Cập nhật:  GMT+7
w6rhu61pZ+G7oeG7t21FReG6p2ZDMOG7r8OJ4bu3cmbhur8wxJDhu6/hu6fhurhnMOG7r8O5QWdBw7nhurhnQeG7seG6uOG7isO5QWdB4but4buVQWdx4bq0Z0lCZ+G7reG6suG7r2dxb+G7uWfEqWfhu5/DuUHDqi/hu61p4bq/w6rDiW3hu5/hu7dyZ0XDieG7iuG7t3Lhuqdm4bu5bcSQ4bux4buvQWTDrUPDjGdt4bq4w4nDgWbhur/DqsOJxJDhur/DqsOJcOG6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7rHJtcGbhur/Dqi/DiXDhur/Dqi/DicSQ4bq/w6rDicSQ4bq/w6rDiXDhur/Dqi/DiXDhur/Dqi/DicSQ4bq/w6rDicSQ4bq/w6rDiXDhur/DqkPhur9A4butb2fhu7fhu41B4butZ3HDs8OBZ+G7oW3DgWfhu6Hhu5dDZ0XhurBnw61n4buh4bq+bWcwxJDhu6/hu6fhurhnMOG7r8O5QWfhu63huq7hu7lnaeG7iS9qZ+G7oeG7rcOBZ+G7n+G7r+G7pcOJZWfhu6HhurjhurLhu6FnceG6sOG7r2fDieG7rcOBw7Phu69n4bux4buvSG1nQeG7huG6puG7oWdBb+G7imdJ4bqm4buvZ+G7oW7hu6Fn4buh4buG4bqsQeG7sWdE4bq44bqw4buhZ0Hhu4bhuqbhu6FnQeG7scOBb+G7r2fhu7dvZ+G7teG7reG6rkHhu7Fnw4nhu63GsGdw4buv4bupQWfEkG1n4bu14but4buvZ+G7oeG7reG6vmdE4bq44buK4bunQWfhu6Hhur5tZzDEkOG7r+G7p+G6uGcw4buvw7lBZ+G7teG7reG6rkHhu7FnceG7huG6qOG7oWfDieG6rkFnw4nEkOG6okHhu7HDqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/w6rDiW3hu5/hu7dyZ0XDieG7iuG7t3Lhuqdm4bu5bcSQ4bux4buvQWTDrUPDjGdt4bq4w4nDgWbhur/DqsOJxJDhur/DqsOJcOG6v8Oq4buv4bu54buxZ0XDieG7iuG7t3Lhuqdmw43hu69ww4nhu61kZ8Ot4buLw61Dw4zEkWfhu61y4buv4bux4butw4lkZ2nDrGpDw4xmZ+G7rXLhu6/hu7Hhu63DieG6p2Zpw6xqZmdFxJDhu6Hhuqdm4butw4nDiUNkLy/hu59tw4FD4but4bq4w4nhu63DgcOpSUEvw4Hhu7dwcG3DiW0vw41y4bufReG7r8OJci/DieG7rXJnLWfhu7Hhu6/DgeG7ry/DrWhpaC/hu4svacOtw61raFLhu55s4buLauG7iS9pw63hu4tqamjDrMOsamxsaMSpX+G7r+G7uW3hu7FyRWlrw6zDreG7i+G7i+G7iV/hu7dt4buvxJDhu69tQcOp4buzQ+G7sWZnw43hu69ww4nhu63huqdmw63hu4vDrWbhur/Dqi/DiXDhur/Dqi/DicSQ4bq/w6rDicSQ4bq/w6rDiXDhur/DqkPhur/hu7jhurLDiWdF4bqwZ0Hhu4bhuqbhu6FncW1B4buxZ+G7oeG6sGfDieG7reG6uOG7iuG7pcOJZ0Phu63DiuG7oWcwxJDhu6/hu6fhurhnMOG7r8O5QWfDieG7hGfhu5/Dg2fhu6Hhu63hu4bhuqRB4buxZ8OJxJB3QeG7rWfhu63Ds8OJZ0Hhu63hu5VBZ0lvZ8OJw7lBZ+G7t0dtZ+G6u8OSQeG7rWci4buvbUHhur3Dqi9D4bq/w6ovw4lw4bq/w6ovw4nEkOG6v8OqL8OJbeG7n+G7t3Lhur/DqkPhur8wxJDhurhB4buxZ13hurjhurDhu6FnceG7jWfDiXfhu7ln4buhbuG7oeG7rWfDjMOBbWdweOG6uGdx4bqw4buvZ3HGoeG6uGdE4bq44bqw4buhZ8OJ4bulZ0nhu6dnMMSQ4buv4bun4bq4ZzDhu6/DuUFn4bufw7RB4buxZ+G7oW7hu6Hhu61nw4nhurRn4buh4but4buC4buhZ+G7oW7hu6Fn4buh4bq44bqy4buhZ+G7reG6suG7r2dxb+G7uWfEqWfhu5/DuUFnw4nhu4Rnw4nhu61uQeG7sWdrL8OtaGjDrMOpZ+G7oG7hu6Fn4buh4bq44bqy4buhZ8OJ4but4buG4bqkQeG7sWfDieG7reG6uOG7iuG7pcOJZ+G7teG7reG6rkHhu7Fnw4nhu63hu4bhuqxB4buxZ8OM4bq44buKw7lBZ3Hhu41nceG7hm1nMMSQ4buv4bun4bq4ZzDhu6/DuUFlZ+G7rG9BZ13hurjhurDhu6FlZ+G7uExlZzDEkOG6uEHhu7FnXeG6uOG6sOG7oWVnQOG7sW1nSW9nQOG7reG7m8OJZ8OJ4bqm4buvZ+G7n29BZ3Fv4bu5Z0Phu61uQWdB4butw7Thu7lnw4l34bu5Z+G7oW7hu6Hhu61n4buh4but4buX4bu5Z3Dhu4LDiWfhu6Hhu63hu4bhuqRB4buxZ8OJxJB3QeG7rWfhu63Ds8OJZ0Hhu63hu5VBZ+G7oeG6vm1nMMSQ4buv4bun4bq4ZzDhu6/DuUFnccawZ3HhurThu69n4bu34buX4buKZ0nhu6/FqUFnw4nEkOG6qMOpw6pD4bq/w6pD4bq/ZuG6oeG6puG7r2cwxJDhu6/hu6fhurhnMOG7r8O5QWVnRcO6Z+G7teG7reG6rkHhu7Fn4buhw4BnceG6sOG7r2fDieG7rcOBw7Phu69n4butbeG7imfDieG7reG7huG6pEHhu7Fnw4nhu63hurjhu4rhu6XDiWfhu7Xhu63hu69n4bu5b2dB4butSEHhu7FnQeG7seG6uOG7isO5QWfDicO14buhZ0nhu6dnw4nhuq5BZ8OJxJDhuqJB4buxZ+G7oeG7reG6vmdE4bq44buK4bunQWdJb2fhu593QeG7rWdx4buTQeG7sWfhu594Z+G7oeG7reG6sOG7r2fhu5/Dg2ZlZ+G6rkHhu7Fn4bu04buv4bu5Z8SDw4FB4buxLUFt4bu5Z0Phu61uw4ln4buf4buvxrDhurhnw4nEkOG7huG6puG7oWfhu6Fu4buhZ3HDs+G7r2fhu5/hu6/GsOG6uGdwRmfhu63hurLhu69nQeG7seG7rXhnw4nhu63hu4bhuqhB4buxZ3F5QeG7rWdb4butw4FB4buxZ8OJxJBvw4Fn4bu14but4bquQeG7sWfhu7fhu6/DuUFn4bu14bulw4ln4bqqZ+G7teG7reG6uGdB4bux4buteWcg4butbcSQ4bu5Z3Lhu7ctIOG7rXLhu6/hu7Xhu61lZ03hu69n4bug4bubQ8Opw6pD4bq/P0Hhu7Fn4bu04buv4bu5ZWfhu6Dhu63hur5nw4l44buh4butZ13hurjhurDhu6Fn4but4bqy4buvZzDEkOG7r+G7p+G6uGcw4buvw7lBZ8OJ4bq44buKw7lBZ+G7n+G6sGVn4but4bqy4buvZ3Fv4bu5Z8SpZ+G7n8O5QWfhu6Hhu63hu5fhu7lncOG7gsOJZ0l3Z+G7rcah4bq4Z+G7reG7pcOJZ+G7oW7hu6Fn4bufw7lBZ8OJ4butbeG7uWfhu7Hhu69tZ3Hhu41nw4nhu4Rn4bufw4NnQeG7rUhB4buxZ0Hhu7Hhurjhu4rDuUFnw4nDteG7oWfDicSQw7lBw6nDqkPhur9mMMSQw4FB4buxZ8OJd0Hhu61n4butd0Hhu61n4but4buvxalBZ0Ft4buKZWfhu6Hhu612QeG7rWdD4but4bq+ZzDEkOG7r+G7p+G6uGcw4buvw7lBZ+G7teG7reG6rkHhu7Fn4buhw4Bn4buhbuG7oeG7rWdBb8OBZ+G7teG7rW7hu6FnQeG7scOBb+G7r2dJ4buvxanhu6Fnw4nhu61G4buhZ8OJ4but4buvZ0Hhu61IQeG7sWfhu5/hu6/FqUFnQ+G7rW5DZ0Thurjhu4rhu6XDiWdxeEHhu61nccawZ+G7oeG6vkHhu7Fn4buh4bqwZ+G7t25n4buh4butw7VBZ+G7rcOzw4lnQeG7reG7lUFmZWfhuq5B4buxZ+G7tOG7r+G7uWfDieG6uOG7isO5QWfhu5/hurDDqcOqQ+G6vzDEkMOBQeG7sWdB4but4buv4bun4bq4Z0Hhu4/hu7lnROG6uG1lZ+G6o21F4but4buvQeG7scOJw4FBZ3Hhu41n4buh4bqwZ+G7seG7leG7imdF4buC4buhZ3NDZ+G7n+G6uOG6suG7oWfhu553QeG7rWdA4but4buGQkHhu7Fn4buh4but4buX4bu5Z3Dhu4LDiWfhu7Xhu6Vn4butw4HDs+G7oeG7rWfhu63Ds8OJZ0Hhu63hu5VBZ0lvZ8OJw7lBZ+G7t0dtZWdJ4bqwQWdxcmdww4HDs2fhu6Fu4buhZ3HhurZB4buxZ+G7ueG7r0Hhu61n4buh4bq+bWfhu7hMZ+G7t29n4busb0FnXeG6uOG6sOG7oWdJb2dA4but4bubw4nDqcOqQ+G6v+G7rOG6tuG7r2dxxqHhurhnw4nhu61uQeG7sWdBb+G7imVnMMSQ4buv4bun4bq4ZzDhu6/DuUFnceG7jWdD4butw4BB4buxZ+G7ueG6ssOJZ+G7t8OBw7PDiWfDicO5QWfhu7dHbWdJb8OBZ3HhurpB4buxZ0Hhu7Fv4buKZ13hurjhurDhu6Fn4bu14butbkHhu61n4bu4TGdxxrBnw4nDg2fEkMSCZ0Thurjhu4rhu6XDiWfDieG7leG7uWfhu7Xhu61uQeG7sWfhu6FGw6nDqi/DiXDhur/Dqi/DicSQ4bq/w6ovw4lt4buf4bu3cuG6vzDhu61yw4Fn4bqhQEA=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

