Cập nhật:  GMT+7
4buHd+G7i8OtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRTN44bq8w4F1aeG7gzPhurh14bqiw63hurx3RkThuqB2w61rw6zhur3DrMOsw6zDrTQyU8Ot4bq8w73DgMOtcnfhur7DreG6uOG7scOtcnfhu49Kw63hurzhurjhurThuqDhu4cvd+G7i+G7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVXdcOzc2nhu4M94bqk4bq8w61y4bqyw61z4bubw4rDreG7iWvDreG6vMOK4bqmeMOt4bqgdkZCeMOtM+G6uMOK4bqgdsOtMMOK4bq0csOtdMO0w63hurzhurh14bqiw612eMO1eMOt4bq8d0ZE4bqgdsOtd+G6qOG6oMOta8Os4bq9w6zDrMOsw600MlPDrXJ34bqiw63Ds3jDreG6vMO9w4DDrXRGQ3LDrXJ34bq+w63hurjhu7HDrXHhurDDreG6vOG6uOG6tOG6oMOtdOG6vuG6oHbDreG6oHbhu41Kw61yRuG6qnjhur3hu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVR4bqic0pp4buDUnfhur7DreG6uOG7scOt4bq8xanhuqDDrcOB4buNw60zeMOz4bqg4bq7w63hu4nEqcOt4bq8w4rhuqZ44bq7w610xrDhuqDDreG6vEjDreG6t3jhuqB24bq6d8Oz4bqgduG6u8Ot4bq84bu14bqgd8Otw5PhuqB3w4p4w63hu4rhu43DrcOB4buNw63huqB34bub4bqgw63hu4p4xanhuqDDrXNG4bqqeMOtw4nDikrhu6nhuqDDrXLhu4LDs8OtcuG6ssOtc+G7m8OKw63hurzhu494w61y4bqy4bqgdsOt4bq8SuG6vcOtM8OKSsOt4bqgd3jFqeG6oOG6u8OtM3jDs+G6oMOtdMO0w63igJzDgeG7leG6oMOtw4Dhu53hurzDreG6vOG7kcOA4oCd4bq7w61Bd+G6suG6oHbDrXThu7HDrcOB4buPeMOtc+G7ncOKw63hu4rGsOG6vMOt4buK4buN4bqiw6104bq+4bqgdsOt4bqgduG7jUrDrXJG4bqqeMOtcuG7gsOzw6134bqu4bq7w61x4bqww63DgeG7j3jDrXLhurLDrXPhu5vDisOt4bq84bq44bqow63hurzhurjhuq54w63hurzhurjhuqLhuqB2w63huqB34buNw63hurx3QuG6veG7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVHhuqJzSmnhu4PigJzDk+G6oHfDreG7nUrDrcOB4buNw63DgOG6pOG6vMOt4bqgdkZCeMOt4bq84bq04bq8w63hu4rhu43DreG6vOG6snjDreG6vHdJcsOt4bq6ScOtSsWpw4rDrcOz4bqgd8Ot4budSuG6vcOtM+G6snjDrUF34bqy4bqgdsOtw4nDisOz4bqgw63hurzhu5vDgMOtdMaw4bqgw63hu4rhu53huqDDrXThu6nDreG6vOG7jXjDrXJ3eeG6oHfDrXLhu4LDs8Ot4bqgd+G7jcOtcnfDguG6oHbDreG7iuG7jcOtdMO0w63DicOKSsaw4bq8w63hurzhu5vDgMOtw4Hhu51Kw63Ds+G6oHfDreG7nUrhur3DrTPhurJ4w610w7TDrcOAw4rDs8Otw4DhuqThurzDrXLhu5HhuqDDreG6oHfhu43DrcOA4buNw63Ds+G6oHfDreG7nUrDreG6vHd5cnfhurvDrcOAw4rDs8Otw4DhuqThurzDrXJ3eMawcsOt4bqyw63hurzhurLDrVE94bqvw63DgOG7jcOtw7PhuqB3w63hu51Kw63DgMOK4bq04bqg4bq9w60z4bqyeMOt4bq8d+G7n+G6vMOtQXfhurLhuqB2w613eOG7scOK4bq9w61T4buAw61yw4PDrXJ3w4pK4bur4bqgw612w73hurvDreG6vOG6snjDreG7inDhuqDDrcOAw4rhurThuqDDreG6vMO9w4DDrXHhu5nhuqB2w610RkNyw61yd8OC4bqgdsOtcndGw7PDrXJG4bqqeMOtdOG7scOtd+G6sHjDrcOBS8Otc+G6osOt4bq84buPeMOt4bq6w7PhuqLigJ3hurvDrXLhurLDrXPhu5vDiuG6u8Otw4Hhu43DrXLhuqLhuqDDrXbDsnjDrcOA4bqk4bq8w61z4bqiw7PhuqB3w63huqB34bub4bqgw612eOG7jcOKw61yw4PDrUTDrSR44bqgdnHhuqLhurvDreG6vOG7teG6oHfDrVp3deG7uXjDs+G6oHbhurvDrXJ34bqiw61xeMaw4bq84bq94buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUeG6onNKaeG7g+G7h+G6vMOzccOBdcOt4bq64bq8SsOBdeG6q2nDgMOz4bq4dnjhuqDDqeG7iUXEqMOtw7PDiuG6vOG6omnhu4Phu4fhurzhurjhu4Phu4fhurxz4buD4buHeMOAdsOt4bq64bq8SsOBdeG6q2lyw4rhurjhurrhuqLhurjDqcOtReG6onjhuqDhurx14bq4acOtd3V4dnfhurzhuqtpxKlsa2nDreG6uuG6uHLhuqtpd+G6vOG6vEXDqS8v4bq8eOG6oOG6vMOKcuG6ouG6oMOBeOG6oHXhur1y4bqiw4Dhur3hu4rhuqAvI3hx4bq4w7PhurhKL3jDgMOzdnXhurovbGsv4buJw6zhu4vDrC/hu4vDrC/huqB2w7NK4buJxKkv4buLw6zhu4vDrOG7icSpV+G6osOz4bqgdlPDiuG6oHYv4buLw6zhu4vDrOG7icSpccOzeOG7i8OsLcOz4buL4bq94bu5RXZpw63hu4h4c+G6vHfhuqtpxKnDrMOsacOt4bu5w4nDinXhurhK4buLw6xqa25r4buJbGxs4buLa2zhuqtp4buLbOG7i2nhu4Phu4cv4bq8c+G7g+G7hy/hurzhurjhu4Phu4fhurzhurjhu4Phu4fhurxz4buDUnfhur7DreG6uOG7scOtM3jDs+G6oMOtdMO0w61yd+G7j0rDreG6vOG6uOG6tOG6oMOtdOG6vuG6oHbDreG6oHbhu41Kw61yRuG6qnjhu4cv4bq8c+G7g+G7hy/hurzhurjhu4Phu4cv4bq8w7Nxw4F14buD4buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUeG6onNKaeG7gz3hu5Vyw61z4buAw612eMOzw61yw7XhuqB3w63hu4rhu43DreG6vOG6uMO94bqgd8OtdOG6pMOtd8OzeMOtdnjDs8OtdMO94bqgd8OtQXfDsnLDreG6oHfDs8OKw63DgOG6pOG6vMOt4bq84bq4QnjDrcOA4bqk4bq8w63hu4pJcsOt4bqgd0bhuqB2w61y4bqyw61z4bubw4rDreG7inDhuqDDrUF4xanhuqDDrcOJw4pKxrDhurzDrUHGsOG6vMOtd+G6suG6oMOtdOG7scOtcndH4bqgdsOtw4B44bqgd8Ot4bq8w73huqB3w61KxanDisOtcuG7gsOzw63DgMO94bqgd+G6vcOtM3fGsMOt4bqgd0bhuqB2w63hu4rhu43huqLDrXThur7huqB2w63hurrDsuG6oHbDreG6oHbhu41Kw63DgeG7jcOAw63DgeG7reG6u8OtcuG6ssOtc+G7m8OKw610Q3jDrXJ34bq+w63hurjhu7HDrTN4w7PhuqDDrUTDreG6oHfhu43DreG6vHdCw63hu4rhu43DreG6uMOCeMOt4bqgdsSQw63huqB24buN4bqgdsOtQXd4w63Ds+G6oHfDreG6oOG7jUrDrUF34bqy4bqgdsOt4bq84bqqeOG6vcOt4oCcM+G6snjDrXTDtMOt4bq8w73DgMOtQXjGsMOAw60zeMOz4bqgw61Bd+G7k0XDrcOA4bqueMOt4bqg4bqoeOG6u8Ot4bq84bqyeMOt4bq84bqqeMOt4bqgd+G7jcOtceG6tMOtw4DDucOtw7PhuqB3w63hu51K4bq7w63DgXjFqeG6oMOtw4Hhu49yw63hu4rhuqp4w63hurzhu53hurzDrXLDtcOtceG7j+G6oMOtccOo4bq7w6104buxw63DgeG7j3jDreG6vHjhuqDDreG6oHfhu5PhuqDDrcOJw4rDs8Otw4Dhu4/huqB24bq9w60kd0bhuqB2w610xrDhuqDDreG6oMOzSsOt4bq84bqyeMOt4buKcOG6oMOtcndGw7PDreG6oHfhu5/huqDDrXRGQ3LDrXfDgnjDreG7m8OA4oCdw63hurvDrXLhurLDreG6oMODeOG6veG7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVHhuqJzSmnhu4NXeOG7q+G6oMOtcuG6ssOtc+G7m8OKw63hurzDikrhu6vhurzDreG7iuG6ruG6oHbDreG6oOG7jUrDrXTDtMOt4bqgd0LDrXTGsOG6oMOteOG6oOG6vHXhurjhuqB14bq8w612w414w63hurx34bqy4bqgdsOtccOy4bqiw63hurzDvcOAw61yd+G6vsOt4bq44buxw63hu4rhuqp4w63DgEdyw63hurx3RkThuqB2w61rw6zhur3DrMOsw6zDrTQyU8Ot4buK4bqqeMOtd0rDreG7iuG6ruG6oHbDreG6uuG7p8OtxKjDsnLDrXThu7PhuqB3w610RkNyw63huqDhuqh4w61yd8OC4bqgdsOtcndGw7PDrXJG4bqqeMOtdMOz4bqgdsOt4oCc4bq84bq44bq+w63huqB24buG4oCd4bq94buHL0Xhu4Mzd3XhuqLDrTMz


