Cập nhật:  GMT+7
4bq34bujYuG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBKuG7n8ODw7rDsuG6reG6syrhu6Phu5HDueG6qWJj4bqpbeG7leG7peG7o+G6qeG7peG7o+G7i+G7peG6qcO5Z27huqlO4bumfeG7nk8tYuG6veG6qcOzw4Lhu7du4bqpbuG7reG7peG7neG6qW3hu6/huql14buj4bur4buf4bqpbeG7leG7peG7o+G6ty/hu6Ni4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgeG7osOyw6pv4bqt4bqzIyrDkyrhuqkt4bqp4buk4bud4buBxJDhuqljL8SR4bqj4bqpbsWp4bqpw4Phu6Phu5HDueG6qWJj4bqpbeG7leG7peG7o+G6qeG7peG7o+G7i+G7peG6qcO5Z27huqlO4bumfeG7nk8tYuG6veG6qcOzw4Lhu7du4bqpbuG7reG7peG7neG6qW3hu6/huql14buj4bur4buf4bqpbeG7leG7peG7o+G6o+G6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpw7PFqeG6qW7FqeG6qWJi4bqpbeG7leG7peG7o+G6qeG7peG7o+G7i+G7peG6qcOz4buf4buZxILhuqnDg+G6oHHhuqnDg+G7h+G7n+G6qU3hu5Xhu6Xhu6PhuqlC4buf4buV4bul4bqpTeG7leG7peG7o+G6qeG7pOG7o+G7n+G7lcOD4bqpw7Phu7Phu5/huqkq4bqgxILhu6Xhu53huqnDgsO94bul4bud4bqpQuG7geG6qWLhuqlt4buV4bul4buj4bqp4bul4buj4buL4bul4bqp4bul4buj4buf4bqp4bqvTeG7pOG6qeG6uWThurHhuqnDs+G7n+G7mcSC4bqpw4PhuqBx4bqpw4Phu4fhu5/huql14buj4bunw6rhuqkq4bqgxILEkOG7meG7peG6qeG7peG7o+G7n8ahw7nhuqkq4bqgxILhu6Xhu53huqnDg+G7i8O54bqpxJDhuqnDg+G7k+G6qeG7o8SCxJDhu5Xhu6Xhuqkq4bujw6rhu6Xhu6PhuqnDmeG7n+G7leG7peG6qeG6r+G7ouG7g+G7n+G6qU/DgsO94bul4bud4bqxw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s+G7pOG7o8OC4bqpQmrEkOG6o+G6qX3hu5/hu5XDg+G6qeG7pMOqw7nhuqnDs+G7heG6qW7FqeG6qeG6uWXhuqnDg+G6oMOC4bu14bul4bud4bqp4buj4bu3w4HhuqnDuWdu4bqpTuG7pn3hu55PLWLhur3huqnDs8OC4bu3buG6qcOz4buf4buZxILhuqnDg+G6oHHhuql14buj4bur4bufw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s07hurbhuqnDg+G7o+G7l+G6o+G6qcOD4bujw7Lhu6fhuqnDg+G7n+G7peG6qcOD4bqm4bqpTeG7leG7peG7o+G6qULhu5/hu5Xhu6Xhuqnhu6Thu6Phu5/hu5XDg+G6qcOz4buz4buf4bqpKuG6oMSC4bul4bud4bqpw4LDveG7peG7neG6o+G6qcOz4buT4bul4bqpYmXhuqnhu53hu5/hu7Xhuqlu4buj4buf4buZxILhuqljL8SR4bqpbsWp4bqpYmLhuqlt4buV4bul4buj4bqp4bul4buj4buL4bul4bqpw7Phu5/hu5nEguG6qcOD4bqgceG6qcOD4buH4buf4bqpw7Phu4vEkOG6qcOzw4Lhu7du4bqpbuG7reG7peG7neG6qW3hu6/huql14buj4bur4buf4bqpbeG7leG7peG7o+G6qcO64buB4bqpbuG6v27huqlt4buV4bul4buj4bqp4bul4buj4buL4bul4bqp4bqi4buv4bqpY+G6q+G6o+G6qcOpZOG6o+G6qeG6ucOp4bqj4bqp4bq54bq74bqj4bqpYuG6q+G6ueG6o+G6qWJj4bq94bqj4bqpYmRi4bqj4bqpYmRj4bqj4bqpYmThurvhuqPhuqli4bq54bq94bqpQuG7geG6qU3hu6Ri4bq94bq74bqp4bqvbuG7reG7peG7neG6qcODxJDhuqkq4bqgw4Lhu7Xhu6Xhu53huqkl4buf4bul4buj4bqxw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s+G7pOG7neG7p+G7geG7n+G6qeG6oMOq4bqj4bqpbeG7leG7peG7o+G6qeG7peG7o+G7i+G7peG6qeG7peG7o+G7n+G6qcO5Z27huqlO4bumfeG7nk8tYuG6veG6qcOzw4Lhu7du4bqpbuG7reG7