Cập nhật:  GMT+7
w6xBb23FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7hsOhw4FH4bq24burbOG7i8Ohw6FtQOG7l+G6tG04SEPFqW1HcOG6tOG7uW3hu4ZBdeG6tG3hurbhurrhurRtR+G7l8OBbUbhu5vhurRtxalBw4Jt4bu5w4HhurrDgW1H4buE4buvw6wvQW/hu4vDrC/hu4bhu4vDrOG7huG7i8OhQeG7q8OCbUHhu53hurThu7ltR0FC4bq04bu5bUd04bq0beG6q8OC4bq0QeG7meG7hmZtw6FF4bq04bu5bUdBQ+G6tOG7uW1A4buX4bq0bThIQ8WpbTvhu6vhu6ttLOG7jEjhurThu7kt4bum4buZ4bqwbWnhu5vhurRBw61mbeG6tOG7ucSo4bq8w4FtT8So4bq44bq0beG6tnfhurRtR0tt4bup4bqkw4Ft4bq04bu5QcOow4JmbeG6tOG7ueG7l+G7jG3DtS/DtG3FqUHDgm3hu6fDgXhHbeG7qeG7nW3hu4JI4buMeEdt4bup4bqi4bq0QW1HcOG6tOG7uW3DssOyZsOzbUfhu5Btw5PDguG6tG1p4buNw7Xhu49tR+G7kG3hu6lE4bq04bu5w61txalBw4Jt4buCSOG7km1B4bqsxalt4bunReG6tOG7uW1B4bqsxaltRsOB4bq0QWZtRsOB4bq0QW1Pw4F34bq0Z8Os4buG4buLw6xH4buZ4bun4bq24burbUZH4buM4bq24bur4bq7bOG6suG7meG7hOG7ucOB4bq04buDw7Phu4bDkm3hu5lIR8OCbOG7i8OsR+G7hOG7i8OsR8aw4buLw6zDgeG6suG7uW1G4buExanhurtsQUdH4buG4buDLy/hu6fhu5nDguG7hkFIR0HDgmdP4bq0L8OC4bq2xrDGsOG7mUfhu5kvw5Phu6vhu6dGw4FH4burL0dB4burbS1t4bu5w4HDgsOBL8Ozbm7hu5Mvw7Qvb8Ozw7Phu4/Ds+G7tuG7tuG7keG7mMOyby9vw7Phu43DteG7k8Oyw7Phu5Phu49uw7Lhu43Dsl/Ds2/hu43hu4/hu4/hu5Fn4bqu4buG4bu5bOG7i8OsL0fGsOG7i8OsL0fhu4Thu4vDrC9H4buZ4bun4bq24bur4buLw6zhu4bhu4vigJxAQuG6sm3hurThu5nhu4xt4bq24buXbeG6ssSQR23hurThu7nhu5fhu4xtR0jhu4zDvUdtT+G6vMOB4oCdZm1C4bq04bu5bTvhu6vhu6tt4buGQeG7lUdt4bunw4Hhu7NIbUfhu4TDguG6tOG7uW1HSOG7jHfhurRt4bunQ23hu6nEqMOKxalt4bupxKjhu5lt4buE4buZbUbhu5lIbeG6sEHDgW3GsOG7l+G6tEFtQeG6uOG6tG3hu5FubeG7hkF14bq0bUfhu4Thu6PhurJtR0XhurThu7ltR+G7l8OBbUbhu5vhurRtxanhu5Vt4bq0QXPhurRt4bup4buzbeG7ucOBSeG7hm3hu6nhu4BtxalBw4Jt4bu5w4HhurrDgW1H4buE4buvbeG6tEHEqG3FqeG7meG6sm3hurB4R21H4buEw4LhurThu7ltxalBw4F44bq0bcaw4bqixalBbUfhu4Thu5nhurRBbcWpTW1HReG6tOG7uW1HQUPhurThu7ltR+G7hMSo4bq6xalt4bupc+G7jGfDrOG7huG7i8OhS+G6tOG7uW3hurbhu5fhurJt4bq0QU7hurThu7ltxalC4bq04bu5bU/DgcO9xalt4bq0cOG6tOG7uW3hurRB4bqsxalt4bq04bu5w4Lhu5fDgW3hu7nDgeG6vG3hu6nhu7NtxanhuqRtR8OBeeG6tG1B4bqsxalt4buGQUVtR0FC4bq04bu5bU/hu5dt4bupxqHDgW1B4bqsxalmbcOhReG6tOG7uW1HQUPhurThu7ltO+G7q