Cập nhật:  GMT+7
4buQPuG7nuG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG6qnvhuqsyJOG7muG7kuG6quG6quG7hOG7hnnhu5zhu7jhu6RA4buc4bu4OeG7nOG6qz7DoTQ84buc4bqrezThu5zhuqnDmXvhu5wyLkA+4bucQGXDmeG7nOG7uOG7pDXhu5xAPn3hu5zhuqrhuq1iNDzhu5zhuqZiw6BA4buc4buHLOG7nOG7h1k04bucPSzhu5zhu5V7ITThu5zhu5vDoTQ84buQLz7hu57hu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu6ckw5kj4bua4buSeTzhu6Zm4buc4bueVS9UL+G7oOG7ouG7nlPDkuG7nOG6qj7DoTQ84buc4bqrWTThu5zhu4Xhu6jhu5zhu4Z7LuG6q+G7nHnDmTPhu5zDleG6quG6quG7hOG7hnnDlOG7nD3hurnhurNA4buc4bqnYmYsNOG7nOG6q2JmOjThu5zhu7jDoOG7nOG7uOG7pEDhu5zhu7g54bucNOG6o3vhu5wjYjQ84buc4bqpw5l74buc4bqpw6rhu5zhuqs+4buy4bqr4bucQGXDmeG7nOG7uOG7pDXhu5xAPn3hu5zhuqrhuq1iNDzhu5zhuqZiw6BA4bucMns6NOG7nOG6p2LDmTThu5zhuqvhurF74buc4buHWTThu5w9LOG7nOG7lXshNOG7nOG7m8OhNDzhu5zhuqvhuq01NDzhu5xAYuG6o0Dhu5w84buu4bql4bucPHvhu4HDmeG7nOG6qj5l4buc4bqr4bq54bqxNDzhu5zhu4Z7LuG6q+G7nHnDmTPhu5x5PGJmKDThu5zhu4RiWDThu5zhuqQ+Y0Dhu5zhu4fhu6bhu5zhuqo+ZeG7nOG6q+G6ueG6sTQ84buc4bqq4bqtYjQ84buc4bqmYsOgQOG7nHdn4bucdj7hu7BA4buc4buX4bq54bq3NDzhu5w0POG7pmbhu5zhu55RL1Qv4bug4bui4bueU+G7nOG7uDo04bucMizhu5zhu6fhuqN74bucNDw+XeG7nOG6qz7hurnhurM0POG7nD0iND7hu5zhu4nhu5zigJPhu5zhu49i4bucw5Xhu4vhuqjhu514w5Thu5zhuqvFqHvhu5zhuqs+ZeG7nD3DoeG7nEIyw5k04buc4buVw5nhuqs14bqt4bucw5V4w6E0POG7nOG7l8Ojw5Thu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4buQezM84bucw5ky4bqrxKjhu5rhu5rhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5p7Mzwt4bqtJOG6qeG6pTU04bqpe+G7hyThu5rhu5zhuqnhuq1AxKjhu5o+4bqr4bqr4bqlTy8vI8OZNDxANTQ84bqpw5k04buM4buHNC/GoeG7i+G6quG7iy/hu6Iv4bug4bui4bueUy/hu6JUL+G6q+G6q+G7heG7hzRfMmZfMT7DmUBfQGI1NDwt4bug4buiX1FVX+G7nuG7ol/DmlPhu57hu4ww4bqlPOG7muG7nOG7g3sj4bqrPsSo4buaUuG7ouG7ouG6peG7heG7muG7kuG7kOG6peG7kuG6qj5l4buc4bqr4bq54bqxNDzhu5zhu5c+fTQ+4buc4bqlPmXhu5x5PGJmKDThu5zhu4RiWDThu5zhuqQ+Y0Dhu5w84buu4bql4buc4bqpNTQ84buc4bqlPuG6ueG6rzQ84buc4bqqPmXhu5zhuqvhurnhurE0POG7nOG6quG6rWI0POG7nOG6pmLDoEDhu5x3Z+G7nHY+4buwQOG7nOG7l+G6ueG6tzQ84buc4bu4OjThu5wyLOG7nOG7p+G6o3vhu5w0PD5d4buc4buXWeG6peG7nEDDmTXhu5zhu4kt4buPYuG7nDLDnTThu5zhuqs+4bq74buc4bue4bue4buM4bucw5VrND5P4buc4bqqPsOgNDzhu5x5Plnhuqsv4bqq4bqq4buE4buGecOU4