CIA và chương trình bí mật về al-Qaeda

CIA và chương trình bí mật về al-Qaeda
2009-07-15 13:49:00

iám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), Leon Panetta, vừa chấm dứt một chương trình bí mật mà cơ quan này đã giấu Quốc hội trong suốt 8 năm qua. Theo các quan chức "tay...

Mỹ sẵn sàng đáp trả Triều Tiên

Mỹ sẵn sàng đáp trả Triều Tiên
2009-07-15 13:01:00

ư lệnh lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc hôm qua tuyên bố quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng cho "bất kỳ tình huống nào mà Triều Tiên đặt ra", bất chấp tình hình nội bộ của...

Nga không từ bỏ căn cứ ở Ukraina

Nga không từ bỏ căn cứ ở Ukraina
2009-07-15 08:32:00

atxcơva tuyên bố họ không có ý định rút hạm đội Biển Đen khỏi căn cứ hải quân Sevastopol ở Ukraina. Tàu chiến Nga tại cảng Sevastopol của Ukraina. Ảnh: Navy.Tham mưu trưởng...

Nga thử tên lửa đạn đạo Sineva thứ 2 liên tiếp

Nga thử tên lửa đạn đạo Sineva thứ 2 liên tiếp
2009-07-15 07:54:00

Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Nikolai Makarov cho biết Nga đã phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sineva thứ hai từ một tầu ngầm, sau vụ thử thành...

Chủ tịch Triều Tiên xuất hiện trên truyền thông

Chủ tịch Triều Tiên xuất hiện trên truyền thông
2009-07-15 07:14:00

ãng thông tấn Triều Tiên hôm qua đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-il vẫn bận rộn thực hiện kế hoạch thăm vòng quanh đất nước, chỉ một ngày sau khi một đài truyền hình Hàn Quốc nói...

Mỹ, Cuba tái thảo luận về vấn đề nhập cư

Mỹ, Cuba tái thảo luận về vấn đề nhập cư
2009-07-14 14:28:00

ác cuộc đối thoại giữa Mỹ và Cuba về vấn đề nhập cư bị trì hoãn từ lâu đã được nối lại trong ngày 14/7 và là động thái mới nhất của Chính quyền Obama trong nỗ lực nối lại quan...

Thái Lan: Tăng cường an ninh trước

Thái Lan: Tăng cường an ninh trước
2009-07-14 08:46:00

Hội nghị ASEAN Ngày 13-7, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan cùng với một số quan chức cấp cao đã bay đến Phuket, địa điểm sẽ diễn ra Hội nghị thượng đỉnh ASEAN để...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long