Cập nhật:  GMT+7
4buIPcOST+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOeG6oCThuqEu4busTsSo4bqi4bq7b0/hu7DGoCg9TyMkxqBP4buo4buWKU8u4buWKU/hu7AwKCNP4bqoJOG7tOG6oU/DuuG7liHhu4gvPcOSxKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOeG7m+G7rOG7luG7qk7EqOG6ouG6u29P4buwxqAoPU8jJMagT+G7qOG7lilPLuG7lilP4buwMCgjT+G6qCThu7ThuqFPw7rhu5Yh4buILznEqOG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqOG7iOG6oeG7lsavLuG7rE/DoOG6oWMu4busw4pOIeG7lsOhIyQoRuG7jDliT+G7luG6o+G6oSlOxKjhu4jhuqHDocSo4buI4bqh4buqxKjhu4gv4bqh4buqxKjhu4gv4bqhw6HEqOG7iC/huqHhu5bGry7hu6zEqHThu54oPU/hu7Dhu5wpT+G6ouG6u29P4buoPSlPxq8kw53huqFIT8OgVChPw6Dhu5ooI0/hu7A8KE8oPSThu7LhuqNPPTMoT+G7qCkoT8OgIk/hu4zDk0nDk8OTw5NPLuG7lilP4buwMCgjT+G6qCThu7ThuqFPw7rhu5YhT+G7sOG7ligjTy7hu5ohT+G6qSThu7Thu6hP4buo4bq3KCNPKD3hurNPISkoI08h4bqjIihPPTJP4bqhw6E2T+G6qCThu7ThuqFPw7rhu5YhT+G6oT3hu5ooPU8u4bukOU/huqDDoeG6oygjT+G6oVUhT23hu5xjTygjPeG7sk/hu6g9KU8u4buWKU/hu7AwKCNP4bqoJOG7tOG6oU/DuuG7liHhu4g5xKjDuiPhu5pjT+G7jOG7ji/DksOTT+G6oeG7nCRP4bqgw6Hhuq9Pw6A3T2w9JSg9Tzk94bqxSE/huqA94bqxT+G6oeG6szQoI0/DuiPhuqNj4bu4KE/huqDDmihPbeG6tygjT+G6oSTDnTlPazBP4bqhw6HhurM3KCNPw7ojKeG7nCRPIyThu5YpT+G6ouG6u29Pw7oj4buaJE/hurvGr+G7quG6oy4u4buWPU9rJChPWuG7lmPhu6zhu6pP4bq7Lk/DuuG7lj1j4buWKE/hu7Dhu5YoI0/huqE94bugIU/huqnhu5pPLuG7miFP4bqpJOG7tOG7qE/huqHhu5wkTyjhurM04buoT+G6oeG7lknhu4g5xKhuxqAoPU8jJMagT+G7qOG7lilPLMOd4bqhT2HhuqPhu6JPPTAkT+G7sOG7miFPIyThuq3hu5ZP4bu5PTxP4bqgPeG6sU/huqHhurM0KCNIT2swT+G6ocOh4bqzNygjT8O6Iynhu5wkTyMk4buWKU/hu7k94bucIU/GoSThu5ZPcz0kWSFP4bqpNCRPazBP4bqhw6HhurM3KCNP4bq7xq/hu6rhuqMuLuG7lj1PayQoT1rhu5Zj4bus4buqT+G6uy5Pw7rhu5Y9Y+G7lihIT+G6oD3hurFP4bqh4bqzNCgjT8O6I+G6o2Phu7goT+G6oMOaKE9t4bq3KCNP4buoPSlPw6FRKCNIT+G7qD3huqNjw50oT+G6oT3hu6AhT+G7qOG6seG7lk9dKCNP4bq7xq/hu6rhuqMuLuG7lj1Pw6BYT+G7sDwoI08jPDlP4bqhJeG7qD1P4buo4bql4buoT+G7qD0pTyEiJE9h4bqj4buWKE894bu0Tz02OU/huqHGoOG7qE/hu7Dhu5YoI085Pcag4bqhT+G6ocOhJOG7tihP4bqhIuG6oU/hu7BWOU8jJOG6reG7lk/huqgk4bu04bqhT8O64buWIU/huqnhu5pP4bqi4bq7b0nhu4g5xKjhuqA94bqxT+G6oeG6szQoI0/hu6g9KU/GryTDneG6oUhP4bqoJOG7tOG6oU/DuuG7liFPw6BYT+G6oT3Do+G7qE/hu7Dhu6ZjTz0zKE8o4bqt4buWT2HhuqPhu5YoTz3hu7RPPTY5T+G6ocag4buoTz3huq3huqNPKCM9Jk8oPSThu7LhuqNPIVLhuqFP4bqpNCRP4bqi4bq7b08uWShPxq/hurM04buoTzk9xqDhuqFP4bqhw6Ek4bu2KE8hNCRP4bqp4buaT+G6oT0kw53huqFP4bqhPeG6peG7qEhPKD