peG7neG6qW3hu6/huql14buj4bur4buf4bqpbeG7leG7peG7o+G6qcO64buB4bqpbeG7leG7peG7o+G6qeG7peG7o+G7i+G7peG6qeG6uWThuqPhuqliYuG6qcODxIJ44buf4bqj4bqp4bu54bqp4bui4buD4buf4bqpT8OCw73hu6Xhu53Do+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzTeG7leG7peG7o+G6qeG7peG7o+G7i+G7peG6qULhu4Hhu6fhuqlC4buf4buV4bul4bqp4bul4bud4buBxJDhuqliZS9kL2Phuqtj4bqr4bqj4bqpw7Phu5/hu5nEguG6qcOD4bqgceG6qcOD4buH4buf4bqpdeG7o+G7p8Oq4bqpKuG6oMSCxJDhu5nhu6Xhuqnhu6Xhu6Phu5/GocO54bqpKuG6oMSC4bul4bud4bqpw4Phu4vDueG6qcSQ4bqpw4Phu5Phuqnhu6PEgsSQ4buV4bul4bqpKuG7o8Oq4bul4buj4bqpw5nhu5/hu5Xhu6XDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzKuG6oOG7p+G7peG7neG6qcOAxILhur/huqnDg+G6oHDhu6Xhu6PhuqnDs+G7n+G7mcSC4bqpw4PhuqBx4bqpw4Phu4fhu5/huqlt4buV4bul4buj4bqpQuG7n+G7leG7peG6o+G6qW3hu5Xhu6Xhu6Phuqnhu6Xhu6Phu4vhu6XhuqnDs8OC4bu3buG6qUThu43Dg+G6qeG7peG7neG7o+G7n+G7lcO54bqpQuG7geG6qW7FqeG6qXXhu5PDg+G6qcOAxILhu4PhuqlE4buNw4Phuqnhu6Xhu53hu6Phu5/hu5XDueG6qeG7i8O54bqpw4Phu6Hhu6Xhu6PhuqlC4buz4buf4bqpJcOKJCUtTuG7p30tY+G6qcO6xKnhu6Xhuqli4bqpQuG7geG7p+G6qeG7peG7neG7gcSQ4bqpY8SRL2QvY+G6q2PhuqvhuqHhuqnhu4vDueG6qcOD4buh4bul4buj4bqpw7rEqeG7peG6qWPhuqlC4buB4bun4bqp4bul4bud4buBxJDhuqlj4bq7L2QvY+G6q2PhuqvDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqz4bui4buf4buV4bul4bqpw4Phu4fhu5/huqnhuqLhuqRu4bqpdeG7o+G7q8Oy4bqpeOG7peG6qcOzceG7peG7o+G6o+G6qXXhu6Phu63hu6Xhu53huqnhu6Phu6fhuqPhuql14buj4but4bul4bud4bqp4bqi4buvw4PDo+G6qSrhuqDDguG7teG7peG7neG6qeG7o+G7t8OB4bqpw4PhuqDhu5Hhu6XhuqnhuqLDtOG6qcOD4buf4buTw4HhuqnDg+G6tm7huqnDs8OC4bu3buG6qW7hur9u4buj4bqpw7rEkOG6qULhu4HhuqnDg+G7o8Oy4bun4bqpb+G7seG7n+G6qeG6ouG6pG7huql14buj4burw7LhuqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qWLEkeG6qeG7peG7neG7gcSQ4bqpw4Phu5/hu5PDgeG6qcOD4bujw7Lhu6fDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzI+G7o8Wp4bqp4bud4buf4bq/4bun4bqp4bqiw4LhuqnDmsOCw73hu6Xhu53huqnhu6Thu53hu6lu4bqpVeG7o8SC4buR4bqj4bqpI+G7o8Wp4bqpw4PhuqDDguG7ueG7peG7neG6qSrhu5/hu5fEguG6qW3DquG7peG6qcOz4buf4buZxILhuqnDg+G6oHHhuqPhuqnhu5zhu5/hur/DueG6qcOz4buvbuG6qSrhuqDEguG7peG7neG6qcOD4buLw7nhuqnDgMSC4buD4bul4bqpw7pF4bqj4bqpw7Phu5/hu5nEguG6qeG7o+G7geG7peG7o+G6qeG7o3nhuqnDg+G6oOG7t+G6qW7hu6PEgsSQ4buR4bul4bqpw7nhu63hu6Xhuqlu4buja+G7peG6qcOz4bun4bq/4bul4bqj4bqpw7Phu5/hu5nEguG6qcOD4bqgceG6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqpbeG7leG7peG7o+G6qU7hu6Z94bueTy1i4bq94bqpbuG7o+G7p+G6qW3hu5/hu5PDg+G6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqp4bul4buj4bqq4bul4bud4bqp4bul4bud4buBxJDhuqnDgMSCw6rhuqPhuqkq4bqgxILhu6Xhu53huqnDg+G7i8O54bqpw