Cập nhật:  GMT+7
4buT4bqq4buh4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT2JC4buO4bq84bqi4bud4buZYsOS4bqu4buj4bq+xanhu4Dhu6PDgOG6puG7o0HEkOG7o0Hhu63hu47hu6Phur7GsOG7jm/hu5Mv4bqq4buh4buZ4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT3vhuqLhu6XDgOG7neG7meG6rcOV4bun4buj4bqqQuG6tOG6vuG7o+G6vMWp4bq+4bqq4buN4buj4bq64bqqSOG6vuG6qOG7o0FC4bqy4buO4bujw4Hhu6fDgeG6quG7o+G6qELhu6lC4bujw5PDlVLhurLhu47hu6PDinnDleG7o+G7juG6qsOV4bu54bq+4buj4bugSkLhu6NBxrDhur7hu6NBw6jhu6PDgeG6qkXhu6PhurzFqeG7o+G6quG7pULhu6Phu47DkuG7gOG6vuG6qOG7o+G7jEnhu6Phur7huqrhu57hur7huqjhu6Phur7huqjDlVLhurbhur7hu6Phur7huqp54bq+4buj4bq64bqqQuG6suG6vuG7o+G7jsOS4bqu4buj4buO4bqq4buWS+G6vuG6qOG7o1HDlVLhurbhur7hu6NBxJDhu6PhuqDhu6fhur7huqrhu43hu6PDgOG7hOG7peG7o8OA4bu5w4rhu6Phuqrhu4B2w4Hhu6PDgUjhu6Phurzhu7VP4bujTeG7o+G7jsOS4buWS+G6vuG6qOG7j+G7ky9P4buZ4buT4buO4bulQeG6vOG6ouG7o+G7jOG7jlLhurzhuqJq4budw4rhu6XDkuG6qELhur7Ds3BPUeG7o+G7pcOV4buO4buA4bud4buZ4buT4buOw5Lhu5nhu5Phu47DgOG7meG7k0LDiuG6qOG7o+G7jMOSw4Fq4bud4bqq4buO4buOT8OzLy9B4bul4buAT+G6qsOV4buO4bqq4buA4buP4bug4bq+L+G7gOG6vMOAw4Dhu6Xhu47hu6UvUOG6okHhu4xC4buO4bqiL+G6uuG6quG7gOG7pS3huqrhu4DDgS3DgeG7gOG6vuG6qC3hur7huqjhuqrhuqIvcOG7n+G7oeG7ny9zL+G7oXB0w7lAw7nhu6RwI+G7oTwv4buhcHRzcXHhu5/DueG7oXTDuXDhu6FfQcOV4bq84bq8UkLhur7huqjhu4/hurhP4bqo4bud4buZ4buTL+G7jsOA4buZ4buTL+G7jsOS4buZ4buT4buOw5Lhu5nhu5Phu47DgOG7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7mWLDkuG6ruG7o+G6quG7pVLhu6NBxJDhu6NB4but4buO4buj4bq+xrDhu47hu6Phuqrhu4B2w4Hhu6PDgUjhu6Phurzhu7VP4bujw4Hhu4bhu6Phu47huqrhuqThu6PDgeG6quG7p+G6vuG7o+G6quG7hMOB4buj4bugxanhu6PhurzGsMOK4bujw4Dhu5Lhur7huqjhu6PDkuG7lkzDleG7jeG7o8OK4bul4buj4buOw5RS4buP4buj4buo4bq+4bqqw7Phu6PhurpCw4Dhu4zDgOG6ouG7oOG6ouG6vOG7gE/DiuG6ouG6vuG7juG7j8OB4buA4buPw5Xhurrhu6Phu4/hu5MvT+G7meG7ky/hu47DgOG7meG7ky/hu47DkuG7meG7ky/hu47hu6VB4bq84bqi4buZ4buTT+G7mTXhuqpC4bq0w5Xhu6Phur7huqjhuqpC4bq24bq+4bujw4HGoMOV4buj4buOw5Lhu5ZKw4Hhu6PhuqB5UuG7o8OB4bqqxqDhur7huqjhu6PDikLhur7huqrhu6Phur7huqrhu57hur7huqjhu6Phu47DkuG6ruG7o0HEkOG7o0HGsOG6vuG7o0HDqOG7o+G6oOG7p+G6vuG6quG7o+G6oOG7tU/hu6Phuqrhu4B2w4Hhu6PDgeG6quG6suG7o+G6qELhuqbDleG7o+G7juG6quG7lkvhur7huqjhu6Phuqh2T+G7o+G6vuG6quG7nuG6vuG6qOG7o+G7oMO94bq+4buj4bqg4bq04buj4bq+xanhu4Dhu6PhuqDhu4bhu6Phu47DkuG7gOG6vuG6qOG7o8OBw5XDjMOB4buj4buMSeG6vuG6qOG7j+G7ozNC4bug4bqi4buMw4FC4bqi4bq+w4HhuqLhu6PDgeG6quG7gOG7o0FC4bqy4buO4buN4buj4buh4bufLeG7oXFs4buj4buOw5Lhuq7hu6NN4buj4bqgw4zhu6Phu47DleG7ikLhu6PhuqDhurLhur7hu6Phu47DkuG7lkvhur7huqjhu6Phu47GsELhu6M0w5nhu6Phu47hu5rhur7huqjhu6PhuqBJQuG7o8OKduG7juG7o+G7oEpC4bujw4rDjOG7juG7o8OAxrDhur7huqjhu6PDgUjhu6Phurzhu7VP4buj4bqq4buAdsOB4bujQeG7reG7juG7o+G6vsaw4buO4buj4bq+xanhu4Dhu6PhuqDhu4bhu6PDgeG7mOG7peG7o0HGsOG6vuG7o0HDqOG7o+G6oMON4bq+4bqo4buj4bq8xqDhu6Xhu4/hu6M14bqo4buAxalC4buj4bugQsOCw4Hhu6Phuqh5UuG7o+G6vuG6tuG6vuG7o8OB4bunw4Hhu6Phu6DDveG6vuG7o+G6oOG6tOG7o+G6vELhurbhur7hu6PDk8OV4bul4bq+4buj4buOSkLhu6Phu4zGoMOB4buj4bq64bqqRuG6ouG7o+G7juG6quG7s+G6vuG7o+G6ukLhur7huqrhu43hu6PhuqrFqeG6vuG6quG7o+G6oMOM4bq+4bqo4bujQeG7reG7juG7o+G6vsaw4buO4buj4bugxanhu6Phu4zhu5zhu6PDgUjhu6Phurzhu7VP4bujw4Hhu4Lhur7hu6PDgeG7huG7o+G7juG6quG6pOG7o+G6uuG6qkLhurLhur7hu6Phu47DkuG6ruG7o+G6vuG6quG7teG6vuG7o+G6oELhuqTDiuG7o+G6usODw4rhu43hu6NBRuG7o+G6quG7hMOB4buN4buj4bq8xrDDiuG7o8OA4buS4bq+4bqo4bujw4Hhu6fDgeG7o8OB4bqqw73hu47hu6PhurpDw4Hhuqrhu6Phu47huqpDw4Hhuqrhu6Phur7huqrhu5bhu6PDkuG7lkzDleG7o+G6quG7pVLhu6PDiuG7peG7o+G7jsOUUuG7j+G7k0/hu5nigJwk4buG4buj4buO4bqq4bucw4Hhu6Phu4zhu5zhu6PhurzFqeG7o8OKw4zhu47hu6Phu6DDveG6vuG7o+G6oOG6tOG7o8OB4bqq4buW4bul4buj4bqg4buWTMOB4bujw4HhuqrDlOG7o1Phu6PhuqDDlOG6vuG6qOG7o8OKxqDDgeKAneG7jeG7oyPhurzhu6XDkuG6uuG7ozTDgTLhu4BQ4bq+4buN4bujw4rDjOG7juG7o+G6vuG6qsWp4buj4bq64bqq4buA4bul4buj4bqq4buEw4Hhu6Phu47huqrDlcOMw4Hhu6Niw5LDleG6vuG6qOG7o+G7jnnDiuG7o+G6vuG6qOG6qkLhurbhur7hu6PDgcagw5Xhu6PhuqrFqeG6vuG6quG7o+G7oELhu6Phu47huqrhu7Phur7hu6PhurpC4bq+4bqq4buj4bqpw5Xhu4zhuqrhu6Phu47GsELhu6Phu47huqrFqeG6vuG6quG7o0/huqpJ4bujI+G6qkLDgeG7peG6qOG7gOG7jeG7ozTDmeG7jeG7o+G6vuG6quG7teG6vuG7o1HDg+G7juG7j+G7k0/hu5li4bqq4bqi4buA4bujM0Lhu6DhuqLhu4zDgULhuqLhur7DgeG6ouG7o+G7jeG7ozTDgTLhu4BQ4bq+4buj4bugxanhu6PDgeG7p8OB4buj4bqgw43hur7huqjhu6Phur7huqjhuqpCw4JP4buj4buOw5VS4bqk4bq+4bujcMO6cuG7o+G7jsOS4bqu4buj4bqiw4rhu6Phu47DkuG7gOG6vuG6qOG7o+G6oMOM4buj4buOw5Xhu4pC4bujci3hu6F04buj4bqg4bqk4buj4buO4bqq4bucw4Hhu6PhuqpCw4Lhur7hu6Phuqrhu6VC4buj4buO4bqq4bui4buj4bq+4bqo4bqqQsOCw4rhu4/hu5NP4buZYsOS4buA4bq+4bqo4buj4buO4bqq4bui4buj4bq+4bqo4bqqQsOCw4rhu6Phu47huqrGoOG7o+G6vuG6qsO94buO4buN4buj4bq+4bqq4buGw4rhu6Phur7huqjhuqpC4bq24bq+4bujw4HGoMOV4bujw4Hhuqrhu4Dhu6Phu47DkuG6ruG7o1HhuqLDiuG7o8OKw4zhu47hu6Phu4xJ4buj4bqg4buAxrDhur7hu6Phu6BCw4DhuqLhu4Dhu6Phu6DFqeG7o+G7qeG6vuG6quG7o+G7jsOS4buWSsOB4buj4bq64bqqQuG7o1LhurbDleG7o8OB4buzw5Xhu6PDgeG6qsOU4bq+4bqo4buj4bqg4bun4bq+4bqq4buj4bqoQuG7p+G7o8OB4bupw4rhu6NRw5TDgeG7o8OB4buY4bul4buj4bq+4bqq4bue4bq+4bqo4buj4bq+4bqo4buWS0Lhu6Phu47DkuG7gOG6vuG6qOG7o+G7qeG6vuG6quG7o8OA4buc4bul4buj4bugxanhu4Dhu6NBQuG6pMOV4buj4bqqQsOC4bq+4buj4buOw5Lhurbhur7hu6PhurrhuqrDlUjhur7hu6PDinbhu47hu43hu6Phu4zhu63DgeG7o+G7juG6quG7p0Lhu6PhuqhC4buE4bq+4bqo4buj4bq+4buGQuG7o+G7oMWp4buj4bqgw4zhur7huqjhu6Phu47hu6fDgeG7o8OBxKjhu6Phu47huqrhuqThu4/hu6Niw5Lhu4Dhur7huqjhu6Phu47huqrhu6Lhu6Phur7huqjhuqpCw4LDiuG7o+G7juG6qsag4buj4bqq4bulQuG7jeG7o8OB4bunw4Hhu6Phur7huqrFqeG7o+G6uuG6quG7gOG7peG7o+G6quG7hMOB4bujw4pI4buj4buO4bup4buj4bqqxanhur7huqjhu6Phurzhu4DGsOG7juG7o+G7jkThur7huqrhu6PhuqrDlUnhur7huqjhu6Phu47DkuG7gOG6vuG6qOG7o8OBw5XDjMOB4buj4buMSeG6vuG6qOG7o+G7oMWp4bujUuG6tsOV4bujw4Hhu7PDleG7o+G7jsOS4bqu4buj4bq+4buGQuG7o8OS4bul4bujw4Hhu6fDgeG6quG7o1Hhu6Lhu6PhurxT4bujw4Hhu5jhu6Xhu6PDgeG6qsOU4bq+4bqo4buj4bqgSULhu6Phu6BKQuG7o8OK4buIQuG7o+G7jkThur7huqrhu6PhuqrDlUnhur7huqjhu4/hu5NP4buZ4bqr4bulw5Xhu6PhuqDhu4bhu6Phur7huqrhu4bDiuG7o+G6vuG6qOG6qkLhurbhur7hu6PDgcagw5Xhu6PhuqpGQuG7o0/huqrhu5Lhu6PhuqrDlVLhur7huqrhu6Phu6DFqeG7o+G6qELhu6fhu4Dhu6Phu6BC4bq24bq+4bujw4DGsFLhu6Nww7py4buj4buOw5Lhuq7hu6Phu6DhurThu6PhuqrFqeG6vuG6quG7o+G7oELhu6NR4bur4buj4bqqw4xC4buj4bugxanhu6Phu45E4bq+4bqq4bujQcaw4bq+4bujw4Hhu5jhu6Xhu6PDgeG6qsOU4bq+4bqo4buP4buTT+G7mTLhurLhu47hu6PDk8OV4bup4bujw4Hhuqrhu4Dhu6Phu47huqrDvVLhu6Phur7huqrhu57hur7huqjhu6Phu47DkuG6ruG7o8OB4buG4bujw4Hhu6fDgeG7o+G7oMO94bq+4buj4bqg4bq04buj4bug4bq04bujw4p24buO4bujUeG7q+G7o+G6qsOMQuG7o8OB4buU4bq+4bqo4buj4bqodk/hu6Phurrhuqrhu4bhu6Phurrhuqrhu7Hhur7hu6Phu47DkuG7gOG6vuG6qOG7o+G7oELDgsOB4buj4bqqQuG6pMOV4buj4bq+4bqoSOG6vuG7o+G6vuG6qOG7nuG7o8OBxKjhu6Phu47huqrhuqThu4/hu6Mj4bunw4Hhu6PhuqLDiuG7o+G6uuG6qkjhur7huqjhu6Phur7huqrhu7Xhur7hu6PDkuG7peG7o+G6vuG6quG7nuG6vuG6qOG7o+G7p8OK4buj4bqqQsOCw5Xhu6NP4bqqQuG7o+G6vuG6qEjhur7hu6Phur7huqjhu57hu43hu6PhurrhuqpI4bq+4bqo4buj4bqqQuG6pMOV4buj4bqg4buWTMOB4bujU+G7o+G6vuG6qOG6qsOJ4bul4bujw4Hhu5jhu6Xhu6PDgeG7p8OB4buj4bqgw4zhur7huqjhu6Phu47hu6fDgeG7o8OBxKjhu6Phu47huqrhuqThu6Phu6DFqeG7o+G7jOG7nOG7o+G7juG6quG7pVLhu6PhuqDhu4pC4buj4buM4butw4Hhu6Phu47huqrhu6dC4buj4bqoQuG7hOG6vuG6qOG7o+G6vuG7hkLhu43hu6PhurrhuqpI4bq+4bqo4buj4bq+4bqo4bqqw4nhu6PhuqDhu5ZMw4Hhu6PDkuG7peG7o+G6vuG6quG7nuG6vuG6qOG7o+G6qELhu6lC4bujT+G6quG7p0/hu6PhuqpMT+G7o+G6vFPhu6PhuqDhuqThu6PhuqhC4bupQuG7o8OTw5VS4bqy4buO4bujw4p5w5Xhu6Phu47huqrDleG7ueG6vuG7o+G7oEpC4buj4bq+4bqo4buWS0Lhu6NRw5Xhur7huqjhu6PDk8OV4bul4bq+4bqq4buP4buTT+G7mTXhuqrDleG7o8OB4buzw5Xhu6Phu4xJ4bujw4rDjOG7juG7o8OB4buY4bul4buj4bq+4bqqeeG6vuG7o+G6vOG7gMawQuG7o+G6vMWp4buj4bqg4buWTMOB4buj4bqoQknhur7huqjhu6Phur7huqjhu5ZLQuG7o+G6uuG6quG7p8OB4buN4buj4buM4buA4bq+4bqo4bujw5LDveG7juG7o+G6vuG6qkLhurTDleG7o+G6oMag4bul4buj4buOw5Lhuq7hu6PhuqDhu6Xhur7huqjhu6PhurzGsMOB4buj4bq8R+G6vuG6qOG7o+G7jsOS4buA4bq+4bqo4buj4buO4bqq4bqy4buj4bqoQkpC4bujw4Hhu5jhu6Xhu6PDgeG6qsOU4bq+4bqo4buP4bujI+G7p8OB4buj4bqiw4rhu6PhurrhuqpI4bq+4bqo4buj4bqqQuG6pMOV4buj4bq+4bqq4bue4bq+4bqo4buj4bq+4bqow5VS4bq24bq+4buj4buO4butw4Hhu6PDgcSo4bujQeG7qeG6vuG7o+G7jsOS4buA4bq+4bqo4bujUeG7q+G7o+G6qsOMQuG7o+G7oMWp4buj4buO4bqq4buWS+G6vuG6qOG7o8OK4butw4Hhu6Phur7huqrhu57hur7huqjhu6Phu4zhu6VC4buj4bq84buzw4rhu6PhurrhuqpI4bq+4bqo4bujw4rDjOG7juG7o8OB4bunw4Hhuqrhu6