Cập nhật:  GMT+7
4bq34bujYuG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBKuG7n8ODw7rDsuG6reG6syrhu5/hu5PDgeG6qcOD4bq2buG6qW5qw4Hhuqnhu6Xhu6Nqw4PhuqPhuqlteOG6qeG6osSC4bul4bud4bqpb8Oq4bul4buj4bqp4bqi4bq/buG7o+G6qW7hur9u4bqpw4PhuqDDguG7teG7peG7neG6qeG7o+G7t8OB4bqpw7Phu5Phu6XhuqlC4buB4bqpw4PhuqDhu7nhuqlC4buZ4bqpw4PhuqbhuqnDk+G7geG6qeG7pMOs4bul4bud4bq3L+G7o2LhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s+G6t+G7n8O54bud4bqp4bqi4bqgbjbhuq0vL27Do23DquG7p8OB4bujxILDg+G7o+G7p8OjQuG7pS9vw7LhuqJ1w4Phu6fDgS/hu6XDskPhuqIvY+G6q2ThuqsvxJHhur1vZWNjZMSRxJHhur3Dg2LhurljY2PhurvDumLDo3TDgeG7neG6reG6qS/hurPhurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6syMqw5MqLeG6qSrhu6Phuqxu4bqp4buj4buf4buV4bul4bqpTuG7reG7peG7neG6qcOz4buf4buV4bul4bqp4bqi4buv4bqpYmLDqeG6uS9Ow5MtTSIq4bqj4bqp4bul4bud4buBxJDhuqlj4bq9L+G6uS9j4bqrY+G6q+G6qW7hurLDquG6qU134bqpIuG6qcOD4buT4bqpQuG7meG6qULhu5/hu5Vu4bqpdeG7o2vhu6XhuqnDg+G6oMOCw73hu6Xhu53huqnhuqDhu4HhuqnhuqLhu6fhur/Dg+G6o+G6qcOAxILhu4Phu6XhuqnDukXhuqPhuqnDg+G7o+G6rG7huqnhu6Phu5/hu5Xhu6Xhuqlu4bq/buG7o+G6qcO6xJDhuqnDg+G6oMOC4bu14bul4bud4bqp4buj4bu3w4HhuqnDs+G7n+G6qcOz4buT4bul4bqpbuG6v27huqnDs3HDquG6qcOz4buf4buXw7nhuqluxanhuqnhu6Xhu53EgsSQ4bqpbsO94bqpw7rhu4vEkOG6qeG7peG7o+G7n8ahw7nhuqluw6rhu6fhuqnDg+G6oOG7keG7peG6qcOzccOq4bqpbeG7geG7peG6qcOD4buj4buB4bul4buj4bqpw4Hhu6Phu6/huqnDk+G7geG6qeG7pMOs4bul4bud4bqj4bqpTcOq4bul4bqpTuG7o3LhuqnDs+G7h+G7p+G6qcOB4bujxrDhu6Xhu53huqlu4buj4buv4bul4bud4bqpb3Fu4buj4bqpTuG7pn3hu55PLWLhur3huqnDg3Lhu6Xhu6PhuqnDs+G7meG6qeG7peG7neG7o3Hhuqlu4bq/buG6qSXhu7nhuqPhuqltw6rhu6XhuqPhuqnhu6Xhu53hu4Hhu6Xhu6PhuqPhuqnDs+G7p+G7geG7peG6qcOD4buj4buX4bqj4bqpJk3hu6RP4bqpbuG6v27huqnhu6PEgsSQ4buV4bul4bqj4bqpw4Phu6Phu4Hhu6Xhu6PhuqPhuqnDg+G7o3HhuqnhuqDhu4HhuqnhuqLhu6fhur/Dg+G6o+G6qcO6asOB4bqpb8Oq4bul4buj4bqp4bqi4bq/buG7o+G6qW7hur9u4bqpbuG6v+G6qeG7peG7o+G7i+G7peG6o+G6qcODasOB4bqpw4Phu6Phu5fhuqnDs+G7n+G6qW7hu63hu6Xhu53huqnDg+G6v27huqPhuqnDg+