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

“Thiên đường nghỉ dưỡng” ở xứ chè

“Thiên đường nghỉ dưỡng” ở xứ chè
2024-07-19 08:13:00

“Tân Uyên Paradise”, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu đang là điểm đến lý tưởng, là địa chỉ hút khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng. Vì vậy, “Tân Uyên Paradise” được người dân...

Con mèo dài nhất thế giới

Con mèo dài nhất thế giới
2010-10-22 07:59:00

Một con mèo ở Nevada, Mỹ vừa được ghi vào kỷ lục Guinness vì có chiều dài 1,23m tính từ mũi tới hết đuôi.

Con mèo dài nhất thế giới

Con mèo dài nhất thế giới
2010-10-22 07:59:00

Một con mèo ở Nevada, Mỹ vừa được ghi vào kỷ lục Guinness vì có chiều dài 1,23m tính từ mũi tới hết đuôi.

Bà cụ 125 tuổi thọ nhất Trung Quốc

Bà cụ 125 tuổi thọ nhất Trung Quốc
2010-10-20 15:46:00

Cụ Luo Meizhen, sống tại Quảng Tây, được xác nhận là người già nhất đất nước Vạn lý trường thành, theo danh sách Hội người cao tuổi Trung Quốc mới công bố hôm 18/10.

Bà cụ 125 tuổi thọ nhất Trung Quốc

Bà cụ 125 tuổi thọ nhất Trung Quốc
2010-10-20 15:46:00

Cụ Luo Meizhen, sống tại Quảng Tây, được xác nhận là người già nhất đất nước Vạn lý trường thành, theo danh sách Hội người cao tuổi Trung Quốc mới công bố hôm 18/10.

Răng mọc trong tai suốt 33 năm

Răng mọc trong tai suốt 33 năm
2010-10-20 09:44:00

Một người đàn ông ở Anh đã thoát khỏi sự đau đớn hành hạ ông suốt 33 năm qua khi được phát hiện và lấy chiếc răng nằm sâu trong tai phải.

Răng mọc trong tai suốt 33 năm

Răng mọc trong tai suốt 33 năm
2010-10-20 09:44:00

Một người đàn ông ở Anh đã thoát khỏi sự đau đớn hành hạ ông suốt 33 năm qua khi được phát hiện và lấy chiếc răng nằm sâu trong tai phải.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long