Cập nhật:  GMT+7
4buHd+G7i8OtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRTN44bq8w4F1aeG7gzN3eMaww4rDreG6oHd4w63hu4rhuqp4w61yw7Jyw63DgeG6qkXDrXfhuq5yw63huqDhu5HhuqB2w61Bd3jGsMOK4buHL3fhu4vhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFV3XDs3Np4buDIDMlLcOtM+G6uOG6ouG6oHbDreG6oHfDjOG6oHbDreG6oHbhu41Kw613w6jhurvDrSR34buNw63hurx3eMaww4rDreG6oHd4w63hurzhu7XhuqB3w610w7TDrcOARMOtcsOycsOtw4HhuqpFw63huqDhu5HhuqB2w61Bd3jGsMOKw63huqB2d+G7q8Ot4bq8d8OK4buf4bq84bq7w63hurx34buxw63hurx3w7PhuqLDreG6oHdGw6nDrVLhu6PDisOtw4HhurLhuqB24bq7w6104buN4bqgw612d3jhurzDs+G6u8Otd+G6rsOz4bq7w63hurx3w7PhuqB3w63huqB34buPcuG6u8OtQXd4xanDisOt4buK4buE4bq7w61Bw6jhuqDDreG6vOG6uMOKw4BFdeG6vOG6u8OtdOG7jeG6oMOt4bqi4bq4dsOz4bqg4bq7w61SI1HDreG6oHZ34burw63hurx3w4rhu5/hurzDrcOA4buR4bqgdsOt4bqg4bqi4bqg4oCmw63hurx3w4rDrXfhur7hurzDrXbhu6PhuqDDrWvDrMOsw611w4DDreG6vHfDs8OAw612eMOz4bq7w63hurzhu4/huqLDrXR44bupw4rDrUF44bur4bqgw61yd+G6osOtcsOycsOtdcOAw61Fd8Oy4bq8w63hurzhurh44bux4bqgw63hurzhuqLhu43huqDDrXN44bur4bqgw63hurx34buxw61yd+G7neG6vMOt4buK4buNw63hurx44bqgd8Ot4bq8d+G7o+G6oOG6u8Ot4bq4w6jhuqDDrcOBw4pK4bur4bqgw63huqDhu5HhuqB2w61Bd3jGsMOK4bq9w60gMyXDrcSoeOG6oMOtdnjhuqp4w63hurx3eOG7q8OKw63DgOG6pOG6vMOt4bq64bq0w613w73huqB3w63DteG6oHfDrXLDsnLDrcOB4bqqRcOt4bqg4buR4bqgdsOtQXd4xrDDisOt4bqgdnfhu6vDreG6vHfDiuG7n+G6vMOtw4Dhu5HhuqB2w63huqDhuqLhuqDDreG6vMOzeMOtJHfhu43DreG6vHd4xrDDisOt4bqgd3jDreG6vOG7teG6oHfDreG6vOG6uOG6ouG6oHbDrXPhu7NFw613w6jDreG6oOG7jUrhur3hu4cvReG7g8OV4bqgd8Opw60kdsOKSsWp4bqgw63Dk+G6oOG7hy9F4buD4buH4bq8w7Nxw4F1w63hurrhurxKw4F14bqracOAw7Phurh2eOG6oMOp4buJRcSow63Ds8OK4bq84bqiaeG7g+G7h+G6vOG6uOG7g+G7h+G6vHPhu4Phu4d4w4B2w63hurrhurhy4bqraS8vcuG6vXHDs+G6okV3w4rhurx34bqi4bq94buK4bqgL3N14bq6QeG6vOG6okUv4bqgdeG7iOG6ui/hu4ts4buJby9qbnPhu4nDrG/EqcSpw6zDrOG6vGpsbm/EqcOB4buL4bq94bu5RXZpw60v4buD4buHL+G6vHPhu4Phu4cv4bq84bq44buD4buH4bq84bq44buD4buH4bq8c+G7gyPhuqpFw6134bqucsOtdnd4w63hurzDs+G6veG7hy/hurxz4buD4buHL+G6vOG6uOG7g+G7hy/hurzDs3HDgXXhu4Phu4fhurzDs3HDgXXDreG6uuG6vErDgXXhuqtpw4DDs+G6uHZ44bqgw6nhu4lFxKjDrcOzw4rhurzhuqJp4buD4buH4bq84bq44buD4buH4bq8c+G7g+G7h3jDgHbDreG6uuG6uHLhuqtpLy9y4bq9ccOz4bqiRXfDiuG6vHfhuqLhur3hu4rhuqAvc3XhurpB4bq84bqiRS/huqB14buI4bq6L+G7i2zhu4lvL2puc+G7icOsb8SpxKnDrMOs4bq8amxub8Spw4Hhu4nhur3hu7lFdmnDrS/hu4Phu4cv4bq8c+G7g+G7hy/hurzhurjhu4Phu4fhurzhurjhu4Phu4fhurxz4buDUsOycsOtdcOAw63DgUfDs8Ot4bq8w4rhuqZ4w63hurx44buxw4rDrXfhuq5yw6134buN4bqiw613R+G6oHbDrcOBw4pK4bur4bqgw63hurzhu59Fw63DgOG6suG6oMOtckLDreG7isOKw7Phur3hu4cv4bq8c+G7g+G7hy/hurzhurjhu4Phu4cv4bq8w7Nxw4F14buD4buH4bq8w7Nxw4F1w63hurrhurxKw4F14bqracOAw7Phurh2eOG6oMOp4buJRcSow63Ds8OK4bq84bqiaeG7g+G7h+G6vOG6uOG7g+G7h+G6vHPhu4Phu4d4w4B2w63hurrhurhy4bqraS8vcuG6vXHDs+G6okV3w4rhurx34bqi4bq94buK4bqgL3N14bq6QeG6vOG6okUv4bqgdeG7iOG6ui/hu4ts4buJby9qbnPhu4nDrG/EqcSpw6zDrOG6vGpsbm/EqcOBxKnhur3hu7lFdmnDrS/hu4Phu4cv4bq8c+G7g+G7hy/hurzhurjhu4Phu4fhurzhurjhu4Phu4fhurxz4buDI+G6qkXDrcOA4bq+w7PDreG6vHfDisOtd+G6vuG6vMOtcsOycsOtdcOAw63huqDDjMOt4bq8d8Ozw4DDrXZ4w7Phur3hu4cv4bq8c+G7g+G7hy/hurzhurjhu4Phu4cv4bq8w7Nxw4F14buD4buH4bq8w7Nxw4F1w63hurrhurxKw4F14bqracOAw7Phurh2eOG6oMOp4buJRcSow63Ds8OK4bq84bqiaeG7g+G7h+G6vOG6uOG7g+G7h+G6vHPhu4Phu4d4w4B2w63hurrhurhy4bqraS8vcuG6vXHDs+G6okV3w4rhurx34bqi4bq94buK4bqgL3N14bq6QeG6vOG6okUv4bqgdeG7iOG6ui/hu4ts4buJby9qbnPhu4nDrG/EqcSpw6zDrOG6vGpsbm/EqcOBauG6veG7uUV2acOtL+G7g+G7hy/hurxz4buD4buHL+G6vOG6uOG7g+G7h+G6vOG6uOG7g+G7h+G6vHPhu4Mkd3jhu6nDisOtdcOAw63hurzhurjhuqLhuqB2w6104bqkeMOt4bqgdnd4w63hurx3R3LDrXLhu4LDs8OtcsOycsOt4bq84bq4RkLhuqB2w610w7TDreG6vHfDs8OAw612eMOzw6134bqucsOtQcOo4bqgw63hurzhurjDisOARXXhurzDreG6vOG7j3jDrSR34buNw63hurx3eMaww4rDreG6oHd44bq94buHL+G6vHPhu4Phu4cv4bq84bq44buD4buHL+G6vMOzccOBdeG7g+G7h0Xhu4Phu4d4w4B2w63hurrhurhy4bqraS8vcuG6vXHDs+G6okV3w4rhurx34bqi4bq94buK4bqgL3N14bq6QeG6vOG6okUv4bqgdeG7iOG6ui/hu4ts4buJby9qbnPhu4nDrG/EqcSpw6zDrOG6vGpsbm/EqcOBa+G