Cập nhật:  GMT+7
O+G7gX0+4bqlw6w04buj4buj4buyPMah4bue4buH4bufw6zhuqk8LOG7nuG7neG7h8Op4buhPuG7nuG7h8SR4buJPuG7o2Q+4buf4buHZcahPuG7n3LhuqU+4bufYeG7ieG6vz7huqV14buT4buJ4bq/PsOt4buBOD7hu4lh4buJ4bq/PuG7gTfhu58+4buJ4buBxIPhu4k+4buf4budxKnhu4nhur8+4buJYeG7iz7hu5/hu5Hhu4c7L+G7gX0sO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGoeG7gOG6qTThuqc8LDvhu580w6LDrOG6qT7hu6Phu5/hu7HDrOG6qeG7sjzhu4s04bud4bq/4buH4buJPVvGoeG7qz404buh4bufxKk8LDvhu5/hu50sO+G7n+G6pyw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMahw4LEqeG6p+G7sTwsO+G7h+G7i+G6vz7hu6Phu53huqXhu7I8Ly/huqUqw6I0xKnGoeG7geG7oeG7n+G7gcSpKsaw4buJL+G6p+G6qeG7o8Ot4bufxKnGoS/hu4nhuqnhu6nhu6MvfTEgWy8iMuG6p119MCAyXV3hu599ICIzMTPDrH0qacah4bq/PD4vLMOCOeG7hz7hu5/hu4Hhu6c+4buBN+G7nz7hu4nhu4HEg+G7iT7GoOG7oeG7ieG6v+G6v+G7seG6qS3hu53hu4c+4bqlczQ+4bue4bud4buHw6nhu6E+4bue4buHxJHhu4kqPj/hu4jhur/hu6HDsuG7iT0+4buexqDhu6ov4bue4bue4buqxq/hu4g6Oy/GoSw7L+G7n+G6pyw7L+G7n+G7nSw7L+G7nzTDosOs4bqpLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCw7xqEs4bue4buB4bqpxKk+4buI4bqp4bupPuG7sMSp4budw60+4bue4buH4buL4bqp4bujJT7huqU14bqlPuG7ieG7gTY+xqHhu4HEg+G7iT7hu5/hu4PhuqXhu4E+4bqt4buN4bqlPsOs4bq3xqE+xrA2PuG6pTXhuqU+4bql4buB4buh4buxxJHhu4k+4bq/4buHND7GoeG7gcSD4buJPuG7n+G7g+G6peG7gT7huqVzND7huqXhu4Hhu4Phu4nhu4E+xqHhu4FzPuG7gDbhu4k+4bua4buhw7PhuqU+4buJ4bq/NuG7sT5bMS99Wz7huqXhu4HEqT7hu53DoOG7ieG6vz7hu57hu53hu4fDqeG7oT7hu57hu4fEkeG7iT7hu6NkPuG7n+G7h2XGoT7hu59y4bqlPuG7n2Hhu4nhur8+4bqldeG7k+G7ieG6vz7hu4lh4buJ4bq/PsOs4bul4bqlPuG7gTfhu58+4buJ4buBxIPhu4k+xrA2PuG7n8SR4buJPsOs4bunND7huq034buJPuG6rTfEqT7hu5/hurHhu4s+4burND7huqVzND7hu4l14buR4bqlPuG7iTbhu7E+4buf4budxKnhu4nhur8+4buJYeG7iz7hu5/hu5Hhu4c+4bqt4bq7PsOsNuG7iz7huq1r4buJPsOi4bqz4buxPsOi4buh4buN4bqlPuG7qDThu6Phu4Hhu4fhu4nhur/hu5/EqeG7iT7GoeG7gTjhu4c+4buJ4buBdeG7meG7ieG6vz7DouG7jSU+4buJ4buBdT7hu4nhu5Hhu4c+w6xt4buJ4bq/PuG6pTXhuqU+w6Lhu4fhurnhu4k+xqHhu4E1xqE+4buf4budw7nhu4nhur8+xqHhu4E34bufKjsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGocOCxKnhuqfhu7E8LMOC4buNPuG7nuG7gcOz4buJ4bq/PuG7ieG7geG6r+G7nz7hu4A24buJPuG7muG7ocOz4bqlPuG7ieG7geG6t+G7iT7huq1m4buJ4buBPuG7nuG7neG7h8Op4buhPuG7nuG7h8SR4buJPuG7o2Q+4buf4buHZcahPuG7n3LhuqU+4bufYeG7ieG6vz7huqV14buT4buJ4bq/PuG7iWHhu4nhur8+w6zhu6XhuqU+4buBN+G7nz7hu4nhu4HEg+G7iT7GsDY+4bufxJHhu4k+w6zhu6c0PuG7n+G7ncSp4buJ4bq/PuG7iWHhu4s+W3t9MiU+4buL4bqh4bqlPuG6p3E+w4Lhu4Xhu4nhu4E+4buI4buBdeG7l+G7ieG6vz7hu5/DueG7ieG6vz7hu5/hu6Hhu7HEkeG7iT7DosOzPuG7iXXhu5HhuqU+4buJNuG7sT7huq05PuG7gcSpNuG7iT7hu5/hu4Hhu4fhurnhu4k+POG7iWHhu4nhur8+w6zhu6XhuqU+4buBN+G7nz7hu4nhu4HEg+G7iT7hu5vhu6HDs+G6pT7hur/hu4c0PD7hu6M04buhPsOt4buB4buHPuG7n+G7oeG7scSR4buJPsOiw7M+4buf4buB4bunPuG7ieG6v+G7geG7h+G6ueG7iz7hu5/hu4E24buJ4buBPuG6pW/hu4nhur8+4bufxJHhu4k+w6zhu6c0PuG6rTfhu4k+4bqtN8SpPsOs4buHxJHhu4k+w6xy4bqlPuG6rWY0Pj/hu4bhuqTDguG7ijo+4buA4bupNOG7o8Sp4buJ4bq/LX0gPuG7i+G7keG7hz7hu4HDs+G7hz7huqXhu6HDs+G7hz7hu5/hu4E14buJ4bq/Pn19Psaww7k0PuG7m+G7oTQqOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMahw4LEqeG6p+G7sTws4bue4buB4bqpxKk+4bq/4buH4buR4buHPsah4buBxIPhu4k+4buf4buD4bql4buBJT7hu57hu53hu4fDqeG7oT7hu57hu4fEkeG7iT7hu6NkPuG7n+G7h2Xhu4k+4buBNuG7ieG7gT7hu4Phu58+4buJ4buB4bqv4bufPuG7i+G7jeG7nz7GsHI+4buf4buB4bunPuG7n8SR4buJPsOs4bunND7hu4nFqTQ+4bqt4bq7PsOsNuG7iz7huqXhu4FzPuG6pW/hu4nhur8+4buJ4bq/4buB4bq5PuG6rXU0PuG6reG6seG7oT7huq034buJPuG7gTfhu58+4buJ4buBxIPhu4k+4buf4bud4buVPsOsN+G7hz7DreG7geG7gz7hu5vhu6Hhu7Hhurvhu4k+4bql4buBxKk+4bql4buBdcO04buJ4bq/PuG7n+G7neG7heG7ieG7gT7hu4bhuqTDguG7iio7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCzhuqThu4Hhu6Hhu7HEkeG7iT7hur/hu4c0Psah4buBxIPhu4k+4buf4buD4bql4buBPjThu4k+4buJ4buH4buJ4buBPuG7ouG7geG7h+G7iT7DguG6qcSp4buLLeG6peG7geG7ocOsPuG6v+G7hzjhu4c+4buf4buB4buD4bql4buBPT484bqkb+G7ieG6vz7hu4nhur/hu4Hhurk+4bqtdTQ+4bqt4bqx4buhPuG6rTfhu4k+4buBN+G7nz7hu4nhu4HEg+G7iT7hu5/hu53hu5U+w6w34buHPsOt4buB4buDPuG7m+G7oeG7seG6u+G7iT7DrDY+4buL4buN4bufPsaw4bqv4buJPuG6rcOpPuG7izY+4bue4bud4buHw6nhu6E+4bue4buHxJHhu4k+xqHhu4E44buHPuG6v+G7hzjhu4c+4bub4buh4buxZeG7nz7hu4nhu4HDoOG7iz7hu59h4buJ4bq/PuG6pXXhu5Phu4nhur