G7o8Oqw7nhuqnDgMSCw6rhu6XhuqPhuqlvxILhuqnDunFu4buj4bqj4bqpw4Phu6Nmw7nhuqnDg+G7o+G7i+G7peG6qcOD4bqm4bqpw5Phu4Hhuqnhu6TDrOG7peG7neG6qcOD4bqg4bu54bqpQuG7meG6qcOzccOq4bqpw4Hhu6PDgsO94bul4bud4bqpw4Phuqbhuqnhu6Xhu53hu4HEkOG6qWIv4bq5L2Phuqtj4bqr4bqpw7Phu5Phu6Xhuqnhu6Xhu53hu4HEkOG6qWJiL+G6uS9j4bqrY+G6q+G6qULhu4Hhuqlu4bq/buG6qcOD4bqgw4Lhu7Xhu6Xhu53huqnhu6Phu7fDgeG6qcOz4buT4bul4bqpbuG6v27huqnDs3HDquG6qcOz4buf4buXw7nhuqnDg+G7h+G7n+G6qSrhu6Phu63hu6Xhu53huqlt4bq/4bun4bqpdeG7o2vhu6Xhuqlu4bqyw6rhuqlNd+G6qSLhuqnDg+G7k+G6qXXhu5fhuqnDg+G6puG6qcOD4buj4but4bul4bud4bqpbeG6v+G7p+G6qeG6ouG7r+G6qWJl4bqpw7Phu5Phu6Xhuqnhu6XDqsSQ4bqpQuG7geG6qW7hur9u4bqpw4Phu6Phu63hu6Xhu53huqlt4bq/4bun4bqpw4Phu5/hu5PDgeG6qcOD4bujw7Lhu6fhuqnhuq/hu6Xhu5PEguG6qW7FqeG6scOj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurPDk3bhu6Xhu53huqnDg+G7o+G7teG7n+G6o+G6qcOD4buf4buTw4HhuqnDg+G6tm7huqlteOG6qeG6osSC4bul4bud4bqj4bqpbmrDgeG6qeG7peG7o2rDg+G6qW/DquG7peG7o+G6qeG6ouG6v27hu6Phuqlu4bq/buG6qcOD4bqgw4Lhu7Xhu6Xhu53huqnhu6Phu7fDgeG6qcOD4bqm4bqpw5Phu4Hhuqnhu6TDrOG7peG7neG6qcOD4bqg4bu54bqpQuG7meG6qcOzccOq4bqpw4Hhu6PDgsO94bul4bud4bqpw4Phuqbhuqnhu6Xhu53hu4HEkOG6qWJjL+G6uS9j4bqrY+G6q+G6qcOz4buT4bul4bqp4bulw6rEkOG6qULhu4Hhuqnhu6Xhu6Phuqrhu6Xhu53huqnhu6Xhu53hu4HEkOG6qcOD4buf4buTw4HhuqnDg+G7o8Oy4bun4bqp4bqv4bul4buTxILhuqluxanhurHDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqz4bq+w4Hhuqlv4bq24bul4bud4bqpbeG7n+G7leG7peG6qcOB4buj4bq/w4Hhuqlu4bq/buG7o+G6qcO6xJDhuqnDg+G7h+G7n+G6qeG7peG7o+G7geG6o+G6qeG7pcO94buf4bqpbsOC4bqpw4PhuqDhuq7huqnDs+G7r+G7n+G6qULhu7Phu5/huqlu4bq/buG6qcOD4bqgw4Lhu7Xhu6Xhu53huqnhu6Phu7fDgeG6qW7hu6PDgsOq4bqpw7PhurLhuqnDg+G7o+G7teG7n+G6qeG7neG7n8Oq4bul4bqpYsSR4bqp4bul4bud4buBxJDhuql14buX4bqpw4Phuqbhuqnhu6Xhu53hu4HEkOG6qW7EguG7r+G7n+G6qW7hurDhu6Xhu53huqnDg+G6oOG7ueG6qULhu5nhuqnDg+G6puG6qcOT4buB4bqp4bukw6zhu6Xhu53Do+G6qcOT4buv4buf4bqpQuG7s+G7n+G6qW7hur9u4bqpw4PhuqDDguG7teG7peG7neG6qeG7o+G7t8OB4bqpw7Phu5Phu6Xhuqlu4bq/buG6qcOzccOq4bqpw7Phu5/hu5fDueG6qcOD4bujw7Lhu6fhuqkq4buj4but4bul4bud4bqpbeG6v+G7p+G6qXXhu6Nr4bul4bqpbuG6ssOq4bqpTXfhuqki4bqpw4Phu5PhuqPhuqnDg+G7o+G6rG7huqnhu6Phu5/hu5Xhu6XhuqnDg+G7o8Oy4bun4bqp4bujw4Lhu7Phu6Xhu53huqlvbOG7peG6qcOD4buH4buf4bqpfWbhu6Xhuqlt4buD4bul4bqp4bqi4buv4bqpYmXDqWUvJSIqLeG7pH0iYT3DmuG7pOG7pOG6o+G6qeG7peG7neG7gcSQ4bqpZOG6qy/hurkvY+G6q2Phuqvhuqlu4bqyw6rhuqkl4bu54bqpIuG6qcOD4buTw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s8OT4buv4buf4bqpQuG7s+G7n+G6qW7hur9u4bqpw4PhuqDDguG7teG7peG7neG6qeG7o+G7t8OB4bqpw7rhu4Hhuqlt4buV4bul4buj4bqp4bul4buj4buL4bul4bqpw7Phu5/hu5nEguG6qcOD4bqgceG6qeG7pXfhu5/huqnDg+G6oOG6ruG6o+G6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqp4bul4buj4buB4bqpbeG7leG7peG7o+G6qeG7peG7o+G7i+G7peG6o+G6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqpbuG7o2bDueG6qeG6osWpbuG6qW3hu5Xhu6Xhu6Phuqnhu6Xhu6Phu4vhu6XhuqPhuqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qcOD4bqm4bul4bud4bqpw7rhu4HDueG6qULhu5/hu5Vu4bqj4bqpw4Phu6Phuqxu4bqpw4Nqw4HhuqnDg+G7h+G7n+G6qU3hu5Xhu6Xhu6PhuqlC4buf4buV4bul4bqpTuG6qcOT4buB4bqp4bukw6zhu6Xhu53huqPhuqlN4buV4bul4buj4bqpQuG7n+G7leG7peG6qcOT4buB4bqp4bukw6zhu6Xhu53huqPhuqlN4buV4bul4buj4bqpQuG7n+G7leG7peG6qU7hu6Ny4bul4buj4bqp4bujcOG7peG7o+G6qULhu4Hhuqkj4buj4bq2buG6qeG7o3bhu5/huqlu4buj4bqkbuG6qeG7pWbhu6Xhu53huqnDk+G7geG6qeG7pMOs4bul4bud4bqj4bqpTeG7leG7peG7o+G6qULhu5/hu5Xhu6Xhuqnhu6Lhu6fhu4Hhu6XhuqnDmeG6vOG6qcOT4buB4bqp4bukw6zhu6Xhu53huqnDs+G7heG6qcOD4bqg4bu54bqpQuG7meG6qcOzccOq4bqpw4Hhu6PDgsO94bul4bud4bqpbuG7o8OCw6rhuqnDs+G6suG6qWLEkeG6qeG7peG7neG7gcSQ4bqpw4Hhu6Phu4Phu5/huqnhu53huqjhu5/huqlC4buZ4bqpbsO94bqp4bqi4bu54bqpbuG6v27hu6PhuqnDusSQ4bqj4bqpw4Phu6PDsuG7p+G6qW/hu7Hhu5/huqPhuqnDs+G7n+G7mcSC4bqpw4PhuqBx4bqpw4Nqw4HhuqnDg+G6oMSC4bul4bud4bqp4oCT4bqpTeG7leG7peG7o+G6qULhu5/hu5Xhu6XhuqnDk8Oq4bqpdeG7o+G7p8Oq4bqpw4Ny4bul4bujw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s03DquG7peG6qU7hu6Ny4bqpw7Phu4fhu6fhuqnDgeG7o8aw4bul4bud4bqpbuG7o+G7r+G7peG7neG6qW9xbuG7o+G6qU7hu6Z94bueTy1i4bq94bqpw4Ny4bul4buj4bqpw7Phu5nhuqnhu6Xhu53hu6Nx4bqpbuG6v27huqnhuqLhu7nhuqPhuqltw6rhu6XhuqPhuqnhu6Xhu53hu4Hhu6Xhu6PhuqPhuqnDs+G7p+G7geG7peG6qcOD4buj4buX4bqpbuG6ssOq4bqpw4Ny4bul4buj4bqp4bud4bqo4buf4bqpb8Oq4bul4buj4bqp4bqi4bq/buG7o+G6qULhu5nhuqkl4bu54bqpIuG6qcOD4buT4bqpw7Phu5fhuqnDg3jhu6Xhu53huqnhu6Phu7fDgeG6qcOAxILDquG6qcOzccOq4bqpbuG7o3LhuqnDssO5w6rhu5/DusOg4bq3w4HhurPDgeG7o+G7p+G7peG7neG7pULEkOG6osSQw4PDgcODNOG7ncO5w6rhu5/DusOjbuG7p8O54bq3L8OB4bqz4bqh4bqpJk3hu6RP4bqpbuG6v27huqnhu6PEgsSQ4buV4bul4bqj4bqpw4Phu6Nx4bqj4bqpw4Phu6Phu4Hhu6Xhu6Phuqlu4bujcuG6qcOz4buH4bun4bqpbuG6v27huqluw73huqnDgMSCw6rhu6XhuqPhuqnDs+G7p+G7geG7peG6qcOD4buj4buX4bqpbuG6ssOq4bqp4bujxILEkOG7leG7peG6qeG7neG6qOG7n+G6qULhu5nhuqkmTeG7pE/huqnhu6PEgsSQ4buV4bul4bqpw4N44bul4bud4bqp4buj4bu3w4HhuqnDs3bhu6Xhu53huqnDg+G7o+G7teG7n+G6qW7hu6Ny4bqpw7Phu4fhu6fhuqkmTeG7pE/huqlu4buJw4HhuqlE4buF4bqpw4Hhu6Phu6/hu5/huqnhu6Phu7fDgeG6qULhu7Phu5/huqlu4but4bul4bud4bqpw6rhu6Xhuqluw73huqnhuqLhu7nhuqlC4buB4bqpbuG6v27huqnhu6Xhu53hu4Hhu6Xhu6PhuqPhuqnDs+G7p+G7geG7peG6qcOD4buj4buX4bqpw7rhu5/hu5Hhu6XhuqnDgMSCw6rhu6XhuqnhuqDhu4HhuqnhuqLhu6fhur/Dg+G6qcOD4buz4buf4bqpw4Phuqbhu6Xhu53huql14bujxILhuqlv4buL4bul4bqpbsOCL+G6qcODeOG6qW/hu4vhu6XhuqnDgeG7o+G7r+G6o+G6qcO6asOB4bqpb8Oq4bul4buj4bqp4bqi4bq/buG7o+G6qW7hur9u4bqpbuG6v+G6qeG7peG7o+G7i+G7peG6qcOz4buf4bqpbuG7reG7peG7neG6qcOD4bq/buG6o+G6qcOD4bujw6rDueG6qcOAxILDquG7peG6o+G6qW/EguG6qcO6cW7hu6PhuqPhuqnDg+G7o2bDueG6qcOD4buj4buL4bul4bqpw4Phu4fhu5/huqnDk+G7geG6qeG7pMOs4bul4bud4bqpw4PhuqDhu7nhuqlC4buZ4bqpw7Nxw6rhuqnDgeG7o8OCw73hu6Xhu53huqnDg+G6puG6qeG7peG7neG7gcSQ4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurNiL+G6uS9j4bqrY+G6q+G6ty/DgeG6s8Oz4buT4bul4bqp4bul4bud4buBxJDhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s2JiL+G6uS9j4bqrY+G6q+G6ty/DgeG6s0Lhu4HhuqnDg+G7n+G7k8OB4bqpw4PhurZu4bqpbmrDgeG6qeG7peG7o2rDg+G6o+G6qW144bqp4bqixILhu6Xhu53huqlvw6rhu6Xhu6PhuqnhuqLhur9u4buj4bqpw4Phuqbhuqnhu6Xhu53hu4HEkOG6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzYmMv4bq5L2Phuqtj4bqr4bq3L8OB4bqzw7Phu5Phu6Xhuqnhu6XDqsSQ4bqpQuG7geG6qeG7peG7o+G6quG7peG7neG6qeG7peG7neG7gcSQ4bqpw4Phu5/hu5PDgeG6qcOD4bujw7Lhu6fhuqnhuq/hu6Xhu5PEguG6qW7FqeG6scOj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurNPw6rhu6Xhu6PhuqnhuqLhur9u4buj4bqpw4N44bul4bud4bqp4buj4bu3w4Hhuqlu4bqyw6rhuqlu4bq/buG6qW7DveG6qcOAxILDquG7peG6o+G6qcOz4bun4buB4bul4bqpw4Phu6Phu5fhuqlu4bqyw6rhuqnhu6PEgsSQ4buV4bul4bqj4bqpJk3hu6RP4bqpbuG7icOB4bqpROG7heG6qcOzxanhu6Xhu53huqnDg+G6oOG7keG7peG6qcOzccOq4bqpbeG7geG7peG6qeG7o8SCxJDhu5Xhu6Xhuqnhu53huqjhu5/huqlC4buZ4bqpJeG7ueG6qSLhuqnDg+G7k+G6qcOD4bujw7Lhu6fhuqlt4buf4buXxILhuqnDuWzEguG6qcOD4bqgw4Lhu7Nu4bqpYmXhu6Phuqvhuqvhuqnhu6Phu4Hhu6Xhu53huqnhu6Xhu53hu4HEkMOj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurNO4bq/buG6qcOD4bqgw4Lhu7Xhu6Xhu53huqnhu6Phu7fDgeG6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpb8Oq4bul4buj4bqp4bqi4bq/buG7o+G6qeG6oOG7geG6qeG6ouG7p+G6v8OD4bqpbsSp4bul4bqpw4Phuqzhuqnhu53hu5/hur9u4bqj4bqpbuG7o+G6suG6qcOzd+G7peG7neG6qXXhu6PDquG7n+G6qW3hur/hu6fhuqlC4buz4buf4bqpbuG7o+G7oeG7peG7o+G6qcOAxILEkOG7meG7peG6qcOzccOq4bqpw4Hhu6PDgsO94bul4bud4bqj4bqpw4PhuqDhu4fDueG6qcSQ4bqpw4Phu5PhuqnDg8SCxJDhu5Phu6XhuqlE4buF4bqpw7Phu5fhuqnDs8OC4bu3buG6qcOB4buj4buv4buf4bqp4buj4bu3w4HhuqPhuqnhu6PDguG7s+G7peG7neG6qW9s4bul4bqj4bqpw4Phu6PDsuG7p+G6qW/hu7Hhu5/huqnhuqLhuqRu4bqpdeG7o+G7q8Oyw6Phuqnhu6Thu53hu6fhu4Hhu5/huqnhuqDDquG6o+G6qcOD4buj4bqsbuG6qeG7o+G7n+G7leG7peG6qW7hur9u4buj4bqpw7rEkOG6qcOD4buH4buf4bqp4bul4buj4buB4bqj4bqp4bulw73hu5/huqluw4LhuqnDg+G6oOG6ruG6qcOz4buv4buf4bqpQuG7s+G7n+G6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqpbuG7o8OCw6rhuqnDs+G6suG6qcOD4buj4bu14buf4bqp4bud4bufw6rhu6XhuqlixJHhuqnhu6Xhu53hu4HEkOG6qXXhu5fhuqnDg+G6puG6qeG7peG7neG7gcSQ4bqpw4Phu5/hu5PDgeG6qUThuq5u4bqpw7rEqeG7peG6qW7EguG7r+G7n+G6qULhu7Phu5/huqnhu6Xhu53Egnbhu6Xhuqnhu6Xhu53hu6Phu5/huqnhu6Xhu53hu7XhuqnDg+G6oMSCxJDhu5nhu6Xhuqnhu6Xhu6Phu5/GocO5w6PhuqnDk+G7r+G7n+G6qULhu7Phu5/huqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qcOz4buF4bqpw4DEgsOq4bqpw4Phu6Phu7Xhu5/huqnhu53hu5/DquG7peG6qWLEkeG6qeG7peG7neG7gcSQ4bqj4bqpw4Phu6Phuqxu4bqp4buj4buf4buV4bul4bqpw4PhuqzhuqnDg+G7o8Oy4bun4bqpb+G7seG7n+G6qeG6ouG6pG7huql14buj4burw7LDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzVeG7o+G7n+G6qUTEguG7icOD4bqp4buj4buf4buV4bul4bqpbeG7icOD4bqpdcOJ4bqpw4PhuqDhu5/hu5XEguG6qW7hu6PhuqThu6Xhu53huqnhu6Xhu6PDgsOg4bqpJeG7r8OD4bqj4bqp4buj4bun4bqp4buj4bunaW7huqlu4bq/buG6qW/hu4nEguG6qeG7o+G7n+G7lcSC4bqj4bqpw4PhuqDhu5/hu5XEguG6qW7hu6PhuqThu6Xhu53huqlC4buf4buRw7nhuqnDs8OC4bu14bul4bud4bqp4buj4but4bqp4buj4buJw4Hhuqlu4buJw4HhuqnDg+G7o3DhuqnDg+G6rOG6qeG7neG7n+G6v27huqlu4bq/buG7o+G6qcO6xJDhuqnhu7nhuqnhu6Xhu6Phu4HhuqPhuqnDs8Oy4bun4bqpdeG7o2vEguG6qcOD4bqgw6rhu6Xhu53huqlC4buB4bqp4bud4bup4buf4bqpw7Phu5/hu5Xhu6XhuqnDs+G7k+G7peG6qSrhuqDhu4fDueG6qSLhuqnDg+G7k+G6qcODxILEkOG7k+G7peG6qUThu4Xhuqnhu6XDveG7n+G6qeG6ouG7n+G7peG7o+G6qeG6ouG7r+G7peG7neG6o+G6qW7DguG6qcOD4bqg4bqu4bqpw7Phu5fhuqnDs8OC4bu3buG6qcODw4LhuqlC4buJ4bulw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s07hu4Hhu5/huqnDs2nDg+G6qULhu4HhuqnhuqLhuqjhuqlv4bq24bul4bud4bqp4bqk4bul4bud4bqpb+G6tuG7peG7neG6qeG7pE7hu6Z94bue4bqpw7Phu5fhuql14bujw6rhu5/huqlt4bq/4bun4bqpxJDhuqnDg+G7k+G6qULhu4HhuqluasOB4bqp4bul4bujasOD4bqp4bqi4bqkbuG6qXXhu6Phu6vDsuG6qW7hurLDquG6qW3hu4Phu6XhuqnDg+G7o+G7i+G7peG6qeG7o+G7geG7peG7neG6qeG7peG7neG7gcSQ4bqj4bqp4bqk4bul4bud4bqpb+G6tuG7peG7neG6qU3DusSCw7J64bun4bulw7LhuqnDs+G7l+G6qcOD4bujw7Lhu6fhuqlv4bux4buf4bqpw4Phu5/hu5PDgeG6qUThuq5u4bqp4budxKnhu6Xhuqlu4bqyw6rhuqlt4buD4bul4bqpw4Phu6Phu4vhu6XDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzw5Phu4Hhu5/huqkj4buj4bq/w4PhuqnDg+G7o8Oq4bul4buj4bqpw4PhuqDEgsSQ4buZ4bul4bqp4