bui4bqs4bqqQ8OJ4bqg4bqsxak/w5nhu5rhuqzhuqrhuqzhur/hu4bhu6LhuqwjKsOMw5nhuqxA4buc4bumw5nhu5rhuqx74buiw5TDmeG6rEzDiuG7pOG6rOG7l+G7nCbhuqzhu6Phu5zGr+G6rE/hu4Lhuqzhu5rhu5zhu6LhuqxV4buA4bui4bqsVOG7nOG7sMOZ4bua4bqsVOG7nOG7nuG6rFsqw4zDmeG6rD1Ww5nhuqw94bq+w5nhu5rhuqwlPcOUw5nhuqzhu5zFqMOZ4bqsT+G7huG7pOG6rE3Dik3hu5zhuqxb4bq84bqsT+G7iiXhuqxV4bui4buSw5nhuqzDmeG7nOG7iiXhuqxNO+G6vOG6rMWp4bui4buYJeG6rOG7i+G6vMOa4bqsJT3hu6TDmeG7muG6rHtQw5nhu5zhuqzhurVGTeG6rOG6tVbhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhurDhu6LDmuG7muG6rCQ9TcO94bqmLy9N4bqiTOG6vOG7pEDhu5wqJeG7nOG7pOG6onvDmS9Ow5MkVCXhu6RAL8OZw5N9JC/huqrhurjhuqjEkC9E4bq4TkLhuqjDiUPDieG6qOG6qCXhuqrEkMSQw4nEkEJV4bqq4bqiU0Dhu5rhuqbhuqwv4bq24bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24buL4bua4bq8XeG6rCThurwq4bqsVOG7nOG7ouG6rCXhur4q4bqsTcSoQOG6rE3hu4bDmeG7muG6oOG6rCMq4bq+4bqs4buj4buQJeG6rE074bq84bqsTcOKTeG6rE9Zw5nhuqx7UOG6rD3hurzhuqwl4buc4buEw5rhuqxP4buG4buk4bqsw5nhu5zhurzDmeG7nOG6rE3hu5zhu6bDmeG7muG6rE8u4bu0TeG6rE3hu5wqXeG7lMOZ4bqsVcOUw5nhuqxM4buy4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24bqw4buiw5rhu5rhuqwkPU3DveG6pi8vTeG6okzhurzhu6RA4bucKiXhu5zhu6ThuqJ7w5kvTsOTJFQl4bukQC/DmcOTfSQv4bqq4bq44bqoxJAvROG6uE5C4bqow4lDw4nhuqjhuqgl4bqqxJDEkMOJxJBCVULhuqJTQOG7muG6puG6rC/hurbhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbDosOKTeG6rFThu5xKKuG6rOG7nOG7ouG7mCrhuqzDmijDmeG7muG6rOG6p+G7hsOZ4bua4bqg4bqsw5oow5nhu5rhuqzhu6kqw4zDmeG6rHvhur7huqxN4buy4bqsT+G7qOG6rCThurzhu6Thuqx74bq+w5nhu5rhuqxPLuG7tE3huqwlPeG6vMOZ4bua4bqsJT3hu57huqxP4buo4bqsPSlN4bqsJT3DlMOZ4bqsTcOKTeG6rCUqXeG7kMOZ4bqsTy7hu7LDmeG7muG6rFXDlMOZ4bqsT+G7huG7pOG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG6sOG7osOa4bua4bqsJD1Nw73huqYvL03huqJM4bq84bukQOG7nCol4buc4buk4bqie8OZL07DkyRUJeG7pEAvw5nDk30kL+G6quG6uOG6qMSQL0ThurhOQuG6qMOJQ8OJ4bqo4bqoJeG6qsSQxJDDicSQQlVD4bqiU0Dhu5rhuqbhuqwv4bq24bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24bqlP+G6rOG7tuG6rFvhurzhuqxP4buKJeG6rFXhu6Lhu5LDmeG6rMOZ4bucLsOZ4bua4bqsTcOKTeG6rE9Zw5nhuqx7UOG6rE/hu6bDmeG7muG6rCMqw4zDmeG6rCU9w5TDmeG6rE/hu4bhu6Thuqwl4buEw5nhu5rhuqzhu5rhu6LhurzhuqxP4buGw5rhuqxM4buG4buk4bqs4bqq4bqo4bqo4bu14bqsJeG7nClN4bqsQOG7nErDmuG6rHvhur7huqw94bq8KuG6rFvhurzDmeG7nOG6rE3hu5wqSsOZ4bqsTFDhuqxP4bumw5nhuqzhu6Phu5Al4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24bqw4buiw5rhu5rhuqwkPU3DveG6pi8vTeG6okzhurzhu6RA4bucKiXhu5zhu6ThuqJ7w5kvTsOTJFQl4bukQC/DmcOTfSQv4bqq4bq44bqoxJAvROG6uE5C4bqow4lDw4nhuqjhuqgl4bqqxJDEkMOJxJBCVUThuqJTQOG7muG6puG6rC/hurbhurBA4bq2w6Lhur7DmeG7nOG6rMOa4bq84bui