Cập nhật:  GMT+7
4buSe+G7oOG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p0J9YjMl4buc4buYQ+G7ieG7o+G7oiThu6Y1e+G7oj594bum4buiI+G7pDbhu6Iz4bukNuG7oiTDozU+4bui4buCfSFi4buiw73hu6Q04buSL3vhu6Dhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfFqSXhu6Q94buc4buYQ+G7ieG7o+G7oiThu6Y1e+G7oj594bum4buiI+G7pDbhu6Iz4bukNuG7oiTDozU+4bui4buCfSFi4buiw73hu6Q04buSL+G6p+G7mOG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu5Ji4bukQDMl4bui4bqrYmczJUrhu5w04buk4bqpPn01w5NQ4bqnZuG7ouG7pGNiNuG7nOG7mOG7kmLhuqnhu5jhu5JiPeG7mOG7ki9iPeG7mOG7ki9i4bqp4buY4buSL2Lhu6RAMyXhu5h44buqNXvhu6Ikxq824buiQ+G7ieG7o+G7oiN7NuG7okB9LGLhu4zhu6LhuqtYNeG7ouG6q8WoNT7hu6IkNzXhu6I1e30uY+G7onvhurE14buiIzY14bui4bqr4bqh4buiUOG7nuG7juG7nuG7nuG7nuG7ojPhu6Q24buiJMOjNT7hu6Lhu4J9IWLhu6LDveG7pDThu6Ik4bukNT7hu6Izxag04bui4buDfSEj4buiI+G6uTU+4buiNXvhurvhu6I0NjU+4buiNGPhuqE14buie+G6r+G7omLhuqnhurXhu6Lhu4J9IWLhu6LDveG7pDThu6Jie8WoNXvhu6Iz4bu04bqn4buiQuG6qWM1PuG7omJZNOG7ouG7m8avZ+G7ojU+ey7hu6Ijezbhu6Iz4bukNuG7oiTDozU+4bui4buCfSFi4buiw73hu6Q04buS4bqn4buYw70+xahn4buiUFEv4bug4bue4buiYsavfeG7okLhuqll4bui4bqrw6Lhu6LGoXtbNXvhu6Lhuqd7w6nhu4zhu6JCe8Op4buiYuG6u+G6tzU+4buiw70+Y2cpNeG7okLDnTXhu6Lhu5vhurk1PuG7omJ9LOG6p+G7ouG7l8Oj4buiYuG6qeG6u8OiNT7hu6LDvT42xq994buiPn3hu6Q24buiQ+G7ieG7o+G7osO9PsWofeG7ouG7iUA9YzMz4buke+G7ouG7l3014buiWuG7pGclPeG7ouG7iTPhu6LDveG7pHtn4bukNeG7oiThu6Q1PuG7omJ74buwNOG7ouG7g8Wo4buiM8WoNOG7ouG7g30hI+G7omLGr33hu6I14bq74bq3I+G7omLhu6Thu47hu5Lhuqfhu5jhu53hu6Y1e+G7oj594bum4buiI+G7pDbhu6IyLGLhu6Lhuq1j4buo4buie8OjfeG7oiTFqDThu6I+feG7h+G7pOG7ouG6pns34buiQnvDqeG7omLhurvhurc1PuG7jOG7ouG7l8Oj4buiYuG6qeG6u8OiNT7hu6LDvT42xq994buiPn3hu6Q24bui4bqme8avNOG7ouG7p33hu6Thu6J3e307NOG7ouG7g+G6t33hu6Lhu5fDo+G7omLhuqnhurvDojU+4bui4buJQD1jMzPhu6R74bui4buXfTXhu6Ja4bukZyU94bui4buJM+G7osO94buke2fhu6Q14buM4buiQnvDqeG7omLhurvhurc1PuG7osO9PmNnKTXhu6JCw5014bui4bub4bq5NT7hu6Ijezbhu6Lhuqnhu641PuG7jOG7oiN7Y2csNeG7omJ74buwNOG7oiPDqeG7pOG7osOgNT7hu6Lhu4lAPWMzM+G7pHvhu6Lhuqs64buiJDc1PuG7oj434bqn4buiYlsje+G7oiPhur8j4buiI3s24buiNOG6oX3hu6Lhuq1j4bukNeG7onsh4buie+G6teG6p+G7omLhu6Yj4buiJOG7pDU+4bui4bqne+G7pmLhu6Ji4bqpfSg14buiYuG6oWLhu6IkJuG6p+G7oj594buH4buk4bui4buCfSFi4buiw73hu6Q04bui4buDxajhu6JD4buJ4buj4buO4buS4bqn4buYQnvDqeG7omLhurvhurc1PuG7oiN7NuG7okB9LGLhu4zhu6Lhu4J9IWLhu6LDveG7pDThu6Lhuqs64buiYntkI+G7oiThu7Zn4buie+G6sTXhu6I14buH4buk4bui4bqtY+G7pDXhu6J7IeG7onvhurXhuqfhu6Ji4bumI+G7onvhu4dj4buiNT57IuG7ojV7fS5j4buiNFZi4bui4buD4bq3feG7okPhu4nhu6Phu6IzOzXhu6JA4bq74bq3I+G7ouG6p3vhu6Zi4buiYuG6qX0oNeG7ojThurd94bui4buDxajhu6Jie30sYuG7omJ74bq/I+G7jOG7ojV7w51i4buiM8Wo4buiYuG6qTY1PuG7oiPhu6Yj4buiMzA1e+G7ouG7g+G6vyPhu6J74bukfeG7okA7NeG7oiM34buiNXt9LmPhu6JifS404buiNeG7sDU+4buiNXvhurvDk+G7omJ74bq74bqxNT7hu6I0xq994buM4buiJOG7smPhu6Ji4bq74buM4buiPeG7smPhu6Iye1vhu4zhu6I9Y+G7ojMiI3vhu4zhu6Iz4bukNuG7oiTDozU+4bui4buDxajhu6I1w6A1PuG7ojU+e30h4bqnw5Lhu6Ik4bqjNT7hu6Jie+G6s33hu6I0NjU+4buiNGPhuqE14buiIzfhu6Jiezs04buiNXt9LmPhu6I1e8Wo4buiJOG7smPhu6Ji4bq74buiI8Op4buk4buiQ+G7ieG7o+G7onvhurXhuqfhu6Ji4bumI+G7ouG7g+G6t33hu6Ij4bumI+G7omLhu7Thuqfhu6IkNsWoNeG7jOG7oj024bukNXvhu6I1Pnt9IeG6p+G7onvFqDU+4buiJOG7smPhu6Ijw6nhu6Thu6Lhu4J9IWLhu6LDveG7pDThu4zhu6I1e8OdYuG7ojPFqOG7omLhuqk2NT7hu6Ij4bumI+G7ojMwNXvhu6Lhu4Phur8j4buiNXvhurvDk+G7ojXhu7A1PuG7ojPhurvhurU1PuG7jOG7oj3hu7Jj4buiMntb4buM4bui4buD4bu0NeG7omLhu6h94buie8WoNT7hu6Iye8OgNT7hu4zhu6J7xag1PuG7onvhu6h94buM4buiI+G7qDU+4buiQH0oNeG7jOG7omLFqH3hu6Ije1s1e+G7jOG7okDDnWLhu6Ikw6M1PuG7ouG6q+G7qDXhu47hu47hu47hu5Lhuqfhu5jhu5Ji4bukQDMl4bui4bqrYmczJUrhu5w04buk4bqpPn01w5NQ4bqnZuG7ouG7pGNiNuG7nOG7mOG7kmLhuqnhu5jhu5JiPeG7mOG7kn00PuG7ouG7pDNiSuG7nOG7nOG7ouG6q+G6qSNK4buce2Ji4bqnw5MvL+G7gzbhu4M1JeG7heG6q+G7juG7gzUvQ+G6pzM24bukPSU9X+G7guG7s+G7gi/hu4N9JWI9YyMvUOG7nuG7oOG7nuG7oOG7nlBRL2J7Yy1iYzY1PuG7oFDhu44x4bqnPuG7nOG7mOG7ki9iPeG7mOG7ki9i4bqp4buY4buSYuG6qeG7mOG7kmI94buY4buS4bqn4buYQnvDqeG7omLhurvhurc1PuG7osO9PmNnKTXhu6JCw5014bui4bub4bq5NT7hu6JifSzhuqfhu6Lhu5fDo+G7omLhuqnhurvDojU+4buiw70+NsavfeG7oj594bukNuG7okPhu4nhu6Phu6Lhu4lAPWMzM+G7pHvhu6Lhu5d9NeG7olrhu6RnJT3hu6Lhu4kz4buiw73hu6R7Z+G7pDXhu47hu6JsNXvDk+G7osahe301e+G6p3tj4buO4buDNeG7ki/huqfhu5jhu5IvYj3hu5jhu5IvYuG6qeG7mOG7ki9i4bukQDMl4buY4buS4bqn4buY4buCY33hu6I0w6o1PuG7omLhuqnhurvhurcj4bui4bqtY+G7pDXhu6J7IeG7onvhurXhuqfhu6Ji4bumI+G7ojV7fS5j4buiNFZi4buiPn3hu4fhu6Thu6J74bukfeG7ojXhurvhurcj4buiJOG7pDU+4buiIzfhu6I1e+G7hzU+4buiQOG6u+G6tyPhu6Lhuqd74bumYuG7omLhuql9KDXhu6I0xq81e+G7ojQ64buiYuG6qTY1PuG7omJ74bqzfeG7oj594bukNeG7oj7hu7I14buiJFln4buM4buiQnvDqeG7omLhurvhurc1PuG7osO9PmNnKTXhu6JCw5014bui4bub4bq5NT7hu6Iye1c1PuG7oiQiNXvhu4zhu6LGoXtbNXvhu6Lhuqd7w6nhu6Lhu4J9IWLhu6LDveG7pDThu6Lhuqs64buiYsavNuG7ojTDoH3hu6Ji4bqp4bq74bqzNT7hu6Lhu4PFqOG7oiR9LmPhu6Jie2Phu7Q14buiM+G6tX3hu6Ijezbhu6Ij4bumI+G7oj024bukNXvhu6I1Pnt9IeG6p+G7okPhu4nhu6Phu6Ik4buyY+G7omLhurvhu6Jie8WoNXvhu6Ijw6A1PuG7omLGr33hu6Lhu4J9IWLhu6LDveG7pDThu4zhu6Ik4bqjNT7hu6Jie+G6s33hu6Lhuqs64buiI3sg4buiJMavNuG7oiPhu6Yj4buiI+G6seG7ouG6rWPhu6Q14buiI3vhur0j4buiNeG7sDU+4bui4buCfSFi4buiw73hu6Q04bui4bqne+G6oX3hu6J74bq14bqn4bui4buD4bq3feG7ouG6p3tb4buk4buiQ+G7ieG7o+G7ojPFqDThu6Ji4bqhYuG7oiPDoDU+4buiYuG7piPhu6Ije2Phu7Y14buiQCLhu6IkKOG7ouG6p3vhuqF94buie+G6teG6p+G7omLEg+G7oiN74bq9I+G7omJ7xag1e+G7oiPDoDU+4buiMmnhu6J7OeG6p+G7ojPhu7I14buiYnvhur3hu6I1e8OdYuG7osOJZ+G7okDhu6Q14buixanhuq814buie+G6teG6p+G7ouG7gn0hYuG7osO94bukNOG7ouKAk+G7okPhu4nhu6Phu6I94bq/4buiMn0sNeG7ouG6qzrhu6Ik4bq74bq1I+G7omLEg+G7oiN74bq9I+G7omLhuqk2NT7hu6Jie+G7pjU+4bui4bug4bugL1Dhu57hu6Dhu57hu6IkKOG7oiM34buiYnso4buiMmjhu6Ik4bq74bq1I+G7oiPhu6Yj4buiPeG6v+G7ouG7pjXhu6J74bq14bqn4buiYuG7piPhu6IjZeG7omJ7KOG7juG7kuG6p+G7mEJ7w6nhu6Ji4bq74bq3NT7hu6J7NuG7pDXhu6I1Pns7NXvhu6JD4buJ4buj4buiYnvFqDV74buiM+G7tOG6p+G7okLhuqljNT7hu6JiWTThu6Lhu5vGr2fhu6I1Pnsu4buiI3s24buiM+G7pDbhu6Ikw6M1PuG7ouG7gn0hYuG7osO94bukNOG7omLhuqnhurvhurcj4buiMnt94