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7lTUjZuG7muG7kuG6qMOZYuG7nEBi4bqjQOG7nDzhu67huqXhu5zhuqvhuq06NMOS4bucND57LGLhu5xA4bqv4buc4bqnYsOZNOG7nOG7uOG7pDXhu5xAPn3hu5xAPn00PuG7nOG6qz7hurtA4bucQGXDmeG7nOG6quG6rWI0POG7nOG6pmLDoEDDkuG7nOG6q+G6rTU0POG7nD024bucQDbhu5w+4buoNDzhu5zhuqs+w6E0POG7nOG6q1k04buc4bqqWDThu5zhu6c1w5nhu5zhu4Xhu6jDkuG7nOG6q+G6rcOZNDzhu5wzxag0POG7nEA+ezTDmSPDmXsyZuG7jEA1M+G7jEA04bucw5XhuqU+ezo04buc4bu4xq804bucPcOge+G7nDQ8NcWoe+G7nOG6q3s7NDzhu5zhu4s0PuG7nEBlw5nhu5zhuqvhurfhu5zhuqrhuq1iNDzhu5zhuqZiw6BA4buceT7hu7Lhuqvhu5zhu7jhu6Q1w5Thu5zhu4fhu6bhu5zhuqvhurfhu5x5Plg04bucI1g04buceT7hu7Lhuqvhu5zhu7jhu6Q14buc4bqrezs0POG7nOG6quG6rWI0POG7nOG6pmLDoEDDkuG7nD3hu6jhu5wj4bu2NOG7nDLhurd74buc4bqqPmXhu5zhuqvhurnhurE0POG7nHk8YmYoNOG7nOG7hGJYNOG7nOG6pD5jQOG7nOG6q8Woe+G7nEBi4bqjQOG7nDzhu67huqXhu5w0Nnvhu5zhuq3hu6w0PE/hu5zigJzhu4Z7LuG6q+G7nHnDmTPhu5zhuqvDoTThu5zhuqvhuq04NDzhu5wy4buy4bql4buc4bqr4bqt4bq54bq3NDzhu5xAZcOZ4buc4bqq4bqtYjQ84buc4bqmYsOgQOG7nOG7hyzhu5zhu4fEkeG7nDF7LjThu5zhuqvhuq04NDzhu5zhuqvhu6Z74buc4buVeyE04buc4bubw6E0POKAncOS4bucPeG6oTQ84buc4bqrPuG6t3vhu5xAPjXhu5zhu7h7O+G6q0/hu5zigJzhu4Z7LuG6q+G7nHnDmTPhu5zhuqlXNOG7nOG6qeG7pjQ84buc4bqrPmNA4bucPeG7tGbhu5w94bumM+G7nOG6pT7hu6Q04buc4bqpNTQ84buc4bqlPuG6ueG6rzQ84buc4buHLOG7nOG7h1k04bucPSzhu5zhu7h7ITThu5zhu4fhu6bhu5zhuqdixq804bucMmfhu5w9YzQ84bucPeG7sDThu5w0PuG7gTQ84bucMT7hu6RA4buc4bu4ey7huqvhu5zhu4fhurF74buc4bqq4bqtYjQ84buc4bqmYsOgQOG7nDQ+4busM+G7nD02NDzhu5w8NuG6peG7nEA+NeG7nD43w5nhu5zhu7hbND7hu5zhu4fhu6bhu5zDozThu5w9XTQ+4bucMT5i4buc4buHw6pA4oCd4buM4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7lTUjZuG7muG7kuG6quG6rTo04buc4bqrPsOqQOG7nOG6qzvDkuG7nOG6q+G6rTU0POG7nEBi4bqjQOG7nDzhu67huqXhu5zhuqo+ZeG7nOG6q+G6ueG6sTQ84buc4bqq4bqtYjQ84buc4bqmYsOgQMOS4bucMT574bucPSzhu5xA4buy4bql4buc4buHWTThu5w9LOG7nOG7lXshNOG7nOG7m8OhNDzDkuG7nOG6qj5l4buc4bqr4bq54bqxNDzhu5x5PGJmKDThu5zhu4RiWDThu5zhuqQ+Y0Dhu5w94buo4bucPSzhu5w0PD5d4bucPsOZe+G7nOG7uDo04bucQGQ0POG7nOG6qz7DqkDhu5w+ey404bucNDw+ezoz4buc4bqrY0Dhu5xA4bukQOG7nOG6qz45w5nhu5zhuqs+YuG7sjThu5zhu4fhu6bhu5w0PuG7sjThu5zhuqs+4bq7QOG7nEA+YjQ84bucQGXDmeG7nDLhu6g0PuG7nD3FqDXhu5xAWeG6peG7nEDDmTXDkuG7nOG6q+G6rTU0POG7nD024bucQDbhu5zigJzhuqo+OcOZ4buc4bqrPmLhu7I04buc4buHLOG7nDQ+4buBNDzhu5w0PGJmOjThu5zhuqvhu7BA4bucQOG6r+G7nOG7uMavNOG7nEA+IuG7nD3FqDXhu5w8e8ave+G7nOG6p2JmO+G6q+G7nOG7h1k04bucPSzhu5zhuqvhuq06NOG7nOG7uHshNOG7nOG7hnsu4bqr4bucecOZM+G7nC3hu5zhuqrhuq1iNDzhu5zhuqZiw6BA4oCd4bucIzXhu5w+w5l74buc4bqqw6M0POG7nOG7lX3hu5zhuqs+4bq54buceTxiZig04buc4bqkPmPhu5zhuqrhuq04NDzhu5zhu4fhu6bhu5zhu6fhuqHhu5zhu5fhu7Qz4buc4bub4bumNeG7nD3hu6jhu5zhuqs+w6A0POG7nDQ+WeG6q+G7nOG6qz7hu6Q0POG7nOG7nuG7oi/hu6Dhu6Lhu57hu57hu5w0PuG7rDPhu5zhuqs+Y0Dhu5w94bu0ZuG7nEDhu6RA4bucQOG6r+G7nEA+O+G7nD3hu6Yz4buc4bqlPuG7pDThu5zhuqvhuq06NOG7nOG7uHshNOG7nOG6qeG6sTPhu5xANuG7nOG6q3s7NOG7nOG6q+G6rXshNOG7nOG6qz7DqkDhu5xAPlnhuqvDkuG7nD3huqE0POG7nOG6qz7hurd74bucMXshM+G7nOG6qTXhu6Thuqvhu5zhuqvDoOG6q+G7nOG7uFnhuqvhu5w94bqhNDzhu5zhuqvhuq06NOG7nOG7uHshNMOS4bucMT7DoTQ84bucMuG7pjPhu5zhuqU+4bq7QOG7nOG6q8Wo4bql4buc4bqrWzQ+4bucPls0PsOS4buc4bqrPsOqQOG7nD57LjThu5w+ey5i4buc4bqnYsavw5Lhu5zhuqs14bumNOG7nCN7LjThu5zhuqpiZjo04buc4bu4w6Dhu5zhu4cs4buc4bq7NDzhu5zhu4Xhur/hu5xAZcOZ4bucQOG7pEDhu5zhu7g6NOG7nOG6teG7nOG7lXshNOG7nOG7m8OhNDzhu5zDlcahw73hu5fDlOG7nOG7h+G7puG7nOG6qeG6sTPhu5w9xajhuqvhu5w94bq54bqzQOG7nOG7leG6o+G7nOG6p2Jm4buc4bqr4buwQOG7nOG6uzQ84buc4buF4bq/4buc4bq14buc4buVeyE04buc4bubw6E0POG7nMOV4buXw73hu5fDlMOS4bucPDbhuqXhu5zhuqU+w5004bucI2Jm4buc4bqr4bqtW+G7nD43w5nhu5zhu7hbND7DkuG7nMOjNOG7nD1dND7hu5zhurXhu5wxPmLhu5zhu4fDqkDhu4zhu5zhuqo+ZeG7nOG6q+G6ueG6sTQ84buceTxiZig04buc4buEYlg04buc4bqkPmNA4bucQMOpNDzhu5wxPlY0POG7nD1dND7hu5wyxah74bucMuG7suG6peG7nOG6q+G6reG6ueG6tzQ84bucQGXDmeG7nOG7hnsu4bqr4bucecOZM+G7nD3DoHvhu5zhu4fhurF74buc4bqlPuG7pDThu5zhuqdiZjvhuqvhu5w0POG7pmbhu5zhu57hu6AvVC/hu6Dhu6Lhu55T4bucQGXDmeG7nOG6qjfDmeG7nOG6quG6rTg0POG7nOG6q+G7pnvhu5zhuqo+4bq54bq3NDzhu5zhuqvhuq3DqkDhu5zDleG6pOG7l+G7i8OU4buc4bq14bucd8OZ4buc4bunw5lm4bucw5Xhu6fhu6bhu5x3w5k0w5Thu5zhuqvhuq01NDzhu5zhu4fEkeG7nOG6pD57MnvhuqXhuqV7NCThuqnhu5wxey404buc4bqq4bqtYjQ84buc4bqmYsOgQOG7nOG7hyzhu5zhu4dZNOG7nD0s4buc4buVeyE04buc4bubw6E0POG7jOG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5U1I2bhu5rhu5Lhuqrhuq3hurnhurFA4bucPTbDkuG7nDQ84bumZuG7nOG7nuG7oC9UL+G7oOG7ouG7nlPDkuG7nDQ84bq54bq3e+G7nOG6pT7hu6Thuqvhu5w0PMOhNOG7nOG7leG