Cập nhật:  GMT+7
beG6ruG7kcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4bqx4bqwxKjhuqh54buPbuG6seG6ruG6ukLEgsO14buYecO14bqs4buiw7XEqOG6rkrhu6vEqMO1duG7qUrDtcON4bqu4bufQ20v4bqu4buRbsOMSuG7n8O14buI4bq6QsSCw7U/w4pCxIJtxKjhu5/hu6/huqh5w7Xhu4jEqOG7lOG6qHnhu4Xhu4/huqrhu5/hu4rEguG6sELDrOG7k8ON4buYw7Xhu59KxKhD4buPbm3EqOG7im5txKh3bm0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw40/eeG7n3fhu49ubS/EqHdubS/EqOG7im5tL8So4buf4buv4bqoeW7huq/hu59Kw7Xhuq7hu5/hurDDtULEgnDhu5TDteG6rOG6ruG7sULDtcSo4buKw5Phu4JCxILDteG6qHDhuqrDtXjDk0ZCxILDteG7kHDDteG6qHXDjcO1xILhuq7DvcON4buJw7Xhu5XDtcSC4bqwRsO1duG6ruG6sMOBSsO1QsSCcOG7lMO14buT4buZw7Ut4buR4buR4buJw7V24bupSsO1w43huq7hu59Dw7Xhu691dsO1w4xK4bufw7Xhu4jhurpCxILDtT/DikLEgsO1QuG6rsO64bqqw7XEguG6sHLhuqrDtcSocuG6sMO1duG6rkPDtXbhu6lKw7XhurHhuq50QsSCw7U+Q0LEgsO1eOG7n0LEgsO1xKjhu4pDQsSCw7XDjErhu6HDtcSo4buK4bqyQuG6rsO14buIw5Xhu5/DtXbhuq7DlOG7n+G7icO1QsWpQsSCw7V2xrDDjcO1eHPDtXjDk0d2w7Xhuq5DcELDtcSoxrDEqMSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPblbhu6lKw7XDjeG6ruG7n0PDteG7r3V2w7XDjErhu5/DteG7iOG6ukLEgsO1P8OKQsSCw7V2RMO1duG6ruG6sMOBSsO1d3DhurDDteG7k+G7m+G7lcO14bqqw73EqOG7icO14bqqw7nEqMO1duG7qUrDteG7iuG6vkLEgsO14bud4bqqw7XhuqrDvcSo4buJw7V44buhw43DtcOSQsSCw7Xhu5PDteG6qHBCw7Xhu5h54buJw7V24bqu4bq0SsO1xKhy4bqww7XGocO0w7XEqMawQsO1QuG6vOG6sMO1xILhurDDlOG7n8O14buvRsO14buudXbDteG6qHDDtXjhurThu5/DtcON4bqu4burQsO14buYc8O1xJHhurhCxILDtT7hu5/DtWvhuq5K4buUw4BCw7VY4bq6QsSCw7Xhu55C4bqubOG7icO14buvRsO1feG7n+G6qsO14bqocMO14buYc8O1WOG6ukLEgsO1fcSCcXbDtWvhuq5K4buUw4BCw7XhurHhu4zDtT7hurDhu7nhuqpsxKnDtVbhurpCxILDtcSo4buK4bqyQuG6rsO1d0PDteG7ruG6sELhuq7DtXbhuq5OQsSCw7VW4bq6QsSCw7Xhu6/hurBC4bqu4buJw7Xhu67hur7DtcOMSuG6vHbDtcON4bquxJBCxILhu4nDteG7ruG6vsO1JuG6sOG7n0PDtcSo4bqu4bq6QsSCw7XEkeG7q0LDtcSocuG6sMO14buQcMO14bqvSMO1JuG6sOG7n0PDtcSo4bqu4bq6QsSCw7XEkeG7q0LDtcSocuG6sMO1P3DDtX3hur7hurDDtcSo4bqu4bqww7V24bq6QsSC4buJw7Xhuqh1w43DtcSC4bquw73DjcSpbS/DjW5txKjhu5/hu6/huqh5w7Xhu4jEqOG7lOG6qHnhu4Xhu4/huqrhu5/hu4rEguG6sELDrOG7k8ON4buYw7Xhu59