8+4bujw7rhuqU+OOG7ieG7gT7hu4F14buV4buJ4bq/PuG7n+G7ncSp4buJ4bq/PuG6pTXhuqU+4bql4buh4buN4bqlPuG6rTbhu4s+xqHhu4E14buJPsawNj7GsOG7hT7huqU14bqlPuG7i3LhuqU+4bqt4buD4bql4buBPuG7m+G7ocSD4buJPuG7o+G7pT7GsDY+4bqlb+G7ieG6vz7hu4nhur/hu4HhurkqPDsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGocOCxKnhuqfhu7E8LOG7nuG7neG7h8Op4buhPuG7nuG7h8SR4buJPuG6pWvhu4k+4bqtdeG7meG6pT7huqXhu4HEqT7DrDY+4bqtNOG7ieG6vz7huqXhu4E34buxPuG6reG7oTQ+xrDhu5Hhu4c+4buf4buB4buT4buHPuG6v+G7hzThu4k+4bqt4bq7PuG6rTjhu4s+w6I4xKk+4buJYeG7ieG6vz7DrOG7peG6pT7huq3hurHhu7E+4bqtcz7huqVzND7hu4bhuqTDguG7iiU+4buf4buddeG7keG6pT7DreG7geG7hz7huqU14bqlPsOs4bq54buJ4buBPuG7n+G7ncO54buJ4bq/Psah4buBN+G7nz7hu4vhu5Hhu4c+4bqlczQ+w4zhu4fEkeG7iT7hu4Hhu5nGoT7hu5vhu6HDs+G6pT7DosOh4bufPuG6reG6seG7oT7hu6Phu4dl4bufPuG6peG7geG6oeG7nz7hu4nDqeG7iT7DreG7h+G7ieG7gT7hu59lPsaww7Phu4k+4bud4bqv4bufPuG7ieG6v+G7gcOoxKk+4buJNuG7iT7huqVzND7hu4l14buR4bqlPuG7iTbhu7EqOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMahw4LEqeG6p+G7sTws4bq+4buH4buR4buHPsah4buBxIPhu4k+4buf4buD4bql4buBPuG6peG7gcSpPuG7ncOg4buJ4bq/PuG7nuG7neG7h8Op4buhPuG7nuG7h8SR4buJPuG7o2Q+4buf4buF4buLPsOt4buHZeG7iz7huqU14bqlPuG6peG7oeG7jeG6pT7huq024buLPsah4buBNeG7iT7GsMOpPuG6pcOh4bufPuG6v+G7hzjhu4s+xrB0PsOt4buB4buDPsaw4buR4buHPuG7geG7sT7GsGzhu4nhur8+4bq/4buHNuG7ieG7gT7huq114buZ4bqlPuG7o+G7pT7hu4nhu4F14buZ4buJ4bq/PsOi4buNPuG7n8O5PuG7qDThu6Phu4Hhu4fhu4nhur/hu5/EqeG7iSU+4buJ4buBdT7GsOG7h+G6ueG6pT7hu4nhu5Hhu4c+w6xt4buJ4bq/PuG6pTXhuqU+w6Lhu4fhurnhu4k+xqHhu4E1xqE+4buf4budw7nhu4nhur8+xqHhu4E34bufPsawNj7hur/hu4c44buLPuG7o+G7pT7hu4Hhu4fhurnhu4k+4bqn4buH4bq54buJPuG7m+G7ocSD4buJPuG7o+G7pT7huqVzND7hu4p4PuG7m+G7oTThu4nhu4E+w6I14buJPuG6rTjEqT7hu4k24buxKjsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGocOCxKnhuqfhu7E8LOG6pDXhuqU+4bql4buB4buh4buxxJHhu4k+4bq/4buHND7huqfhu6U+4bqtxKk14buJPsOC4buF4buJ4buBPuG7iOG7gXXhu5fhu4nhur8+4bqlaj7hu5/hu4Hhurs+4bujZD7huq3DqT7hu4nhur/hu4FmPuG6rWrhu4nhur8+w6Jh4buJ4bq/PuG7gcSp4bqh4bqlPuG7n8O5PsOibT7huqXhu4F1w7Thu4nhur8+4buf4bud4buF4buJ4buBPuG7huG6pMOC4buKJT7hu5/hu53EqeG7ieG6vz7DreG7geG7hz7GsOG6teG7iT7hur/hu4fFqT7huq114buZ4bqlPuG6pTXhuqU+4buJYeG7ieG6vz7DrOG7peG6pT7hu4E34bufPuG7ieG7gcSD4buJPuG6pWvhu4k+w6w34buHKjsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGocOCxKnhuqfhu7E8LOG6pDXhuqU+4buJ4buBNj7GoeG7gcSD4buJPuG7n+G7g+G6peG7gT7huqU44buJ4buBPsOiNcSpPuG7ncOg4buJ4bq/PuG7n+G7ncSp4buJ4bq/Psawcj7hu5/hu4Hhu6c+4bufxJHhu4k+w6zhu6c0PuG7n+G6seG7iz7hu6s0PuG7n+G7h2XGoT7hu5/hu4HhuqnEqSU+4bue4bud4buHw6nhu6E+4bue4buHxJHhu4k+4bqlaj7hu5/hu4Hhurs+xqHhu4Fq4buJ4bq/PuG7i+G7jeG7nz7hu5/EkeG7iT7DrOG7pzQ+xrA2xKk+4bub4buheD7huq03xKk+4buG4bqkw4Lhu4o+4bqt4bqx4buxPuG6rXM+xrA2PuG7n+G7geG6t+G7iz7huqXhu4Hhu4M+4bqlaj7hu4s04buJ4bq/PuG6pTg+4buL4buN4bufPuG6reG6seG7oT7huq034buJPuG7gTfhu58+4buJ4buBxIPhu4k+4bqt4bq7PuG6peG7gcO64buJ4bq/PuG7n20+4buj4bulPsOsNuG7iz7huqXhu4FzPsaww6k+4bqlb+G7ieG6vz7hu4nhur/hu4Hhurk+4bqtdTQ+4bqt4bqx4buhPuG6rTfhu4k+4buBN+G7nz7hu4nhu4HEg+G7iT7hu5/hu53hu5U+w6w34buHPsOi4bqx4buhPsOt4buB4buDPuG7m+G7oeG7seG6u+G7iSo7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCzhu57hu4HhuqnEqT7huq1qJT7hu57hu53hu4fDqeG7oT7hu57hu4fEkeG7iT7hu4vhu6HDs+G7iT7hu6g04buj4buB4buH4buJ4bq/4bufxKnhu4k+4buJ4buB4bq34buJPuG7nTQ+4budw6Dhu4nhur8+4buBbD7DrDY+4buL4buN4bufPuG7m+G7ocOz4bqlPuG6v+G7hzQ+xrB0PsOt4buB4buDPuG7gTfhu58+4buJ4buBxIPhu4kqOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMahw4LEqeG6p+G7sTws4buI4buBNj7GoeG7gcSD4buJPuG7n+G7g+G6peG7gT7huqU0xKk+4bql4bqvxqE+4bqk4buB4bqpxKnhu4nhur8+4bui4bqpxKnhu4nhur8t4bql4buBNOG7ieG6vz7hu4nhu4Hhurfhu4k+4bqtZuG7ieG7gT0+PMavcj7hu5/hu4Hhu6c+4buBN+G7nz7hu4nhu4HEg+G7iT7DrOG6seG7iT7hu5/hu4HDuj4xPuG6pXM0PuG7nuG7neG7h8Op4buhPuG7nuG7h8SR4buJPuG6pWo+4buf4buB4bq7PsOt4buBb+G7ieG6vz7huqfhu4fhur3hu4k+4budND7huqd14buR4buHPsOsa+G7ieG6vz7huq3huq/hu58+4buLNj7DrDY+4buVPsOt4buB4buhPsaw4bul4bqlPuG7nuG7gTXhu4c+w4Lhu4Xhu4nhu4E+4bqmdcO04buJ4bq/Kjw7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCzhu4DDsuG7hz7hu5/hu4E14buJ4bq/PjMlPuG7ieG7gTY+w6w54buJ4buBPuG6rTfEqT7hu57hu53hu4fDqeG7oT7hu57