Cập nhật:  GMT+7
4bq44buoRuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPuG7q+G7ql3DneG7oOG7huG6uuG7q33hu6rhu6Thu7Thu4JZ4buoSuG7quG7gl3hu6hL4bu0xq/hu4JdOuG7tMav4buCYcOZ4buCW+G7quG7tOG7qEPhu4JZ4buoOOG7gl19MOG7tMavQ+G7gl3hu6pUIuG7guG7nj/hu5zhu4Lhu7Il4buq4buCXX00IeG7tMav4buC4buc4buow5Phu7Thu4Lhu7QiJeG7quG7guG7nihd4buCR+G7guG7tMOT4buy4buCR+G7hEbEqOG6uC/hu6hG4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPmzhu6BK4bui4buG4bq64bun4bur4buH4bur4buCLeG7guG7scOq4buT4buB4buCXVbhu7Thu6jhu4JhNkrhu4Lhu5pK4bu04buC4buoTOG7tOG7qOG7gllV4buC4buo4bu2TeG7nOG7qOG7gmHDmuG7gmHhu6rDmeG7nOG7gl194buq4buk4bu04buCWeG7qErhu6rhu4Lhu6vhu6hL4bu0xq/hu4JdOuG7tMav4buCYcOZ4buCW+G7quG7tOG7qEPhu4JZ4buoOOG7gl19MOG7tMavQ+G7gl3hu6pUIuG7guG7nj/hu5zhu4Lhu7Il4buq4buCXX00IeG7tMav4buC4buc4buow5Phu7Thu4Lhu7QiJeG7quG7guG7nihd4buCR+G7guG7tMOT4buy4buCR+G7hEbEqEThu4Lhu6vhu6jhu6Dhu7bhu4Lhu57hu7hD4buC4buoLOG7tOG7gkbDjEThu4rhu4Thu4Thu4LDneG7sF3hu4Lhu6jhu7hK4buC4buc4buo4buSXeG7glnhu6g44buCXX0w4bu0xq/hu4JhTOG7gsONROG7iOG7hOG7hOG7gl3hu5Lhu7Thu4JhJeG7quG7guG7mj9d4buCW1Phu4Lhu540KOG7nOG7guG7ojDhu7TGr+G7gl194bu24bu0xq/hu4Lhu54oXeG7guG7tEzhuqFD4buCYS7hu6rhu4JZ4buq4bu04buo4buCPuG7qOG7sOG7gl3hu6g34buc4buC4buo4buqw5nhu7Thu4Lhu6gs4bu04buCR0bhu4Jd4bqv4buC4bueJuG7tMavQ+G7gl194bu24bu0xq/hu4Lhu57hu7hD4buC4bu0xq/hu5Dhu7Thu4JbS+G7nOG7qOG7guG7tOG7qEzhu4Lhu7Q0LuG7nOG7gsOdTOG7guG7qCzhu7Thu4JIQ+G7iuG7gl3huq/hu4Lhu54m4bu0xq9D4buC4bucQOG7tOG7gsOdTeG7quG7gsOdTOG7guG7tMavIibhu7Thu4JhKuG7tOG7gsOgT+G7guG7qD/hu6rhu4Lhu6jhu7hKROG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPsOq4bu24bui4bqh4buG4bq64bur4buo4bug4bu24buCWVXhu4Lhu6jhu7ZN4buc4buoQ+G7guG7nirhu6rhu4JdNCjhu7TGr+G7gmHDmeG7glvhu6rhu7Thu6hD4buCWeG7qDjhu4JdfTDhu7TGr0Phu4Jd4buqVCLhu4Lhu54/4buc4buCw51M4buCWeG7qCLhu4Lhu5zhu6jDk+G7tOG7guG7tCIl4buq4buC4bucMkrhu4Lhu5xL4buc4buC4buoP+G7gsav4buqSuG7guG7nuG7rOG7tOG7qOG7gmFM4buC4bucS+G7nOG7guG7nOG7qCjhu4JdfVThu7Thu4Lhu57hu65K4buC4buaTOG7tOG7gkfhu4rhu4rhu4LDoE9D4buCPuG7qDQh4bu0xq9D4buCXeG7qOG7ruG7gl194buS4bu04buCXeG7qCI/4buc4buCRkjhu4Lhu6gi4bqhw5nhu7RD4buCXeG7qEzhu7Thu6hD4buCXeG7qOG7rkThu4Lhu7HDquG7k+G7geG7guG7nOG7kj7hu4LDoE/hu4JdOuG7guG7nOG7qDXhu5zhu4Lhu5xL4buc4buC4bueP+G7quG7gmHDmeG7glvhu6rhu7Thu6hD4buC4buoIuG6oeG7guG7nj/hu7TGr+G7guG7nEvhu5zhu4I+4buoNCzhu7TGr+G7gl3hu6rDmeG7tOG7gl1N4buq4buC4buc4buoO+G7gl3hu6g34buc4buC4buo4buqw5nhu7Thu4JZ4buoOOG7gl19MOG7tMavQ+G7gl3hu6pUIuG7guG7nj/hu5zhu4Lhu7Il4buq4buCXX00IeG7tMav4buC4buc4buo4bu24buCWeG7qCLhu4JhN+G7nOG7guG7nOG7qMOT4bu04buC4bu0IiXhu6rhu4Lhu7Thu6g94buCw51S4buCeyLhuqHhu4Lhu7Il4buC4buoP+G7gsav4buqSuG7guG7nuG7rOG7tOG7qEPhu4JZ4buoIuG7guG7ouG7kOG7tOG7guG7nDRE4buCw6pK4bu04buCeyJO4bu04buCw53huqPhu4Lhu5xL4buc4buC4buc4buoKOG7gl3hu6g34buc4buC4buo4buqw5nhu7Thu4I+4buoIuG7tOG7guG7qOG7uErhu4Lhu5zhu6jhu5Jd4buCWeG7qDjhu4JdfTDhu7TGr+G7gltKIuG7guG7sjvhu6rhu4Lhu5oiOuG7quG7guG7nOG7qChE4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurrhurjhu6rhu7LGr+G7glt94buc4bq04buGLy/hu5xE4buaSuG7tj7hu6giXeG7qOG7tkRh4bu0L+G7ouG7oFtZXeG7tj4v4bu04bugw6FbL0bEqEnEqC9JxKjhu6JJRsOM4buE4buIR0ddRsOM4buIR0lHw51GRFg+xq/hu4bhu4Iv4bq64bq4PuG6uuG7k+G7qDnhu7TGr+G7gl19SuG7tMav4buCXX1N4buq4buC4buc4buow5Phu7Thu4Lhu7QiJeG7quG7gl3hu5Q+4buCXX0i4bu0xq9D4buC4bucLOG7glsp4buCxq/hu6pVXeG7guG7sjrhu4Jd4buUPuG7gl19IuG7tMavQ+G7guG7nCzhu4JbKeG7guG7kj7hu4JdfTXhu7TGr+G7gsav4buqSuG7guG7nOG7mOG7suG7gl034buCw53hu7bhu4Jh4buUXeG7gl00Q+G7glnhu6rhu7Thu6jhu4I+4buo4buwQ+G7guG7nOG7qDLhu4Lhu54/4bu0xq/hu4JdOuG7guG7nOG7qDXhu5zhu4Jd4buoN+G7nOG7guG7qOG7qsOZ4bu04buC4bucS+G7nOG7guG7tD/hu6rhu4Lhu6Ii4bu0xq/hu4JdfVThu7Thu4Lhu6I0LuG7quG7gls34buCxq/hu6pL4buy4buCW0td4buC4bucMkrhu4Lhu5zhu6jhu7Dhu7Thu6jhu4J7IuG6ocOa4bu04buC4bucLOG7glsp4buCYUzhu4Lhu5zhu6gi4bqhVOG7tOG7guG7siXhu7Thu4Jd4buoIOG7guG6oUThurgvPuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj7DquG7tuG7ouG6oeG7huG6uuG7q+G7qOG7oOG7tuG7guG7nOG7qFbhu4Lhu55N4bu2Q+G7gl3hu6hL4bu0xq/hu4JdOuG7tMav4buCYcOZ4buCW+G7quG7tOG7qEPhu4JZ4buoOOG7gl19MOG7tMavQ+G7gl3hu6pUIuG7guG7nj/hu5zhu4Lhu7Il4buq4buCXX00IeG7tMav4buC4buc4buow5Phu7Thu4Lhu7QiJeG7quG7guG7nihd4buCR+G7guG7tMOT4buy4buCR+G7hEbEqOG7guG7msOSXeG7guG7nuG7mCLhu4Lhu540KOG7nOG7gl3hu6g34buc4buC4buo4buqw5nhu7Thu4JdNuG7guG7tMavTOG6oeG7guG7hMOM4buCXeG7qEvhu7TGr+G7gkZH4buC4bu0w5Phu7Lhu4JH4buERsSo4buCYS7hu6rhu4Jd4buY4bu04buCWyLhu5Jd4buC4buER+G7gsOd4buY4bu0L+G7nihd4buCReG7sjvhu6rhu4LDneG7mOG7tOG7guG7nEvhu5zhu6jhu4Lhu7Thu6hKIuG7guG7hOG7iuG7guG7tMavTOG6ocOJROG7guG7k8av4bu2TOG7quG7gn1KQ+G7guG7nEvhu5zhu4Lhu6g/4buC4buc4buow5Phu7Thu4Lhu7QiJeG7quG7guG7nOG7qDLhu4Lhu54/4bu0xq/hu4JZ4buoOOG7gl19MOG7tMav4buC4buc4buoIibhu7TGr+G7gl19TeG7quG7guG7nuG7ruG7tOG7qOG7glnDo+G7gl3hu6g0IeG7tMav4buCw6Ai4bqhVOG7tOG7guG7muG7jOG7tMav4buCYSXhu6rhu4Lhu5o/XUThurgvPuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj7DquG7tuG7ouG6oeG7huG6uuG6uOG7quG7ssav4buCW33hu5zhurThu4YvL+G7nEThu5pK4bu2PuG7qCJd4buo4bu2RGHhu7Qv4bui4bugW1ld4bu2Pi/hu7Thu6DDoVsvRsSoScSoL0nEqOG7oklGw4zhu4Thu4hHR11Gw4zhu4hHSUfDnUdEWD7Gr+G7huG7gi/hurrhurg+4bq64buH4buk4buCXeG7qDfhu5zhu4Lhu6jhu6rDmeG7tOG7gl0qXeG7guG7tOG7qOG7qsOZ4buy4buCYTHhu4JdfVThu7RD4buC4bucS+G7nOG7guG7nOG7kj7hu4Lhu5zhu6jhu7Dhu7Thu6jhu4J7IuG6ocOa4bu04buCYUzhu4JbKUPhu4Lhu5pK4bu0Q+G7guG7tMavTOG7tOG7qOG7guG7nOG7mOG7tOG7gj7hu6gq4buq4buC4buoKD7hu4Lhu5zhu6jhu45d4buC4buc4buoU+G7gmEu4buq4buC4bucS+G7nOG7gl19TeG7suG7guG7nOG7qMOT4bu04buC4bu0IiXhu6rhu4JhTOG7gl3hu6gg4buC4bqh4buCXX3hu7bhu7TGr+G7guG7nCXhu7TGr+G7gl1L4buc4buC4buc4buoVuG7guG7nk3hu7ZD4buCWeG7quG7pOG7suG7gl19SkPhu4Lhu54l4bu04buC4bueKuG7nEPhu4JdOuG7guG7nOG7qDXhu5zhu4Jd4buoN+G7nOG7guG7qOG7qsOZ4bu04buC4buaTuG7tuG7guG7nk7hu7Lhu4Lhu54g4bu0xq/hu4JZ4bqx4buCXeG7qCLhu5RdQ+G7guG7niDhu7TGr+G7guG7nirhu6rhu4JdNCjhu7TGr+G7gmFM4buC4bueIOG7tMav4buCeyLhuqHhu4Lhu57hu67hu7Thu6hE4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+4bq3Il3hu6jhu7Z94buG4bq64bun4buoNCzhu7TGr+G7guG7q+G7qCDhuqHhurgvPuG6ug==