KxKhD4buPbm3EqOG7im5txKh3bm3hurDhuqrEgsO14buI4buKduG7heG7j+G6rsSoxKjDjcOsLy/hu6/hu59Dw43huq5KxKjhuq5DxKnhu5BCL0Phuqh3d+G7n8So4bufL+G7knnhu6/hu4jhurDEqHkv4buQ4bufQi3huq5D4bufLeG7mOG7ny3huq5D4bqwL+G7k8O04buRw7Qv4buR4buTL+G7keG7k+G7l+G7k+G7leG7k+G7neG7m+G7o+G7o1kv4buR4buT4buX4bujw7Thu5nhu5Hhu53hu6Phu5Phu5vhu5nhu5Vfw7Thu5PEqeG6psONxILhu49ubS/EqHdubS/EqOG7im5tL8So4buf4buv4bqoeW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbuG6seG6rnlDw7XEqOG6ruG6vELEgsO14bqs4bu5w7V2TuG7n8O14bqvSMO1JuG6sOG7n0PDtcSo4bqu4bq6QsSCw7XEkeG7q0LDtcSocuG6sMO1P3DDtX3hur7hurDhu4nDtcSo4buKSkLEgsO14buv4bqyQuG6rsO14bqq4buG4bqww7VCxIJw4buUw7V2RMO1xKjhu4rhu7lCw7Xhu5nDtMSpw7TDtMO0w7XhurrDtcSo4bq6w7V24buhdsO14bqoQ3HhurDDteG6qMOTSsO1xKjhuq7hurpCxILDtcOMSuG7n8O1duG7qUrDteG6seG6rnRCxILDtT5DQsSCxKnDteG6seG7ikNCxILDtXhEw7V24bquTsO14buUQUrDteG6qHDDteG7mHnDteG6rOG6ruG7oXbhuq7hu4nDteG7mHnDtcSocuG6sOG7icO14buYecO1dkNCxKnDtcSR4bqyw7Xhu5Dhu6vhu5Thu4nDteG7kOG6sMOAdsO1dsaw4bqqw7Xhu5h5w7XEqHLhurDhu4nDteG7mHnDteG6rOG6ruG7oXbhuq7DteG6rOG6ruG6ukLEgsO1eMOTR3bDteG6qMOTSsO1xKjhuq7hurpCxILDtcOMSuG7n8O1duG7qUrDteG6seG6rnRCxILDtT5DQsSCw7XEqOG7ikNCxILDtcSo4bquRuG6sMO1xILhurDhu59Cw7Xhu4jDlOG7n8O1duG6rsOU4bufw7V4c8O14bqocOG6qsO1xKjhurJC4bquw7XEqOG7inFCxILDtUxCw7XEqHV24buJw7Xhuq7hu4ZCw7XhuqhDcULDtcSC4bqw4bufQ8O1xKjhuq7hurpCxILDtcSo4buMw7V24buhdsO1xKjDgkLhuq7DtcON4bqu4bq24bufw7Xhu651dsO14buQw4HDtT9ww7V94bq+4bqww7V34bqw4bqiQsO14buK4bufw7XEqOG6rsOTRkLEgsO14buYSuG7lOG7uULEqW0vw41uw6l5w7Xhuqzhuq7hu6F24bqu4buJw7Xhu5h5w7XEqHLhurDDtcSo4buMw7Xhurnhu7lCw7Xhu67hu6HhurDhu4nDteG6o+G6rkvDteG6seG6rkXhu4nDteG6sUrhu5Thu7lCw7XDo0rhu59CxILigKbDteG6qkrhurxCw7Xhu5DDgcO1eMOTR3bDtT9ww7V94bq+4bqww7XDjeG6rnLhurDDtXjhurDDteG7kMSQQsSCw7Xhu5jhu5/DtcSo4buK4bu5QsO14buXw7ThuqzhuqrEqcO1fcSC4buf4buUw7XEqHHhurDDtXbhu6lKw7XhurHhuq50QsSCw7U+Q0LEgsO1xILhu6lCw7Xhu5HDtcSo4bqu4buhQsSCw7XDjErhu5/hu4nDteG6qsO5dsO1d0zDtXbhuq7DgsO1w5NKw7XEqOG6sOG7uULDtXbhuq5Dw7Xhu5h5w7V2Q0LDtULhuq7Dk0LEgsO1xKjhurJC4bquw7XEqOG7inFCxILDtUxCw7XEqHV2w7XEguG6sOG7n0PDtcSo