Cập nhật:  GMT+7
SiXhu47DkuG7sCjhu5rhuqPhuqPhu4DDk8Ohw4Mqw6MoVsOTS8ODJeG7sinDkikyw6PDkuG7quG7osOSKVjDkuG7iTzDksOzMsOS4bqjKjwlw5Lhu7A+PMOS4buu4bumxIPDkih9PCTDkjnDksOjxIMzKsOS4buU4buMSi8l4buOS0rDo+G7muG7qihWw5LhuqPDo8SRKFbhu4DDkynhu5rhuqEkKjxIw5XDoWTDkuG7msSDw6M+w5NLSsOj4bqhS0rDo+G7rEtKw6HDkuG7sCjhu5rhuqPhuqPhu4DDk8Oh4bujVuG7muG7rMOTS8ODJeG7sinDkikyw6PDkuG7quG7osOSKVjDkuG7iTzDksOzMsOS4bqjKjwlw5Lhu7A+PMOS4buu4bumxIPDkih9PCTDkjnDksOjxIMzKsOS4buU4buMSi/DoUtKL8Oj4busS0ovw6PhuqFLSsOj4bqhS0rDo+G7rEtKw6Phu5rhu6ooVsOS4bqjw6PEkShW4buAw5Mp4bua4bqhJCo8SMOVw6Fkw5Lhu5rEg8OjPsOTS0rDo+G6oUtKw6Phu6xLSiopJMOS4bqj4bqh4buw4buAw5Mlw6PDo8OhSC8v4buq4buaPsOhJcSDw6MlPsOMYjwvPijhu6zhu6zhu5rDo+G7mi9jVuG7quG6oyrDo1Yvw6MlVi0kKj4qLcOgxIPhu5o8JS3Do+G7mi/hu47hu4zhu4xu4bubbsOVw5Thu5Lhu5jhu5Avw5Xhu4zhu4zhu5YvxqAv4buO4buOw7Lhu47GoOG7juG7m+G7m+G7kuG7lG0v4buOw5XDleG7luG7lOG7lsOV4buOw5Xhu5Lhu5bhu47DlV/huqMqPCXhu6w+KuG7luG7jsOV4buM4buWw4wuw6Ekw5NLSi/Do+G7rEtKL8Oj4bqhS0rDo+G6oUtKw6Phu6xLSsOhw5Lhu7Ao4bua4bqj4bqj4buAw5PDoW0+4busxJHDk0vDuTLDo8OS4buq4bu4PCXDkmIq4bu4PMOSOcOSbuG7mijhu7DEg8Ojw6Phu5rDjMOS4buI4buDPCXDksOq4bubw4HEqEovw6FLSi/Do+G7rEtKL8Oj4bqhS0ovw6Phu5rhu6ooVktKw6FLw7kyw6PDksOhJeG6t8OSPOG6q8OS4buJPMOSw7Myw5Ji4bqn4buaw5Il4buew5LhuqMqPCXDkuG7ruG6peG7msOS4buwPjzDkuG7ruG7psSDw5IofTwkw5I5w5LDo8SDMyrDkuG7lOG7jMOS4bqj4buaxIPDkiElKsOS4buuw6I44buww5Lhu64q4bu2xIPDksOj4bqhOsOSYiDDkuG6oyo8JcOMw5LDs8OZxJHDkijhu6LDkijhu6Y8w5LDoyXhuqXDksOVw43DkuG7iTzDksOzMsOS4buwe8OS4buq4buiw5IpWMOSw6PEgzMqw5Lhu5Thu4zDkuG6oyo8JcOS4buwPjzDkjwlN8OSw6Elw6I1PCTDksOhJeG7nMOhw5LDoyXhurfDksOjKjwlw5LDo+G6oT48JMOSMDwkw5I8JCUq4bu4KcOMSsOhS23hu6LDkuG6oOG7mi4+w5JvVmIqw43Dkjwkw6I3KsOS4buqUsOjw5Lhu67hu6bEg8OSKMWow6HDkiQq4buaw5Lhu64/PCXDkuG7sOG7nOG7sCXDkuG7rsOZxJHDkuG7kuG7jMOSPFEpw43DkiXhu57DkuG6oyo8JcOSKTLDo8OS4buqV8OSJOG7nCrDkiUgKcOSw5Xhu5Yv4buO4buOw4zDkuG6ouG6peG7sMOSISU+WcOS4buw4bqz4buaw5IpWMOSYuG7osOS4buwPjzDkiUq4bu4PMOS4buu4buaPCTDkuG6oeG7pMOjw5LDozDDo8OMSsOhS8OqPMSD4bqh4buaJMOSbSrhuqMlPD4qw43DkuG7quG7nOG7sMOS4bqjLMOSw6Phu54qw5LDo+G6ocSDPCTDksOjw5kpw5LDoSXhurfDkiElPuG7msOS4bujKuG6o+G7muG6ocOSOcOS4buq4buaPCTDkuG7o+G7muG6ocSR4buaPOG7msOS4buwJT7DkiXhu5rEkUjDkuKAnG3hu6LDkuG6oOG7mi4+w5JvVmIqw5Ji4buiw5I8JMOiNyrDkuG7sCUxPCTDkm3hu5oo4buaw5LhuqDhu5opw5Lhu65Qw5LDozYqw5LDo+G6ocSDPCTDksOjw5kpw5Lhu65Aw5Lhu64q4bu2xIPDksOj4bqhOsOSYiDDkuG6oyo8JcOSYuG7osOSw6ElICrDkuG7rlDDkuG7rsOiOOG7sMOS4buw4bukxJHDkmLhu6I+w5Lhu7AlPsOSw6MlQMOSPCTDojcqw5IpWMOSJSApw5Lhu47GoC/hu5DigJ3DjErDoUvhu608JMOS4bqg4buaKcONw5Lhu5TDlcOSw6PEgzMqw43DkuG7rlDDksOgxIPhu5rDksOVw5Lhu643KsOSYjjDkinhu6LDkiElIDwkw5Lhu7B7w5Lhu7A+PMOMw5Lhu608JMOS4buuUMOSIeG7tMOjw5IlIDzDkmI2KsOS4buwJTrDkiThu5wqw5Lhu7DhurPhu5rDkuG7quG7osOSb1ZiKsOS4bqj4buaxIPDkuG7sMSDMuG7sMOSJSA8w5I8JcOZPMOS4buu4bumxIPDkiFXPsOS4bus4buiKsOS4buO4buMw5I8USnDjMOS4bulJMOiNyrDkmI4w5LDoyXhuqXDksOVw5Lhu7DhurU8JMOSISUgPCTDkuG7sHvDksOjJeG7mirDjMOSw4PEg8SRw5I8JSrhu7I8w43DkiUq4bu4PMOS4buwJcOi4buaw5LhuqEiw5Lhu7Dhu5zhu7DDkuG7quG7nOG7sMOS4bqjLMOS4buuUMOS4bqj4bqpw5Lhu6zhurc8JMOSw6PhuqHhuqU8JMOSYuG7osOSw6MqPCXDksOj4bqh4bqxPCTDkuG7sOG6s+G7msOS4buaKsOSw6PhuqE+PCTDkuG7sOG7msOSw6Ml4bq3w5LDoyo8JcOSw6Ml4buiPCXDkuG7sCA8JMOSPOG7osSRw4xKw6FLbeG7nOG7sMOS4bqjLMOSbSrhuqMlPD4qw5I8eyrDkuG7quG7osOSb1ZiKsOSJCo3w5IpMsOjw5LDo+G6oT48JMOSw5XDksOhJeG6t8OSPOG6q8OSPCUq4bu2xIPDksOjxIMzKsOSPCXhu6TDo8OSw6Ml4bu0w5IkKjYqw5LhuqMqPCXDkuG7sD48w5I5w5LDo8SDMyrDkuG7lOG7jMOMSsOhS23hu6LDksOq4bus4bqhKuG7mjzhu5rDkuG7nygqVuG6o+G7sMSDw43Dkikyw6PDkiQq4bugPCTDkmIq4buyPMOS4buu4bueKsOSJVvhu7DDkjwkJTvDkiXDosSDw5I5w5LhuqDEgynhu5o8KsONw5LDo+G6pzwkw5I8UinDkiQq4bqrw5Lhu6zhu5o8JcOSJSrhu7jEg8OS4buq4buiw5IpWMOSPCUq4bu2xIPDksOjxIMzKsOSPCXhu6TDo8OSw6Ml4bu0w5IkKjYqw5LhuqMqPCXDkuG7sD48w5I5w5LDo8SDMyrDkuG7mOG7mMOSPFEpw5LDleG7jOG7jOG7mMOMw5Lhu6Ukw6I3KsOSw6El4bq3w5I84bqrw5LDg8OZxJHDkm3hu5o8w5Lhu6Ul4buaw5LDueG7muG6oSrhu5rDkm9WKMOS4buuUMOSKOG7oinDkilYw5Io4bumPMOS4buu4bumxIPDkjnDksOjxIMzKsOS4buY4buUw5Lhu7DhurU8JMOS4buqUzwkw5LDoSXDojU8JMOSw6El4bucw6HDksOjJeG6t8OSw6MqPCXDksOj4bqhPjwkw5IwPCTDkjwkJSrhu7gpw4xKw6FLw4PhuqHDojbhu7DDkuG7rnvDjcOS4buq4buiw5Lhu6cpIeG7muG6oSrDksOB4buaPGPhu5rhuqHDki3Dkikyw6PDksOhJeG6t8OSPOG6q8OS4buU4buMw5LDo8SDMyrDkiEl4buc4buww5LhuqMqPCXDkuG6ozA8JMOSw6Phu54qw5JtUuG7sMOSxILDo8Oj4bua4bqhw5LDgeG6oeG7muG7rFbhuqMlw43DkuG7iTzDksOzMsONw5Lhu65Qw5Il4buew5LhuqMqPCXDkuG7sFTDocOS4bqjKjwlw5Lhu64gKsOSLcOSKTLDo8OSw6PhuqHhu5oqw43Dkikyw6PDkiThu5wqw43DkiUxKsOSw6Ml4bucPCTDkuG7lMOSPFEpw5I84buaxJHDjEovw6Phu6xLSi/Do+G6oUtKL8Oj4bua4buqKFZLw4MlVj7Dkm/DmTzDksOD4bqhJg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Dân dã tô bún cá ngừ