+G7q21Hc+G6sm1GTG1C4bq04bu5beG6sEFC4bq04bu5beG7p+G7mcOCbeG7ucOB4bq8beG7gkh34bq0beG6tEFO4bq04bu5beG6tOG7ucSo4bq8w4Ft4bq2SELhurRtRnLhurRtRuG7l+G6tOG7uW3FqUHhuqDhu5ltR+G7meG7jG3FqUHDgm3FqcO6SG3hu6fhu7Ft4bq04bu5QcOow4JtR+G7hMOC4bq04bu5bUdB4bq8w4Ft4bupw4Hhu7PhurJt4bqwQeG6pG3hurBB4buj4bq0bcWp4buK4buZbcWpSMSQxalt4bup4bq8w4Fnw6zhu4bhu4vDrEfhu5nhu6fhurbhu6ttRkfhu4zhurbhu6vhurts4bqy4buZ4buE4bu5w4HhurThu4PDs+G7hsOSbeG7mUhHw4Js4buLw6xH4buE4buLw6xHxrDhu4vDoUFC4bq04bu5beG7p+G7lcOCbUHDgXjhurRtR3DhurThu7ltR+G7l8OBbUbhu5vhurRt4bupxKjDisWpbeG7qcSo4buZbeG7hOG7mW1G4buZSG3hurLEkEdtxalIxJDFqW3hurBB4bubw4JtRuG7lUdmbcWpQcOCbUdBdOG7jG3hurBBw4Lhu5vhurThu7ltw7RubeG7hkF14bq0bUfhu4Thu6PhurJtRkNt4bq04bu5xKjhurzDgW3hu6nEqMOKxaltQeG6qMOBbcWpQcOCbeG7hOG7oeG6tOG7uW3DoUXhurThu7ltR0FD4bq04bu5bTvhu6vhu6ttR0HDgW1B4buX4bq0QW3FqeG7lcWpbcWpQcOA4bq0QW1G4buVxalBbcWp4bqkbeG6tsOKw4FtxalBw4Jt4bq04bu5xKjhurzDgW3hu7nDgeG7l0hnw6wvR8aw4buLw6wvR+G7hOG7i8OsL0fhu5nhu6fhurbhu6vhu4vDrOG7huG7i33hurThu7ltO+G7q+G7q23FqeG7iOG6tOG7uW3FqUHDgm3hu4Thu6HhurThu7lt4bq0eEht4bqwQULhurThu7ltxanhuqRt4bq0QU7hurThu7lt4bq04bu5xKjhurzDgW1HQ0dt4bup4bqkbUdB4bqgbcWpw7pIbeG7p+G7sW3Dkkh0R21HQXPhurRtR0tt4bu5w4Hhu5lt4bup4bqg4bq0QW3hurThu7lBw6jDgm3hurBB4bqkbUZ2beG6sEFC4bq04bu5beG7p+G7mcOCbeG7ucOB4bq8bUfhu4Thur5tR0Hhu5fhurRBbcOhReG6tOG7uW1HQUPhurThu7ltQOG7l+G6tG04SEPFqWfDrOG7huG7i+KAnOG6p+G7l21HQsOBbUHDgeG7s0ht4buE4buh4bq04bu5bcWp4buVxalBbUdDR23hurRBdEdt4bup4buzbeG7qXnhurRt4bup4buV4buGbcWpQcOCbeG6tEFO4bq04bu5bUd04bqybeG6tuG6puG6tOG7uW3FqeG7mcOCbcWp4bubbeG7qeG6pG3hurbhu5dtR+G7hOG7mcOCbeG6tsahw4FtxalBw4Jtw5Lhu51tQcSQw4Ft4bq0QU7hurThu7lt4bu54bqgbUdCw4Ft4bup4budbeG6sMOBeOG6sm3hu6nEqMOKxanigJ1mbcOhReG6tOG7uW1HQUPhurThu7ltQOG7l+G6tG04SEPFqW3hu7nDgeG7m8OBbUdBw4DFqUFnw6zhu4bhu4s4SOG7meG6tG3FqUFKxaltQOG7l+G6tG04SEPFqW3FqUHDgm3hu6fDgXhHbeG7qXPhu4xt4bq24buXbeG6sEHDguG7m+G6tG3hu6nhuqThurThu7lt4bu54bqk4buGbcWpQcSo4buZbUdL4bq04bu5bcWp4bqkbUfDgXnhurRt4bq2w71tR+G7hMOC4bq04bu5beG6tuG6osWpQW1GTW3FqUHDgOG6tEFtR+G7hMSo4bq84bq04bu5beG6tMSo4bq6xalt4bq04buX4buMZ2194bq04bu5bTvhu6vhu6tmbcO1w7RtR0hFw4FmbcWpTEht4bu5w4Hhu5XhurJt4bupQ8WpbeG7qcOBeUhtQeG7l+G6tEFtxalC4bq04bu5bUfhu4xtw5Jz4buMbcawTOG6tOG7uW1P4buXbeG6tuG7l21HReG6tOG7uW1HQUPhurThu7lt4bupdUhtR8OBd+G6tG3FqeG7iuG7mW1A4buX4bq0bThIQ8WpbU/EqOG6uOG6tG3hurZ34bq0bUdLbeG6skLDgW1H4buExKjhurzhurThu7lt4bqww4HhurRBbcaww4Lhu5nhurRBZ23DoUXhurThu7ltR0FD4bq04bu5bTvhu6vhu6tt4bqwQXHhurThu7lt4bup4bqi4bq0QW3hu4JI4buSbUHhuqzFqW3hu6dF4bq04bu5beG7ucOBSeG7hm1HQeG6qOG7mW3hurLhu53hurRt4bqyw4LhurThu7ltxKjhurrFqWZtT+G7l23hu7nDgUnhu4ZtQuG6tOG7uW3hu7nDgU5t4bq24bq8w4FtQUrhu5lt4buE4buh4bq04bu5bUZ2bcaww43hurThu7ltR+G7l8OBbUbhu5vhurRtxanhu4rhu5lt4bqy4bqg4bq0QW3hu6nhu7Nt4bu5w4FJ4buGbeG7qeG7gG3FqUHDgm3hurRBTuG6tOG7uW3hurThu7nEqOG6vMOBbUdBTMWpbUZMbcWpdeG6tG3hurThuqRnw6zhu4bhu4vhu6jhu7Nt4bu5w4FObeG6tuG6vMOBbUFK4buZZm3hurLEkEdt4buK4buMbeG7p+G7meG6tG1HQeG7l+G6tEFt4bq2w7rhu4Zt4buCSOG7km3hu4Thu5lt4bup4bq8w4FtR0ttR0Hhu5XhurThu7ltw7Ivw7NubuG7k2ZtT+G7l23hurThu5nhu4xt4bup4budbeG7qcahR23hu6nEqMOKxaltR0Hhuqjhu5ltR0FIw7rhurRtR+G7hMOC4bq04bu5bU/DgcO9xaltRk1txrDDjOG6tOG7uW1GQ21H4buXw4FtRuG7m+G6tG3GsMOCbUdF4bq04bu5bUdBQ+G6tOG7uW1Bw4F44bq0bUdw4bq04bu5beG7qeG7s21Bw4ltR+G7hMOKbcWpQcOCbeG7ucOB4bq6w4FtR+G7hOG7r21A4buX4bq0bThIQ8WpZ20sxKjhurzDgW3hurThu7nhu5fhu4xtR+G7hMSo4bq6xalt4bqwQcOBbeG6sEHhur7DgW3hu6nEkOG6tOG7uW3FqUHDgXjhurRtxrDhuqLFqUFtR+G7hOG7meG6tEFtxalNbUdF4bq04bu5bUdBQ+G6tOG7uW1HQeG7leG6tOG7uW1vw7Mvw7NubsO0Zm1C4bq04bu5bTvhu6vhu6ttR0vhurThu7ltR0jhu4x34bq0beG7p0NtRnZtQcOBeOG6tG1HcOG6tOG7uW1Hw4Lhu5fhurRt4bunxJBtR+G7l8OBbUbhu5vhurRtxanhu4rhu5lt4bqy4bqg4bq0QWZtR+G7hEtt4bqyxJBHbeG6tOG7uULDgW3hurRB4buXbeG7qeG7s23hur5mbUbhu5lIbeG6sEHDgW1PeW1BxKhIZ8Os4buG4buLw6FLbeG6sEHDgW1HSOG7jHfhurRtR0HDvW3hurRBw7rhurJtxalBSsWpbUdB4buV4bq04bu5bcOzL8Ozbm7hu5FmbULhurThu7ltO+G7q+G7q23FqeG7iOG6tOG7uW3GsOG7l+G6tEFtR3DhurThu7lt4bqwQcOC4bub4bq0beG6tsSo4bq44bq04bu5bUdF4bq04bu5bUdBQ+G6tOG7uW1v4buNbUfhu4TDgcO9SG3Dk8OC4bq0L0dB4buV4bq04bu5bWlv4buTw7VtR+G7hMOBw71IbeG7qUThurThu7nDrW3FqUHDgm3FqeG7lcWpbUHEkG3hu7nDgeG7mW3hu6nhuqDhurRBbUdBSG3hurRBw7rhu4ZtR0F04buGbeG6vm1A4buX4bq0bThIQ8WpZ23DoUXhurThu7ltR0FD4bq04bu5bTvhu6vhu6tt4bun4buX4buMbUfhuqhtQcOBbU/huqzhurThu7lt4bqy4bqk4bq0beG7gkjhu5dt4bq04bu54buX4buMbcO1L8O0bUZ2beG6sEHhur7DgW3hu6nEkOG6tOG7uW3FqUHDgm3FqUHDgXjhurRtxrDhuqLFqUFt4buCSOG7jHfhurRt4bu54bqk4buGbUdLbeG6tEFO4bq04bu5beG6tOG7ucSo4bq8w4Ft4bu5w4Hhu5dIbcWp4bqkbeG6vm1A4buX4bq0bThIQ8WpZ23DoUHhu6vDgm3DoUXhurThu7ltR0FD4bq04bu5bTvhu6vhu6tmbU/Dim1P4buXbcWp4buVxaltxanDguG6tG3FqeG7iuG7mW1C4bq04bu5beG7qXlIbeG7iuG6tOG7uW1BxJBt4buCSOG7jHhHbeG7qeG6ouG6tEFtR3DhurThu7ltQXVIbUF4R21H4buXw4FtRuG7m+G6tG3hu6nhu7Nt4bu5w4FJ4buGbeG7qeG7gG3hu7nDgeG6usOBbUfhu4Thu69nw6zhu4bhu4vDrEfhu5nhu6fhurbhu6ttRkfhu4zhurbhu6vhurts4bqy4buZ4buE4bu5w4HhurThu4PDs+G7hsOSbeG7mUhHw4Js4buLw6xH4buE4buLw6xHxrDhu4vDrOG7huG7i8Oh4buXw4FtRuG7m+G6tG3GsMOCbcOhReG6tOG7uW1HQUPhurThu7ltO+G7q+G7q21Bw4F44bq0bUdw4bq04bu5beG7p+G7mcOCbeG7uUThurJt4bun4buZbUfhuqbhu5lt4bq0QeG7l23hur5t4buCSMO64bq0bWHhu6vDgsWpQcOCLcaww4LhurThu7ltT+G7l23huqvhu5nhurThu7nhuq7hu5nhu6tmbeG7hkHDgOG7mW3hurThu5nhurJtR0Hhu4pt4bupQm1h4burw4JI4bq2Z21hQ21Hw4F54bq0bUdBSG3hu6nEqMOKxaltR0ttT8OBw73FqW3FqUHDgm1HQUh3bcWp4buVxaltR+G6puG7mW3hurRB4buXbeG6tOG7l+G7jG1Gdm3GsOG7l+G6tEFtxalBw4Jt4buCSOG7km1B4bqsxalt4bunReG6tOG7uWdtO0jDukdtRsSobWHDguG6tOG7uW0/4burw4LhurThu7ktQMOCZm3hurThu7nEqOG6vMOBbUZ2bUfhu4Thur5tR0Hhu5fhurRBbeG7ucOB4buV4bqybeG7qUPFqW3hu4JI4buSbUHhuqzFqW3hu6dF4bq04bu5Zm3FqUHDgm3hu6fDgXhHbUdF4bq04bu5bUZDbUfDgXnhurRtxalBw4JtR0FId23hu6fhu5ltR+G6puG7mW3hurRB4buXbUfhu4R34bq0bUHDgcO94bq0bU/hu5fDgm3hurBBw4Lhu5vhurThu7lt4buTbm1H4buEw4HDvUhtw5PDguG6tC9HQeG7leG6tOG7uW1pb2bDs21H4buQbeG7qUThurThu7nDrWdtOEjhu5JtQeG6rMWpbeG7p0XhurThu7ltRnZtxalBw4DhurRBbUdBSsWpbeG7hOG7mW3hu6nhurzDgW1P4buXw4Jt4bupdUhtR0Hhu5XhurThu7lt4buRL8Ozbm7hu5NmbU/hu5dt4bqwQcOBbeG7qeG6pG3hurLhuqzDgW3FqUHDgW1Hw4F4R23hurbDgXfhurRt4buCSOG7meG6tG1Gdm3hu6nEqMOKxaltxalC4bq04bu5beG7p0Nnw6wvR8aw4buLw6wvR+G7hOG7i8OsL0fhu5nhu6fhurbhu6vhu4vDrOG7huG7i8OhQeG7q8OCbcOhNyE=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phó TT Mỹ: Triều Tiên cố “thu hút chú ý”

