Cập nhật:  GMT+7
4buIPcOST+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOeG6oCThuqEu4busTsSo4bqgw6Ek4bu2KE8sPeG7liRPKD0k4bu0IU/huqnhuq9PKOG7oCFPPXvhu6hP4buMw5PDkuG7mC3hu4zDk8OS4buUT+G7sCIkT+G6qTQkTyMkxqApT+G7quG6r+G7qE/huqHDoeG6oygjTz174buo4buILz3DksSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjnhu5vhu6zhu5bhu6pOxKjhu7nhuqBu4bqgTy1P4bqgw6EpKCNPPeG7liRPKCPhu5pjT8OSw5VIw5LDlC3hu5hIT+G6oeG7nCRP4bu5PcOjT+G6oD17SE9rME/GoW3hu4Ju4bqgT+G6oTFP4buoPeG6teG7qE89MCRPKCM9Jk/huqExKCNPLMOd4bqhTyjhu6AhTz174buoT+G7jMOTw5Lhu5It4buMw5PDkuG7mE/huqnhu5pP4bqhw6Ek4bu2KE8sPeG7liRPKD0k4bu0IU/huqnhuq9PKOG7oCFPPXvhu6hP4buMw5PDkuG7mC3hu4zDk8OS4buUT+G7sCIkT+G6qTQkTyMkxqApT+G7quG6r+G7qE/huqHDoeG6oygjTz174buoSeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqG3huqVPPTAkTygjPSZP4buoPE/hu7AgKCNP4buoPSVPw7oj4bqjY+G7uChP4bub4bqt4bqjT24wTy1P4bqgPeG6tU/huqHDoeG6szcoI09rME/GoW3hu4Ju4bqgR0/hu5vhu5pPc8OdT8OA4buWKE8tT+G6sGNP4bqpJFkoT2vhuqDhuqhP4bqgPyg9T+G6sWNIT+G7uT08T2w94bqxT+G6oSbhu6g9T+G6omvDum1P4bqhPyg9R0/hu7Dhu5wkT+G7qiThu7QoTy7hu54oPU/hu7Dhu5wpT+G7qMag4buoT2zhuq/hu6hIT+G6qOG6r0/hu6g94bq14buoTyjhu6AoI0/huqE94bqjMOG7qE9rME/GoW3hu4Ju4bqgR08u4bueKD1P4buw4bucKU/DgDdPxqFt4buCbuG6oE/hu5Dhu45P4bqhPyg9SE/huqE94buaKD1P4bqhw6FZKE/hu6jhu6JPKOG6szThu6hJ4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45aynhu6pjTsSo4bu5Pcag4bqhT8avJOG7tuG6o0/huqHhu5wkTz0wJE8oIz0mSE/hu7k9PE9sPeG6sU/huqEm4buoPU/huqJrw7ptT+G6oT8oPU/hu5vhu5pPc8OdT8OA4buWKE8oPcOaKE8h4bucKD1GT8O6PeG6rSgjTyjhu6AhT2HhuqPhu5ZIT+G6oT8oPU/hu7k9w6NP4bqgPXtPLuG6o10oT2HhuqPhu5YoT+G6oVUhSE/hu6g9P0/hu7Dhu5wpT8OgxqDhuqFPw6Dhu5YpSE/hu6rhu5ooPU8oPSThu7LhuqNP4buwJOG7suG6o08sJOG7tChP4buoPSlPOT3GoOG6oU/huqHDoSThu7YoTyMkxqApT+G7quG6r+G7qElPbD0lKD1P4bqpKk/huqnhu6RjSE8oPeG6rSgjTyjhu6AhTyPDmShP4buwVWNPIyTGoClP4buq4bqv4buoT+G7uT3Do0/huqA9e0/hu6g8Tyg9JOG7suG6o0/hu6g94bqjY+G7tihPxq8kw50oT+G6oSXhu6g9T+G7qOG6peG7qE/huqHDoVkoT+G7qOG7ok/hu45PIVLhuqFGT0HhuqNjTyFdSE/hu6g9w5rhuqFPLuG6szYoI0/huqnhu5pPPSThu7ThuqNPYeG6o+G7oklPw7rhu6AhTz174buoT+G7jMOTw5Lhu5It4buMw5PDkuG7mEhP4bqhPyg9T+G7qDxP4buQ4buYL+G7mMOTT8OM4bqhP08u4bu0T+G7mMOU4buA4buKTz174buoT8OgJCg9T+G7sOG7nOG6oU8jJOG7oiRP4bqhw6EpKCNPLMSRT+G6oT0kT+G7qD17KE89e+G7qE/DoCQoPU8jJH0kT0HhuqMi4buoTyMk4buWTy40OU/DkuG7jE/huqDhu5vhu7nhuqBIT2LDnTlP4bqhPeG6tU/hu45P4bqhKeG7mihPYeG6oyLhu6hP4bqp4buyT+G6oT9PLuG7tE/hu7Dhu5zhuqFPIyThu6IkSU9zxJFP4bqhPSRP4bqg4bub4bu54bqgT0HhuqMi4buoTyMk4buWT+G7uT3Do0/huqA9e0/hu6g8T+G7sCThu7YhT+G6ocOh4bqjKCNPxq8qKD1P4buoxqDhu6hPIV0oT2LDnTlP4bqhPeG6tU/DkuG7ji/hu5Dhu45P4bqhPyg9SE/huqE94buaKD1P4buo4buiTyjhurM04buoSE/huqHhu6AoI0/hu4zhu5JPxq/hu6Thu6hPw6ApT+G6qTQkTyjhu6AhT+G6ocOh4bqzNOG7qEdP4bqhKeG7mihP4bqhPyg9T+G7qDxPI8OZKE/hu5Lhu4zhu4BPw6AiT+G6ocOh4bqzNSgjT+G7sOG7nOG6oU/hu6g94bqj4bumKE9B4bqjIuG7qE8jJOG7lklPbiAoI0/hu6g9JU8hKSgjTyHhuqMiKEhP4bqhPTUkTyMk4buWKE/huqE0JEhPazBPxqFu4buCbuG6oE/huqEkw505T+G6oeG6r+G7qE9h4bqj4buWKE/huqFVIUhP4buoPT9P4buw4bucKUhP4bqh4bucKU/hu7Ak4buy4bqjTywk4bu0KE/hu7Dhu7ZPKCPhu5ooPU8jJMagKU/hu6rhuq/hu6hP4bqhPyg9T+G7uT3Do0/huqA9e085Pcag4bqhT+G6ocOhJOG7tihP4bqp4buaT+G7sOG7nOG6oU8oPSThu7LhuqNP4bqhPeG7mig9T+G6oSXhu6g9Tz0zKE8o4bqt4buWSeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqGvGoClP4buoxqApT+G6oeG7nCRPPTAkTygjPSZP4buwxqAoPU8jJMagSE8o4bugIU89e+G7qE/hu4zDk8OS4buSLeG7jMOTw5Lhu5hIT8OgN0/GoW3hu4Ju4bqgT+G7qMag4buoT+G6oT8oPUhP4bqhPeG7mig9T+G6oT3huqXhu6hPPSThu7QoTygjPSRZIU/huqHDo+G7qEhP4buoPE89JOG7tOG6o09h4bqj4buiT+G7qMag4buoT+G7qOG6ozDhu6hP4bqp4bukKE/hu7AwKCNITzk9KSgjT+G6ocOh4buaKU/huqE9JE/hu7DhuqPhu5ZP4buqKU/hu6jDmjlP4bqhw6FZKE/huqnhu5pPazBPxqFt4buCbuG6oE85Pcag4bqhT+G7sDAoI0hP4buoPE/huqHGoOG7qE/hu7AwKCNP4bqhJeG7qD1P4buo4bql4buoT+G7sMOdKE/hu6g9w5rhuqFPLuG6szYoI08jJMagKU/hu6rhuq/hu6hP4bqhKeG7mihP4buqJOG7tChPN0/hu6jGoOG7qE/huqHDoeG6szUoI0/huqHDoeG6oygjTz174buoSU9B4bqjY08hXU89e+G7qE/DoCQoPUhP4buoxqDhu6hPLinhu5wkTz0qKD1P4bqhw6HhurM1KCNITy40OU/huqHDoeG6oygjTz174buoT+G7sOG7nk/hu7DhurM24buoT+G7qD3Do0/huqHDoXsoI085Pcag4bqhT+G6ocOhJOG7tihP4buw4buWT+G7quG7nCgjTzk9xINPPTY5T+G6qTQkT+G6oT3huqXhu6hP4bqhw51P4buwJuG7lk85PeG6szMoI0lP4bqoJOG7tOG7qE/hu7AxJE8hNCRPOT3hurMzKCNPOT3GoDlP4buq4bucY089e+G7qEhPLCThu7YhT+G6ocOh4buWT+G7sMagKD1PIyTGoE/hu7DhurM24buoT+G7quG6o2NP4bqhw6EqT+G6oSXhu6g9T+G7qOG6peG7qEhPPSThu7ThuqNPYeG6o+G7ok/huqHhu5wpT+G7qD3huqNj4bu2KE/GryTDnShP4bqhw6EpKCNP4buwMCRPKCPhurdP4buoxqAoT8avME9h4bqj4buiKE8uJUhPIyTGoClP4bqpJFkoSU9sxqDhu6hPw6A3T+G6oSXhu6g9T+G7qOG6peG7qE/huqE94bql4buoTz0k4bu0KE8oPSThu7LhuqNPPSnhu5zhuqFP4buwMCgjT+G7qD3huqNjWShPIV0oTyg9USFPKFUoI0/hu6jhu5YpT+G7qD3DmuG6oU8u4bqzNigjTyMkxqApT+G7quG6r+G7qE/huqHDoeG6oygjTz174buoT+G6qeG7mk/hu6g94bqj4bumKE/GryZP4buoxqDhu6hP4buwJOG7suG6o08sJOG7tChP4buw4bu2T+G6oT3huqXhu6hPPSThu7QoT+G7sDEkTyE0JE/hu6g94bqzMygjT+G6ocOhKig9SE/DoMag4buoPU8jJMagKU8sPSnhu5ZPIyTGoClP4buq4bqv4buoTzk9MU/huqE9XSgjSU9uw50oTyjhu5ZjSE/hu6g8T+G6ocOhWShPw5TDk+G7gE/huqHDoeG6szUoI0/huqDhu5tsw4BIT+G7juG7juG7gE/huqHDoeG6szUoI0/huqDhu5vhu7nhuqBP4buw4buc4bqhT+G7qD3huqPhu6YoT2HhuqMi4buoTyMk4buWSU/DuuG7oCFPPXvhu6hP4bqpw6Lhu5ZPYeG6o+G7lkhP4buQT+G7sCnhu5ooTz174buoT8OgJCg9T+G6qCThu7ThuqFPw7rhu5YhT+G6oT3hu5YhTyMk4buWT+G6oT0kT8O5LmMhOSThu6hPYeG6oyLhu6hP4bqhw51P4bqpNCRP4buOw5VP4busIU/huqE9Kk/hu6jhu6JP4buOw5VP4busIU89e+G7qE/DoCQoPU/hu7Dhu7LhuqNP4buw4buc4bqhTyMk4buiJElP4bqgw6EpKCNP4buwPE/hu6g8T8OS4buMTz3huqNjT+G7qD3hurMzKCNP4bqo4buaKCNIT8OS4buOTz3huqNjT+G7qD3hurMzKCNPa+G7nOG7qE/huqnhu5pP4buUTz3huqNjT+G7qD3hurMzKCNPbiAoI0lPdV0oT8OAJCg9Tz174buoT+G7qDxPLMOd4bqhT2HhuqPhu6JP4bqhIuG6oU8oPcOa4bqhT+G6qTQkT+G7jk894bqjY0/hu6g94bqzMygjT+G6qOG7migjSE/Dkk894bqjY0/hu6g94bqzMygjT2vhu5zhu6hIT+G6ocOhKSgjT+G7sDxP4buoPE/hu6whT+G7sOG7nOG6oU/hu7Ak4bu2IU/huqHhuqNj4bu04bqhT+G7sCIkSeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqOG6oOG6o2NPKD0kWShITyjhu6AhTz174buoT+G7jMOTw5Lhu5It4buMw5PDkuG7mE8jJMagKU/hu6rhuq/hu6hP4bqhw6HhuqMoI089e+G7qE/huqnFqChP4buoPihPITDhuqFPw6AiT+G6oSAoT+G6oeG7nCRITyg94bqzRk9sXSgjT+G6ocag4buoTzk9IiRPPTY5TyMk4bqt4buWTyg94buaT+G6ocOh4bqzNSgjSE8jJOG7lk/hu7AqKD1P4bqp4buaT2Lhu55PPTAkT+G6ocOhKSgjT2HhuqPhu6IoTy4lSE8jJMagKU/hu6rhuq/hu6hPPXvhu6hPw6AkKD1PITDhuqFPw6AiTygzJE/hu6g94bqz4buWT+G6oSLhuqFHT+G7qF0oI0/huqHGoOG7qE8jJMagKU/hu6rhuq/hu6hPPeG6szQoI08oIz0k4bu0OU/hu6g+KE894bucKE/hu6g9w51IT+G7qD3hurPhu5ZP4buwMSRPITQkR0/huqkk4bu04buoT+G7quG7nGNP4bqhPVkhSE89e+G7qE/huqE9WSFPw6Dhu5YkT2HhuqNjT+G7sCYoPU/huqnhu5pPLuG7nCFP4bqhPeG6o083TyEw4bqhT8OgIk8oMyRP4bqpxagoT+G7qD3hurPhu5ZP4buw4bqzNuG7qE8jJOG7oiRPYeG6o2PDneG6oU/huqHDoSThu7ThuqFP4buw4bu2SU91MOG6oU/DoCJP4bqhPyg9T+G7sOG7tk9i4buiY0/DoeG7lk/DoOG7liRPOT3hu5whT+G6ocOhKSgjTyzEkU/huqE9JE/huqDhu5vhu7nhuqBPQeG6oyLhu6hPIyThu5bigKbhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKjhuqDhu5wkTz0wJE8oIz0mSE/hu6jGoOG7qE/hu7Dhu5wkT8avJOG7tuG6o0/hu7Dhu55P4bqh4bukOU/huqHDoeG6oygjT+G6oT3hu6IpTy7huqPhu6QoT+G6qeG7sk/huqnDmihP4buw4buyT2JVY0/hu6rhuqUoI0/hu6gzT+G7qD3DnU/huqHhuqVP4buoPeG6sU/huqHDoSkoI0/hu6jGoOG7qE/hu6gzT8OgN08jJMagKU/hu6rhuq/hu6hPOT0xT+G6oT1dKCNHT8avICRP4buq4bqzOCgjTyMkxqApT+G6qSRZKE/hu7DGoDlP4bq1KCNPY1nhuqNP4buow5nhuqNPIyThu6IoI0/hu6rhu5xjSE8oVSgjT+G7qOG7lilP4buoPcOa4bqhTy7hurM2KCNPIyTGoClP4buq4bqv4buoT+G6qeG7mk/hu6g94bqj4bumKE/GryZP4buoPSlP4bqpJOG7tOG7qE/hu7DhurPhu5ZP4buoPeG6szMoI0/huqHDoSooPUhPw6DGoOG7qD1PIyTGoClPLD0p4buWTyMkxqApT+G7quG6r+G7qE85PTFP4bqhPV0oI08hNCRPITQkR0/huqnDmihP4buw4buyT2HhuqNjTz0p4buc4buoPUhPw6BQOU9iw505Ty7hu5wkTyHhu5woI08u4bqzNCRP4bqhw6HhurM1KCNPLjQ54oCm4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45aynhu6pjTsSoc8Od4bqhTy7huqPhu6QoTz0wJE8oIz0mSE/huqA94bq1T+G6ocOh4bqzNygjT8O6I+G6o2Phu7goT+G7m+G6reG6o09uME9jWeG6o0/hu6jDmeG6o0/DgDdPxqFt4buCbuG6oE/hu6jGoOG7qE/huqE/KD1IT+G6oT3hu5ooPU/hu6g94bqxT+G7sDAoI0hP4buoPeG6o+G7pihPxq8mT+G6oSLhuqFP4buoxqDhu6hP4buwJOG7suG6o08sJOG7tChP4bqp4buyT+G7qDNPw6A3T+G6qeG7pOG6oU/hu6g9w5rhuqFP4buw4bu2T+G6ocOhJOG7tihPLD3hu5YkTz0k4bu04bqjT2HhuqPhu6JP4buoPeG6szMoI0/huqHDoSooPUhPw6DGoOG7qD1PIyTGoClPLD0p4buWTyMkxqApT+G7quG6r+G7qE85PTFP4bqhPV0oI08hNCRHT+G6oT3huqXhu6hPPSThu7QoTz0k4bu04bqjT2HhuqPhu6JP4buoxqDhu6hPKD0k4bu0IU/huqnhuq9P4buoPeG6sU9jw53huqNP4bqp4buaT+G7qMag4buoTyg9PCFPIyThu6IkTzk9xqA5T+G7qDNPxq/hu6IoT+G7qOG6seG7lk8oI+G7mig9T8avUSgjTyg94bqtKCNPPSnhu5zhuqFP4buwMCgjT+G6oSXhu6g9T+G7qOG6peG7qEhPPSThu7ThuqNPYeG6o+G7ok85PcSDTz02OU/huqk0JE/hu7Ak4buy4bqjTywk4bu0KE/huqHDoigjT+G7sCbhu5ZPOT3hurMzKCNITyNQKE/huqk0JE/huqHhu6AoI0/hu6jhurM1KCNPKOG7sihPKMOdOUhPLMOpT+G7qOG6szMoI0/huqnhu5pP4buoPcOa4bqhTy7hurM2KCNITz0k4bu04bqjT2HhuqPhu6JP4buoXSgjT+G6ocag4buoT+G7sDEkTyE0JE89KeG7nOG6oU/hu7AwKCNPIyTGoClP4buq4bqv4buoSE/DocOoKE8u4bqjY+G7tChPOT3hu6YhT+G7qD3DmuG6oU/hu6g9JSg9T+G6ocOhJkhP4buw4bucKU/hu7DhurXhu6hP4buo4bqx4buWT+G7qMagKE/GrzBPYeG6o+G7oihPLmRITyMkxqApT+G6qSRZKE/huqnhu5pPPXvhu6hPw6AkKD1P4bqhw6EpKCNPITIkT+G7qDNPw6A3TyMkxqApT+G7quG6r+G7qEdP4bqhJMOdOU/huqHhuq/hu6hP4bqh4bukOU/huqHDoeG6oygjTzk9xqDhuqFP4bqhw6Ek4bu2KE/hu7AwJE8oI+G6t08jJMagKU/huqkkWShIT+G7qMagKE/GrzBPYeG6o+G7oihPLmRPIyTGoClP4buq4bqv4buoT+G7sMagOU/hurUoI09jWeG6o0/hu6jDmeG6o0/hu6g94bqj4bumKE8oIz3hu7JPKCM9JOG7tDlIT+G6oSRZ4bqjT+G7qD3huqPhu6YoT+G7qOG6seG7lk894bucKCNP4buoPeG6teG7qE/hu6rhu5YoPU/huqnhu5pPY1nhuqNP4buow5nhuqNP4buo4bqx4buWT+G7sDEkTyE0JE/hu6g94bqzMygjT+G6ocOhKig9SE/DoMag4buoPU8jJMagKU8sPSnhu5ZPIyTGoClP4buq4bqv4buoTzk9MU/huqE9XSgjSU/DuuG7oCFPPXvhu6hPITQkT+G7qD3huqPhu6YoT8avJk/Gr1DhuqFP4buww5nhuqNIT+G6oD3hurVP4bqhw6HhurM3KCNPw7oj4bqjY+G7uChP4bub4bqt4bqjT24wT+G7qOG6tygjT+G7sOG7sk8oIz0mT8OAN0/GoW3hu4Ju4bqgT+G7qMag4buoT+G6oT8oPUhP4bqhPeG7mig9T+G7qMag4buoT+G7sDMoT+G6qSZPIyTGoClP4buq4bqv4buoT+G7qMOZKE/DoCTDneG6oU/hu6g9UuG6oU9h4bqj4buiKE8uZE/hu6rhu5xjT+G6oT1ZIUhPPXvhu6hP4bqhPVkhT+G6qeG7mk/huqnDmihP4buw4buyTy7hu5whT+G6oT3huqNP4bqh4bucJE/hu6jGoOG7qE8oPeG7mk/huqHDoeG6szUoI0dPxq8kw50oT+G7qF0oI0/huqHGoOG7qE9i4bueTz0wJE89POG7lk8jJMagKU/hu6rhuq/hu6hP4bqhPeG7mig9T+G7qD3DmuG6oU8u4bqzNigjTyMkxqApT+G7quG6r+G7qEnhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjnhurvhuqPhuqE9KcOhTsSo4bub4bqjY0/huqA9UCgj4buILznEqA==

Huy Thắng

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tháo gỡ nhiều vấn đề về tự chủ đại học

Tháo gỡ nhiều vấn đề về tự chủ đại học
2018-08-12 06:31:02

Trên cơ sở các ý kiến đề nghị của các đại biểu Quốc hội về vấn đề tự chủ đại học; ban soạn thảo Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ...

Học sinh vùng lũ trước thềm năm học mới

Học sinh vùng lũ trước thềm năm học mới
2018-08-07 15:53:48

PTĐT - Chỉ còn ít ngày nữa là năm học mới 2018 - 2019 chính thức bắt đầu tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, trận lũ lịch sử tràn về trong những ngày cuối tháng 7...

Siết chặt quản lý dạy thêm, học thêm

Siết chặt quản lý dạy thêm, học thêm
2018-08-03 08:05:32

PTĐT-Dạy thêm, học thêm (DTHT) là hoạt động dạy học có thu tiền nhằm giúp học sinh củng cố lại kiến thức đã học cũng như thu nhận những kiến thức nâng cao, vì thế đây cũng là...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long