Phu6BI4buj4buOROG6vuG6quG7j+G7k0/hu5kj4bqqd+G6vuG6qOG7o+G6qsaw4bq+4buN4bujw4rDjOG7juG7o+G6oMag4bul4buj4buOw5Lhuq7hu6PDgeG7huG7o+G7juG6quG6pOG7o+G6uuG6qkjhur7huqjhu6NB4bul4buA4buj4bqoQkvhu6PhuqDhuqThu6NT4buj4buOSkLhu6PhuqrFqeG6vuG6quG7o+G6oMOM4bq+4bqo4bujw5PDleG7rcOB4bujw4rhu63hu47hu6Phu6BE4buj4bqoQuG7teG6vuG7o8OA4bue4bujw4Hhu5jhu6Xhu6Phur7huqjhu5ZLQuG7o+G6uuG6quG7p8OB4buj4bqq4buAdsOB4buj4bq64bqqSOG6vuG6qOG7o+G6qkLhuqTDleG7o+G7jsawQuG7o+G7jOG7peG7gOG7o0HGsOG6vuG7o+G6vuG7huG7o+G6vMawQuG7o+G6qELhu7XDiuG7o8OB4bqqeeG6vuG7j+G7ozXhuqpC4bq0w5Xhu6Phu47DkuG6ruG7o+G6uuG6qkjhur7huqjhu6NBQuG6suG7juG7o8OB4bunw4Hhuqrhu6PDgMOV4bq+4bqo4buj4bqq4buC4bul4buj4bq+4bqow5VSw4Lhur7hu6Phu6Dhu4Thur7huqjhu6PDgeG7mOG7peG7o0HGsOG6vuG7o0HDqOG7o+G7oEpC4bujw4rhu4Dhur7huqjhu6PDisOVSeG6vuG7o8OB4buY4bul4bujw4HhuqrDlOG6vuG6qOG7j+G7k0/hu5nigJwkQuG6tMOV4bujw5PDleG7peG6vuG7o+G7jsOS4buE4bq+4bqo4buj4bq8xanhu6NP4bqq4bupQuG7o1Hhu6fDgeG7o+G6oMSQ4bq+4bqq4buj4bqg4buWTMOB4buj4bq+4bqq4bue4bq+4bqo4buj4bq64bqqQuG6ssOK4buj4bq64bqqw5VS4bqy4buO4bujw4Hhu5jhu6Xhu6Phu47DkuG6ruG7o+G7oMWp4buj4buM4bulw5Xhu6PhuqDhu4bhu6Phurrhuqrhu63DgeG7o0/huqrhu5LDgeG7o+G6vuG6quG7nuG6vuG6qOG7o+G6uuG6qkLhurLDiuG7o+G6uuG6qsOVUuG6suG7juG7o+G6oOG7huKAneG7jeG7ozTDgTLhu4BQ4bq+4buj4bq+4buGQuG7j+G7k0/hu5k14bqyw5Xhu6Phu47DkuG6ruG7o+G6osOK4buj4bqodk/hu6Phurrhuqrhu4bhu6Phurrhuqrhu7Hhur7hu6Phu47DkuG7gOG6vuG6qOG7o+G7oELDgsOB4buj4bqq4buC4bul4buj4bq+4bqq4bu1T+G7o1Hhu6vhu6PhuqrDjELhu6Phu47DkuG7gOG6vuG6qOG7o+G7juG6qktC4buj4bqoQuG7peG6vuG7o8OAxalC4buj4buO4bqqROG7o8OKw4zhu47hu6Phu6Dhu4Lhur7huqjhu6Phu47DkuG7guG6vuG7o+G6vMOV4bu34bq+4bujw5PDleG7t+G6vuG7o+G7jOG6sOG7o1HDlcO94buO4buj4bqqQsOC4bq+4buP4bujNeG6quG7nuG6vuG6qOG7o+G7jsOS4bqu4bujQcSQ4buj4bqq4but4buO4buj4bqq4buYQuG7o8OB4buG4bujw5LDveG7juG7o0Phu47hu6PDgcSo4buj4bqqw4xC4buj4buO4bqq4bucw4Hhu6PhuqrFqeG6vuG6quG7o+G6usOZ4buj4bq+4bux4bq+4bqo4bujUeG7q+G7o+G6qsOMQuG7jeG7o+G7jsOS4buA4bq+4bqo4buj4bq64bqqQuG7o+G6vuG6quG7nuG6vuG6qOG7o+G6oMag4bul4buj4buOw5Lhuq7hu6PhuqDhu5ZMw4Hhu6NS4bq2w