bujcOG7peG7o+G6qcODcuG7peG7o+G6o+G6qU3hur/hu6fhuqkj4buj4bqu4bqpKuG7o+G7qeG6qcOza8SQ4bqpw7nhu4fhu6Xhu6PhuqnDg+G6oMSCxJDhu5nhu6XhuqnDg+G7o+G7reG7peG7neG6qULhu5nhuqnDuuG7t+G7n+G6qeG7oW7hu6Phuqlu4bqyw6rhuqlC4buf4buVbuG6qeG6ouG6qOG6qW/hurbhu6Xhu53huqlu4but4bul4bud4bqp4bul4bud4buj4buV4bqpw4Phu6Phu63hu6Xhu53huqnDg+G7n+G7peG6qeG7peG7o8OCw6DhuqlV4bujw6rhu5/huqlt4bq/4bun4bqpxJDhuqnDg+G7k+G6qULhu4HhuqluasOB4bqp4bul4bujasOD4bqpw4Nw4bul4buj4bqp4bujcOG7peG7o+G6qeG6ouG6pG7huql14buj4burw7Lhuqnhu6Phu4Hhu6Xhu53huqnhu6Xhu53hu4HEkOG6qcOAxILDquG6qeG6pOG7peG7neG6qW/hurbhu6Xhu53huqnhu6RO4bumfeG7nuG6o+G6qcOD4bujw7Lhu6fhuqlv4bux4buf4bqj4bqpw4Hhu6Phur/Dg+G6qeG7o+G7n+G7leG7peG6qULhu4HhuqnDg+G6oMSCxJDhuqlC4buTw4Phuqnhu6Xhu53Egnbhu6XhuqnDuuG7i8SQ4bqpw4DEgsOq4bqp4bqk4bul4bud4bqpb+G6tuG7peG7neG6qU3DusSCw7J64bun4bulw7LhuqnDs+G7l+G6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqpb+G7i+G7peG6qcOD4buf4bul4bqpw4PDguG7ueG7peG7neG6o+G6qeG6ouG6qOG6qW/hurbhu6Xhu53Do+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgcOKxILDg+G7o+G7p+G6oOG6reG6syMqw5Mq4bq3L8OB4bqz

PTĐT

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Gửi trẻ ngày Hè

Gửi trẻ ngày Hè
2024-07-13 08:39:00

baophutho.vn Hè là thời điểm nghỉ ngơi của học sinh và giáo viên các bậc học nói chung, bậc học mầm non (MN) nói riêng. Tuy nhiên, nhằm đáp ứng nhu cầu gửi...

Chủ động ứng phó với Áp thấp nhiệt đới

Chủ động ứng phó với Áp thấp nhiệt đới
2020-07-31 16:04:45

PTĐT - Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc: Hồi 7 giờ ngày 31/7, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc, 113,5 độ Kinh Đông...

“5 không 3 sạch” ở Xuân Viên

“5 không 3 sạch” ở Xuân Viên
2020-07-31 09:49:32

PTĐT - Với những cách làm hay, sáng tạo, các hội viên phụ nữ xã Xuân Viên (huyện Yên Lập) đã giúp cuộc vận động “5 không 3 sạch” thực sự đi vào cuộc sống. Hằng năm, 100% số gia...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long