Cập nhật:  GMT+7
w5nDoeG7ruG7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDSMOgaOG6syLhu6rhu6TDk8OgNmjhu7DDguG7uOG6teG7sF06aOG7sOG6teG7i33hu7Bow6AzaeG7sF1rw6Jh4buwaMOha+G7sFfhu7BoPcOg4buww4Flw6Dhu7Bow6HDoOG7sGjhu7jhu4/hu7DDomHDoTXhu7Dhu5VH4bux4buVw4LDmS/DoeG7ruG7pMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4PDgSLhu7hb4buq4bukw5PDoDZo4buww4Lhu7jhurXhu7BdOmjhu7DhurXhu4t94buwaMOgM2nhu7Bda8OiYeG7sGjDoWvhu7BX4buwaD3DoOG7sMOBZcOg4buwaMOhw6Dhu7Bo4bu44buP4buww6Jhw6E14buw4buVR+G7seG7lcOCw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8OBIuG7uFvhu6rhu6Thu6vhuqUjw6Lhu7DDk8OgNmjhu7DDguG7uOG6teG7sH3huqfhu7DDosOhw6A1aeG7sF1lw6Dhu7DhurU9w6LDoeG7sMOzI+G7sGjDoeG7uOG6teG7sGHDoOG7uOG7sGjDocOg4buwYSjDouG7sMOiw6Fq4buwXSjhu4/hu7Bd4buJ4buwfUB94buww6Jhw6E1U8OZL+G7g+G7pMOZ4buD4buk4buk4bukV8Od4buwaMOh4bqh4buwZ8Ogw6LDoeG7sMOTw6A2aOG7sMOC4bu44bq14buwW23hu7DDgWXDoOG7sGjDocOg4buwSOG7uOG7j+G7sMOiYcOhNeG7sOG7lUfhu7Hhu5XDguG7sOG7tMOZ4buD4bukSGzhu7Dhu67hu7Thu7DigJPhu7BWVy/hu67hu65S4buwaD3DoOG7sGjDoeG7ieG7sF1j4buwxanhu7jDomHhurfhuqXhurfhu7B94buJ4bu44buwSMOhQMOg4buw4bqy4bu4w6Lhu7BnMuG7sFvDoDjDouG7sGbhu7jhu7DDgWXDoOG7sGjDocOg4buwaOG7uOG7j8OZaOG7uHvhurMi4buwZ2jhu4/hurMixqDhu6rhurXhu7hmYcOgw6JQVuG7g+G7jeG7sOG7uGlo4bql4buq4bukw5loZuG7pMOZaFvhu6TDmcOg4bq1YeG7sGdmfcag4buqw6FoaOG7g1AvL3vhu7jhuqXhu4PDoWlow6HhuqVTw7PDoi/huqXhurNbW+G7uGjhu7gvw7Iie2fDoGgiL2jDoMOiLWhpfS1naS3hurfDoCLDoi/hu67hu6zhu6zGsOG7ucWp4buV4busxanhu6nhu5UvVuG7rOG7ruG7ri/DnS/hu65WxrBZ4bupxalX4busWFjhu64v4buuVuG7tuG7rOG7rMOdVlZYVldZ4bu2X+G7uMOz4bu4aOG7uGZT4bqx4buDYeG7quG7sOG7uOG6s8OgYcOixqDhu6pmw6Bhw6Fo4buq4bukw5kvaFvhu6TDmS9oZuG7pMOZaGbhu6TDmWhb4bukw5nhu4Phu6RVJMOiw6Hhu7DhurXDoMOiw6Hhu7DDoeG6qeG7uMOaw5kvaFvhu6TDmS9oZuG7pMOZL2jhu7h74bqzIuG7pMOiYcOhNeG7sOG7lUfhu7Hhu5XDguG7sOG6syjDouG7sGjDoWvhu7Dhu7RT4buww5PDoDZo4buww4Lhu7jhurXhu7B94bqn4