Phương Thúy

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Kỳ III: Nâng hạng tiêu chuẩn cho sản phẩm OCOP

Kỳ III: Nâng hạng tiêu chuẩn cho sản phẩm OCOP
2019-12-12 10:09:32

PTĐT - Câu chuyện xây dựng sản phẩm OCOP, nâng tầm giá trị của sản phẩm theo chiều hướng đi lên và không có điểm kết thúc là một thách thức lớn đặt ra cho mỗi cấp, mỗi ngành và...

Kinh tế - xã hội tiếp tục có nhiều khởi sắc

Kinh tế - xã hội tiếp tục có nhiều khởi sắc
2019-12-12 07:15:44

PTĐT - Năm 2019 - năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức song với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, sự vào cuộc quyết liệt của...

Trên 16.300 lao động được tạo việc làm mới

Trên 16.300 lao động được tạo việc làm mới
2019-12-11 15:06:28

PTĐT - Theo số liệu thống kê của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, năm 2019, số lao động được tạo việc làm mới trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 16.340 người (bằng 105,4% so với...

Trên 150 gian hàng tham gia hội chợ Thanh Sơn

Trên 150 gian hàng tham gia hội chợ Thanh Sơn
2019-12-09 22:10:11

PTĐT - Tối 9/12, huyện Thanh Sơn phối hợp với Công ty Cổ phần hội chợ triển lãm quốc tế Vinexpo tổ chức khai mạc hội chợ thương mại huyện Thanh Sơn năm 2019. Hội chợ diễn ra từ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long