Dân dã tô bún cá ngừ
2024-07-25 06:53:00

Bún cá ngừ là món ăn đặc trưng, hấp dẫn ở thành phố Đà Nẵng, nổi bật với hương vị tươi ngon và giàu chất dinh dưỡng. Điểm nhấn của món ăn này là nguyên liệu cá ngừ tươi, được...

Củ khoai lang nặng 11,3kg

Củ khoai lang nặng 11,3kg
2008-12-08 13:13:00

Một nông dân ở Libăng không thể tin vào mắt mình khi phát hiện ra củ khoai lang kích có thước khổng lồ, 11,3kg. Người đàn ông này hi vọng sẽ được ghi danh trong sách kỷ lục Guinness.

Củ khoai lang nặng 11,3kg

Củ khoai lang nặng 11,3kg
2008-12-08 13:13:00

Một nông dân ở Libăng không thể tin vào mắt mình khi phát hiện ra củ khoai lang kích có thước khổng lồ, 11,3kg. Người đàn ông này hi vọng sẽ được ghi danh trong sách kỷ lục Guinness.

Người đàn ông bị chôn sống 40 ngày không chết

Người đàn ông bị chôn sống 40 ngày không chết
2008-12-08 07:24:00

Theo một bài báo trên tờ London Telegraph năm 1880, một người đàn ông được chôn trong tình trạng đã chết suốt 40 ngày nhưng vẫn sống sót. Không hề có dấu hiệu lừa bịp, vậy giáo...

Người đàn ông bị chôn sống 40 ngày không chết

Người đàn ông bị chôn sống 40 ngày không chết
2008-12-08 07:24:00

Theo một bài báo trên tờ London Telegraph năm 1880, một người đàn ông được chôn trong tình trạng đã chết suốt 40 ngày nhưng vẫn sống sót. Không hề có dấu hiệu lừa bịp, vậy giáo...

Chú chó câm điếc học ngôn ngữ kí hiệu

Chú chó câm điếc học ngôn ngữ kí hiệu
2008-12-05 08:21:00

Một chú chó đốm bị điếc đã làm nên điều bất ngờ khi học được thứ ngôn ngữ rất khó mà người ta chỉ dành cho người câm điếc, đó chính là ngôn ngữ kí hiệu.

Chú chó câm điếc học ngôn ngữ kí hiệu

Chú chó câm điếc học ngôn ngữ kí hiệu
2008-12-05 08:21:00

Một chú chó đốm bị điếc đã làm nên điều bất ngờ khi học được thứ ngôn ngữ rất khó mà người ta chỉ dành cho người câm điếc, đó chính là ngôn ngữ kí hiệu.

Nấm phát sáng ở Nhật

Nấm phát sáng ở Nhật
2008-12-04 07:38:00

Mỗi khi mùa mưa tới, tại một số khu rừng rậm rạp của Nhật Bản bỗng nhiên xuất hiện những “chòm sao đêm” trên mặt đất - những cây nấm phát sáng.

Nấm phát sáng ở Nhật

Nấm phát sáng ở Nhật
2008-12-04 07:38:00

Mỗi khi mùa mưa tới, tại một số khu rừng rậm rạp của Nhật Bản bỗng nhiên xuất hiện những “chòm sao đêm” trên mặt đất - những cây nấm phát sáng.

Em bé có tim, gan nằm ngoài bụng

Em bé có tim, gan nằm ngoài bụng
2008-12-03 13:25:00

Các bác sĩ phẫu thuật tại Ấn Độ đang nỗ lực hết mình để cứu sống một bé gái mới sinh có tim và một phần buồng gan nằm ngoài cơ thể.

Em bé có tim, gan nằm ngoài bụng

Em bé có tim, gan nằm ngoài bụng
2008-12-03 13:25:00

Các bác sĩ phẫu thuật tại Ấn Độ đang nỗ lực hết mình để cứu sống một bé gái mới sinh có tim và một phần buồng gan nằm ngoài cơ thể.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long