4bqu4bq6QsSCw7Xhu5Dhu61Cw7Xhuqzhuq7hurpCxILDtcSC4bqwcuG6qsO1d0PDteG7kMOT4buEQsSCw7Xhu5h5w7XEqOG6ruG6sMO1duG6ukLEguG7icO1QsSCSuG7lOG7uULDteG7kOG7q8Sow7XhuqjhurDDgErDtXZO4bufw7V44buCQsO14buQ4bq0w7Xhu4jDleG7n8O1duG6rsOU4bufw7V24bupSsSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbm3EqOG7n+G7r+G6qHnDteG7iMSo4buU4bqoeeG7heG7j+G6quG7n+G7isSC4bqwQsOs4buTw43hu5jDteG7n0rEqEPhu49ubcSo4buKbm3EqHdubeG6sOG6qsSCw7Xhu4jhu4p24buF4buP4bquxKjEqMONw6wvL+G7r+G7n0PDjeG6rkrEqOG6rkPEqeG7kEIvQ+G6qHd34bufxKjhu58v4buSeeG7r+G7iOG6sMSoeS/hu5Dhu59CLeG6rkPhu58t4buY4bufLeG6rkPhurAv4buTw7Thu5HDtC/hu5Hhu5Mv4buR4buT4buX4buT4buV4buT4bud4bub4buj4bujWS/hu5Hhu5Phu5fhu6PDtOG7meG7keG7o+G7l+G7keG7neG7m+G7l1/DtOG7mcSp4bqmw43EguG7j25tL8Sod25tL8So4buKbm0vxKjhu5/hu6/huqh5bm3DjW5W4bqu4bq2QuG6rsO14buQ4bqyw7Xhu5Dhu6vhu5Thu4nDteG7kOG6sMOAdsO14bqodcONw7XEguG6rsO9w43DtXbhu6lKw7XDjeG6ruG7n0PDtcSoceG6sMO14bqs4bquSsO14buQ4buOdsO1VuG6rsOo4bqqw7Xhu4jhu7fDtcSC4bqwcuG6qsO1xKhy4bqww7V44buhQsSCw7XhuqzhuqDDtXbhuq5Dw7V24bupSsO14bqx4bqudELEgsO1PkNCxILDtXZPQsSCw7VC4bquw5PDtcSo4bqyQuG6rsO1xKjhu4pxQsSCw7Xhu5h5w7Xhuqzhuq7hu6F24bqu4buJw7Xhu5h5w7XEqHLhurDDtcON4bqucuG6sMO1duG6rnHhu5TDteG7kMSQQsSCw7XEqOG6ruG7ueG6qsO14buXw7TDteG6rOG6qsO14buQcEPDtcSo4bqucELhuq7DtcON4bqu4bq84buJw7XEgsWp4buUw7VMQsO1xKh1dsO1dk12w7Xhu6/hur7DtcSoceG6sMO14bqq4bq+xKjDteG7iOG6vMO1eOG6sOG6oOG6qsO1xILhurDhu59Dw7XEqOG6ruG6ukLEgsO14bqs4bqu4buhdsSpw7XhurHhuq55Q8O1WHHhurDDtcSo4buhw7XhurHhu4rhu6lCw7XhuqPhuq5Lw7V94bquxanhuqrhu4nDtVbhuq7hurZC4bquw7VK4bucw7U+w5TDtXhDcELDteG7k+G7meG7o+G7icO14buu4bq+w7XhurHDk8O14bqow4BC4bquw7VW4bq6QsSCw7Xhu6/hurBC4bquw7Utw7V44buCQsO14buQ4bq0w7XEqOG6ruG6sMO1duG6ukLEgsO1duG7qUrDtcON4bqu4bufQ+G7icO14bqs4bqu4bqww7V24bupSsO1w43huq7hu59Dw7VY4bq6QsSCw7V9xIJxdsO14oCTw7XEkeG6uELEgsO1PuG7n8O1eMOT4bufw7Xhu5BwQ8O14buIw5XDtXdNQsSCw7Xhu4jhu7XDtXhy4bqqw7Xhu69yQ8O14bqow5NKw7XEqOG6ruG6ukLEgsO1xKjhu4zDteG7m8Spw7TDtMO0w7XigJPDteG7kcO0xKnDtMO0w7TDteG6qMOTR8Sow7XhurrDtcSo4bq6w7Xhuqrhur7EqMO1QsSCcOG7lMO1eOG7ueG6qsSpw7U/cELEgsO1QsSCcOG