bui4bqr4bukNT7hu6JD4buJ4buj4buiM8WoNOG7ouG7g30hI+G7ouG7g8Wo4buiI3s24buiQH0sYuG7ouG7gn0hYuG7osO94bukNOG7ouG6q1g14bui4bqrxag1PuG7oiNjNT7hu6Ijw53huqfhu6Iz4bukNuG7oiTDozU+4buiM8WoNOG7ouG7g30hI+G7omLGr33hu6JD4buJ4buj4buO4buS4bqn4buYw4A1PuG7ouG7iUA9YzMz4buke+G7oiThu6Y1e+G7oj594bum4buiI+G7pDbhu6I1e+G7hzU+4buiYnvFqDV74buiYuG6v2Phu6Lhuqd74bumYuG7omLhuql9KDXhu6IyfTV74buiYiwtZuG7quG7onvDo33hu6Ijw6nhu6Thu6Lhu4J9IWLhu6LDveG7pDThu6Ji4bqpNjU+4buiNXvhu4c1PuG7ojXhu7A04buiPuG7sjXhu6IkWWfhu4zhu6Ik4bqjNT7hu6Jie+G6s33hu6Iye1c1PuG7oiQiNXvhu6JD4buJ4buj4buiIzZ94bui4buCfSFi4buiw73hu6Q04buiM8Wo4buiNMOjYuG7omLhuqk2NT7hu6I1e+G7hzU+4buiJOG6oX3hu6Ji4bumI+G7ouG6rWPhu6Q14buiYuG6qTk1PuG7omLGr33hu6Iye2Phu6Lhu4Phur8j4bui4budw6A1PuG7osO94bukNOG7osSp4buO4buiQ+G7ieG7o+G7ojQ2NT7hu6I0Y+G6oTXhu6Jie2Qj4buiJOG7tmfhu6J74bqxNeG7ojXhu4fhu6Thu6Lhuq1j4bukNeG7onsh4buie+G6teG6p+G7omLhu6Yj4buiNXt9LmPhu6I0VmLhu6I+feG7h+G7pOG7onvhu6R94buiNeG6u+G6tyPhu4zhu6IkViPhu6JAfSFi4buiYuG6qTY1PuG7ojMwNXvhu6Lhu4Phur8j4buie+G6teG6p+G7omLhu6Yj4buiMn01e+G7omIs4buM4buiJOG7smPhu6Ji4bq74buM4buiM+G7pDbhu6Ikw6M1PuG7juG7kuG6p+G7mMOANT7hu6Lhu4lAPWMzM+G7pHvhu6Ik4bumNXvhu6I+feG7puG7oiPhu6Q24buiMuG7i+G7ojXhu7A1PuG7jOG7ouG6q+G6v+G7oiPhu7I14buiI8SR4buiI8Op4buk4buiUOG7nuG7juG7nuG7nuG7nuG7ojPhu6Q24buiJMOjNT7hu6Lhu4J9IWLhu6LDveG7pDThu6Ik4bukNT7hu6Izxag04bui4buDfSEj4buiYsavfeG7okPhu4nhu6Phu6Lhu4PFqOG7ojU+YeG7omjhu6Ik4bq74bq1I+G7oiQ3NeG7ojV74bu0NeG7ojV7fS5j4buie+G6sTXhu6I14buH4buk4buiM+G7pDbhu6Ikw6M1PuG7ouG7gn0hYuG7osO94bukNOG7ouG6q+G7pDU+4buiM8WoNOG7ouG7g30hI+G7omLGr33hu6JD4buJ4buj4buiI+G6uTU+4buiNXvhurvhu6I0NjU+4buiNGPhuqE14buie+G6r+G7omLhuqnhurXhu6Lhu4J9IWLhu6LDveG7pDThu6Jie8WoNXvhu6Iz4bu04bqn4buiQuG6qWM1PuG7omJZNOG7ouG7m8avZ+G7ojU+ey7hu6Ijezbhu6Iz4bukNuG7oiTDozU+4bui4buCfSFi4buiw73hu6Q04bui4bqr4bukNT7hu6Izxag04bui4buDfSEj4buiYsavfeG7ojXhurvhurcj4buiNcWoZ+G7juG7okJ7JTbhu6Lhu4Lhu7Phu4I=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long