Cập nhật:  GMT+7
aeG7t21r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+OeG7ueG7hOG6rsawasOtOeG7hkbhurbhu7VrNkbhuqrhu6Xhu4FrOeG6oOG6tuG7t2vhu7Thu7nhu5Hhurbhu7VrOXHDk2vFqeG7iuG7kWvhu4bhu5Fr4bul4buX4bq24bu3a8O54buT4bqya+G6rsOMa+G7peG7keG6smvhurbhu7dy4buEaS/hu7dtw61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vsOZ4bqy4bunw5Nqw61p4bu54bqw4bu1a+G7guG7huG7pcOpai8v4bul4buFw7nhu5HhurLhur7hu7dG4buE4bu34bqy4buFTeG6ti/hu6fGsOG7gsSC4buE4bqy4bq+L+G6tsawTuG7gi9ubG7hu48vw7PDtOG7p2xs4buNbG9vw7Xhu4Rt4buPbcO1bcO14bqubeG7hcOD4bq+4bu1amsvw61pL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7hu7bGsOG7keG7p2rDreG7pOG7t0Hhurbhu7dr4buARsOTd+G6tmvhu4ThuqDhurbhu7dr4bu04bu54buR4bq24bu1azlxw5NrxanGoWvhurZx4bq24bu1a+G6sOG7iOG7pWvhu4jhurbhu7Vr4bq+4bu34bq0a+G6rsOMa+G7hMSoa+G6sOG7iOG7pWtta+G6ruG7r+G6tmvhurDhu4jhu6VrbuG7g2vhu6XDjOG6tuG7tWvhuq7hu5lr4bqw4buI4bula+G7peG7keG6smvhurbhu7dy4buE4buDa8SC4bu34bu5a+G7peG6tGvhurbhu7VGw5Nr4bulRWtP4buXw5Nr4buG4buRa+G7hOG7t+G7l+G6sGvhu7fhuqThu5Fr4bq24bu34buKa03DimvFqXThur7hu4Nr4bquw4xr4bquSeG7hGvhurbhu7Xhu7fhu7nhu6/hurBr4buE4buG4bqk4bq24bu1a+G6ruG7ueG7r+G6tmvhu4Thu7l24bq+a+G7hOG7leG7uWvhurbhu7fhu7l3Rmvhu4Lhuqjhurbhu7Xhu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOtO+G7teG7mcOTa21tL+G7j+G7g2vhu4ThuqDhurbhu7dr4bu04bu54buR4bq24bu1azlxw5Phu4Nr4bqw4bu5d+G6tms74buR4bqwaznhu4ZG4bq24bu1azZG4bqq4bula8WpxqFr4buG4buRa+G7peG7l+G6tuG7t2vDueG7k+G6smvhuq7DjGvhuq5J4buEa+G7peG7keG6smvhurbhu7dy4buE4buDa+G7p0prw7nhu5PhurJr4bq24buKw4nhu6Vr4bu3QmvDmeG7mWvhu6bhu4pF4bq24bu1a+G7guG7rWvhu4Thu4bhu5nhurZrw7nhurhr4buE4buG4bqy4bq24bu1a8O54bqq4bu5a+G7peG7l+G6tuG7t2vhurDhu4rhu5Fr4bquw4nhurZrxanhu5Hhurbhu7Vr4bu34bqy4buZ4bq24bu3a+G7t+G7meG6tuG7t2vhu4Thu5Xhu7lr4bq24bu34bu5d0ZrTUjhurbhu7Vr4buE4buG4buv4bq2a+G7peG7l2vhurbhu4rDieG7peG7hWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vsOZ4bqy4bunw5Nqw6054bu3xrDhurJrO+G7t3Thu4Rrw7nhu5PhurJrO+G7t3HhurZr4bunceG6tms54buGRuG6tuG7tWs2RuG6quG7peG7g2vhu6Xhu7dB4bq24bu3a+G7gEbDk3fhurZr4buE4bqg4bq24bu3a+G7tOG7ueG7keG6tuG7tWs5ccOTa8WpxqFr4bq2ceG6tuG7tWvhurDhu4jhu6Vr4buI4bq24bu1a+G6vuG7t+G6tGvhuq7DjGvhu4TEqGvhurDhu4jhu6VrbWvhuq7hu6/hurZr4bqw4buI4bula27hu4Nr4bulw4zhurbhu7Vr4bqu4buZa+G6sOG7iOG7pWvhu6Xhu5HhurJr4bq24bu3cuG7hOG7g2vEguG7t+G7uWvhu6XhurRr4bq24bu1RsOTa+G7pUVrT+G7l8OTa+G7huG7kWvhu4Thu7fhu5fhurBr4bu34bqk4buRa+G6tuG7t+G7imtNw4prxal04bq+4buDa+G6rsOMa+G6rknhu4Rr4bq24bu14bu34bu54buv4bqwa+G7hOG7huG6pOG6tuG7tWvhuq7hu7nhu6/hurZr4buE4bu5duG6vmvhu4Thu5Xhu7lr4bq24bu34bu5d0Zr4buC4bqo4bq24bu14buFaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+w5nhurLhu6fDk2rDreG7tOG7ucOJ4bu5a+G7peG7t+G7iOG7pWvhu4ThuqDhurbhu7dr4bu04bu54buR4bq24bu1azlxw5Nr4bunSmvDueG7k+G6smvhuq7DjGvhuq5J4buEa+G6tuG7teG7t+G7ueG7r+G6sGvhu4Thu4bhuqThurbhu7Vr4buC4buta0/hu5fDk2vhu4bhu5Fr4buE4buV4bu5a+G7t0Jrw5nhu5lr4bum4buKReG6tuG7teG7g2vhu7dCa+G6tuG7isOJ4bula+G6tuG7teG6pOG7hGvhuq7DieG6tmvhurbhu7dy4buEa+G6vGs54buGRuG6tuG7tWs2RuG6quG7pWvEgnbhu4Rr4bq24bqq4bu5a03DieG7uWvhu4Lhuqjhurbhu7Vr4bum4buKReG6tuG7tWs5S+G7hWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vsOZ4bqy4bunw5Nqw6054bu3xrDhurJrxajhu5nhu7lrOeG7hkbDk3fhurZr4bu3w4Hhurbhu7drOeG7hkbhurbhu7Vr4buKReG6tuG7tWs54buGRuG6tuG7tWs2RuG6quG7peG7g2vhurBK4bula+G6tuG7isOJ4bula+G7t0Jrw5nhu5lr4bum4buKReG6tuG7tWvhu7fhu7l44bq2a+G6ruG7mWtu4buDb+G6sGtN4buZa8Wp4buR4bq24bu1a+G7p3Hhurbhu7Vr4bq24bu34buR4bq24bu3a+G7peG7t+G7iuG7kWvhu4TEqOG6tuG7tWvhu4Thu7dyw5Phu4NrTeG7iuG6uuG7hGvhu4BG4buTa+G6sOG7iOG7pWvhu6Xhu5fhurbhu7drw7nhu5PhurLhu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOt4buk4bu3QeG6tuG7t2vhu4BGw5N34bq2a+G7t0bDk3jhurZr4bu04bu54buR4bq24bu1a+G7pOG7t3FG4buDa+G6sEPhu4Rr4bu3w4LhurZrxanhu5fhurJrw7nhu7l44buEa+G6rnThur5r4buE4buG4buv4bq2a+G7guG6qOG6tuG7tWvhu6bhu4pF4bq24bu1azlL4buDa8WpxqFrxILhu69Ga+G7teG6pOG7uWvhurbhu7Xhu4rhurjhu7lr4bunceG6tmvhu4Thu4bhurLhurbhu7VrxalDa+G7hEZE4bu5a+G7hMSoa23DtS3hu41sa+G7hOG7huG6vGtNd2vhu7fEkGvhu4Thu4bhurpr4bul4bu34bqq4bq24bu1a+G6rsOM4buDa+G7p+G6smvhu4Thu7fhu7l2Rmvhurbhu7dx4bq2a+G6rkrhu6Vrxal5a+G7pcON4bq24bu1a+G7peG6qmvFqXThur7hu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOtOeG7huG6suG6tuG7tWvDueG6quG7uWvhu6Xhu5fhurbhu7dr4bqw4buK4buRa+G6rsOJ4bq2a8Wp4buR4bq24bu1a+G7hOG7uXbhur5r4buESeG7pWvhu4Thu4ZH4buEa09G4bqq4bq24bu1a+G6tuG7t+G7uXdGa01I4bq24bu1a+G7hkPhurbhu7Vr4bquw4nhurZr4bulw43hu5FrOeG7hkbhurbhu7VrNkbhuqrhu6Xhu4Nr4bqwQ+G7hGvhu4Lhuqpr4buE4bu34buZ4bq24bu3a+G6vuG7t+G6qmvhu6fhuqThu6Vr4buC4bqo4bq24bu1a+G7puG7ikXhurbhu7VrOUtrxanGoWvDueG7keG6tmvDueG6qmvhu6Xhu5fhurbhu7drw7nhu5PhurJr4bquw4xr4bul4buR4bqya+G6tuG7t3Lhu4Thu4Nr4bun4bqya+G6sOG7iuG7kWvhuq7DieG6tmvhu6XhurRr4buE4bu3eWvhu7Vxw5Nr4bqu4bq8a8WpcuG7hGtN4buZa+G6tuG7tXThur5r4bquSeG7hGvFqeG7iuG6uOG6tuG7tWvhu4Lhu5NrTeG7mWvEguG7t0Zr4bul4buR4bq24bu3a+G7hOG7k+G7pWvhurbhuqjhurbhu7Vr4bq24bu14bu34bu5eOG6vuG7g2tNw4nhu7lr4bq24bu34bu5d0Zr4bul4bqy4bq2a+G7guG6qOG6tuG7tWvhu6XhurRr4bq24bu1RsOTa+G7pUVrTcOKa8O54bq44buFaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+w5nhurLhu6fDk2rDrcWo4buZ4bu5a+G7hOG7t+G7ueG7r+G6tmtN4bub4bq2a+G7gEbhuqrhu6Vr4bu14bu54buRaznhu4ZG4bq24bu1azZG4bqq4bula+G6tuG7teG7mcOTa21tL+G7j2vFqcaha+G7hOG7uXbhur5r4buESeG7pWvFqeG7iuG7kWvhu4bhu5Fr4bul4buX4bq24bu3a8O54buT4bqya03hu5nhurbhu7Vrxanhuqrhu7lrTcOJ4bu5a+G6sOG7iuG7kWvhu7Xhu7nhuqjhurbhu7Xhu4Nr4bunSmvDueG7k+G6smvhurDhu4rhu5Fr4bquw4nhurZr4buE4buG4bqy4bq24bu1a+G7pUbhuqrhu7lr4buERnPhurZr4buE4buV4bu5a+G7peG7k+G7pWvhu4ThuqDhurbhu7fhu4Nr4buE4bu34buZ4bq24bu3a+G6tuG7t+G7ims54buIa+G6p0bDk+G7r+G6tuG7g2s54buGSOG6tuG7tWsm4bu34buT4bq24bu34buDa+G7tkJrw5nhu53hu6VrTeG7mWvhu7ZCazvhu5HhurDhu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOtOeG7huG6suG6tuG7tWvEguG7t+G7uWvFqeG6tOG7g2vhu7Xhu7nDieG7uWvhu6Xhu7fhu4jhu6Vr4buE4bqg4bq24bu3a+G7tOG7ueG7keG6tuG7tWs54bqoa8WpxqFr4buG4buRa+G7peG7l+G6tuG7t2vDueG7k+G6smvhuq7DjGvhurDhu5lGa+G7peG7keG6sOG7g2vhurDhu4jhu6Vr4bul4buR4bqya+G7hOG7t+G7iGvhu7fhu5Hhu7lr4buE4buG4bqy4bq24bu1a+G7hOG7t+G7keG6tuG7tWvhu6Xhu5fhurbhu7drw7nhu5PhurJr4bu1QuG6sGvDs2vhu6Vy4bq+4buDa03DieG7uWvhurbhu7VGw5Nr4bulRWvhurbhu4rDieG7pWvhu4Lhuqjhurbhu7Vr4buE4buG4buZ4bq2a+G6sOG7leG6tuG7t2tN4buZa8SC4bup4bqya+G7p+G7meG7ueG7hWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vuG7kEbhu4Thu7fhurLhu4Zqw6054bu3xrDhurJrOTnhuqfDojtpL+G6vsOt

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long