6veG7uUV2acOtL+G7g+G7h3jDgHbDreG6uuG6uHLhuqtpd+G6vOG6vEXDqS8vw4B1c3jDs+G6vXHDs+G6okV3w4rhurx34bqi4bq94buK4bqgL3PDs+G6vMOzeMOAw7N2deG6ui/hu4nDrOG7i2zDrG0v4bqi4bq4eHZ44bqgw7PDgS94w4DDs3Z14bq64buL4buJbWrDrG3EqV/DrOG7ieG6veG7uUV2acOtw7PDgeG6vOG6q2kj4bqqRcOtd+G6rnLDrXZ3eMOt4bq8w7Phur1pw60v4buD4buHeMOAdsOt4bq64bq4cuG6q2l34bq84bq8RcOpLy/DgHVzeMOz4bq9ccOz4bqiRXfDiuG6vHfhuqLhur3hu4rhuqAvc8Oz4bq8w7N4w4DDs3Z14bq6L+G7icOs4buLbMOsbS/huqLhurh4dnjhuqDDs8OBL3jDgMOzdnXhurrhu4vhu4ltasOsbWpfw6zEqeG6veG7uUV2acOtw7PDgeG6vOG6q2lSw7Jyw611w4DDrcOBR8Ozw63hurzDiuG6pnjDreG6vHjhu7HDisOtd+G6rnLDrXfhu43huqLDrXdH4bqgdsOtw4HDikrhu6vhuqDDreG6vOG7n0XDrcOA4bqy4bqgw61yQsOt4buKw4rDs+G6vWnDrS/hu4Phu4d4w4B2w63hurrhurhy4bqraXfhurzhurxFw6kvL8OAdXN4w7Phur1xw7PhuqJFd8OK4bq8d+G6ouG6veG7iuG6oC9zw7PhurzDs3jDgMOzdnXhurov4buJw6zhu4tsw6xtL+G6ouG6uHh2eOG6oMOzw4EveMOAw7N2deG6uuG7i+G7iW1qw6xta1/DrGrhur3hu7lFdmnDrcOzw4HhurzhuqtpI+G6qkXDrcOA4bq+w7PDreG6vHfDisOtd+G6vuG6vMOtcsOycsOtdcOAw63huqDDjMOt4bq8d8Ozw4DDrXZ4w7Phur1pw60v4buD4buHeMOAdsOt4bq64bq4cuG6q2l34bq84bq8RcOpLy/DgHVzeMOz4bq9ccOz4bqiRXfDiuG6vHfhuqLhur3hu4rhuqAvc8Oz4bq8w7N4w4DDs3Z14bq6L+G7icOs4buLbMOsbS/huqLhurh4dnjhuqDDs8OBL3jDgMOzdnXhurrhu4vhu4ltasOsbWxfw6xr4bq94bu5RXZpw63Ds8OB4bq84bqraSR3eOG7qcOKw611w4DDreG6vOG6uOG6ouG6oHbDrXThuqR4w63huqB2d3jDreG6vHdHcsOtcuG7gsOzw61yw7Jyw63hurzhurhGQuG6oHbDrXTDtMOt4bq8d8Ozw4DDrXZ4w7PDrXfhuq5yw61Bw6jhuqDDreG6vOG6uMOKw4BFdeG6vMOt4bq84buPeMOtJHfhu43DreG6vHd4xrDDisOt4bqgd3jhur1pw60v4buD


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
2024-07-25 12:39:00

baophutho.vn Ngày 25/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh,...

Làng nghề

Làng nghề
2016-07-14 16:48:00

PTO- Trên địa bàn tỉnh có nhiều làng nghề mộc, chè, đan lát, làm nón, chế biến thực phẩm... góp phần tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân, tạo được thương hiệu cho...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long