Cập nhật:  GMT+7
4buWXVJQJTbGr2RkTeG7oOG6q8SQIsSRNj/hu6DGoMSQXeG6vVDEkeG6v8OiOFvhu45Q4buj4bu4OFBkw6I3UCVhUDhd4buqUDfhu6jDrVBk4busOFBpZeG7tsSRUGfGryUlIjg/UGJlw61QN8OjUCXDozhbUDhbXSI84bqr4buWL11SxqDhu5bhuqtQJTbGr2RkTeG7oOG6q+G7qz/Gryrhu6DGoOG7o10iKWVQOFvhu6rDrVDhu5hTVS9SUuG7lMOUUMSR4buwIlDEkWPhurtQZOG6rVDhu6NdIDhdUOG6q13hur3DlFAq4bq/w6IiUGThu4NQJV3hur1QxJFjMFAl4bq9xq9QxJBd4bq9UMSR4bq/w6I4W1Dhu7dbZcOtezhQSWXhu7Q4UOG6ql3DqSXDlFDEkF3hur/huqU4W1DEkWPhu4MlUOG7o10gOF1Q4bqrXeG6vVAm4buuUF3DoOG6q1BnKVBnIjwlUMSR4buDUCVd4bq9UGThu6w4UGll4bu2xJFQZ8avJSUiOD9QxJFjOThbUDjhur/DoiXhu5Dhu5Yv4bqrxqDhu5bhuqtQJTbGr2RkTeG7oOG6q+G7nTkqw63hu6DGoMSQXcavN1Aq4buDUCVhUDbhu644XVAm4buwOVDhu53hurFQw41QxJEow5RQ4bud4bqxUMO9XTnGr1Bdw6AlUGfhu6pQ4bujw6M4W1A4W108w5RQ4bud4bqxUMSQ4buqIlAlXSA4XVBn4buqUDfhurHEkVBkxINQJeG6tVBiZcavOFA2IiE4UGJlxq844buQ4buWL+G6q8ag4buW4bqrUCU2xq9kZE3hu6Dhuqvhu505KsOt4bugxqDEkF0/OVAk4buoOVAl4buoOVAl4bq9xq9Q4bud4bqxUMONUMSRKMOUUEciPMSRUOG7t8avN1A24buqUDfhurHEkVDEkWM5OFtQZMSDUCDEkVBiZcSDJVBbIsavUMSRYzk4W1A1XWVQZ+G7gyVQJWFQNV3hu6xQOFY4W1Bk4busOFBpZeG7tsSRUGfGryUlIjg/UOG6q13DoThbUCQ8OF1QJV05UDhb4bq/4bqlIuG7kFDhu6EoOFA4xq/DrcOUUCbhu65QZOG7rDhQaWXhu7bEkVAm4bq/4bqnJVBSUi9SU1A2OeG7sCJQZ8avJSUiOD9QJV05UOG7o13hur/hurU4W1DEkWMwOF1QxJEiITdQJV3hur04W1A34bqtUGPhurE4W1Dhu5jEkOG7o+G7tUPhu5Thu5Dhu5Yv4bqrxqDhu5bhuqtQJTbGr2RkTeG7oOG6q+G7nTkqw63hu6DGoMSQZcOtUDhdIiE4w5RQRyI8xJFQ4bu3xq83UDfDoiJQZOG7rDhQaWXhu7bEkVAm4bq/4bqnJVAl4buoJVBnxq8lJSI4P1Am4bq1OFA2LMOUUDfhurHEkVBkxINQNjnhu7AiUGfGryUlIjg/UDbhu6pQxJFd4buqOF1Q4bqrXeG7uDhQJV05UGciPCVQ4bqrXcSDIlDEkWPhurE4UGfGryUlIjg/UCbGr1BbIuG7qFBVw5RQw5pQXTlZJVDDmVDEkWM5OFtQUuG7kOG7li/huqvGoOG7luG6q1AlNsavZGRN4bug4bqr4budOSrDreG7oMagxJBjOThbUDVdIlAmYcOUUCYoOFA4VjdQU1FSxajDlFBHIjzEkVDhu7fGrzdQZC5QNV3DozhbUCXDoThQJuG6v+G6pyVQOF1AOFBnIjw4UMSRY+G6p1Al4bq9xq9Q4bupa0fhu7FQ4buY4buzIiE4UDciOF1QxJE54buqOFAl4bu4ZVBnKVBnxq8lJSI4P1Bn4buqUMSRIiE3UCVd4bq9OFvhu5RQZylQZ8avJSUiOD9Q4bqrXcSDIlBd4bqn4bqrUMOaUMSRYzk4W1BSUMSRYzk4W1Dhu6Nd4bq/4bq1OFtQxJFjMDhdUMSQ4buj4bu1Q1A4IThQZyI8JVBk4busOFBpZeG7tsSRUGfGryUlIjg/UMSRYzk4W1A44bq/w6IlUCY+UOG6q13hurslUGfhurtQ4bujXeG6v+G6tThbUMSRYzA4XVDEkOG7o+G7tUNQNuG7qlBdKMSRUGThu4ElUCXhu7g4UMSRXSIoxJFQZ+G7qlAl4bu24bqrUCThu6glXeG7kOG7li/huqvGoOG7luG6q1AlNsavZGRN4bug4bqr4budOSrDreG7oMag4buhPlAk4busOVAm4busN1AlZThbUOG7gThbUGfGryUlIjg/UOG6q13EgyJQXeG6p+G6q1AlXTlQ4bujXeG6v+G6tThbUMSRYzA4XVDEkOG7o+G7tUNQxJFdxq/DrVDEkV0oUCVdOVBnxq8lJSI4P1BCZSI4Z8avaT83UOG7mMSRXT85UCXGrzdQNSjEkVBnw6IiUOG7qWtH4bux4buUUCXDqjhbUDhd4bq/UFsi4busIlBiZcOtKMSRUMSRMDhdUMSRY+G7sDhbUDVdxq84UF0iKDdQZ8avJSUiOD9Q4bqrXcSDIlBd4bqn4bqrUF0iPDhQOMavw61QxJFjIThQxJFdMVDEkWPhur/huqU4W1DEkSIhN1AlXeG6vThbUCoxJV1QZ+G6u8OUUGfhu7Y4UCYpUGThu6w4UGll4bu2xJFQZ8avJSUiOD9QxJFjOThbUDjhur/DoiVQJj5QJV3hur1QJuG6sThbUDhbZeG6rzhQJWU4W1Am4bq/4bqnJVAmWcSRUGPGr8OUUDhd4bu2xJFQNuG7qlBnIjwlUCThu6w5UCbhu6w3UGThu6w4UGll4bu2xJFQZ+G7qlAlZThbUOG7gThbUCbhur1QZ8avJSUiOD9Q4bqrXcSDIlBd4bqn4bqrUMOaUMSRYzk4W1BSUGfDoiJQJcOjOFtQOFtdPFBnw6NQJOG7qjnhu5Dhu5Yv4bqrxqDhu5bhuqtQJTbGr2RkTeG7oOG6q+G7nTkqw63hu6DGoMSQ4buwIlAlZeG6sSVQXcOg4bqrw5RQJeG7qCVQw6xQNSIoOFDEkUDhuqtQxJFjZThbUOG6q13hu7Q4UMSRICVdw5RQNuG7qjdQY+G6o1Al4buoJVDDrShlUMSRxIPDlFAkIjw4UOG6q13hu6jhuqtQJj5QxJEiKDhQxJHDoiJQxJHhu4NQJV3hur1QZOG7rDhQaWXhu7bEkVDEkWM5OFtQOOG6v8OiJVA4XeG6v1Bn4bu2OFAmKVAlw6M4W1A4W108w5RQOFtl4bqvOFBnxIM4w5RQxJFdMVDEkWPhur/huqU4W8OUUF0iPGVQYmXhu6xQNSI4XVDEkSjhu5BQ4buj4buoJVDDrFA1Iig4UCVdOVBjWDhbw5RQ4bqrXeG7rCJQOOG7tDhbUCXGrzlQXeG6tThQOGbGr1A4VjhbUDbhu4MlUDhbXSIhOFAl4buBZcOUUGThu6w4UGll4bu2xJFQxJFjOThbUDjhur/DoiXDlFA24buqN1Bkxq85UCVhUDhd4buqUDfhu6jDrVBk4busOFBpZeG7tsSRUGJlw61QN8OjUCXDozhbUDhbXSI84bqrw5RQ4bqrXeG6uyVQZ+G6u1A4XWVQJeG7uGVQxJFjOThbUDjhur/DoiVQZ+G7qlBpZeG7tsSRUDVdI2Xhu5BQ4buhPlA24buqN1AmIillUCZhUMSRXTBQJeG7uDhQZOG7g1Bd4bqzUMSRY+G6p1Al4bq9xq9Q4bu3XeG7qlA44bq/w6Ilw5RQOF3hu7bEkVA24buqUGcpUCXhurVQJV0ow5RQJV0gOF1QZOG7qCVdw5RQJV3hu4FQNV3DozhbUCVdMlBnKVA4W2Xhuq84UGfEgzjhu5Dhu5Yv4bqrxqDhu5bhuqtQJTbGr2RkTeG7oOG6q+G7nTkqw63hu6DGoMO9KMSRUDZlQDhQJWXhurElUF3DoOG6q8OUUMSQXeG6vVDEkeG6v8OiOFtQJV05UGNYOFvDlFBnIjwlUMSR4buDUCVd4bq9UGThu6w4UGll4bu2xJFQZ8avJSUiOD9QxJFjOThbUDjhur/DoiVQJWFQw6xQOFtdM8avUGJlxq84UMSRY8OgOFvDlFA2IiE4UGJlxq84UMSRY+G7gyVQxJEiKOG6q1AmKDhQJuG6pSJQZMSDOFvDlFBk4buBJVA1XeG6oT9QJeG6vcavUDhb4bq/4bqlIlAq4bu0OFBn4buqUCbhu7TDrVAlw6o4W1A24buqUGfhu7Y4UCYpUDVdYcOUUDhd4bu2xJFQNuG7qlBnIjwlUGThu6w4UGll4bu2xJFQZ8avJSUiOD9Q4bqrXcSDIlBd4bqn4bqrUGfhu6pQZOG7rDhQaWXhu7bEkVDhuq1QYmXDrVA3w6NQJcOjOFtQOFtdIjzhuqvhu5Dhu5Yv4bqrxqDhu5bhuqtQJTbGr2RkTeG7oOG6q+G7nTkqw63hu6DGoOG7qSLhu6wiUCThu6oiUMSROeG7qDhQNV1hUDjhu6rDrVDEkWPhur/DoiVQXSjEkVAl4bu4OFDhuqtd4busIlAlYVA34bqxxJFQJuG6tThQZzFQJV3hur1QxJFjMMOUUCXhurVQYmXGrzhQYmXhu6w4UDbDrFAmPlAlXTFlUMSRY+G7qCVdUDhdIjw3UMSRY+G6v8OiJVDhu7dd4buqUDjhur/DoiXDlFAkIThQJeG7sDhdUCZhUDbhu6pQaeG7qCVQJjE4XVAl4buoJVAm4bq1OFBnMVDhuqtdxIMiUF3huqfhuqvhu5Dhu5Yv4bqrxqDhu5bhuqtQJTbGr2RkTeG7oOG6q+G7nTkqw63hu6DGoOG7oeG6tThQZzFQOOG7qsOtUOG6q13hu6wiUDbhu6pQOOG6tSJQxJFA4bqrUF3huqfhuqtQOF0iKWVQJeG7qDhQJOG6sVBbIuG6oSLDlFAlYVA1IjhdUDhbXSI8N+G7kFDEkGPhur/DoiVQXSjEkcOUUMSRQOG6q1DEkWNlOFtQZ+G7qjlQYmXhu6hQxJFjMDhdUDhbXSIhOFAl4buBZcOUUDbhu6o3UCVd4bq9UGcpUCXDozhbUDhbXTxQZOG7rDhQaWXhu7bEkeG7kFDhu7XhurslUMSRIiFlUDbhu6pQNuG7qjdQZMavOVBkw6I3UCVhUDhd4buqUDfhu6jDrVBdIjw4UCbhu7Aiw5RQZOG7rDhQaWXhu7bEkVBnxq8lJSI4P1Bnw6IiUCVd4bu2xJFQNuG6v+G6pzhbUMSRxIPEkcOUUCVhUF0iPGVQYmXhu6xQJeG7rFBnKVA3WcSRUGnhu65QXeG6sSJQZ+G7qlA1IjhdUMSRKFBnw6IiUMSRIjhdUMSRXeG7uDhQxJFdPzlQJeG6tVAlXShQxJFdMVDEkWPhur/huqU4W8OUUDVdw6M4W1Akxq85UCXhu7bhuqvhu5Dhu5Yv4bqrxqDhu5bhuqtQJTbGr2RkTeG7oOG6q+G7nTkqw63hu6DGoMSQXeG6vVDEkeG6v8OiOFtQJuG6rzhbUMOsUOG7t13hu6pQOOG6v8OiJVBkLlAm4bu4ZVDEkeG6v1AmPlAlYVAlw6M4W1A4W108UDbhuqMiUGThu6w4UGll4bu2xJFQZ8avJSUiOD/DlFAm4bqvOFtQxJFd4bqlIlA1IWVQW8OgIlBp4buuUF3hurEiUF1hxq9QN+G7sDhdUDcuUMSRYzk4W1DEkV3huqUiUFsixq84UMSRw6Ii4buQ4buWL+G6q8ag4buW4bqrUCU2xq9kZE3hu6Dhuqvhu505KsOt4bugxqDhu6Phurk4W1Bnw6IiUGciPCVQOFtdIiE4UCXhu4FlUDjhu6rDrcOUUOG6q13hu6wiUCVhUCVdIDhdUGThu6glXVAm4bqvOFtQJOG6scOUUMSRYzk4W1AmYVAlYVAlXSA4XVBk4buoJV1QaWXhu7bEkVA4XUDhuqtQNV0jZVBnxq8lJSI4P1DEkWMhOFAl4bq1UGThuq1Q4bqrXeG6uVBd4bqn4bqrUGfDoiJQYmXDrVAmMThdUGJlxIMlUMSRKFBn4buqUCYiKWVQNSI8OFAl4bq9xq9QRyI8xJFQ4bu3xq83w5RQxJBd4bq9UMSR4bq/w6I4W1A4XeG7tjhQN+G7sDhd4buQ4buWL+G6q8ag4buW4bqrUCU2xq9kZE3hu6Dhuqvhu505KsOt4bugxqDEkF0/OVDhu6NdIjhd4bqrXWXhu5Yv4bqrxqA=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Trạng Nguyên khoe sắc

Trạng Nguyên khoe sắc
2016-11-23 14:50:00

PTO- Những ngày này, cùng với hoa ban tím đang bung nở thì trên các con đường dẫn vào Vườn Quốc gia Xuân Sơn, nhất là đường vào bản Cỏi, bản Dù…xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn...

Nụ cười người dân bản Mỹ Á

Nụ cười người dân bản Mỹ Á
2016-11-21 11:39:00

PTO- Nhắc đến bản Mỹ Á (xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn), nhiều người đến đây là một trong số ít bản có đa số đồng bào dân tộc Mông sinh sống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long