7lMO1duG7qUrDtcON4bqu4bufQ8O1eMOTR3bDtXjDk+G7n8O14buQcEPDteG7iMOVw7V3TULEgsO1xKjhu4zDteG7l8O1xILhurBGw7V4QULDteG7k+G7mcO1xILhurBG4buJw7V2xJBCw7XEqOG7jMO14buT4buZw7XEguG6sEbDtXhBQsO14buXw7XEguG6sEbDteG7iOG7oULEgsO14bqu4bq64bqqw7Xhu4jhu59Kw7VCxILhu4xCxILDteG6rkNxxKjDtXjhur5CxILDtXjhuqDDtXdwQuG6rsO1duG6rkPDtXbhu6F2w7XDjeG6rsOT4buCQsSCw7XEqOG6sMOAQsO1xKjhuq5K4bucw7XDjErhu5/DteG6qHHhurDEqW0vw41u4budw7XEguG6sEbDteG6ruG6uuG6qsO1QuG7n+G7lOG7icO1a+G7k+G7lS3hu5Hhu5Fs4buJw7V24bupSsO1w43huq7hu59Dw7VY4bq6QsSCw7V9xIJxdsO14oCTw7XEkeG6uELEgsO1PuG7n8O1duG6ruG6tkLhuq7DtcSo4bquw5J2w7V4w5NHdsO1eMOT4bufw7Xhu5BwQ8O14buIw5XDtXdNQsSCxKnDtVjFqeG7lMO14bqocMO14bqo4bupQsO1xKjhuq7DksO14buZw7XEqOG7jMO1QnThuqrDteG7k8O0w7Thu5nDtXhBQsO1QuG7n+G7lOG7icO1P3DDtX3hur7hurDDteG6qHXDjcO1xILhuq7DvcONw7V24bupSsO1w43huq7hu59Dw7V44bqgw7V4cuG6qsO14buvckPDtcSC4bqw4bufQ8O1xKjhuq7hurpCxILDtcSo4bqu4bq6QsSCw7Xhu4hK4bq8xKjDtcSC4bqww5Thu5/DtXbhu6F2w7XEqMOCQuG6rsO1w43huq7hurbhu5/DteG7rnV2w7Xhu5Dhu4ThurDDtcSo4bquTsO1eOG6usO1P3DDtX3hur7hurDDtcSo4buKQ0LEgsO1QuG6rsOUQsSCw7XEqOG6rkbhurDDtXjhurDhuqDhuqrDtXbGsMONw7Xhu6/hu6F24bquxKltL8ONbuG6seG6rnlDw7XEkVvEkQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Gửi trẻ ngày Hè

Gửi trẻ ngày Hè
2024-07-13 08:39:00

baophutho.vn Hè là thời điểm nghỉ ngơi của học sinh và giáo viên các bậc học nói chung, bậc học mầm non (MN) nói riêng. Tuy nhiên, nhằm đáp ứng nhu cầu gửi...

Khu 11 xã Lương Lỗ - Khu dân cư tiêu biểu

Khu 11 xã Lương Lỗ - Khu dân cư tiêu biểu
2009-11-24 08:00:00

Khu 11 xã Lương Lỗ (Thanh Ba) là khu dân cư tiêu biểu. Toàn khu hiện có 86 hộ, thu nhập bình quân đạt 6,8 triệu đồng/người/năm. Số gia đình đạt gia đình văn hóa đạt tỷ lệ...

Trò nghèo học giỏi

Trò nghèo học giỏi
2009-11-20 15:04:00

Tạ Thu Hà, học sinh lớp 9B, Trường THCS Dữu Lâu, sinh ra trong một gia đình nghèo có 2 chị em, một mình mẹ làm ruộng để nuôi cả gia đình. Hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến Hà...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long