buwV8Od4buwaMOh4bqh4buwZ8Ogw6LDoeG7sGjDoeG7uOG6teG7sGHDoOG7uOG7sMOBZcOg4buwaMOhw6BTw5nhu4Phu6TDgWXDoOG7sGjDocOg4buwaOG7uOG7j+G7sMOiYcOhNeG7sOG7lUfhu7Hhu5XDguG7sOG6syjDouG7sMOiI+G7j+G7sOG7hWnhu4/hu7Bo4buL4buwfUB94buwaMOh4bqh4buwZ8Ogw6LDoeG7sGhmMeG7sFtq4bq9w6Dhu7BWVuG7sGhpw6nDoFLhu7B94bqn4buwaOG7uOG7j+G7sMOiYcOhNeG7sH3hu7jhuqXhu7BobOG7sOG7ruG7rOG7sMOiauG6vX3hu7DDgcOgNuG7g+G7sMOhZcOg4buwfUB94buw4buFaWR94buwYcOg4bu44buw4burY8OiYeG7sMOC4bu44bq14buw4buX4buwVeG7lUfhu7Hhu5XDgsOaU+G7sMawQH3hu7Bow6HhuqHhu7Bnw6DDosOh4buwZzLhu7Bow6HDoOG7sFbhu67hu7DDomHDoTVS4buwaGbhuqXDomHhu7Bd4bqn4buwfeG6p+G7sH1AfeG7sMOiYcOhNeG7sMOiw6FqUOG7sMOzMuG7sMOzI+G7sGjDocOgNGjhu7Dhurc04buwaGYzw6Lhu7DhurVA4buP4buwaOG6ocOiw6FS4buwXcOgNsOi4buw4bqzPcOiw6FS4buwaMOhw6A0aOG7sOG6tzThu7BoZuG7uMOiYeG7sMOyIntS4buwaMOhw6A0aOG7sOG6tzThu7BdxJHhu7DDoeG6qeG7uFLhu7DhurVlfeG7sOG6teG7meG7sMOiYcOhNlLhu7DDoiFp4buwKsOiUuG7sFvDo33DoeG7sMOz4buL4buww6LDoSPhu7DDoSPDomFT4buw4bq04bq5w6Dhu7DDomHDoTXhu7B94bqn4buwVuG7sGjDoeG6oeG7sGfDoMOiw6Hhu7Bow6Hhu7jhurXhu7Bhw6Dhu7hTw5nhu4Phu6RXw53hu7Bow6HhuqHhu7Bnw6DDosOh4buww5PDoDZo4buww4Lhu7jhurXhu7BnMuG7sGjDoeG7uOG6teG7sGHDoOG7uOG7sGjDocOg4buw4buu4bu04buww6Jhw6E14buwaGbhuqXDomHhu7Bow6nDomHhu7BnZOG7sFbhu67hu7DDomHDoTVT4buwxanhu7jhu7DDomHDoTXhu7DDk8OgNmjhu7DDguG7uOG6teG7sOG6t8OhY8OiYeG7sH3huqfhu7Bow6HhuqHhu7Bnw6DDosOh4buwaMOh4bu44bq14buwYcOg4bu44buw4bqzI1Dhu7DhurMm4buD4buwfUDhu4Phu7DhurU9w6Jh4buwaMOhY8OiYeG7sGjDoMOiUuG7sGjDocOgNGjhu7Dhurc04buwfUB94buw4bq3w6A3aeG7sGjhuqd94buww7Mj4buwfcOhKuG6teG7sGfhuqd94buwZyZ94buwXTDhu4Phu7BTw5nhu4Phu6TDkzXhu7DhurXhu4t94buwaMOgM2nhu7B94buJ4bu44buwXeG6pSPDouG7sMOTw6A2aOG7sMOC4bu44bq14buwaD3DoOG7sMOBZcOg4buwaMOhw6Dhu7DhurMow6Lhu7DDoiPhu49S4buw4buCw6Hhuqfhu7BIw6nDomHhu7B94buLfeG7sGhmauG7gcOiYeG7sEjDqcOiYeG7sMaw4buLfeG7sFs94buP4buww6Jhw6E1UuG7sMWpZeG7sOG6suG7uOG6peG7sF1lw6JhUuG7sEjDoWrhurvDomHhu7B7w6DDosOh4buww7Mj4buw4buMJeG7sMOhZcOg4buw4bupauG6u8OiYeG7sOG7q2t94buw4bqyLsOi4buwfcOh4bql4buwe8OgNGhQ4buw4oCc4bur4bqlI8Oi4buww5PDoDZo4buww4Lhu7jhurXhu7BdOmjhu7DhurXhu4t94buwaMOgM2nhu7Bd4bqlPWjhu7Bhw6Akw6Dhu7BXU+G7sMOCKuG6teG7sFbhu6zhu6zhu7RS4buwaMOhw6Dhu7BoPcOg4buw4bq04bu44bqz4bu44buPZ8Og4bu4UuG7sF3huqUjw6Lhu7DDk8OgNmjhu7DDguG7uOG6teG7sF1rw6Jh4buwaMOha+G7sFhT4buww5PDoDZo4buww4Lhu7jhurXhu7B94bqn4buw4bq1ZWjhu7BnZOG7sMOiYcOhNeG7sGjDoTThu7DhurU9w6LDoVLhu7Bow6Fqw6rDomHhu7DDoeG7uOG7j+G7sF3huqU9aOG7sMOhaeG7j+G7sH3DoWrhurvDomHhu7DDsyPDomHhu7DDosOhalDhu7Bdw6A2w6Lhu7BobuG7sH1jw6Jh4buww6Jhw6HDoDbhu4NS4buwfWPDomHhu7DDomHDoTbhu7Bow6Fjw6Jh4buwaMOgw6JS4buwW8OjfcOh4buww7Phu4vhu7DDosOhI+G7sMOhI8OiYVLhu7DDoiFp4buwKsOi4buww7Mj4buw4bq1ZX3hu7DhurXhu5nhu7DDomHDoTZS4buwaMOhw6A0aOG7sOG6tzThu7BoZuG7uMOiYeG7sMOyIntS4buwaMOhw6A0aOG7sOG6tzThu7BdxJHhu7DDoeG6qeG7uOKApuKAnVPDmeG7g+G7pMOCKuG6teG7sFbhu6zhu6zhu65S4buww5PDoDZo4buww4Lhu7jhurXhu7DhurMow6Lhu7BdKGnhu7Bow6Azw6Lhu7Bow6Hhu7jhurXhu7Bhw6Dhu7jhu7DDgWXDoOG7sGjDocOg4buwaOG7uOG7j+G7sMOiYcOhNeG7sOG7lUfhu7Hhu5XDglPhu7Dhu6su4buP4buw4bqzI+G7sOG6syjDouG7sGjDoWvhu7DDneG7sMOTw6A2aOG7sMOC4bu44bq14buwaMOh4bu44bq14buwYcOg4bu44buww6Flw6Dhu7Bow6HDoOG7sMOiI+G7j1Phu7BIw6Ejw6LDoeG7sGjhuqF9w6Hhu7B94buJ4bu44buww5PDoDZo4buww4Lhu7jhurXhu7BZ4buw4bqzKMOi4buwaGZq4bq9feG7sGHEkeG6tVDhu7BW4buw4bqzKMOi4buww6LDoSFo4buwaOG6pSPDouG7sF3huqUjw6JS4buw4buu4buw4bqzKMOi4buw4buNNOG7g+G7sGjDoWvhu7BW4buww7Mj4buwVuG7sOG6syjDouG7sOG7jTThu4Phu7Bow6Fr4buwWFPhu7DDk8OgNmjhu7DDguG7uOG6teG7sH3EqcOiYeG7sF0l4buww6Hhu7jDoOG7sOG6syjDouG7sH1u4buwXeG6pSPDouG7sGjDoeG7uOG6teG7sGHDoOG7uOG7sMOBZcOg4buwaMOhw6Dhu7Bo4bu44buP4buww6Jhw6E14buwaMOhNOG7sGHDoOG6vcOg4buw4buB4buww4LDoSlo4buwxakkw6Lhu7DDsyPhu7DGsOG7uMOi4bu4W+G7uFPhu7BIw6Ei4bql4buww5PhuqTDkw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long