7Phu4XhuqnDuuG7gcO54bqpQuG7n+G7lW7huqnhuqDhu4nDg+G6qcOD4buhbuG7o+G6qW7huqxu4bqj4bqpw4Phu6PDguG7teG7peG7neG6qUTEgsSQ4buR4bul4bqp4buj4bupw4HhuqPhuqnDueG7teG7n+G6qW7hur9u4bqp4bud4buf4bq/4bun4bqp4bqiw4LhuqnDs8SpxILhuqnhu6Xhu53hu4Hhu6Xhu6Phuqnhu6N34buf4bqpbuG7o2vhu6XhuqlC4buz4buf4bqpbuG6v27huqlt4buV4bul4buj4bqpQuG7n+G7leG7peG6qcOzw6rhu6Xhu53huqnDs+G7n+G7mcSC4bqpw4PhuqBx4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqlt4buV4bul4bujw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s8OTaW7huqlt4buf4buVw4PhuqPhuqlC4buz4buf4bqpbuG6v27huqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qW3hu5Xhu6Xhu6PhuqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qcODcOG7peG7o+G6qcOD4bqg4buH4bul4bud4bqp4bulaeG7peG7neG6qcOzw4Lhu7du4bqpbuG6v27huqlu4bujxILEkOG7keG7peG6qeG7neG7n8Oq4bqp4bujd+G7n+G6qW7hu6Nr4bul4bqj4bqpbmrDgeG6qeG7peG7o2rDg+G6qeG7o2jhu6Xhu53huqnhu6Xhu53hu4HEkOG6qcODcOG7peG7o+G6qeG7o3Dhu6Xhu6Phuqlu4bq/buG6qW7DquG6qW3hu5Xhu6Xhu6PhuqlC4buB4bqpbsWp4bqp4bul4buj4bqq4bul4bud4bqpbuG7o3LhuqnDs+G7h+G7p+G6o+G6qcODw4LhuqlC4buJ4bul4bqj4bqp4bujeeG6qcOD4bqg4bu34bqpdXHDgeG6qcOD4buj4bu14buf4bqpbuG6v27huqlt4buV4bul4buj4bqpQuG7n+G7leG7peG6qeG7nWnDgeG6qXXhu6PFqeG6qXXhu6Nm4bul4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqnDs+G7n+G7mcSC4bqpw4PhuqBx4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqlt4buV4bul4buj4bqpw7lnbuG6qU7hu6Z94bueTy1i4bq9w6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBw4rEgsOD4buj4bun4bqg4bqt4bqzTeG6v+G7p+G6qSPhu6Phuq7huqkq4buj4bup4bqpw7Phu5/hu5Xhu6XhuqnDg+G6qOG6qeG6r8ODeOG7peG7neG6qeG7o+G7t8OB4bqx4bq3L8OB4bqz

Báo Phú Thọ điện tử (tổng hợp)

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Số ca nhiễm nCoV lên 227

Số ca nhiễm nCoV lên 227
2020-04-02 18:21:29

PTĐT - Đến 18h ngày 2/4, Bộ Y tế ghi nhận thêm 5 ca nCoV, gồm một nhân viên công ty Trường Sinh, hai người tiếp xúc gần với bệnh nhân, hai ca từ nước ngoài về được cách ly ngay.

Thêm 4 ca nhiễm Covid-19

Thêm 4 ca nhiễm Covid-19
2020-04-02 09:19:49

PTĐT - Sáng nay 2/4, Bộ Y tế ghi nhận thêm 4 ca nhiễm nCoV, gồm một người chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện Bạch Mai, ba người nhập cảnh được cách ly ngay​​​​​​. 4 ca nhiễm bệnh...

Thêm 6 ca mắc COVID-19

Thêm 6 ca mắc COVID-19
2020-04-01 19:32:38

PTĐT - Theo báo cáo của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, tới 19h00 hôm nay, đã ghi nhận thêm 6 ca mắc mới, trong đó 2 người là nhân viên công ty TNHH Trường Sinh...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long