Cập nhật:  GMT+7
4bqj4buV4bql4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7NA4buXQXFs4bqzw6NA4buVZXPhu5XhurXhu7jhu69z4bq14buV4bqueXPhu5nhurXhurBz4buZ4bq1QeG7leG6ruG6tcSpw4Nl4bq14buy4buVdeG6tUDhu5XDg+G6tUHhuq52c+G7meG6oy/hu5XhuqXDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buUbGVq4bqzw6NA4buVZXPhu5XhurXhu7jhu69z4bq14buV4bqueXPhu5nhurXhurBz4buZ4bq1QeG7leG6ruG6tcSpw4Nl4bq14buy4buVdeG6tUDhu5XDg+G6tUHhuq52c+G7meG6o+G7s8Oj4buyQFQt4bq1U+G7mWXhuqjhurXhu7llw4HhurVw4buV4buX4bq1a8O5xKnhurVz4bur4buX4bq1asOBc+G7meG6teG7ieG6sMSp4bq1QeG7leG6ruG6tcSpw4Nl4bq14buy4buVdeG6tUHhu5XDg+G6tUHhuq52c+G7meG6tVPhu5nDgeG6qOG7kXPhurVA4buV4buXw7Vz4bq1U+G7lWdzOeG6tXJ0c+G7meG6tXLDgcawc+G6tcSpw6nEqeG6tWvhu51l4bq14buz4buV4bqu4buvc+G7meG6tcSp4bqgc+G7meG6tcSp4buVw4Fz4buZ4bq1QWXhuqjhurXEqeG7leG6v3LhurVxdOG6tcSp4buVdOG6tUHhu5Vp4bqoOeG6tcSpxanhurXhu5nhu5fDqXThurVq4bud4buz4bq1QOG7jUE54bq14buVw4HhuqjDtXPhurVA4buVZXPhu5XhurXhu7jhu69zOeG6teG7suG7lcOA4bq1QOG7lcO5OeG6teG7tcOB4bqo4buNQeG6tWvhu51z4buV4bq14buV4but4bq1QeG7t3jhurXEqeG7lXThurXhu5lpc+G6teG6pWFiw6LDouG6teG7meG7l8OpdOG6teG6pOG7l8Oyc+G6tXJpcuG6tXN0c+G6teG6pOG6ueG6teG7s+G7leG7seG6tUHhu5XFqXPhu5nhurXhuqfDosOiYcOiw6LDouG6tWvhu6lz4buZL3Phu5nhuq534buX4bq1a8O04bq14bq/c+G6tUDhu41BYeG6o+G7s8Oj4bqjQWXhu4lxbOG6teG7uUHhuqhxbDHhurNyZeG7t+G7meG7l3M34bqn4buz4bqs4bq1ZcOBQXThurPDo+G6o0Hhu7fDo+G6o0Fqw6PhuqPhu5dy4buZ4bq14bu54bu3xKkx4bqz4buVQUHhu7M3Ly/hu4lldOG7s+G7lcOBQeG7lXRh4bqkcy90cWpqZUFlL+G6pmzhu4nhu7nhu5dBbC/hu5nhu5dldC1qw4HEqS1qZXQtQWV0L+G6p8Oi4bqlw6IvYy/huqXhuqVMTMSoSkzhu4hMxKjEqC/huqXhuqfhuq3huqfhuq3huq3huqlkxJHhuqnEkcOiYl9qw4HEqWHhu6Hhu7Phu5nhurPDo+G6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo+G6oy9BasOj4bqjL0Hhu7fDo+G6o0Hhu7fDo+G6o0Fqw6PhuqPhu7PDo1nhurVxduG7s+G6teG7lcO5xKnhurVz4bq54bqoOeG6tcSpdeG6teG7ucOpw4HhurVscuG6teG7lcO5xKnhurXhu7nhu5dz4buV4bq1c+G7leG6rnPhu5nhurXEqeG7leG7l2XhurVx4bq5cuG6teG7iWXhurVB4bu34bubc+G7leG6tWvhu6s54bq1cuG7q0HhurVscuG6tXF24buz4bq14bqnOeG6teG7lWXhu5fhurVscuG6tXF24buz4bq14bqt4bq14bqk4bq54bq14buJZeG6tWxy4bq1cXbhu7PhurXhuqnhurXDoOG6vHPhu5XhurXEqeG7leG6ouG7s+G6tcSp4buV4buX4buPw4HhurXhuqViL+G6peG6tUHhurvhu5fhurVxduG7s+G6teG7meG7lW3hu7PhurV54bq14buJ4bq9c+G6tWvhu6lz4buZ4bq14buJ4bq5dOG6tXPhu5nhuq534buX4bq1SmV0OeG6teG6rMOq4bq14buU4bqu4buvc+G7meG6tcSoaXM54bq1QOG7lWVz4buV4bq14bu44buvcznhurXhu7Lhu5XDgOG6tUDhu5XDueG6oeG6teG6vHPhu5U34bq1S+G7l3Phu5XhurUoxILhuqMv4buzw6PhuqMvQWrDo+G6oy9B4bu3w6PhuqMvQWXhu4lxbMOj4bqj4buzw6PhuqNBZeG7iXFs4bq14bu5QeG6qHFsMeG6s3Jl4bu34buZ4buXczfhuqfhu7PhuqzhurVlw4FBdOG6s8Oj4bqjQeG7t8Oj4bqjQWrDo+G6o+G7l3Lhu5nhurXhu5Xhu7nhu7NlxKlsMeG6s8Oi4bqz4bq14buVbOG7l+G7meG7lUEx4bqz4bql4bqrw6LhurPhurXhu4l04bu3amzhu7cx4bqz4bql4bqz4bq14bqm4buXakHhu5Ux4bqz4bqnw6LDouG6s+G6teG7leG6qOG7s2zhu7dx4buXc3Ax4bqz4bqz4bq14bu54bu3xKkx4bqz4buVQUHhu7M3Ly/huqbhuqbhuqZhQeG7l2xz4buz4buVdHPhu5lh4bqkcy9A4buXZXPhuqh0cy/hu5ZyZeG7mWwo4buXbOG6pmFl4bu54buz4bqsNkDhu5XDgXLhu4lzZeG7l3Hhu5ZKMeG6pcSR4bqn4bqt4bqrYuG6s+G6tXRzxKlx4buXxKlwMeG6s+G7t2xBw4Hhu7dz4bq14bu54buVdOG6puG7lnJl4buZbMOgQeG7leG7l+G7uWHhu7nhu7fEqeG6oeG6s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqzceG7lnJl4buZbOG6s8Oj4bqjL0Fqw6PhuqMvQeG7t8Oj4bqjQeG7t8Oj4bqjQWrDo+G6o+G7s8Ojxahz4buZ4bq14buI4bqg4buX4bq14buUw4LDgeG6tVDhu5XDqXPhu5U34bq14oCcU+G7leG7l+G7j8OB4bq1c+G6v3LhurVzZeG6qDnhurXhu5nhu5fDqXThurXhuqThu5fDsnPhurV54bq1a+G7nWXhurXhu7Phu5Xhuq7hu69z4buZ4bq1xKnhu5XDgHPhu5nhurVBxanhu5fhurXhu5Vpw4HhurVz4buV4bqu4bq1cOG7lcWpc+G7meG6teG7ieG7l+G7jUHhurVr4buNc+G6tUHhu5Xhuq55c+G7meG6tUDhu41B4oCd4bq1YeG6teG6vHPhu5XhurU34bq1S+G7l3Phu5XhurUoxIJh4bqjL0Fqw6PhuqMvQeG7t8Oj4bqjL0Fl4buJcWzDo8Woc+G7meG6teG7iOG6oOG7l+G6teG7lMOCw4HhurVQ4buVw6lz4buV4bq1LeG6tUDhu7fhuq55c+G7meG6teG7s+G7lcO6c+G7meG6teG7mOG7l8OpdOG6tWrhuqLEqeG6teG7lcOB4bqow7Vz4bq1QOG7lWVz4buV4bq14bu44buvc+G6tcOgQeG7o3Phu5XhurXhu7Lhu5XDgOG6tUDhu5XDueG6oeG6tcSp4buVdOG6teG7ieG7l+G7jUE34bq14oCcxKjDgcaw4buX4bq14buZ4buXd+G6tcSp4buV4buX4buPw4HhurXhuqXhuqsv4bqlOeG6tUHhu5XFqXPhu5nhurXhu7XDgWXhurXEqcOpxKnhurXEqeG7r+G6teG7tcOBZXPhurVBw4HhuqjDsnPhurVB4bu3w4Hhuqjhu49zOeG6tcSp4buVw4Bz4buZ4bq1QcWp4buX4bq1cnbhu5fhurVr4bqueMSp4bq14buJ4buX4buNQeG6tUHhu5XFqXPhu5nhurVB4buXc+G6teG6pOG7j+G6tXPhu6vhu5fhurVqw4Fz4buZ4bq14buJ4bqwxKnhurVB4buV4bqu4bq1xKnDg2XhurXhu7Lhu5V14bq1QOG7lcOD4bq1QeG6rnZz4buZOeG6teG7iOG7q+G6tUHhu7fhuq55c+G7meG6tVPhu5nDgeG6qOG7kXPhurVA4buV4buXw7Vz4bq1U+G7lWdz4bq14buZ4bq04buX4bq1ccOqc+G7leG6tWvhurt04bq1xKnDqcSp4bq1a+G7nWXhurXhu7Phu5Xhuq7hu69z4buZ4bq1cMOyw4HhurXhu5nDueG7l+G6tcSp4bqgc+G7meG6tcSp4buVw4Fz4buZ4bq1cXThurXEqeG7lXThurVB4buVaeG6qOG6tcSpxanhurXhu5nhu5fDqXThurVyaXLhurVzdHPhurXhuqThurnhurXhu7Phu5Xhu7HhurVB4buVxalz4buZ4bq1xKl14bq1a+G6rnjEqeG6tXLhu6tB4bq1xKnDqeG7l+G6tUDhu41B4bq1xqFB4bq1QeG7leG7l+G7jcOB4bq1QeG7lcawc+G6teG7leG7r3PhurVz4buZ4bq54bqo4bq1QeG7leG6rndz4buZYeG6o+G7s8Oj4bu4ZcOB4bq1cOG7leG7l+G6teG7leG7q+G7l+G6teG6quG6teG6pHbhu5fhurVr4bupc+G7meG6tcSp4buVxqHhurXhu7Lhu5V14bq1xKjhu5XDg+G6tUHhu53EqeG7leG6tSPhu4hTSuG6teG7lcOB4bqow7Vz4bq14buz4buV4bqi4bq1QeG7t8OpxKnhu5XhurVx4bufc+G7leG6teG6pOG6ssSp4bq14bqk4bq/c+G6teG6rMOqOeG6tcSp4buVw4Bz4buZ4bq1QcWp4buX4bq14buXc+G6teG7ieG6sMSp4bq1QeG7leG6ruG6tWt14bq14bu3ZeG6tXHhurly4bq1c+G7leG7l+G7j8OB4bq14buJ4bq9c+G6teG7meG6tOG7l+G6tcSpw6nEqeG6tWvhu6lz4buZ4bq1xKnhu5XGoeG6tXHDqnPhu5XhurVr4bq7dOG6teG7lcOB4bqow7Vz4bq14bqk4bq5dOG6teG7icOB4bux4buX4bq14buVw7nhu7PhurUj4buIU0rhurXhu5XDgeG6qMO1c+G6tXJ54bq14bu34burc+G7meG6teG7ucOpc+G7meG6teG6pWIv4bqlYeG6o+G7s8Oj4bqjQWXhu4lxbOG6teG7uUHhuqhxbDHhurNyZeG7t+G7meG7l3M34bqn4buz4bqs4bq1ZcOBQXThurPDo+G6o0Hhu7fDo+G6o0Fqw6PhuqPhu7PDo1HhurnhurVy4burQeG6teG7lcOB4bqow7Vz4bq1cuG7l+G7j3PhurVzw4Dhu5fhurXEqcO6c+G6tXPhu5Xhu5fhu4/DgeG6tXDhu5V14bq1cOG7leG6v3M54bq14buVw4HhuqjDtXPhurVA4buVZXPhu5XhurXhu7jhu69z4bq1LeG6tUHhu6Nz4buV4bq14buy4buVw4DhurVA4buVw7nhurXEqXXhurXhuqVh4bqrY+G6reG6teG7meG7l8OpdOG6teG6pOG7l8Oyc+G6tcOg4buYKOG6oTnhurVB4bu3dHPhu5nhurVrdeG6tcSpdeG6teG6qeG6qeG6q+G6teG7mCjhurVyaXLhurVzdHPhurVz4buZdOG6ueG7l+G6teG7ieG7l8Oyc+G6tcSp4buV4buNOeG6teG7mCjhurXEqcODZeG6teG7lcOB4bqow7Vz4bq1QOG7lWVz4buV4bq14bu44buvc+G6teG7lWnDgeG6tXPhu5Xhuq7hurVw4buVxalz4buZ4bq14buJ4buX4buNQeG6tWvhu41z4bq1QeG7leG6rnlz4buZ4bq1QOG7jUFh4bqj4buzw6Phu7Lhu5XDunPhu5nhurXhu5nhu5fDqXThurVq4bqixKnhurVw4buVxalz4buZ4bq1xKl14bq1c+G7mcOB4bupc+G6tXDhu5dz4buV4bq14buz4buVxqHhurVz4bq5dOG6tWrhurlz4buV4bq1xKnhu5V04bq14bqk4buXw7XEqeG6tXPhurnhuqg54bq1xKnDqcSp4bq1QeG7t+G6rndz4buZ4bq14buz4buV4bq94buX4bq1QeG6suG6tcSpZ3PhurVrxrDhu5dh4bq1QOG7t+G6rndz4buZ4bq1c+G6uXThurXEqcaw4bq14buZ4buBc+G7meG6tXHhu4Fy4bq1xKnEgnPhu5nhurXEqeG7leG7o+G6tXF04bq1a+G6rnjEqeG6teG7leG7q+G7s+G6tXLhurBBOeG6tcSp4buVZeG