Cập nhật:  GMT+7
SeG7tk1L4bukP+G7kDg4w4lKNeG7ueG7uDk/xq9Kw43hu7nhu7bhu5Lhu7hLcOG7kDtLLUvhu4nhu5A6NWHhu6Thu7bhu7jhu5BL4bu2LMagO0vhu6RhW+G7pEvhu7YoNUvDoldLOTfhu5A74bu2S+G7pOG7tlI1S8OZ4bu44buuO0vhu7Thu7gw4bu4SS/hu7ZNw41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buZxq/hu5Dhu6ZKw41JOeG7kMOZP8avSzg54bqtP8avw4lKOuG7kDfhu7Thu7g74buATjXhuqdL4buQYTksSsONSTk3w41JOeG7psONSeG7uDrhu7RLODnhuq0/xq/DiUrDmSw34bumxq83LeG6peG7uOG7pjnhu7bhu4BLTDXhuqfhu4ZL4bu2xq/hu7jhu7Thu7Y54buAS03DkuG7jjXhuqfhu4ZL4bql4bu44bumOeG7tuG7gEtOTEw14bqn4buGSks4N+G7pMOJSuG7tjk5NeG7gC8v4bu4OuG7kOG7tMavOOG7juG7hOG7puG7kDs5N+G7uOG7hOG7pCw64buEw6I7L0E1Pyzhu5Dhu6bGr+G7pi854bu2xq87w5k5L+G7ueG7tuG7kDvhu7RNTC9OTE1Mw5Xhu4Q2YeG7kDvhu6Ys4bu44buEKjXhu7RKS+G7uOG7psOJSuG7tzksN+G6rcSRw6Lhu5A54buQN0rDjUkvOeG7psONSS85N8ONSTk3w41JOeG7psON4buL4bu4O+G7tks4JUvhu4nhu5A6NWHhu6Thu7bhu7jhu5BLxajhu7hLOWFTO0vhu7RTO0vFqFc7S8O9N8av4buQ4bu2S8OC4bu44bu2xq/hu5A34buESS854bumw41JLzk3w41JLznhu5DDmT/Gr8ONSTXDjeG7ieG7kuG7pEs2YeG7kDtL4buk4bu24bqv4bukSzZhUTtLOOG6t0vhu7nhu7bhu5Lhu7hLcOG7kDtLw6Lhu5hL4buJ4buQOjVh4buk4bu24bu44buQS8WoxqBL4bu2LMagO0vhu6RhW+G7pEvhu7YoNUs74bu24buiOks/4buYOkvhu6Y9YUvFqOG7uEvhu6RhW+G7pEs5N+G7kDvhu7ZL4buk4bu2UjVLw5nhu7jhu647S+G7tOG7uDDhu7hLOjDhu7hLxahR4bqtS8WoxqBLP8avLEs54bu24buQO+G7tEvhu6bDmjtLxahWO0vhuqdhO+G7tEvFqFs5S+G7pOG7tlY5Szvhu7TEgzHhu7jhu4RJNcON4bu54bu4O0s54bqv4bukSznhurFL4buk4buWS+G7tuG7kOG7uEvDmeG7rjtL4bu2PjpLNmHhu5BL4buk4bu2LEvDmeG7uFY54buCS+G7pOG7kuG7pEvFqOG7lOG7uEvhu6bhu7hYO0s2YVE7S8WoW+G7uEvhu6RSNUvhu6Thu5AsS+G7ueG7tuG7kuG7uEtw4buQO0stS+G7ieG7kDo1YeG7pOG7tuG7uOG7kEvhu6bhurdLxag9O+G7tkvhu7YoNUvDouG7mCxLO+G7tOG7mOG6rUtOTS9NTEs54buU4bu4Sznhu7Y9Szk3UjtL4bu34bu4xq86S+G7tcav4buQNUvhu6ThuqPhu5BL4buJ4buQOjVh4buk4bu24bu44buQ4buCSzvhu7bEgzvhu7RL4buk4buS4bukS+G7pGFb4bukSznhu7bEgyA74bu0Sz/EgzI74bu0S8WoxqBLw5k9S+G7tizGoDtLP+G7lOG7uEvhu6Thu7YsS8WoVjtL4bukYXvhu7hLOWFTO+G7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw43igJzhu4lhW+G7pEvhu7YoNUvDmeG7uOG7rjtL4bu04bu4MOG7uEvhu6ThuqPhu5BLNmFRO0vFqFvhu7hLJuG7tmFLw6Lhurfhu6RL4bum4bq3Sybhu7hWO0vDouG7mCxLO+G7tOG7mOG6rUtOTS9NTEvDmT1L4bu2LMagO0vDoiNL4buk4buWS+G7tuG7kOG7uEs7xIMw4bukS8WoV2FL4buk4bu2xIPhu5BLOFA7Szjhu5g74bu04oCd4buCS2rhu5Thu7hLOeG7kkvhu7nhu5DhuqXGr8avOOG7kCZL4buLLCw7N+G7kCbhu6Thu7bhu5A3OeG7gks74bu0xIMx4bu4SzXhu7bhu5I5Szvhu7Q+O0s/4bq34bukSz/EgzI74bu0SzZhUTtLxahb4bu4SzXhu7ZA4buQS2o+O+G7tEvhu4vhu5zhu6RL4bu54bu24buS4bu4S3Dhu5A7Szsu4bu44buES+KAnMOCV0s14bu2QOG7kEvhu7nhu7bhu5Lhu7hLcOG7kDvhu4JL4buk4bu2w6E74bu0Szk+4bu4SzXhu7bhu5bhu7hLxajEgzLhu6RLOOG6t0s14bu24buuS+G7pOG7tmFVO0vhu6ThuqPhu5BL4buk4bu2QDvhu7ZLNeG7tuG6o0s5N8SDMOG7pEsm4bu24bu4S+G7pC5LOeG7tllLJuG6qUvDmVI5SybhuqtLOeG7tizhu5ZLOeG7tmFUO0s74buYLOKAneG7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw43hu7nhu7bGryxLauG7lOG7uEs54buSS+G7ueG7kOG6pcavxq844buQJuG7gkvhu6RhW+G7pEvhu7YoNUs44busS8WoxIMy4bukSzt74bu4Sz/hu5Thu7hLw6Lhu5gsSzvhu7Thu5jhuq1LTk9L4bu2LOG7nuG7pEtOw5MvTUxLOeG7lOG7uEvhu7fhu7jGrzpL4bu14bu4xq814buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjXLhu7bhu7hXYUs2YeG7kDtL4buk4bu24bqv4bukS+G7pOG7tkA74bu2SzXhu7bhuqNL4bu54bu24buS4bu4S3Dhu5A7S+G7pOG7tixLN+G7ojvhu7RLNmFRO0vFqFvhu7hLODJLw6Lhu7hLNeG7tuG7lDpL4bu24bu4VjtLNeG7tuG7kjVLOTcsO+G7tEvhu6Thu5Lhu6RLOeG7tizhu5ZLOeG7tmFUO0vFqOG7lDlLxajEgzLhu6RLw6Iw4bu4S+G7ieG7kDo1YeG7pOG7tuG7uOG7kEvhu7Thu7h7O+G7tEs74bu2xINLw6LhuqFLw6Lhu7hY4bukS+G7pOG6o+G7kEvhu6ThurdhS3Lhu7Qs4buU4bu4Szk3xIMzO+G7tEtyLDU14buQ4bumLDtLw73hu5A5OeG7kDrhu5Dhu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsON4bu5LOG7mEvhu5I7S+G7meG7uFY7SzXhu7bhu5I1S+G7ueG7tuG7kuG7uEtw4buQO0vhu7Z94bu4Sznhu7bhu5I74bu0S+G7jEvFqMagSzlh4bqt4buuO0vDmXtLPjvhu7RLciw1NeG7kOG7piw7S8Oi4bu4SzXhu7bhu5Q6S+G7tuG7uFY7SzXhu7bhu5I1S8OiI0vFqMagSybhuqlLOWHhuq3hu647S8OZe0vhu6Thu7ZhO+G7tEvDojDhu7hL4buJ4buQOjVh4buk4bu24bu44buQ4buCS+G6ozvhu7RL4bu2W0s7Iks/4bq34bukS+G7pOG6o+G7kEs7xIMw4bukSzvhu5jhuq1LxajEg+G7kEvFqFc7S8O9N8av4buQ4bu2S8OC4bu44bu2xq/hu5A3S8Wo4buQO+G7tEs5N+G7kDvhu7ZL4buk4bu2UjVLw6Lhu5gsS+G7puG7kDvhu7ZLOOG7kuG7pOG7tkvhu6bhu7hLOOG7ljtLw6Lhu5o7S+G7tizhu5JL4buk4bqj4buQS0Fya+G7t+G7iXPhu4JLOuG7mEsm4bu2Pjvhu7RLxajEgzLhu6RLOOG6t0vFqH074bu0S+G6qUvhu6ThuqPhu5BL4buzYXvhu6RL4bu2W+G7uOG7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw43hu7k3LDvhu7RLJuG7tuG7uEvFqC7hu4JL4bu54bu24bqvSzk3xIMzO+G7tEvhu7Nhe+G7pEs14bu2ITvhu7RL4buJ4buQOjVh4buk4bu24bu44buQS+G7gkvhu7nEgzA74bu0S3LGr+G7kDvhu7RLw73hu7bhu5A5Szlh4bqt4buuO0vDmXtLPjvhu7RL4bu24bqtS8OiKDvhu7RL4bukYVvhu6RL4bu2KDVLOOG7rEvhu6bhu7jDnTtLN+G7kEvDouG7mCxLOOG7kjvhu7RLTk8vTUzhu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsON4bu5N8SDMOG7pEvFqC5LOls5Szvhu7Thu5jhuq3hu4JLw5nhu5IsS+G7pOG7tkBL4buJ4buQOjVh4buk4bu24bu44buQS8WoxIPhu5BLOeG7uDtLO8SDMOG7