4bqsTy7hu7RN4bqsTcOKTeG6rE3hu5zhu6Lhu5DDmeG6rCRS4bqs4buc4buG4bui4bqsIyrDjMOZ4bqsJT3DlMOZ4bqsT+G7huG7pOG6rCU94bq8w5nhu5rhuqwlPeG7nuG6rE1Kw5nhuqwl4bucxKjDmeG6rE/hu5ThuqxP4bumw5nhuqzhu6Phu5Al4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24bqw4buiw5rhu5rhuqwkPU3DveG6pi8vTeG6okzhurzhu6RA4bucKiXhu5zhu6ThuqJ7w5kvTsOTJFQl4bukQC/DmcOTfSQv4bqq4bq44bqoxJAvROG6uE5C4bqow4lDw4nhuqjhuqgl4bqqxJDEkMOJxJBCVcSQ4bqiU0Dhu5rhuqbhuqwv4bq24bqwQOG6tsOiw4pN4bqsTeG7nOG7ouG7kMOZ4bqsJDLhuqwlPcOUw5nhuqxP4buG4buk4bqs4bq14buATeG7nOG6rMOt4bukw5nhu5rhuqzFqVLhuqzhu5rhu6bhu6LhuqxMw4rDmeG7nOG6rE3hu5wuw5nhu5rhuqxN4bucKkrDmeG6rExQ4bqs4buj4buQJeG6rE1X4bqsJT0qXeG7ksOZ4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24bqw4buiw5rhu5rhuqwkPU3DveG6pi8vTeG6okzhurzhu6RA4bucKiXhu5zhu6ThuqJ7w5kvTsOTJFQl4bukQC/DmcOTfSQv4bqq4bq44bqoxJAvROG6uE5C4bqow4lDw4nhuqjhuqgl4bqqxJDEkMOJxJBCVUXhuqJTQOG7muG6puG6rC/hurbhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhu6M94bukw5nhu5rhuqxA4bucxajDmeG7muG6rE/hu6bDmeG6rOG7qSrDjMOZ4bqg4bqsTOG6vsOZ4bqsJeG7nOG7suG6rOG7o1fhuqwjKuG7rE3huqx74bq+4bqsJS7hu7TDmeG7muG6rOG6tcOKTeG6rOG6v+G7ruG6rE8u4bu0TeG6rE3Dik3huqxN4buc4bui4buQw5nhuqwkUuG6rCRGQOG6rFvhu5BA4bqsJT3hurzDmeG7muG6rCU9xq/DmeG7muG6ouG6rMOsw4zDmuG6rMOZ4buaLOG6rCMq4buG4bqsTSzDmeG7muG6rE/hu4hd4bqsTzvhuqxNw4pN4bqsVeG7pOG7gOG7ouG6rOG7nOG7pOG6vOG6rCMq4buG4bqg4bqsTMOKw5nhu5zhuqzDmiEl4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQDMqJeG7nOG7pD3huqbhurbhur8qXeG6rOG7o+G7nEbDmeG7muG6sC9A4bq2

Huy Thắng

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Xuất khẩu lao động xác lập kỷ lục mới

Xuất khẩu lao động xác lập kỷ lục mới
2018-01-29 14:29:23

Năm 2017 cả nước đưa 134.751 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đây là năm thứ tư liên tiếp, cũng là năm xác lập kỷ lục đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vượt mức...

Những cây cầu nhỏ mang ý nghĩa lớn

Những cây cầu nhỏ mang ý nghĩa lớn
2018-01-29 13:58:59

PTĐT-Là địa bàn có nhiều sông, suối, kênh, mương, trên địa bàn tỉnh có hàng trăm cây cầu dân sinh, phục vụ cho nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, trong số đó còn rất...

Hiệu quả phong trào thi đua của Hội LHPN Phú Lộc

Hiệu quả phong trào thi đua của Hội LHPN Phú Lộc
2018-01-29 08:16:55

PTĐT-Hội LHPN xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh có 12 chi hội với gần 1.100 hội viên. Năm 2017, Hội đã có nhiều đổi mới, sáng tạo về nội dung và phương thức hoạt động, tổ chức tốt các...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long