Cập nhật:  GMT+7
LOG7h1t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhu6Dhu4Phu6Hhu4vhuqs+LuG7oOG7o8O64buZxKnhu4F74bqnNWp74bqpw6PEqeG7gXvEqeG7geG7h+G6uXvhu5rhu4dxe+G7oOG7h2174bugw6HEqeG7gXvhuqfDuuG7mcSp4buBe+G6p8OzxKnhu4F74buhNuG6p3vhu51wOcSpe+G7i+G7r3vhu4dt4bqne+G7n+G7g8Sp4buHKnvhu5/hu4PEqeG7h3vhu6nhu4NlxKksL+G7h1suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G7huG6qzXhuq0+LuG7oOG7o8O64buZxKnhu4F74bqnNWp74bqpw6PEqeG7gXvEqeG7geG7h+G6uXvhu5rhu4dxe+G7oOG7h20sL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4u4bugw6HEqeG7gXvhuqfDuuG7mcSp4buBe+G6p8OzxKnhu4F74buhNuG6p3vhu51wOcSpe+G7i+G7r3vhu4dt4bqne+G7n+G7g8Sp4buHKnvhu5/hu4PEqeG7h3vhu6nhu4NlxKksL+G7my4s4bubLuG7muG7oEote+G6qDdqe+G7oThqe+G7oTjhu4N74bqn4buHw7R74bupN3vhu4vhu4NlxKl7w6zDqeG7oXvhu5vhu4fDsuG7g3vhu4fhu5Xhu5t74bqpN2p74buhOGp74buB4bq3xKl7IiZ9fX174buHbeG6p3vhu5/hu4PEqeG7hyp74buf4buDxKnhu4d74bup4buDZcSpe+G7h23huqd74buh4bqz4bube+G6qTV7xKnhu4E3xKnhu4cqe+G7oOG7o8O64buZxKnhu4F74bqnNWp74bqpw6PEqeG7gXvEqeG7geG7h+G6uXvhu5rhu4dxe+G7oOG7h2174buxNuG6p3vhuqlnxKnhu4cke+G6puG7h3F74buh4bujbcSp4buBe+G6p+G7h+G6seG7oXvhu4vDuuG7lcSp4buBe+G6qTdqe+G7oThqe+G6qeG7g3vhuqnDs+G7g3vhu6nhu5Phu4N74buLN+G7iXvhu6HDsuG7oXvhuqfDs8Sp4buBe+G7oTbhuqd74budcDnEqXvhu4vhu6974bujw6jEqXvhu4tw4but4bq7xKl74buHbeG6p3vhu5/hu4PEqeG7h3vhu5/hu4PEqeG7h3vhu6nhu4NlxKkmLOG7my4s4buD4buJ4buBe+G7n+G7o+G6p+G7tD7hu4fhu6Hhu6Hhu5skLy/huqU1auG7m+G7h3Dhu6Hhu4dqJuG7qcSpL2rhu4vhuq3huq014buhNS/hu6vhuqvhuqXhu5/hu4Phu6Hhuqsv4buB4buDNWot4bqtcOG6py3huq01ai3hu6E1ai9dfX00L1tdL1tb4bqqMTHDvX0g4bqmNOG6qi9bXSJ9fTNdMDMyMjNbX+G7geG6reG7gzVq4bqtcOG6pybDreG7m+G7gT57NeG7i+G7g+G7gcSp4bu0PuG7i+G6q+G6v+G7oT4uxKjhu4E14bute+G7nzVwe8Os4buH4buDe+G6p+G7h3Dhu63hur3EqXvhu4fhurt74buLZcSpe+G6pzVqe+G6qcOjxKnhu4Eqe+G7oeG7o8O64buZxKnhu4F74bqpYXvhu6Hhu4c3xKnhu4d74buL4bqz4bube+G7m+G7h2zEqeG7gXvhuqfDs8Sp4buBe+G7oTbhuqd74buHbeG6p3vhu5/hu4PEqeG7h3vhu5/hu4PEqeG7h3vhu6nhu4NlxKl74bqtanvhuqThu4V74buh4buHw7p74bqoajfEqXvhu6Hhu6PDuuG7mcSp4buBe8Os4buDZeG7iXvhu6Hhu6PDuuG7l8Sp4buBe+G7m+G7h2zEqeG7gXvhuqfhu4dw4butZcSpe+G7oeG7ozbhuqfhu4d74bqnw7PEqeG7gXvhu6E24bqne+G7nXA5xKl74buL4buvKnvhu6HhurPhu5t74buH4buV4bube+G7m+G7h2rEqeG7gXvhu6Hhu6M3aip74bujw6jEqXvhu4tw4but4bq7xKl74buhajfEqXvhuq3hu4PhurvEqXvhu4dt4bqne+G7n+G7g8Sp4buHe+G7n+G7g8Sp4buHe+G7qeG7g2XEqXvEqeG7j+G7gyp7xKnhu4FqOOG7g3vhu6Hhu6NxJnvhuqjhur174buLN+G7iXvhu6HDsuG7oXvhuqfDs8Sp4buBe+G7oTbhuqd74budcDnEqXvhu4vhu68qe+G6pDXEqXvhu4Dhu4M24buJe+G7h+G7g+G6u3B7xKnhu4c3e+G7oeG7o8O64buZxKnhu4F74bqn4buHaHvhuqk4anvhu6Hhu6Phu6fhuqd74buh4buDw6nhu5t74bup4buD4bq74bqne8Spw6Dhu4l74buhZsSp4buHe+G7h2bEqeG7hyp74budcDnEqXvhu4vhu6974buHbeG6p3vhu5/hu4PEqeG7h3vhu5/hu4PEqeG7h3vhu6nhu4NlxKl74budcDV74buhw7V74bqn4buHw7nhuqd74bqpw6HEqeG7gXvDrOG7r3vhuqfDunvhu6Hhu6NxKnvhu6Hhu4fhu6fhuqd74buH4buD4bq7xKl74buh4buHw7PEqeG7gXvhu6Hhu4PEqXvhuqU2anvhuqc2antde+G6p+G7h+G7g+G6uXB74buB4buDxrA1e8Sp4buHN3vhu6Hhu6PDuuG7mcSp4buBe+G7qTd74bqpZzV74bub4buHw7rhu5HEqeG7gSp74buB4buDNXvhuqlmxKnhu4d74buHbeG6p3vhu5/hu4PEqeG7h3vhu5/hu4PEqeG7h3vhu6nhu4NlxKl74bup4bq5e+G7h2o44buhe+G6qeG7j8Sp4buBe+G7h23huqd74buh4bqz4bubKnvhu6PDqMSpe+G7i3Dhu63hurvEqXvhu6Hhu6NqxKnhu4F74bupN3vEqeG7gWo34buDe+G7oeG7o8O64buZxKnhu4Eme8So4buHN3vhu6Hhu6PDuuG7mcSp4buBKnvhuqhqN8Spe+G7oeG7o8O64buZxKnhu4F74bub4buHw7Lhu4N74buH4buV4bube+G6p+G7h+G6o+G7oXvhuqfhu4fEkXvhu6nhu5Phu4N74bqn4buRe+G7nXA1xKl74bqnw7PEqeG7gXs1xKkqe+G6pzbhuqd74bqpZzV74bub4buHw7rhu5HEqeG7gXvhu4s34buJe+G7ocOy4buhe+G6p8OzxKnhu4F74buhNuG6p3vhu6Fw4butZcSpe+G7oeG7o3Dhu63hurnEqXvhu5vhu4fDtXvhuqXhu4PDqcSpe+G7qeG7g+G6u+G6p3vhu6Hhu4fhu6fhuqd74buH4buD4bq7xKl74buKcOG6s+G7oXvhuqfDunvhu6Hhu6NxKnvhu4pw4bqz4buhe+G7m+G7h2zEqeG7gXvhuqfhu4fDssSp4buBe+G7iTV74buhceG7rSp74buKcOG6s+G7oXvDveG7oOG7gOG7oOKApnvhuqfhu4dqe+G6qWo3xKl74bup4buDZcSpe+G7oeG7hzXEqeG7h3vEqeG7g2XEqSp74buHbeG6p3vhu5/hu4PEqeG7hyZ74bqoajfEqXvhu6Hhu6PDuuG7mcSp4buBe+G6qWF74buh4buHN8Sp4buHe+G7i+G6s+G7m3vhuqnhu4/hu4N74buh4buHNcSp4buHe8Sp4buDZcSpe+G7sXDEqeG7gXvDrOG7heG6p+G7hyp74buhw7V74bqn4buHw7nhuqd74buhw7Lhu6F74bup4buD4bq74bqne8Os4buD4bq94buJe+G7oeG7ozUqe+G7oeG7h+G6q2p74bqtb+G7g3vhuqc24bqne+G7h2o44buhe+G6qeG7j8Sp4buBe+G7h23huqd74buh4bqz4bubKnvhu6PDqMSpe+G7i3Dhu63hurvEqSp74buh4buHNeG7iXvhu4Hhu4M1e+G7h2o44buhe+G6qeG7j8Sp4buBe+G7m+G7h2rEqeG7gXvhu6Hhu6M3anvhu6Hhu6NqxKnhu4F74bupN3vEqeG7gWo34buDe+G7oeG7o8O64buZxKnhu4Ele+G7ocO1e+G6p+G7h8O54bqne+G6pzbhuqd74buHajjhu6F74bqp4buPxKnhu4F74buB4buDNWp74buLw7pwKnvhu5vhu4fDsuG7g3vhu4fhu5Xhu5sqe+G6pzbhuqd74bqncOG7j+G6p3vhu6Hhu4fhu4Mle+G7seG6r+G7rXvhuq3hu6fEqeG7gXvEqeG7j+G7g3vhu51w4bute8Sp4buP4buDe+G7qXN74buf4buDxKnhu4d74buHajjhu6HigKZ74buh4buHcHvhu4dx4buhe+G7h23huqd74buf4buDxKnhu4d74buf4buDxKnhu4d74bup4buDZcSpe+G7oeG7hzXhu4l74buB4buDNSZ74bqoajfEqXvhu6Hhu6PDuuG7mcSp4buBe+G6qWF7w6zDqeG7oXvEqeG7geG7h2k1e+G7qeG7k+G7g3vhu5rhu4dsxKnhu4F74bqm4bue4buA4buge+G6psOzxKnhu4F7NcSpe+G7oWjEqeG7h3vhu6HDtXvhuqfhu4fDueG6p3vhu4dqOOG7oXvhuqnhu4/EqeG7gXvhu6Fw4butZcSpe+G7oeG7o3Dhu63hurnEqSp74buHbeG6p3vhu6HhurPhu5sqe+G7oeG7h+G7p+G6p3vhu4fhu4PhurvEqXvhu6HDsuG7oXvhu4pw4bqz4buhe8O94bug4buA4bugJnvhu6Dhu6NqxKnhu4F74bqpNsSp4buHe+G7geG7gzZ74bqn4buH4bqx4buhe+G7i8O64buVxKnhu4F74bub4buHasSp4buBe+G7oeG7ozdqe+G7qTd74bqpNsSp4buHe+G7geG7gzZ74bqpajfEqXvhu6nhu4NlxKl74buh4buHNcSp4buHe8Sp4buDZcSpe+G6p3LEqeG7gXvhu6nhu5Phu4N7w6zDqeG7oXvhu51wOXvhu4dt4bqne+G7oeG6s+G7myp74bqoajfEqXvhu6Hhu6PDuuG7mcSp4buBe+G6p+G7h3F74buh4bujbcSp4buBe+G7qeG7g+G6u+G6p3vhu6Hhu4fhu6fhuqd74buH4buD4bq7xKl74buhw7Lhu6F74bub4buHNuG7m3vhu4tw4bqz4buhKnvhu51w4bute+G6p+G7h8Ope+G7h23huqd74bqpw7rhu5nEqeG7gSp74bqn4buH4bqx4buhe+G7i8O64buVxKnhu4F74buh4bune+G7nXA5xKnigKZ7xKjhu4c3e+G7oeG7o8O64buZxKnhu4Eqe+G6qGo3xKl74buh4bujw7rhu5nEqeG7gXvhuqlhe+G7ocO1e+G6p+G7h8O54bqne+G7ocOy4buhe+G6pzbhuqd74bqncOG7j+G6p3vhu6Hhu4fhu4Mqe8Sp4buH4bqx4buhe+G7izd74buHw7rhu5fEqeG7gXvDucSp4buBe+G6p3Dhu4/huqd74buh4buH4buDe+KAnOG7hm3huqd74buh4bqz4bube+G7izfhu4l74buh4buH4bqranvhu6HhurHhu4l74buBw7rhu5HEqeG7gXvhuqk4anvhuqnDueG6p3vhu4bhu4174bqm4buH4buFe+G7iOG7g8Sp4buH4oCdJXvhu6DDtXvhuqfhu4fDueG6p3vhu6k3e+G7oeG7hzXhu4l74buB4buDNXvhu4fhu4/hu4N74buh4buHNWoqe+G7qcOhxKl7xKnhu4Hhu4fhursqe+G7h2o44buhe+G6qeG7j8Sp4buBe+G6p+G7h3Dhu61lxKl74bqp4bq5e+KAk3vigJzEqOG7geG7h+G6q3vhu6Hhu4c1xKnhu4d7xKnhu4NlxKl7xKlr4buDKnvEqWvhu4N74buh4buHNcSp4buHe8Sp4buDZcSpe8Sp4buB4buH4bqr4oCdJXvhu6Hhu4fDoeG7iSp74buh4bqjxKnhu4F74budcDd74bqpOOG7g3vhuqXhu4Phur1we+G7geG7gzV74bqpZsSp4buHe+G7oeG7h8O64buRxKnhu4F74bql4buDxKnhu4d74buL4buD4bq74buhe+G7n2kle8Os4buve+G6pzXhu4l7w6zDqeG7oXvhu6Hhu4fhu6fhuqd74buH4buD4bq7xKl74buhw7Lhu6F74bqnNuG6p3vEqeG7j+G7g3vhuq1wxKnhu4F74buHajjhu6F74bqp4buPxKnhu4Eqe+G6p8OzxKnhu4F74buhNuG6pyp74bqn4buH4bqx4bube+G7hzfEqeG7h3vhu5vhu4c24bube+G7i3DhurPhu6HigKZ74bqmw7PEqeG7gXvhu6E24bqne+G7nXA5xKl74buL4buve+G7h23huqd74buf4buDxKnhu4d74buf4buDxKnhu4d74bup4buDZcSpe+G6p3Q1e+G7oeG7o8O64buZxKnhu4F74bqpYXvhu5vhu4c24buhe+G7h3Dhu6174buhw7Lhu6F74bupNeG7g3vhu6Hhu6Nse+G7ocO1e+G6p+G7h8O54bqne+G6qGo3xKl74buh4buHNcSp4buHe8Sp4buDZcSpKnvhu4Fr4bube+G7m+G7h+G6t8Spe+G6rXDhu6174buh4bujZnvhu6HDsuG7oXvhuqfDs8Sp4buBe+G7oTbhuqd74bqoajfEqXvhu6k3e+G7m+G7h2rEqeG7gXvhu6Hhu6M3anvhu6Hhu4c1xKnhu4d7xKnhu4NlxKl74bqndDV74buh4bujw7rhu5nEqeG7gSZ7InvEqcOh4buJe+G7i+G7g+G6ucSpe+G6qGo3xKl74buh4bujw7rhu5nEqeG7gXvhuqnDuuG7leG6p3vhu6DDmnvhuqhqN8Spe+G7oeG6o8Sp4buBe+G6peG6ocSp4buBe8Os4buH4bqrxKkme8Sow6Hhu4l7XX19Mi1dfX0ze+G6qcO64buV4bqne+G7oGjEqeG7h3vhuqhqN8Spe+G7oMSoe+G7oeG6o8Sp4buBe+G6p+G7mXvhuqnhu5HEqXvhu6lne+G6rcOixKl74bqp4bq3cHvDrOG7h8Oy4buDe+G6pzbhuqd74buh4bujw7rhu5nEqeG7gXvhuqk44buDe+G7h23huqcqe+G6pzVqe+G6qcOjxKnhu4Eqe+G7oOG7hnvhuqfhu4dw4butZcSpe8Sp4buB4buH4buD4bq74bubJnvhu4ZqN8Sp4buBe8So4buH4bqz4buh