pEs74buY4bqtS8WoxqBL4bu24bqj4bqtS8OZKUs54bu2KeG7kEs54bu2YVQ7SzlhUztLOTfhu5BL4buk4bu2YTvhu7RLw6Iw4bu4SzXhu7ZA4buQS+G7ueG7tuG7kuG7uEtw4buQO0s54buU4bu4Sybhu7ZhS8Oi4bq34bukSzdbO+G7tEtN4buO4buC4buMSyY6TkvhuqdhO+G7tEs2YeG7kDvhu7ZLO+G7tD7hu7hLxahXO0vhu7nhu5BLcSzhu5A7S+G7ueG7tiw64buCS+KAnOG7pixLO+G7tD7hu7hLxahXO0s74buY4bqtS+G7tizhu5g7Szks4buYO0s74buiOks5Nyw74bu0Sz/GoDvhu7ZLOeG7tl1L4buJ4buQOjVh4buk4bu24bu44buQ4oCd4buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjeG7ieG7tixLxahWO0s74bu04buY4bqtS+G7tj46SzZh4buQ4buCSzkjO+G7tkvhu7YjO+G7tkvDmeG7uOG7rjtL4bu04bu4MOG7uEvhu7Thu7jhurXhu5BL4bu54bu24buS4bu4S3Dhu5A7S8Oiw5o7S8OZIzvhu7ZLOeG7tsSDMTvhu7Thu4RLcuG7tMSDMeG7uEs54buQSznhu7ZUOkvhu6Thu7ZAS+G7pC5LOeG7tllLO+G7tiM7Sznhu7ZS4bqtS+G7pOG7kuG7pEvDmeG7uDvhu7ZLOCVL4bu24buQ4bu4S8OZ4buuO0s54buSO0vhu7TDmmFLw6Iw4bu4Szvhu7bhu5Bh4buES+KAnOG7s2Hhu5A7S+G7tlhL4bu04bu44bq14buQS+G7pOG7kuG7pEvDmeG7uDvhu7ZLOCVL4bu24buQ4bu4SzvEgzDhu6RLxajGoEs5ezlL4bu2IDvhu4RL4buJ4bu2w6E74bu0Szk+4bu4S+G7pHtL4bu04bu44bq1S8OZIzvhu7ZLOSU74bu2SzNLxahR4bqtSy1LOlc6S+G7puG7sCxLO+G7tsSDO+G7tEs64buUO+G7tks64bus4oCd4buCS2rhu5Thu7hLOeG7kkvhu7csOkvhu4ssNeG7tuG7kDcs4buQOeG7tkvhu6ThuqPhu5BL4buJ4buQOjVh4buk4bu24bu44buQSzsu4bu44buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjeG7ueG7tuG6o0s5xIMwO+G7tEvhu7nhu7bhu5Lhu7hLcOG7kDtL4bu3LDrhu6Thu7bhu5Dhu7hL4bqkLDvhu7Q44buQ4bql4buQOUs5KUvhuqlLOeG7uDtLOcSDMzvhu7RLw6JXSybhu7bhu5ZLO+G7mjvhu7RL4bu04bu44buW4bu4SzZh4bqtVjlLOTfhu5A74bu2S+G7pOG7tlI1S8OZ4bu44buuO0vhu7Thu7gw4bu4Sznhu7Y+O+G7tEs2YeG7kEvhu6Thu5Lhu6RL4bukYVvhu6RLOeG7tsSDIDvhu7RLP8SDMjvhu7RLw6Iw4bu4S+G7pOG7tkA74bu2SzXhu7bhuqNL4buJ4buQOjVh4buk4bu24bu44buQS8Oi4buYSzlh4bqt4buuO0vDmXtLJuG7tj474bu0S+G7pFM7S+G6reG7rmFL4bukU2FLxJHhu7drxJFySzk3Mkvhu7Thu7jDoTVLOSM6Sybhu7hWOks6WzlLO+G7tuG7mEs5N2E74bu0S+G7tOG7uOG7kDtL4bu2LOG7mEvhu7Thu7jhu5bhu7jhu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsON4buJ4buaO+G7tEs54bu24bugO+G7tEvhu7Thu7jhurXhu5BL4bu24buQ4bu4SzvEgzDhu6RLP+G7kjvhu7RL4bu04bu4Vzvhu7RLO+G7mOG6rUvDmcOgO+G7tEs14bu24buSOUvhu7Z94bu4Sznhu7bhu5I74bu0S+G7juG7gks44buQYUsm4bu24bu4S8WoVztLJuG7tmFLxahXO0vhu6RdSzNLJuG7tmFLw6Lhurfhu6RLw5nhu7jhu647S+G7tOG7uDDhu7hLw703xq/hu5Dhu7ZLw4Lhu7jhu7bGr+G7kDdLxajEgzLhu6RLcOG7uOG7rjtL4buZMjVL4buzYXvhu6RL4bukPjvhu7RLO+G7tlQ7Sz/hu5hLxKnhu7hLOOG7ljtLOeG7tlZL4bu04bu4MOG7uOG7hEkvNcON4bu54bu2xq8sS8SpUTtLOTdA