hu4fEkeG7iT7DjeG7h+G7iz5JxKnhu4nhur8t4buh4buJPuG7n+G7oeG7scSR4buJPsOiw7M+4bujZD48NcahPuG6p3Lhu4nhur8+w6Lhu4fhurnhu4k+xqHhu4E1xqE+4bqtw7Phu4c+xqHhu4FqPuG7izfhu4nhu4E+4buJ4buB4bqv4bufPuG7n+G7ncSp4buJ4bq/PsOsZuG6peG7gT7hu6Phu6c8PuG7ozThu6E+w63hu4Hhu4c+4bue4buP4buJ4bq/PuG7n+G7gcOz4buJ4bq/PuG7nuG7neG7oeG7i8ahPuG6reG6qT7huqfEqTc+POG7gXPhu7E+4bqn4buH4bq54bufPuG7gcSpNuG7iT7hu5/EqTbhu4k+4bue4bud4buHw6nhu6E+4bue4buHxJHhu4k8PuG7iWXhu6E+w4Lhu4Xhu4nhu4E+4buI4buBdeG7l+G7ieG6vz7hu5/hu4dlxqE+4bufcuG6pT7huq3huqk+4bqnbDQ+4buKeD7GsDY+xrA2PuG6pTXhuqU+4bqtw7Lhu4nhur8+4buL4buH4buJ4buBPuG6pXM0PuG7iXXhu5HhuqU+4buJNuG7sSo7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCzDguG7jT7hu5/hu5114buV4buJ4bq/PuG7iOG6v8SpN+G7hz7hur/hu4c0xKk+4bue4bud4buHw6nhu6E+4bue4buHxJHhu4klPm/hu4nhur8+4buc4buHPuG7sMSp4buJ4bq/LeG7gcSpPuG7ozThu6E+4bqtaj7huqXhu4HEqT7DouG7h2Xhu58+b+G7ieG6vz7DjeG7h+G7iz7huqVqPuG7n+G7geG6uz7huq004buJ4bq/PuG7q+G6qeG7iz7hu6vhuqvhu58+4buL4buN4bufPsawcj7hu5/hu4Hhu6c+w6LEqeG7iz7hu4Hhu7Hhuq3hu51vPj/DosSp4buLPuG7gDo+4buVPuG7nuG7gTXhu4c+w4Lhu4Xhu4nhu4E+4bqmdcO04buJ4bq/PuG7ozThu6E+4buf4buh4buxxJHhu4k+w6LDsz7hu4lq4buHPuG7n+G7ncSR4buJPuG6pXM0PuG7ingqOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMaheeG7oeG7n+G7gcSp4budPCzhu57hu4HhuqnEqT7hu57hu57hu6rGr+G7iDsvxqEs

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Mỹ cắt giảm viện trợ ngân sách cho Liên hợp quốc

Mỹ cắt giảm viện trợ ngân sách cho Liên hợp quốc
2017-12-26 08:06:36

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết đã đàm phán về việc cắt giảm một khoản viện trợ trị giá 285 triệu USD cho ngân sách hoạt động của Liên hợp quốc giai đoạn 2018-2019.

Lung linh ánh đèn Giáng Sinh trên khắp thế giới

Lung linh ánh đèn Giáng Sinh trên khắp thế giới
2017-12-25 08:38:58

Trong những ngày này, không khí lễ hội Giáng sinh tràn ngập ở khắp mọi nơi. Trên khắp thế giới, những ánh đèn trang trí Giáng sinh lung linh, rực sáng, giúp tạo ra những khung...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long