7l+G6teG7t+G6rnjDgeG6tXHhurnhurXEqeG6oHPhu5lh4bqjL0Fqw6PhuqMvQeG7t8Oj4bqjL0Fl4buJcWzDo0vDucSp4bq14buJ4bqwxKnhurVB4buV4bqu4bq1xKnDg2XhurXhu7Lhu5V14bq1QOG7lcOD4bq1QeG6rnZz4buZOeG6tXPhu5Xhu5fhu4/DgeG6tXPhu5nhuq534buX4bq14bu3aEHhurXhuqzDgMSp4bq1a+G7q3Phu5nhurXhuqThurnhurVy4burQeG6tUHhu7d0c+G7meG6tXPhu5XDgnPhu5nhurVz4bur4buX4bq1asOBc+G7meG6tWvhuq54xKnhurVB4buV4bq9dOG6tXHDgcOtcznhurVr4bupc+G7meG6tUHhu5tz4buV4bq1c+G7leG7l+G7j8OB4bq1c+G7lWhB4bq1QeG6u+G7l+G6teG7leG7q+G7l+G6tXPhu5nhu5Xhu53hurVz4bq54bqo4bq1ceG6ueG6teG6pGhz4bq1a+G7j+G6tXF04bq1QOG7jUHhurXEqeG7lXThurVB4buVaeG6qOG6tcSpxanhurXhu5nhu5fDqXThurXEqcODZeG6teG7lcOB4bqow7VzYeG6o+G7s8OjUOG7jUHhurVB4buVw4DEqeG6teG7s+G7leG7l8Oyc+G6teG7lcO54buzOeG6tcSo4buVw4PhurVB4budxKnhu5XhurUj4buIU0rhurXhu5XDgeG6qMO1c+G6tUvhu5dz4buV4bq1xKjFqXPhu5nhurVA4buV4bqyxKnhurVw4bqq4bq14bu1w4Hhuqjhu41B4bq1a+G7nXPhu5XhurVB4bu3xqHEqeG7leG6tUHhurbhurVz4buZZ3PhurXhu7nDqcSp4buV4bq14buVw4HhuqjDtXPhurXhu5Xhu63hurVB4bu3eOG6tcSp4buVdOG6tUHhu5Vp4bqo4bq1xKnFqeG6teG7meG7l8OpdOG6tXJpcuG6tXN0c+G6teG6pOG6ueG6teG7s+G7leG7seG6tUHhu5XFqXPhu5nhurXEqcODZeG6teG7lcOB4bqow7Vz4bq1cuG7reG7l+G6tXPhu5nhuq534buX4bq14bqnw6LDomHDosOiw6LhurVr4bupc+G7mWHhuqPhu7PDo+G7uMaw4bq1QeG7l+G7j3PhurVBw4HhuqjhurXGoUHhurVz4buV4bquc+G7mTnhurXEqeG6oHPhu5nhurXhuqR24buX4bq1QeG7m3Phu5XhurXEqeG6vXLhurXEqcODZeG6teG7suG7lXXhurVA4buVw4PhurVB4bqudnPhu5k54bq1QcWp4buX4bq1QeG7l3PhurVraOG6qOG6tXHhurnhurVydXPhurXhu7XDgeG6ueG6tUHhu5dz4buV4bq1QeG7lWlz4bq14bu1w4HGoeG6teG7meG7l8Op4bq1auG7neG7s+G6tWtpw4HhurVz4bq/cuG6tXJ24buX4bq1a8aw4buX4bq14bqkduG7l+G6teG7leG7r3PhurXhuqVh4bqrY8Oi4bq14buZ4buXw6l04bq14bqk4buXw7Jz4bq1cmly4bq1c3Rz4bq14bqk4bq54bq14buz4buV4bux4bq1QeG7lcWpc+G7meG6tcSpw4Nl4bq1cuG7q0HhurXhu5XDgeG6qMO1c+G6tXLhu5fhu49z4bq1c8OA4buX4bq1xKnDunPhurVz4buV4buX4buPw4HhurVw4buVdeG6tXDhu5Xhur9zYeG6tcSo4bq9cuG6teG7r3PhurVB4bubc+G7leG6tcSp4bq9cjnhurXhu7nhurLhurXEqeG6vXLhurVB4buVxalz4buZOeG6tcSp4buV4buXZeG6teG7uW/hurXEqcODZeG6teG7suG7lXXhurVA4buVw4PhurVB4bqudnPhu5nhurVrw6rhurXhu5nhu5fDgOG7s+G6tcSp4buVdOG6tXLhuqBl4bq14bqsw4Fnc+G6tXPhu6/hu5fhurXhu7dvdOG6tcSpZXThurVA4buVZXPhu5XhurXhu7jhu69z4bq1c+G6ueG6qOG6tWvhu41z4bq14bu5dnLhurXhu5Xhu69z4oCdYeG6tUvhu5dz4buV4bq1KMSC


