Cập nhật:  GMT+7
4bqy4bueQ+G6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG7oeG7oCbDmeG7jOG6qOG6tOG7oeG7nj5P4bqq4bue4bug4buW4bum4bqqJlYm4bqq4bue4buy4bum4bqq4bumfeG6vuG6qk/hu67hu6bhu6Lhuqom4buAT+G6qibhu6Dhu5g94bqqw5Phu4jhu6bhurIv4bueQ+G6tOG6sibhur5Ow5nhu4zhuqoqJiDDmeG7jOG7teG6qOG7pOG6viXhu6Lhu6Dhu6bhuqBEPSLhuqrhur4/JsWo4bqo4bq04bqyJiXhurThurImw5PhurThurIvJsOT4bq04bqyLyYl4bq04bqyJiXhurThurImw5PhurThu6Elxajhu6bhu6Lhuqrhu6ZH4buk4bqqREJCw4rDg+G6qk/hu4Dhu6bhuqpOWMOD4bqq4bum4bue4buI4bum4bqqW+G7oOG7kuG7puG6qk8u4bq+4bqq4buhJSzhuqoqQOG6qibhu6Dhu5g94bqqT+G7ruG7puG7ouG6qsOT4buI4bum4bqqTy7hur7huqrhuqnhu4Thu6bhu6Lhuqpb4buG4bqqxKnhu57hu4bhuqrhu6Yo4bu0T+G6qk9K4bum4bqqJlnhuqpP4bueKU/huqomJeG7oMag4bum4bqqw5rhu57hur7hu6Dhuqom4buePk/huqrhu57hu6Dhu5bhu6bhuqomVibhuqrhu57hu7Lhu6bhuqrhu6Z94bq+4bqqT+G7ruG7puG7ouG6qibhu4BP4bqqJuG7oOG7mD3huqrDk+G7iOG7puG6qibhu57hu4zFqOG6qk/hu54pT+G6quG7pkfhu6bhu6Lhuqpb4buG4bqq4bum4bue4bug4buW4buk4bqqWyzhuqrDkijhu7hP4bqq4bui4bug4bq+xajDg+G6qj3hu55W4bug4bqq4bue4bu4PeG6qk/hu57DjSbhuqpP4bue4buQ4bqqW+G7tOG7oOG6qk/hu4BP4bqqT+G7suG6qiQ/4bq+4bum4bqqT8av4bqqw5nhu6Dhu5Lhu6bhuqokP+G6vuG7psOD4bqqw5rhu55IT+G6qj3hu54sT+G6qiZR4bum4bue4bqqJiXhu4Lhu6bhu6LhuqrDmuG7nuG7oOG7mD/huqrDmuG7oOG7luG7puG6qsOS4buu4bum4bui4bqq4bum4buiKOG7tuG7oMSC4bqq4bqpV+G7puG7ouG6qibhu57hu7bhu6DDg+G6quG7okjhu6bhuqpP4buu4bum4bui4bqqJuG7gE/huqom4bug4buYPeG6qsOT4buI4bum4bqqW+G7tOG7oOG6qlvhu6Dhu5ZP4bqq4bui4bug4buE4bug4bqqJD8g4buYJuG6qsOa4bue4bug4buYP+G6quG7puG7guG7oMOD4bqqJlbhuqpP4buAxajDg+G6qk/hu55W4bum4bui4bqqJuG7nuG6vuG7pOG6quG7puG7niHhu6bhu6LDg+G6quG7osavPeG6qj3hu55K4bum4bqq4bum4buI4bum4bui4bqqT+G6vsWo4bqq4bue4bug4buWP+G6qiQ/4buE4bqq4bui4bug4buE4bug4bqqJD8g4buYJuG6qsOa4bue4bug4buYP+G6quG7puG7guG7oMOD4bqqJlbhuqpP4buAxajhuqpPLuG6vuG6qk/hu4BP4bqqT+G7suG6qiQ/4bq+4bum4bqqJuG7nkzhu6ThuqokPyDhu5Thu6bEguG6si8mw5PhurThurIvJiXhurThurImJeG6tOG6sibDk+G6tOG6sibhur5Ow5nhu4zhuqoqJiDDmeG7jOG7teG6qOG7pOG6viXhu6Lhu6Dhu6bhuqBEPSLhuqrhur4/JsWo4bqo4bq04bqyJiXhurThurImw5PhurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThurLhu6Dhu6Thu6Lhuqrhu57hu4zhu6Dhu6Lhu54m4bu14bqoRELhurrhuqjhuqrhur7DmSbhu7XhuqjhuqjhuqoqJU/hu7Xhuqjhu54mJj3huqAvL11dXcSCT+G7nuG7oOG7puG7nj3hu54/xIJb4bumLz3DmSovPcWoJSbhur7DmS/Dk8WoTyovQ+G6usSQQkNCQ+G6uMSCw63hu5vhu4Hhuqjhuqpd4bugw5Mm4bue4bu14bqoxJBCQuG6qOG6tOG6si8mw5PhurThurIvJiXhurThurImJeG6tOG6sibDk+G6tOG6sj3hurThu5vhu57Gr+G6quG7oeG7ni7huqomKOG7tOG7puG7ouG6quG7oSUo4buy4bum4bui4bqq4bupVOG7puG7nuG6quG7oSXhu6rhu6bhu6LhuqDhuqrhu6FZ4bqqT+G7nilP4bqqJiXhu6DGoOG7puG6qsOa4bue4bq+4bug4bqqJuG7nj5P4bqq4bue4bug4buW4bum4bqqJlYm4bqq4bue4buy4bum4bqq4bumfeG6vuG6qk/hu67hu6bhu6Lhuqom4buAT+G6qibhu6Dhu5g94bqqw5Phu4jhu6bhuqot4bqqOeG7puG7nuG6oOG6quG6p+G7nuG7oOG7puG7nj3hu54/xIJb4bum4bqyLybDk+G6tOG6si8mJeG6tOG6si8m4bq+TsOZ4buM4bq04bqyPeG6tOG7n+G7gOG7puG7ouG6qkRCL0PDg+G6quG7m+G7nsav4bqq4buh4bueLuG6qiYo4bu04bum4bui4bqq4buhJSjhu7Lhu6bhu6Lhuqrhu6lU4bum4bue4bqq4buhJeG7quG7puG7ouG6qsOSRuG6qibhu7Thu6Dhuqom4bueR+G7pOG6qlvhu4bhuqpP4bueOk/huqrhu6Hhu5gm4bqqT+G7gOG7puG6qk5Yw4Phuqrhu6bhu57hu4jhu6bhuqpb4bug4buS4bum4bqq4buhJSzhuqoqQOG6qibhu6Dhu5g94bqqT+G7ruG7puG7ouG6qsOT4buI4bum4bqqTy7hur7huqrhuqnhu4Thu6bhu6Lhuqpb4buG4bqqxKnhu57hu4bhuqrhu6Yo4bu0T8SC4bqqxKnhu57hu4jhu6bhuqrDk1I94bqq4bumR+G7pOG6quG7pOG7tOG7oOG6qsOsM+G6quG7n3s/4bqqREJCw4rDg+G6quG7m+G7nsav4bqq4buh4bueLuG6qiYo4bu04bum4bui4bqq4buhJSjhu7Lhu6bhu6Lhuqrhu6lU4bum4bue4bqq4buhJeG7quG7puG7ouG6qk/hu546T+G6qibFqOG7huG7puG6qibhu57GoOG6qk/hu4Dhu6bhuqpOWMOD4bqq4bum4bue4buI4bum4bqqW+G7oOG7kuG7puG6quG7oSUs4bqqKkDhuqom4bug4buYPeG6qk/hu67hu6bhu6LhuqrDk+G7iOG7puG6qsOTV+G7oOG6qsOT4buGxajhuqoqKU/huqrDmuG7nsWow5TDg+G6quG7nuG7guG7puG7nuG6qj3hu546T+G6qlvhu4bhuqrhu57FqOG7huG7puG6qibhu57hu4bhu6bhu57huqoiP8SoJuG6qipIT+G6qk/hu4BP4bqq4bum4bue4bug4buW4buk4bqqWyzhuqrDkijhu7hP4bqq4bui4bug4bq+xajEguG6sj3hurThu5vhu57Gr+G6quG7oeG7ni7huqomKOG7tOG7puG7ouG6quG7oSUo4buy4bum4bui4bqq4bupVOG7puG7nuG6quG7oSXhu6rhu6bhu6LhuqpPIeG7puG7ouG6qiDhu5I/4bqqT0o/w4PhuqomJcWo4bum4bui4bqqJuG7nuG7tuG7oOG6quG7ouG7oOG6vuG7puG6qibhu7Thu6DDg+G6qk/hu4Dhu6bhuqpOWMOD4bqq4bum4bue4buI4bum4bqqW+G7oOG7kuG7puG6quG7oSUs4bqqKkDhuqpPSuG7puG6qiZH4bum4bui4bqqTyjhu7bhu6bhu6LhuqpP4buu4bum4bui4bqqJuG7gE/huqomWeG7puG7ouG6quG7nuG7uD3huqrDkuG7gOG7puG7nuG6quG7ouG7oOG7gOG6qiZR4bum4bue4bqq4bueUeG7puG7nuG6qlvhu5Thuqrhu6bhu5594bum4bui4bqqw5rhu57hu6Dhu5g/4bqq4bum4buC4bugw4PhuqomVuG6qk/hu4DFqMOD4bqqw5rhu6Dhu5jhu6bhuqrhu6bhu6Lhu55Sw4Phuqo94bue4buE4bum4bqq4buA4bum4bue4bqqTy7hur7huqpP4buu4bum4bui4bqqw5Phu4jhu6bDg+G6qsOaUj3huqom4bue4bu24bug4bqqTuG7gMWo4bqqT+G7gMWo4bqqW+G7tOG7oOG6qk/hu4BP4bqqT+G7suG6qiQ/4bq+4bum4bqqT+G7nilP4bqq4bumR+G7puG7ouG6qk8u4bq+4bqq4buhJT/hu6bhu6Lhuqoo4buy4bum4bui4bqqw5LGoOG6quG7puG7ouG7nuG7oOG7kuG7puG6qk8pP8OD4bqqKnvhur7huqrDklnhu6Dhuqpb4buG4bqqTuG6vuG7puG6quG7nuG7huG7puG7nuG6qk/hu55Q4bum4bue4bqqKuG7gOG7puG7nsOD4bqqJD8g4bqqw5JS4bum4bue4bqqTy7hur7huqrhu5vhu57hu4A94bqqw5k/Sybhuqo94bueO+G6quG7nuG7uD3huqpb4bu04bug4bqqJlHhu6bhu57huqrhu55R4bum4bue4bqqJuG7nj5P4bqqJuG7oOG7muG7puG6ouG6quG7oeG7nuG6vuG7pOG6quG7pCg/4bqqw5Lhu5ThuqoiP8SoJuG6qlvhu7Thu6DhuqpP4buAT+G6qk/hu7LhuqokP+G6vuG7puG6qk/hu54pT+G6quG7pkfhu6bhu6Lhuqpb4buU4bqq4bum4buefeG7puG7ouG6quG7ouG7oOG7hOG7oOG6qj3hu57hu4A94bqqT8av4bqqJlDhu6bhu57huqpP4buy4bqqTuG7hOG7psOD4bqqw5nhu4g/4bqqw5Phu4bhu6DhuqomJcWo4bum4bui4bqqW+G7oOG7lk/huqom4bug4buYPeG6qsOT4buI4bum4bqqW+G7huG6quG7ouG7oOG7hOG7oOG6qiQ/IOG7mCbhuqrDmuG7nuG7oOG7mD/huqrhu6bhu4Lhu6DDg+G6qiZW4bqqT+G7gMWoxILhurI94bq04buhJcWo4bum4bui4bqq4bumR+G7pOG6qkRCQuG6vOG6quG7oSUs4bqqKkDhuqom4bug4buYPeG6qk/hu67hu6bhu6LhuqrDk+G7iOG7puG6qk8u4bq+4bqq4bqp4buE4bum4bui4bqqW+G7huG6qsSp4bue4buG4bqq4bumKOG7tE/huqrDkkbhuqom4bug4buYPeG6qkPhurrEgkThurrhurzhuqrDmSjhu7gm4bqq4bum4buiKOG7tuG7oOG6quG6sOG7ouG7oOG7hOG7pOG6qsOJw4PDiuG7ueG6qirFqOG6qlvhu7Thu6DhuqpPO+G7puG7ouG6qsOaMeG6quG7pkfhu6ThuqomJSjhu7RP4bq24bqqW+G7huG6qkVCQuG6qsOZKOG7uCbhuqrDksWo4buG4bum4bqqw5Lhu67hu6bhu6Lhuqrhu6bhu6Io4bu24bug4bqqw5Lhu5jhu6bhuqo94bue4buE4bum4bqq4buA4bum4bue4bqqw4nEgkREw4rhuqpbLOG6qlvhu6Dhu5ZP4bqq4bqw4bui4bug4buE4buk4bqqREPDg8SQ4bu54bqqKsWo4bqqW+G7tOG7oOG6qk874bum4bui4bqqw5ox4bqq4bumR+G7pOG6qiYlKOG7tE/hurbDg+G6qiYlxajhu6bhu6LhuqrDksav4bqg4bqqw5rhu57hu6Dhu5g/4bqq4bum4buC4bug4bqqxJDEgsOJQkXhuqpbLOG6qlvhu6Dhu5ZP4bqi4bqqJlbhuqpP4buAxajhuqrhurjhurzhurjDg+G6qsOa4bug4buY4bum4bqq4bum4bui4bueUuG6quG6uEThurjDg+G6qj3hu57hu4Thu6bhuqrhu4Dhu6bhu57huqrhurrhurjhuqpbLOG6qlvhu6Dhu5ZPw4PhuqpP4buAT+G6quG7pljhu6DhuqrDkz/hu6bhu6LhuqrDmuG7nuG7gE/huqpE4bq84bq84bqqWyzhuqpb4bug4buWT8SC4bqyPeG6tOG7oSUs4bqqKkDhuqrDkkbhuqpPxq/huqpExILDiuG6uuG6uuG6qltH4bum4bqqTuG7hOG7puG6quG7nijhu7Thu6bhu6LhuqrDk03hu6bhuqpP4buu4bum4bui4bqqw5Phu4jhu6bhuqrDkuG7mOG7puG6qk/hu4BP4bqqT+G7suG6qiQ/4bq+4bum4bqqT8av4bqqJuG7nkzhu6ThuqokPyDhu5Thu6bhuqrDksag4bqqw5Io4bu4T+G6qiLhu4zhu6Thuqoi4buOJuG6quG7ouG7oOG7hOG7oOG6qiQ/IOG7mCbhuqLhuqrDklfhu6bhu6Lhuqom4bue4bu24bug4bqqTuG6vuG7puG6quG7nuG7huG7puG7nuG6qsSQ4bq84bq84bqqT+G7ruG7puG7ouG6qltH4bum4bqq4buie+G7oOG6qk/hu4BP4bqqJlPhu6bhu57Dg+G6qibhu57hu4bhu6bhu57huqo94bueVuG6qlvhu4bhuqpP4buAT+G6qk/hu7LhuqokP+G6vuG7puG6qk/hu54pT+G6quG7pkfhu6bhu6LhuqrDkuG7lOG6quG7puG7ouG7nlLhuqoi4buM4buk4bqqIuG7jibhuqrhu6Lhu6Dhu4Thu6DhuqokPyDhu5gm4bqqw5JW4bug4bqqW+G7tOG7oOG6qk/hu4BP4bqqw5rhu57hu6Dhu5g/4bqq4bum4buC4bugw4PhuqomVuG6qk/hu4DFqOG6qsOa4buOxajhuqrDk+G7huG7oMOD4bqqw5Lhu7Lhu6bhuqpbUuG6qsOSRuG6quG7nijhu7Thu6bhu6LhuqrDk03hu6bhuqrhu6bhu57hu6Dhu5Q/4bqqw5lK4bum4bqq4bum4bueKOG7puG7ouG6qk/hu54o4bq+4bqqT8av4bqqw5rhu5gm4bqqJD/hu4ThuqomJeG7hOG6qsOZ4bu24bugxILhurI94bq04bqn4buAT+G6qlss4bqqw5rhu57hu6Dhu5g/4bqq4bum4buC4bug4bqqw5Lhu67hu6bhu6Lhuqrhu6bhu6Io4bu24bug4bqqw5Lhur7huqoqVuG6qsOZ4buG4bqqT+G7gE/huqpb4bug4buWT+G6qk8hw4Phuqrhu6RYJuG6qipW4bqqW+G7oOG7lk/huqrDkkbhuqpPxq/huqokPyDhu5gm4bqqw5JS4bum4bue4bqq4bui4bug4buE4bug4bqqJD8g4buYJuG6qk8u4bq+4bqqT+G7gE/huqpPxKg94bqqJuG7nkzhu6ThuqokPyDhu5Thu6bDg+G6quG7oeG7nuG6vuG7puG7nuG6qiYl4bq+4bqq4bqn4bueUOG7puG7nuG6qj3hu54u4bqqw5JG4bqqw5rhu6DGoOG7pOG6qiYl4bq+w4PhuqpPxq/huqrDmuG7mCbhuqrDmT9L4bum4bqqW+G7huG6qsOSRuG6qsOSKOG7uE/huqrhu6Hhu54u4bqqJijhu7Thu6bhu6Lhuqrhuqfhu55Q4bum4bue4bqqPeG7ni7huqo94bue4buS4bqqw5M/IOG7libhuqrhu6bhu54o4bum4bui4bqqT+G7ruG7puG7ouG6qsOT4buI4bum4bqqw5rhu57hu67hu6bhu6LhuqrDklfhu6bhu6Lhuqow4bqqW+G7huG6qibhu6Dhu5g94bqqJixP4bqqw5rhu57hu6Dhu5g/4bqq4bum4buC4bugw4Phuqrhu57FqMONT+G6qiI/xKgm4bqqPeG7nuG7gCbhuqomPOG6qlvhu6Dhu5ZP4bqqw5rhu57hu67hu6bhu6LhuqrDklfhu6bhu6Lhuqow4bqqW+G7tOG7oOG6qk/hu4BP4bqqW0fhu6bhuqpO4buE4bum4bqq4bui4bug4buE4bug4bqqJD8g4buYJuG6qk8u4bq+4bqqT+G7gE/huqpPxKg94bqqJuG7nkzhu6ThuqokPyDhu5Thu6bDg+G6qk/hu67hu6bhu6LhuqrDk+G7iOG7puG6qk/hu54/IMag4bum4bqqKuG6vuG7puG7ouG6qsOa4bue4bug4buYP+G6quG7puG7guG7oOG6qk/hu4Dhu6bhuqpOWOG6qibhu57hur7hu6bhu57huqomJeG6vuG6quG7nsWow41P4bqq4bum4buiKOG7tuG7oOG6qiYlPk/huqom4bug4buYPeG6quG7ouG7oOG7hOG7oOG6qiQ/IOG7mCbDg+G6qsOaMOG6qk/hu4BP4bqqW0fhu6bhuqpO4buE4bum4bqq4bui4bug4buE4bug4bqqJD8g4buYJuG6qlss4bqqW+G7oOG7lk/EguG6si894bq04bqyLybDk+G6tOG6si8mJeG6tOG6si8m4bq+TsOZ4buM4bq04buh4bue4buMxajhuqpP4bue4bug4bum4buePeG7nj/Eglvhu6Y=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Khai mạc Diễn đàn du lịch ASEAN 2009

Khai mạc Diễn đàn du lịch ASEAN 2009
2009-01-10 07:44:00

Tối nay 9/1,Diễn đàn Du lịch ASEAN 2009 (ATF09) đã chính thức khai mạc tại Hà Nội.Phó Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Thiện Nhânđã tới dự và tuyên bố khai mạc.

VietNam Airlines phấn đấu đứng thứ 2 khu vực

VietNam Airlines phấn đấu đứng thứ 2 khu vực
2009-01-09 15:44:00

Năm2009, thị trường vận tải hàng không dự báo sẽ suy giảm mạnh trong lúccạnh tranh ngày càng khốc liệt, tổng thị trường hành khách dự báo chỉtăng trưởng 6,76% so với năm 2008

Nhìn lại quan hệ hợp tác Việt-Pháp 2008

Nhìn lại quan hệ hợp tác Việt-Pháp 2008
2009-01-07 14:20:00

Năm 2008, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Pháp có những bước pháttriển đáng khích lệ. Mối quan hệ hợp tác này đã và đang được lãnh đạohai nước quan tâm thúc đẩy

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long