3DmuG6oU8u4buaT+G6ocOhKSgjT+G7qMag4buoTy46KD1P4bqp4bql4buoTz3hu5YkT8avWShP4buoPE8oPSThu7LhuqNP4bqhJOG7siFPKOG7oCgjTyg94bqzRk/huqE94bqzMygjTyHhu5wkSE/hu7DDmeG6o0/huqHhurNIT+G7qsOZ4bqjTyw9JUhP4buq4bqjTy4m4buoPUhPLuG7lilP4buwMCgjT+G6qeG7mk8oXSgjTygjPSThu7Q5R0/hu7AgKCNP4bqhPTUkTyEpKCNPIeG6oyIoT+G7qDxP4bqhPVkhTyg9JOG7suG6o08oPeG7mk/hu7DDmeG6o0/huqHhurNP4buo4bqx4buWT+G6ouG6u29PPTY5T+G6ocag4buoT+G6qTQkT+G7qMag4buoT+G6oeG7pDlP4buwKeG7mihIT+G7qinhu5YoPU8oIz0k4bu0OU894buaKCNP4buww5nhuqNP4buo4bqx4buWT+G6qCThu7ThuqFPw7rhu5YhSE8oPcOa4bqhTy7hu5pP4bqhw6EpKCNP4buoxqDhu6hPLjooPU/huqnhuqXhu6hPKD3hurNGTyjhu6AoI08u4bqzNigjSE/hu6rDmeG6o08sPSVIT+G6qeG7pChP4bqh4buiJE894buaKCNPLD1dKCNITz3hu5ooI0894buiJEhP4buo4buiKCNPxq8k4bu2KEhP4bqh4buaJE/hu6g9JSg9SE/Gr8Oa4bqhT+G7sDAoI0/DoOG7oihJSUnhu4g5xKjhu4jhuqHhu5bGry7hu6xPw6DhuqFjLuG7rMOKTiHhu5bDoSMkKEbhu4w5Yk/hu5bhuqPhuqEpTsSo4buI4bqhw6HEqOG7iOG6oeG7qsSo4buIJCEjT+G7li7huqHDik5OT8Ogw6Hhu6jDik494bqh4bqhOUYvL+G6qSnhuqko4bus4bqrw6BJ4bqpKC/huqI5Linhu5bhu6rhu6zhu6pf4bqow7nhuqgv4bqpJOG7rOG6oeG7quG6o+G7qC/hu4zDk8OSw5PDksOT4buM4buOL+G6oT3huqMt4bqh4bqjKSgjw5Lhu4xJOzkjTsSo4buIL+G6oeG7qsSo4buIL+G6ocOhxKjhu4jhuqHDocSo4buI4bqh4buqxKjhu4g5xKjhuqA94bqxT+G6oeG6szQoI0/DuiPhuqNj4bu4KE/huqDDmihPbeG6tygjT+G6oSTDnTlPazBP4bqhw6HhurM3KCNPw7ojKeG7nCRPIyThu5YpT+G6ouG6u29P4bq7xq/hu6rhuqMuLuG7lj1PayQoT1rhu5Zj4bus4buqT+G6uy5Pw7rhu5Y9Y+G7lihJT+G7gSg9Rk9sPSQoPTk94bqjSeG6qSjhu4gvOcSo4buIL+G6oeG7qsSo4buIL+G6ocOhxKjhu4gv4bqh4buWxq8u4busxKjhu4g5xKjhuqjhuqMkTyHDoigjT+G6ocOh4bqzNOG7qE9h4bqj4buWKE894bu0Tz02OU/huqHGoOG7qE8oPSThu7LhuqNPIVLhuqFPIyThuq3hu5ZPPeG7liRPKOG6szThu6hP4buw4buWKCNP4buoPE8oPeG6rSgjT8av4bqzNOG7qE85Pcag4bqhT+G6ocOhJOG7tihPIeG7nCg9TyFYT+G6ocOhKSgjT+G6oT01JE8jJOG7lihPI8OZKE/hu7BVY0hP4bqgPeG6sU/huqHhurM0KCNPw7oj4bqjY+G7uChP4bqgw5ooT23hurcoI08sPVMoI0/hu7AmKD1IT2w9JSg9Tzk94bqxT+G6qCThu7ThuqFPw7rhu5YhT8OgWE/huqHhu5wpTyFdJE/huqHDoeG6szUoI0/huqnhu5pP4buwJOG7suG6o0/huqE94bqj4bukKE8uNiRP4buoPSlP4buoxqDhu6hP4buqKeG7lig9TygjPSThu7Q5T+G6ouG6u29P4buww5nhuqNP4bqh4bqzT+G6oT3hu5ooPU/hu6hdKCNP4bqh4bucJE/huqgk4bu04bqhT8O64buWIUhP4buwICgjT+G6oT01JE/DoFhP4buoPT9P4buw4bucKU/hu6jGoOG7qE/hu6gzT2HhuqPhu5YoT+G7qD3hurXhu6hPKOG7oCgjT+G6qCThu7ThuqFPw7rhu5YhTzk9IiRPPTY5T+G6qTQkTzk9JeG7lk/huqLhurtvTy7hu5ohT+G6oSLhuqFP4buoXSgjT+G6ocag4buoT+G7qD3huqPhu6YoT8avJk/