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Giáo viên cần lương cao, lãnh đạo cần chuyên nghiệp

Giáo viên cần lương cao, lãnh đạo cần chuyên nghiệp
2009-01-16 15:56:00

Các nhà giáo của Hà Nội cho rằng giáo viên cần được trả lương cao, cán bộ quản lý giáo dục cần được đảm bảo tính chuyên nghiệp thì các giải pháp đột phá của chiến lược giáo dục...

Đồng tâm hiến đất xây trường

Đồng tâm hiến đất xây trường
2009-01-15 11:54:00

PTO- Chỉ với một mong ước giản dị là làm sao cho bọn trẻ sớm có lớp học mẫu giáo để nhận mặt cái chữ, học những điều hay sau này làm người có ích, hơn 60 hộ dân khu 3 xã Xuân...

Niềm đam mê trên bục giảng

Niềm đam mê trên bục giảng
2009-01-15 09:37:00

PTO- Sinh năm 1961, tốt nghiệp khoa Toán Trường cao đẳng sư phạm PhúThọ năm 1981, cô Trần Thị Lan Hương nhận công tác tại huyện Vĩnh Lạc (thuộc tỉnhVĩnh Phúc bây giờ)

Sức trẻ Trường đại học Hùng Vương

Sức trẻ Trường đại học Hùng Vương
2009-01-15 09:05:00

PTO- Ngày 29 tháng 4 năm 2003, Trường Đại học Hùng Vương được Thủ tướng Chính phủ Quyết định thành lập. Đây là trường đại học công lập, đa cấp, đa ngành, có nhiệm vụ đào tạo...

Tốt nghiệp 86%, tụt 38 bậc ở kết quả thi ĐH

Tốt nghiệp 86%, tụt 38 bậc ở kết quả thi ĐH
2009-01-14 12:48:00

Nhiều địa phương có tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm học 2007 - 2008 xếp ở hàng "top" lại chiếm các vị trí khiếm tốn, thậm chí tụt gần 40 bậc trong "bảng tổng sắp"theo kết quả điểm...

Việt Trì duy trì chất lượng giáo dục đại trà

Việt Trì duy trì chất lượng giáo dục đại trà
2009-01-14 07:43:00

PTO- Thực hiện cuộc vận động “Hai không”, trong năm qua, ngành giáo dục thành phố tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và duy trì chất lượng giáo...

Trẻ dưới 18 tháng tuổi - gửi đâu?

Trẻ dưới 18 tháng tuổi - gửi đâu?
2009-01-13 06:28:00

Không tìm được người giúp việc,cả tháng nay anh N.V.M, công tác tại một tờ báo ở quận 3 nhưng nhà lạiở quận 8, phải thất thểu đi tìm trường cho đứa con 12 tháng tuổi.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long