6o+G7nHk8NcWoe+G7nDx7w5k14buc4buGey7huqvhu5x5w5kz4bucdzrhu5zhu6fGr3vhu5zhu5VbND7hu5w94buo4bucNDpi4buc4bqtYU/hu5zigJzhu4Z7LuG6q+G7nHnDmTPhu5w+NcOZNOG7nDQ8Pjo0PuG7nOG7h3suQOG7nOG6qjfDmeG7nOG6q+G6rTg0POG7nOG6q+G7pnvhu5w94buo4bucPeG6ucOZ4buc4bqtw5nhu5zhuqU+4bukNOG7nOG6p2JmO+G6q+G7nEBiw6B74bucQGQ0POG7nDQ84bumZuG7nOG7nuG7oC9UL+G7oOG7ouG7nlPigKbhu5zhu4Z7LuG6q+G7nHnDmTPhu5wz4bqj4bqr4bucMsOdNOG7nDThu4HDmeG7nDE+VjQ84bucPV00PuG7nDLhu7LhuqXhu5zhuqvhuq3hurnhurc0POG7nDQ+WeG6q+G7nOG6p2Lhu6Q04bucQGXDmeG7nDNbND7hu5zhu4cs4buc4buHxJHhu5wxey404bucNOG7pmbhu5w0PuG6ueG7nD3hu6jhu5w94bq54bqzQOG7nOG6qz4h4bucPnsuNOG7nD3DnWbhu5w9ZeG7nOG6q+G6rTU0POG7nOG6qmJmOjThu5zhu7jDoOG7nDQ84bumZuG7nOG7olIv4bue4bugL+G7oOG7ouG7nlHhu5xAZcOZ4buc4buV4bqj4buceTw1xah74bucPHvDmTXhu5zhu4Z7LuG6q+G7nHnDmTPhu5w84bq/e+G7nOG6qjfDmeG7nOG6q+G6rTg0POG7nOG6q+G7pnvhu4zhu5zhuqrhuq06NOG7nOG6q3s0PuG7nOG6qz7DnTThu5w9NsOS4buc4buGey7huqvhu5x5w5kz4bucZTQ84bucPuG6o+G7nDPFqDQ+4bucMz/hu5zhu4d7LkDhu5w8e8ave+G7nOG6p2JmO+G6q+G7nEDhu6RA4buc4bqr4bqtw5k0PuG7nEA+WeG6peG7nOG6teG7nOG7lXshNOG7nOG7m8OhNDzhu5zhu7jhu6w0POG7nEDhu6RA4buc4bu4ey404buc4bqlPuG7pOG6peG7nD43w5nhu5zhu7hbND7DkuG7nOG7uMOZNeG7nDzhuqEz4bucQOG7pEDhu5zhuqt7OzThu5zhuqvhuq1bND7hu5w0PDXFqHvhu5w8e8OZNeG7nOG7h+G7puG7nOG6pT7hu6ThuqXhu5wyZ8OS4bucMT7DoTQ84buc4bqp4bq/4bucI8SRNDzhu5w+NeG7rkDhu5w9JOG7nCM4w5nhu5zhuqnhur/hu5wjxJE0POG7nOG7h8Op4bucMsOqQOG7nOG6qz4kNeG7nOG6p2Jm4bucPV00PuG7nEBlw5nhu5wyYuG7suG6q+G7nOG6pT7hu6ThuqXhu5zhuqdiw6BA4buc4bqrO8OS4buc4bqr4bqtNTQ84bucPTbhu5xANuG7nOG7l8OhNDzhu5zhurnhurFA4bucQGXDmeG7nHd7OjThu5w+4bqz4bql4buc4bqnYsOgQOG7nOG7hyzhu5x3YuG7suG6q+G7nOG7lXshNOG7nDThu6oz4buc4buew5pV4bugw5Lhu5wjYmbhu5zhuqvhuq1b4bucPjfDmeG7nOG7uFs0PsOS4bucw6M04bucPV00PuG7nOG6q+G6rTU0POG7nDE+YuG7nOG7h8OqQMOS4bucw5k04bucNHs0PsOS4bucw5k04buc4bqrNeG7pjTDkuG7nOG6q8Oq4bucIzXhu5w+4bumNDzhu5w+xq974buc4buH4bum4bucPuG7pjQ84bucMT7DoTQ84buc4bq14buc4buVeyE04buc4bubw6E0PMOS4buc4bqrw6E04buc4bqr4bqtODQ84bucNDxiZjo04buc4bqr4buwQOG7nOG6qz7hurnhurM0POG7nOG6q8OhNOG7nOG6pT7hu6ThuqXhu5wyYuG7suG6q+G7nOG6q+G6rTo04bucQOG7pEDhu5zhu4dkNDzhu5zhu7h7ITThu5zhu4fhu6bhu5w9xah74bucI+G6ueG6rzQ84buM4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7