Cập nhật:  GMT+7
w53huq0lPTnhurkow7PDs+G7pCNtw5LhuqnDsuG6ucOgI+G7ssOSb+G7jeG6veG6pz1O4buNZzk9w7Mx4bq9PcOzPOG6veG6pz05w7Xhur3huqc9w7rDk8OAw7rhurw9w7Lhuq3hu485PcOhNnA94bqt4buBKD04YuG6veG6rT3DqeG6reG7jT3hu6PGoTk94bujPD3DssOqPOG6vT05NOG7jcOdL+G6rSXhu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwI+G7ssOd4bqp4bq74bqnPcOzbznhu6QjLy85Vjgow6pt4bqt4buNw7Lhuq3Dqlbhu6Phur0vYcOgw7PDqcOyw6ptL+G6vcOg4bufw7MvKiQmJi8/IWE6JDslJDohw7IlLCo7JD/hurklVmVt4bqnIz0v4buyw51t4buy4bq84bqnPHA9KiQvLuG7rj3DkuG6reG7kT3DsuG7meG7ieG6veG6pz3Dk+G6qeG6veG6pyhtw6pvw6A94bq4cT3huqzhuqnhurXhur094bq4w6rhur3huqc9w6F9PcOy4bqp4bqxbT3hu5BwPeG7o+G6qeG6r+G6vT3hu7dpPeG7ueG6reG6q+G6veG6rT3Dsm9j4buuPeG7ueG6reG7kT3hur3huq3huqnhurPhurs94buiW+G6vT1t4bqt4buB4bq94bqnPeG7kHA9OCjhur09OWbhur3huqc9w7IpOT3DoWfhuqk94bq94bqnw6o+4bqpPcOSb+G7jeG6veG6pz3hu5nhu4vhur3huqc9w4F74bq94bqnPeG7uWnhur3huqc9w7N74bq9PcOSb+G7jeG6veG6pz1O4buNZzk9QeG7meG7i+G6veG6pz3DieG6reG6qeG6scOyPcOSb2I9w7I+4bqpPWHhuqnhur3huq094bqow7PDsijhur0oPWs9w5Phuqnhur3huqcobcOqb8OgVsOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwI+G7ssOSb8Oq4bq94bqnPTnhu41pOT3huqcgbeG7rj1m4bq94bqnPUHhu5nhu4vhur3huqc9w4nhuq3huqnhurHDsj3Dkm9iPcOy4buNcOG6r+G6vT04Zz3Dkm/hu43hur3huqc9TuG7jWc5PcOzMeG6vT3Dszzhur3huqc94bqtam09w7IpOT3hu6Phu4nhuqk9w5Phuqnhur3huqcobcOqb8OgPeG7ozw9OSk5PcOy4bqtPOG6veG6rT3hu6Phuqnhuq/hur09w6nhuq0pOT054buRKD3huqzhuqnhurNtPeG6rWnhuqk9OSk5PW7hu41nOT3huqfhuqkoPcOBZuG6veG6pz3hurwo4bq7PcO5PVjDusOTw4DDuuG6vFk94bq94bqtIuG6uz3DsuG6reG7jzk9w6E2cD3huq3hu4EoPThi4bq94bqt4buuPcOt4bq9PcOhY+G6veG6reG7rj1t4bqtKcOyPcOyb+G6qeG6teG6vT3hu6M8PcOy4bqtY+G6veG6rT3hu6Phu5lq4bq94bqnPTnhu5EoPcOp4bqt4buNPeG7o8ahOT054buT4bq94bqnPeG6veG6reG7mT3DssOqPOG6vT05NOG7jVbDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCPhu7LDgeG6tz05NW09w7Lhu4nhuqk94bq94bqt4bud4bq94bqnPTgzw7I9w63hur094bujPD044bqp4bqx4bq9PcOhaeG6veG6pz3DoSjhur3huqc94bqn4bqpKD3Dslvhur3huqc9az05KTk94bq94buZ4buJOT3Dsm/huq/hur09w7Lhuq3hurE94bqn4bqp4buJ4bqp4buuPWbhur3huqc9QeG7meG7i+G6veG6pz3DieG6reG6qeG6scOyPcOSb2I9OeG6rcOqPW8i4bq94bqnPcOyYuG6veG6rT3huq1i4bq94bqtPWFjOeG6rT044bqz4bq94bqtPeG7ucOK4bui4bqoQS0lIT3hur3huqc8cD05POG6veG6pz3hur3huq0z4bq9PeG6uz7hur3huq09b+G7hT1u4buNKOG6vT3DoeG6qeG6teG6uz3hur3huq0y4bq9PeG6ucOqPuG6qT05w7Xhur3huqc9OeG6reG7jeG6veG6pz3hu6M14bq9PeG6u+G6s+G6veG6rVbDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCPhu7JG4bq94bqnPTnhuq3Dqj044bqp4bqxw7I9w5Jv4buN4bq94bqnPU7hu41nOT3DszHhur09w7M84bq94bqnPW3huq1n4bqpPeG6rWptPeG7o+G7ieG6qT3Dk+G6qeG6veG6pyhtw6pvw6A94bujPD05KTk9buG7jWc5PeG6p+G6qSg9w7rDk8OAw7rhurw9w6nhuq0pOT3hur3huq0i4bq7PcOyW+G6veG6pz054buZxKnhur3huqc94bq54buB4bq94bqnPcOy4bqp4bq9PTnhuq3huqnhurHhur094bq54buZajk94bujPD3Ds8ahPeG6rWptPcOyKTk9w7Lhuq3huqnhurHDsj3DsuG6rcahOT3DoeG6tT05w7Xhur3huqc94bq9w6w94bq5xqE5PTh7w6o94buj4bqzPeG6veG6t+G6vT3DqeG6qeG6veG6rT3DsuG6sT3DssOqPOG6vT05NOG7jT3hu6M8PcOzxqE9OWbhur3huqc9OCLhur3huqfhu649OWbhur3huqc94bq5cT3Dsm/huq/hur09w7Jv4buZxKnhur3huqc9buG7jWc5PcOy4bqxVsOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwI+G7suG7ueG7k+G6veG6pz3DsuG6rcOgw6o94bq94bqtPD3hur3huqfDqj7huqk94bqn4bqpKMOqPcOSb+G7jeG6veG6pz1O4buNZznhu6494bu3XTk9w4nhuqnhur3huq09w7Mx4bq9PcOzPOG6veG6pz3huq1qbT3Dsik5PeG7o+G7ieG6qT3Dk+G6qeG6veG6pyhtw6pvw6A9w6HhurU9OeG7keG6veG6pz05Zz3hur3huq3hu53hur3huqc9w7Lhuq084bq94bqtPcOyxqHhu4094bq7PD3huq0o4bqpPeG6veG7meG7iTk9w6E+w7I9w6Hhu5lqOT3Dsm/DquG6veG6pz054buNaTk9OeG6reG6qeG6seG6vT054bqtZ+G6veG6pz1hYznhuq094bu5w4rhu6LhuqhBLSUhVsOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwI+G7suG6rCjhuqk9OOG6r+G6vT054buT4bq94bqnPcOzxIM9w7Lhuq3hu485PcOhNnA94bqtam09w7IpOT05w7Xhur3huqc9beG6rSnDsj3Dsm/huqnhurXhur09OSk5PWHGoT0p4bq9PcOyb8Oq4bq94bqnPcOp4bqt4buNZuG6vT3DqeG6rcOtPcOzKeG6veG6pz3DqeG6qeG6seG6vT3hu6I84bq94bqtPcOhKOG6qT3hu6M8PeG7ucOq4bq9PcOh4buZxKnhur3huqfhu649OcO14bq94bqnPeG7oTJwPWHGoeG6veG6pz3huqw84bq94bqtPeG6uSjhur3huqc9w7Lhuq3hu5nhu4vhur3huqc94bq7PuG6qT1u4buNZzk9w7LhurE94bq74buJ4bqpPcOyb+G6r+G6vT04aT3hu6M8PcOyb+G6r+G6vT044bqp4bq14bq94buuPeG6u2nDsj1hxqE9KeG6vT054bqt4buN4bq94bqnPTnhu5EoPTkpOT3DsmThur3huq094bq74bqp4bq34bq9PcOSMnA9w5Jv4buN4bq94bqnPU7hu41nOT3hu6Phu4nhuqk9w5Phuqnhur3huqcobcOqb8OgVsOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwI+G7suG7ouG6tz1t4bqtNOG6vT3hurti4bq94bqt4buuPcOS4bqt4buRPcOy4buZ4buJ4bq94bqnPeG6uHE94bqs4bqp4bq14bq9PeG6uMOq4bq94bqnPcOhfT3hur3huq0z4bq9PeG6uz7hur3huq09byLhur3huqc9w6E+4bqpPWFjOeG6rT3hu7nDiuG7ouG6qEEtJSE9cOG6r+G7jT05NOG7jT05KTk9buG7jWc5PeG6p+G6qSg94bqt4buL4bq9PTgow6o94bqn4bqpxKk94bqt4bqxw7I9beG6rXvhuqk94bqtam09w7IpOT3hu6M8PeG6ueG6qeG6r+G6vT3hurk+OT3hu6Phu4nhuqk94bq94bqtKOG7jT3hurtpw7I9OSk54bqtPeG6rWptPeG6uXFWw50vbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbeG7t8OqYXAj4buyw5Lhuq3DoMOqPWbhur3huqc94bq4cT3huqzhuqnhurXhur094bq4w6rhur3huqfhu6494bq94bqt4bud4bq94bqnPcOy4bqtPOG6veG6rT3Dssah4buNPeG6uzw94bqtKOG6qT3hur3hu5nhu4k5PcOhPsOyPcOh4buZajk9w7Jvw6rhur3huqc9buG7jSjhur094bqt4bqzPcOzw6rhur3huqc9beG6reG7meG7i+G6veG6pz3DoX094buj4buZasOyPcOp4bqt4buD4bqpPeG6u+G7lTk9w7Lhu5lr4bq94bqnPcOy4buZauG6veG6pz3DqeG6reG6qT3huq0o4bqpPTjhuq/hur09OF3Dsj3DoTThu409w7Lhuq3huqnhurHDsj3hurk1bT1u4buNKOG6vT3huq3hurM94bq94bqnw6o+4bqpPeG6p+G6qSjDqj0mJD3hur1b4bq7PeG7o+G6tz3Dsm/hu5nhu4k5VsOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwI+G7suG6vOG6rTw94bq5feG6veG6rT3DoT7Dqj3hur08cD3DqeG6rTDhur3huqc9w6Fj4bq94bqtPcOT4bqp4bq94bqnKG3Dqm/DoD3Ds8SDPcOz4bubPWHDtOG6veG6pz3hur3huq3hu53hur3huqc94bq5auG6qT3DsuG6reG6sT054buRKD054buLPTnhuq3hurE94bqtam09w7IpOT3Ds8Oq4bq94bqnPW3huq3hu5nhu4vhur3huqc94bqt4bqp4bqz4bq9PeG6vShwPeG7o+G7ieG6qT3Dkm/hu43hur3huqc9TuG7jWc5PcOh4bq1PcOyW+G6veG6pz054buZxKnhur3huqc9buG7jSjhur094bqt4bqzPcO6w5PDgMO64bq8LcOSb+G7jeG6veG6pz1O4buNZzk94bujPD05w7Xhur3huqc9w6E2cD3hurs+4bq94bqtPcOyZzk9w6FpPcOp4bqtZuG6qT1t4bqtw7Q5PcOp4bqp4bq94bqtPcOy4bqxPTnhu5EoPcOp4bqt4buNPeG7o8ahOT3hu6M8PcOyw6o84bq9PTk04buNVsOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23DuuG7jcOy4bqtw6pvI+G7ssOS4bqtw6DDqj3DksOS4bug4bui4bq8w50vbeG7sg==

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long