5Xhu6PDiuG6suG6vuG7o+G6vMawQuG7o+G7juG6quG7muG7peG7o+G7juG6quG7q0Lhu6PDgcSo4buj4bqqw4xC4buj4bqg4bqk4buj4bqq4buAxanhur7hu6Phu47huqpCw4Lhur7hu6PhurrDmeG7o+G6vuG7seG6vuG6qOG7o8OB4buY4bul4bujw4HhuqrDlOG6vuG6qOG7j+G7o2LDlVLhu6Phur7huqpC4bq24bq+4buN4buj4buOw5Lhuq7hu6PDgeG6qkXhu6PDgeG7s+G6vuG7o8OKw4zhu47hu6Phuqrhu4B2w4Hhu6Phuqrhu6VC4buj4bq+4bqo4buWS0Lhu6NBxrDhur7hu6PhuqDhuqThu6Phu47huqrhu5zDgeG7o+G6qsWp4bq+4bqq4buj4bq+4bqq4bue4bq+4bqo4buj4bq6w5nhu6Phur7hu7Hhur7huqjhu6Phu4xJ4bq+4bqo4bujw4Hhu7Phur7hu6Phu47huqpC4bqy4buO4buP4buTT+G7meG7g0Thu6Phu47huqrhurLhu43hu6PDgeG6quG7peG7o8OKxILhu43hu6PhuqhC4bun4buA4buj4bugQuG6tuG6vuG7o+G7oMWp4buj4bq+4bqq4bue4bq+4bqo4buj4bq+4bqo4buWS0Lhu6Phu47DkuG7lk3hur7huqjhu6Phu47huqrFqeG6vuG6quG7o8OB4buG4buj4buO4bqq4bqk4buj4bqoQsOUT+G7o+G7jsOS4bqu4buP4bujYuG6quG7pVLhu6Phu6BE4buj4buORuG7o8OS4bul4buj4bqoQuG7teG6vuG7o8OA4bue4buj4bqq4buAdsOB4buj4buO4bqqS+G7o8So4buj4bq64bqqQuG7o+G7jsOS4bqu4bujw4rhu63DgeG7o+G6vOG7iELhu43hu6Phur7huqjhu5ZLQuG7o+G6vErhur7hu6Phur7hurbhur7hu6PDgMawUuG7o8OB4bunw4Hhu6PhuqLDiuG7o+G6vuG6quG7nuG6vuG6qOG7o+G6usOZ4buj4bq+4bux4bq+4bqo4bujUeG7q+G7o+G6qsOMQuG7j+G7o2LDkuG7gOG6vuG6qOG7o8OTw5Xhu6fhu6Phu47DkkThur7huqrhu6Phu47DksOVUuG6tOG6vuG7o+G6oMaw4buO4buj4bq6w5nhu6Phur7hu7Hhur7huqjhu43hu6NBxrDhur7hu6Phur7hurbhur7hu6PhuqhC4bue4buj4bq+4bqow5VS4bq24bq+4buj4buM4butw4Hhu6Phu47huqrhu6dC4buj4bqoQuG7hOG6vuG6qOG7o+G6vuG7hkLhu6Phu47hu5rhu6PhuqDhu7PDleG7o+G7jkpC4bujw4HDlUlC4buP4bujNeG6ssOV4buj4bqg4buWTMOB4buj4buOw5Lhu6Xhu4Dhu6PDgeG6quG7gOG7o8OBxKjhu6PhuqrDjELhu6Phuqrhu4TDgeG7o+G6usOZ4buj4bq+4bux4bq+4bqo4bujw4pKQuG7o+G6uuG6qkLhu6PDiuG7rcOB4buj4bq84buIQuG7jeG7o8OB4bqqxqDhu6PhurrhuqpI4bq+4bqo4bujT+G6quG7qULhu6PDisOM4buO4buj4bqqROG6vuG6quG7o+G7juG6qsagw4Hhu6Phu47DkuG7muG6vuG6qOG7o0/huqrGsOG7juG7jeG7o+G7jsOS4bqu4buj4buO4bqq4buWS+G6vuG6qOG7o+G7jkbhu6PDkuG7peG7o+G6quG7p+G7gOG7o+G6qsagw4Hhu6PhuqrEqOG6vuG7o+G7jsOS4buA4bq+4bqo4buj4bugQsOCw4Hhu6Phu45C4bqyT+G7o+G7juG6qsOV4buP4bujYuG6quG6ouG7gOG7o+G7g+G6viVRT8OS4bqi4buM4buM