lTUjZuG7muG7knk+WDThu5wjXeG6peG7nDThu6Zmw5Lhu5zhu4Z7LuG6q+G7nHnDmTPhu5zhuqt7O+G6peG7nOG6q8SRQOG7nDE+VjQ84bucPV00PuG7nEA+ZeG7nOG6p2JmLDThu5xAZcOZ4bucM1s0PuG7nD3DoHvhu5zhu4fhurF74bucPsOZe+G7nOG6p2LDnTThu5w9xq814buc4bunNeG7pjQ84buc4bqow5nhu5zhu4fhu6bhu5zhuqrhuq3hurnhurc0POG7nOG6qMOZw5Lhu5xAPmXhu5zhuqdiZiw04bucPcOge+G7nOG7h+G6sXvhu5w04bqje+G7nOG6qz5lZuG7nOG7h+G7puG7nDLhu6g0PuG7nD7Gr3vDkuG7nOG6p2JmLDThu5xAPmXhu5zhuqdiZiw04buc4buH4bum4buc4bqnYmYsNOG7nOG6q+G7pnvhu5zhuqU+4bukNOG7nD3DoHvhu5zhu4fhurF74buc4buHZDQ84bucPeG7rkDhu5zhuqdiZiw04bucMXs0PuG7nOG6qzvhu5zhu4fhu6bhu5zhuqs+LDPhu5wyxJFA4bucPV3DmeG7nEBlw5nhu5zhu4Z7LuG6q+G7nHnDmTPhu5w94bq54bqzQOG7nOG7heG7pEDhu5w9XTQ+4buc4bqlPmThu5w+4bqz4bql4buc4buH4bqxe+G7nOG7l8OhNDzhu5zhurnhurFA4bucQGXDmeG7nHd7OjThu5w+4bqz4bql4buc4bqnYsOgQOG7nOG7hyzhu5x3YuG7suG6q+G7nOG7lXshNOG7nDThu6oz4buc4buew5pV4bugw5Lhu5xAw6k0POG7nDQ+4bq54buc4bqrWeG6q+G7nEDGr+G7nEDhu6RA4buc4bqnYmYsNOG7nOG7h+G7puG7nDLhurN74bucfUA+4buc4bqlPuG7pOG6peG7nDJn4bucQGXDmeG7nOG7hnsu4bqr4bucecOZM+G7nDJ7OjThu5zhuqdiw5k04bucPTs04bucQOG7pEDhu5xAWWLhu5zhuqvhuq1jQOG7nD1dw5nhu5wyZ+G7nOG6qz5i4bqjQOG7nD7DmXvhu5zhuqdiw5004bucPcavNeG7nOG7pzXhu6Y0POG7nOG6qMOZ4buc4buH4bum4buc4bqq4bqt4bq54bq3NDzhu5zhuqjDmeKAneG7jC/hu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4bqqPiQ14buc4bub4buX4bqo4buGeeG7kC/huqXhu5I=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Màu xanh trên đá núi

Màu xanh trên đá núi
2024-07-20 07:38:00

baophutho.vn Đạn pháo công phá suốt ngày đêm khiến cây rừng cháy rụi, núi đá bị băm vằm, lửa nung trắng xóa thành “lò vôi thế kỷ”. Thế nhưng, vững chắc hơn...

Bảo vệ biển giữa trùng khơi

Bảo vệ biển giữa trùng khơi
2016-07-16 06:53:00

PTO- "Phương án đi biển đã sẵn sàng, biên đội xuất phát!"- sau mệnh lệnh của người chỉ huy, con tàu Cảnh sát biển gầm lên, đạp sóng đưa những người lính biển tiến ra khơi.

Tâm tình người lính đảo

Tâm tình người lính đảo
2016-07-09 10:09:00

PTO- Cuộc gặp gỡ giữa tôi và Thượng tá Vũ Văn Cường tuy ngắn nhưng đong đầy cảm xúc. Cuộc sống gian khổ, ý chí kiên cường của những người lính biển hiển hiện qua lời kể của...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long