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Dạy bao nhiêu giờ để không thành “thợ giảng”?

Dạy bao nhiêu giờ để không thành “thợ giảng”?
2008-12-24 07:41:00

Không phải "ôm đồm" nhiều việc vì có trợ giảng giúp đỡ, giảng viên ĐHở nhiều nước vẫn chỉ phải dành khoảng 25%, nhiều nhất là 50% quỹ thờigian dành cho giảng dạy. Một GS ở Đức...

Gia tăng học sinh mắt kém, nhà trường thờ ơ

Gia tăng học sinh mắt kém, nhà trường thờ ơ
2008-12-22 12:54:00

Theo một kết quả nghiên cứu gần đây nhất thực hiện tại các tỉnh, thành Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Hải Phòng của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, trong 4 học sinh thì có 1 em mắc các tật khúc xạ.

HS tiểu học tìm hiểu về bảo vệ môi trường

HS tiểu học tìm hiểu về bảo vệ môi trường
2008-12-22 07:22:00

Với chủ đề “Gìn giữ môi trường & Bảo tồn văn hoá”, Cty TNHH Canon Việt Nam vừa khởi động chương trình vận động bảo vệ môi trường, thuộc dự án “Hãy tìm hiểu về bảo vệ môi trường”.

Các “đại thụ” lên tiếng về đổi mới giáo dục

Các “đại thụ” lên tiếng về đổi mới giáo dục
2008-12-21 15:13:00

Cần phải đề cao giáo dục đại học, ưu đãi nhà giáo, xâydựng cá tính cho học sinh... là ý tưởng của các giáo sư hàng đầu ViệtNam tại buổi góp ý dự thảo Chiến lược giáo dục, ngày 19/12.

Sàng lọc giáo viên, trả lương theo hiệu quả

Sàng lọc giáo viên, trả lương theo hiệu quả
2008-12-19 09:44:00

Trong và bên lề cuộc giới thiệu “Dự thảo chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2009 – 2020” chiều 18/12, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân và Viện trưởng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long