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Cây cối đang lớn nhanh hơn

Cây cối đang lớn nhanh hơn
2010-02-04 15:38:00

ột nghiên cứu tại Mỹ cho thấy thực vật đang sinh trưởng nhanh hơn so với hai thế kỷ trước do nhiệt độ địa cầu tăng lên.Tình trạng ấm lên toàn cầu khiến cây cối lớn nhanh hơn so...

Từ con ốc sên biển đến chiếc áo giáp chống đạn

Từ con ốc sên biển đến chiếc áo giáp chống đạn
2010-02-03 16:01:00

heo một nhóm các nhà khoa học ở Viện kỹ thuật Massachusetts, vỏ của một loại ốc sên nằm sâu dưới biển có thể khêu gợi ý tưởng tạo nên một thế hệ vật liệu mới dùng trong quân sự.

Nên nói xin lỗi vào tai phải

Nên nói xin lỗi vào tai phải
2010-02-03 09:59:00

hi gây nên hành động khiến người khác nổi giận, bạn nên nói lời xin lỗi vào tai bên phải để làm tăng cơ hội được tha thứ.Tai phải tiếp nhận âm thanh tốt hơn khi con người giận...

Làm gì để chống lại “Ngày tận thế”?

Làm gì để chống lại “Ngày tận thế”?
2010-02-03 07:55:00

ác nhà khoa học Nga đưa ra một đề nghị thành lập một Tổ chức có sứ mệnh giống như trong bộ phim khoa học viễn tưởng Armageddon, để làm chệch hướng khối đá vũ trụ mang tên...

55 nước cam kết giảm khí thải carbon

55 nước cam kết giảm khí thải carbon
2010-02-02 13:41:00

heo yêu cầu của thỏa thuận trong hội nghị thượng đỉnh khí hậu tại Đan Mạch vào tháng 12 năm ngoái, 55 quốc gia đã gửi bản cam kết giảm khí thải carbon tới Liên Hợp Quốc.>5 nước...

ĐH Bách khoa Đà Nẵng vô địch “Robot min 2009”

ĐH Bách khoa Đà Nẵng vô địch “Robot min 2009”
2010-02-02 09:39:00

ượt 5 chướng ngại vật trong 37 giây, đội BKZ của ĐH Bách khoa Đà Nẵng giành chiến thắng trong trận chung kết, diễn ra tối 31/1, tại Nhà thi đấu Tân Bình, TP HCM.>Lần đầu tiên...

Mỹ từ bỏ ý định trở lại mặt trăng

Mỹ từ bỏ ý định trở lại mặt trăng
2010-02-02 07:48:00

o những khó khăn về tài chính, Tổng thống Mỹ Barack Obama buộc phải thu hẹp tham vọng chinh phục vũ trụ của Mỹ, trong đó có việc hủy kế hoạch trở lại mặt trăng và khuyến khích...

Chuyên gia năng lượng nguyên tử được ưu đãi nhà ở

Chuyên gia năng lượng nguyên tử được ưu đãi nhà ở
2010-01-29 13:47:00

huyên gia có trình độ cao sẽ được hưởng chế độ ưu đãi về tuyển dụng; điều kiện làm việc, phương tiện đi lại, nhà ở; đặc biệt, được bổ nhiệm vào vị trí chủ trì các nhiệm vụ khoa...

Biodiesel VN: tiềm năng, trở ngại cần vượt qua

Biodiesel VN: tiềm năng, trở ngại cần vượt qua
2010-01-29 08:11:00

hiên liệu sinh học (hay biodiesel) là một dạng năng lượng mới, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường. Phát triển năng lượng sinh học là hướng đi đúng, cần...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long