Phó TT Mỹ: Triều Tiên cố “thu hút chú ý”
2009-07-06 15:27:00

Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden đã phủ nhận việc Triều Tiên phóng thử hàng loạt tên lửa hồi cuối tuần. Ông nói, Bình Nhưỡng chỉ “cố thu hút sự chú ý” khi phải đối mặt với sự cô...

Triều Tiên: Bước tiến trong công nghệ tên lửa

Triều Tiên: Bước tiến trong công nghệ tên lửa
2009-07-06 09:20:00

gày 5/7, các nhà phân tích an ninh quốc tế bắt đầu mổ xẻ những tiến bộ công nghệ tên lửa của CHDCND Triều Tiên sau khi nước này hôm 4/7 bắn thử bảy quả tên lửa đạn đạo về phía...

Italia: Bạo động trước thềm Hội

Italia: Bạo động trước thềm Hội
2009-07-05 21:48:00

nghị G-8 Cảnh sát ngăn chặn người biểu tình trước căn cứ quân sự Dal Molin ở Vicenza. Ảnh: AFP Theo AFP, các cuộc biểu tình lớn trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G-8 tại Italia...

Ngày 4-7, CHDCND Triều Tiên đã phóng 6 quả tên lửa

Ngày 4-7, CHDCND Triều Tiên đã phóng 6 quả tên lửa
2009-07-04 21:51:00

ãng tin AP dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc Phòng Hàn Quốc cho biết, CHDCND Triều Tiên đã phóng quả tên lửa thứ 6 trong ngày 4-7. Quả tên lửa thứ nhất được phóng lúc 8h sáng giờ địa...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long