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Obama phá kỷ lục gây quỹ

Obama phá kỷ lục gây quỹ
2008-10-20 07:44:00

Ứng viên Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gây được hơn 150 triệu USD trong tháng 9, đội ngũ chiến dịch của ông cho biết hôm nay (19/10). Con số này nâng tổng quỹ mà Thượng nghị sĩ...

Tàu chiến Mỹ thăm cảng Grudia

Tàu chiến Mỹ thăm cảng Grudia
2008-10-19 08:03:00

Hôm qua, 18-10, một chiếc tàu chiến của Hải quân Mỹ đã tới thăm cảng Poti của Grudia và ở lại trong thời gian 3 ngày, hãng thông tấn Itar-Tass dẫn lời các quan chức quốc phòng...

Campuchia khẳng định không chiến tranh với Thái Lan

Campuchia khẳng định không chiến tranh với Thái Lan
2008-10-17 16:13:00

Thủ tướng Campuchia, hôm nay (17-10), tuyên bố sẽ cải thiện các khả năng quốc phòng của nước này nhưng khẳng định sẽ không có chiến tranh với Thái Lan sau vụ nổ súng chết người...

Tổng thống Pháp vác đơn đi kiện

Tổng thống Pháp vác đơn đi kiện
2008-10-17 15:40:00

Tổng thống Pháp, ông Nicolas Sarkozy đã đâm đơn ra tòakiện Yves Bertrand, cựu giám đốc một cơ quan tình báo nội địa của Pháp,vì cáo buộc xâm phạm đời tư và phỉ báng ông...

Lùi lịch chiếu The Hanoi Hilton vì bầu cử TT Mỹ

Lùi lịch chiếu The Hanoi Hilton vì bầu cử TT Mỹ
2008-10-17 14:46:00

Hãng Warner Bros quyết định hoãn thời gian chiếu bộ phim The Hanoi Hilton , bản DVD làm lại từ phiên bản năm 1987, vì lo ngại ảnh hưởng tới kết quả bầu cử tổng thống Mỹ sắp diễn ra...

Campuchia, Thái Lan đồng ý tuần tra chung

Campuchia, Thái Lan đồng ý tuần tra chung
2008-10-17 09:38:00

Hai quốc gia láng giềng không đạt được thỏa thuận đángkể nào sau cuộc đàm phán giữa quan chức quân sự ngày 16-10, ngoài việchai bên sẽ tổ chức tuần tra biên giới chung để giảm...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long