hu7Dhu7ZPOT0iJE89NjlP4bqhMU/hu6g94bq14buoT+G6oT3hu5ooPU/hu6hdKCNPLMSRTz17OU8uw5koT+G6oT3hurVPKD3DmuG6oU/hurBjT8av4buWKE/hu5syKE89NjlP4bqoJOG7tOG6oU/DuuG7liFP4oCTT+G6ouG6u29P4buq4bqlTywkw50oT8OgWE/hu7DhurM24buoT+G6oTFP4buoPeG6teG7qE/huqHDoSkoI0/huqE9xqAoI0/DksOSL+G7jMOTw5LDk0/hu7Dhu7ZP4buoPE/huqE94bu2TyxkT+G7sOG6szbhu6hP4buoxqDhu6hP4buq4bqlT8agKE89NjlP4bqhxqDhu6hP4buo4bqvT+G6oT3hu7ZJ4buIOcSo4bqgPeG6sU/huqHhurM0KCNPPSnhu5YoTygjPVkoPU/huqLhurtvT+G6oT3hu5ooPU8u4bukOU/huqDDoeG6oygjT+G6oVUhT23hu5xjTygjPeG7sk/hu6g9KU8u4buWKU/hu7AwKCNP4bqoJOG7tOG6oU/DuuG7liFP4bqhw6HhurM04buoTyw9JE/DoOG7ligjT+G6ouG6u29PLuG7miFP4bqpJOG7tOG7qE/huqnhu5pP4buoPSlPxq8kw53huqFP4bqoJOG7tOG6oU/DuuG7liFPw6BUKE/DoOG7migjT+G7qOG6oygjT+G7qMOaOU8u4buWKU/hu7AwKCNPLuG7miFP4bqpJOG7tOG7qE/huqHhu5wkT+G6ouG6u29J4buIOcSo4burKCNP4bq7xq/hu6rhuqMuLuG7lj1P4buwxqAoPU8jJMagT+G7qOG7lilPKD3huq0oI0/huqE94buaKD1P4bqh4bql4bqjTzk9xqDhuqFP4bqhw6Ek4bu2KE8sJCg9T+G6ocOdLWLhu55PPTAkT+G7qOG6seG7lk/huqgk4bu04bqhT8O64buWIU/huqHDoSkoI08oPeG6rSgjTyjhu6AhTyPDmShP4buwVWNIT+G7sCAoI0/huqE9NSRPLD1TKCNP4buwJig9T+G6ouG6u29P4buoKSRP4bqoJOG7tOG6oU/DuuG7liFPLuG7mk8hMOG6oU/huqHDoSkoI08oPeG6rSgjT+G7sCIkT+G6ocag4buoT2HhuqPhu5YoT+G6ocOheygjT+G6oeG7nCRPLD3huqNP4bqp4bql4buoT25dKCNPw7rhu5YhT+G6vUlP4bqi4bq7b08hKSgjTyHhuqMiKE/huqE9w6Phu6hP4buw4bumY089MyhPKOG6reG7lk9h4bqj4buWKE894bu0Tz02OU/huqHGoOG7qE8oPSThu7LhuqNPIVLhuqFPIyThuq3hu5ZPPeG7liRPKOG6szThu6hIT+G7sFLhu6hPxq8k4bu04bqhT+G6ocOhKSgjTy46KD1P4bqp4bql4buoTz02OU/huqHGoOG7qE8sJCg9T+G6ocOdSE/hu7DDmeG6o0/huqHhurNITy7hu5YpT+G7sDAoI0nhu4g5xKjhu6soI0/hurvGr+G7quG6oy4u4buWPU/hu7DGoCg9TyMkxqBP4buo4buWKU8s4bq5Tyjhu6AoI0hPw6DhuqVP4buow5koT+G7qMSDT+G7qOG6seG7lk/hu4zDk0nDk8OTw5NPLuG7lilP4buwMCgjT+G6qCThu7ThuqFPw7rhu5YhT+G7sOG7ligjTy7hu5ohT+G6qSThu7Thu6hP4bqh4bucJE/huqLhurtvT+G6qeG7mk8oI31PZE/hu7DhurM24buoT+G7sDwoTyg94bukKE8oPSThu7LhuqNPPTMoTyjhuq3hu5ZPLuG7lilP4buwMCgjT+G6qCThu7ThuqFPw7rhu5YhT8Og4buWKCNPLuG7miFP4bqpJOG7tOG7qE/huqHhu5wkT+G6ouG6u29P4buo4bq3KCNPKD3hurNPISkoI08h4bqjIihPPTJP4bqhw6E2T+G6qCThu7ThuqFPw7rhu5YhT+G6oT3hu5ooPU8u4bukOU/huqDDoeG6oygjT+G6oVUhT23hu5xjTygjPeG7sk/hu6g9KU8u4buWKU/hu7AwKCNP4bqoJOG7tOG6oU/DuuG7liFPw6Dhu5YoI08u4buaIU/huqkk4bu04buoT+G6oeG7nCRPKOG6szThu6hPKOG7mmNJT+G6oD3hu6wpT+G6qMO54bqo


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long