Cập nhật:  GMT+7
4bu14buMxILhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4bus4buP4buOWMagw43huqDhu7fhu6Hhu45NWOG6ouG6v+G6rOG7muG6oljDlUfhu4zhuqJHJEfhuqJY4buMJEfhuqLhu4zhu45N4buc4bqiR+G6rOG7muG6ouG7lktY4bqi4buM4buo4bus4bqiWOG6qEfhuqImxajhu47huqLhu6FA4bum4bucw5LhuqLhu65ZVEfhuqI84buc4buM4bqiJsOU4bqixqDhu6jhu47huqLDlUfhu4zhuqJH4bu24bqs4bqi4buc4buMw4rhu5zhuqJIw4rhu5zhuqLhu4zhuqzhu47huqLhu5xAxahH4bu1L+G7jMSC4bu34bu1WOG6rEbGoMON4bqiV1g7xqDDjcWp4bqg4bua4bqsVsOS4buO4buc4buv4bqu4busOuG6ouG6rFlY4bui4bqg4bu34bu1WFbhu7fhu7VYSOG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6zhuqvDjeG6rEjhuqDhu7fhu6Hhu45NWOG6ouG6v+G6rOG7muG6oljDlUfhu4zhuqJHJEfhuqJY4buMJEfhuqLhu4zhu45N4buc4bqiR+G6rOG7muG6ouG7lktY4bqi4buM4buo4bus4bqiWOG6qEfhuqImxajhu47huqLhu6FA4bum4bucw5LhuqLhu65ZVEfhuqI84buc4buM4bqiJsOU4bqixqDhu6jhu47huqLDlUfhu4zhuqJH4bu24bqs4bqi4buc4buMw4rhu5zhuqJIw4rhu5zhuqLhu4zhuqzhu47huqLhu5xAxahH4bu1L+G7rOG7t+G7tS9YSOG7t+G7tS9YVuG7t+G7tVhW4bu34bu1WEjhu7fhu7VY4bqsRsagw43huqJXWDvGoMONxanhuqDhu5rhuqxWw5Lhu47hu5zhu6/huq7hu6w64bqi4bqsWVjhu6LhuqDhu7fhu7VYVuG7t+G7tVhI4bu34bu1L1hI4bu34bu1WEjhu7fhu7UvWEjhu7fhu7UvWFbhu7fhu7UvWOG6rEbGoMON4bu34bu1L1hI4bu34bu1L1hW4bu34bu1WFbhu7fhu7VYSOG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6zhuqvDjeG6rEjhuqDhu7fhu43huqjhu5zDkuG6ouG6rsODL8ODxIIv4bquw4PDg+G6pnfhuqJYQuG7juG6ouG6q+G6quG6ouG6v8Oa4buOd+G6ouG7j+G7jOG7tuG6olhAxajhu5zDkuG6osOh4buMw5Xhu5zhu4zhuqLhu6zhu4zhu7bhuqLhur/Dklk7T+G7nOG6ouG7j+G6vuG7nOG6osOg4bu44bucw5LhuqJJROG6okfhu57huqJGWcOZ4buO4bqixqDhuqrhu5rhuqIm4buOTUfhuqImxajhu47huqLDs1lUR+G6oibhu7ThuqLhu5bhu4zhuqzhu5zhu4zhuqLhuqnhuqxWw41Y4buM4bqi4buP4buM4bui4bua4bqsV+G6okfhu7Lhu5zDkuG6oknhu6Lhuqrhu5zhuqJHU+G7nMOS4bqiWOG6qEfhuqJhw5rhuqLhurvhu47hu5zhu4zhuqJI4bui4bqs4buc4buMd+G6osOg4bui4bqs4buc4buM4bqi4bucw5Lhu4zhu45N4bus4bqiJuG6quG6osOhQ+G7juG6okfhuqhH4buM4bqi4bq94buOSuG7nOG6ouG7jOG7jk3hu6zhuqLhu6FA4bum4bucw5LhuqLhu65ZVEfhuqI84buc4buM4bqiJuG6quG6omFFR+G6ojzhu47GoMON4buc4bqiSeG6rOG7nMOS4bqiWOG7jMSQ4buad+G6osag4bqq4bua4bqiJuG7jk1H4bqiWELhu47huqLhu5xAxahH4bqiWOG6rHjhu7Uv4bus4bu34bu1L1hI4bu34bu1L1hW4bu34bu1WFbhu7fhu7VYSOG7t+G7tVjhuqxGxqDDjeG6oldYO8agw43FqeG6oOG7muG6rFbDkuG7juG7nOG7r+G6ruG7rDrhuqLhuqxZWOG7ouG6oOG7t+G7tVhW4bu34bu1WEjhu7fhu7Xhu6zhu7fhu7Xhu47hu5rDkuG6oldWR8Wp4bqg4buMWFjhu6zhu68vL0bhuqzhu6Lhu6zhu4xZWOG7jOG7ongm4bucL+G7osagSEjhuqxY4bqsLz/DjUZX4buOWMONL1jhu47hu5wtWFlHLVdZLeG7luG7jsON4bucL8SCw4PDg8Oh4bqtYTzDg2HDoDwv4bquw4PEgsODL+G6pC/EgsSC4bqj4bqt4bqw4bq24bq0w6HDoeG6puG6oy/EguG6ruG6sOG6ruG6tuG6tuG6rsSCxILDgsOD4bqm4bqwX8SCw4LhurDDg8OCw4PEgsOCeOG7lOG7rMOS4bqg4bu34bu1L1hI4bu34bu1L1hW4bu34bu1WFbhu7fhu7VYSOG7t+G7teG7rOG7t+G7j+G7jOG7tuG6olhAxajhu5zDkuG6ouG6v8OSWTtP4buc4bqi4buP4bq+4buc4bqiw6Dhu7jhu5zDkuG6oljhu45L4bus4bqiw7NZVEfhuqIm4bu04bqi4buW4buM4bqs4buc4buM4bqi4buhQOG7puG7nMOS4bqi4buuWVRH4bqiPOG7nOG7jOG6ouG6qeG6rFbDjVjhu4zhuqLhu4/hu4zhu6Lhu5rhuqxXLVvhu5zhu4zhu6/huqLDoeG7jOG7juG7nOG7jOG7rOG7jFl4JuG7nOG7tS9YSOG7t+G7tS9YVuG7t+G7tS9Y4bqsRsagw43hu7fhu7Xhu6zhu7fhu4/hu4zhu7bhuqJYQMWo4bucw5LhuqLhur/Dklk7T+G7nOG6ouG7j+G6vuG7nOG6osOg4bu44bucw5LhuqLhu4zhu6Lhuqzhu5zhuqLhu5zDkuG7jErhu5zhu4zhuqJH4buMWTtL4buc4bqiWOG7jMSQ4buad+G6osag4bqq4bua4bqiJuG7jk1H4bqiR+G7tuG6rOG6osOzWVRH4bqiJuG7tOG6ouG7luG7jOG6rOG7nOG7jOG6ouG6qeG6rFbDjVjhu4zhuqLhu4/hu4zhu6Lhu5rhuqxX4bqiR+G7suG7nMOS4bqiSeG7ouG6quG7nOG6okdT4bucw5LhuqJY4bqoR+G6oibhuqrhuqJYVuG6rOG7ouG6oknDmeG7juG6ouG7msOaWOG6oldU4bqiJuG6vuG7nOG6oklM4bqi4buM4bqs4buO4bqiRkrhu5zhuqLhu65Z4bqs4buc4bqiWMOK4buaeOG7teG7rOG7t8OzWVRH4bqiJuG7tOG6ouG7luG7jOG6rOG7nOG7jOG6ouG6qeG6rFbDjVjhu4zhuqLhu4/hu4zhu6Lhu5rhuqxX4bqiR+G7jOG7ouG6okbhu45LWHfhuqLhu6FA4bum4bucw5LhuqLhu65ZVEfhuqI84buc4buM4bqiVuG6vljhuqJH4bui4buO4bqiWFZQ4bucw5LhuqI6w4o74bqiSCThu5zDkuG6ouG7rlnhuqzhu5zhuqLhu4xN4bqi4buM4buo4bus4bqiWOG6qEfhuqImxajhu47huqJH4buMw4pZ4bqiPnfhuqJH4bqoR+G6ouG7nEDFqEfhuqI84buN4bqjPOG6v3fhuqJJ4bq4R+G6okbhu45NWOG6osag4bqq4bqi4buh4buOTVjhuqLhur/huqzhu5p34bqiWOG7jE7huqLhu4zhu45N4buc4bqi4buuWeG6rOG6oibhu45NR+G6ouG7oUDhu6bhu5zDkuG6ouG7rllUR+G6ojzhu5zhu4zhuqJJROG6oljDlUfhu4zhuqJHJEfhuqLhu7bhu5zDkuG6ouG7jMOa4bqi4buh4buOTVjhuqLhur/huqzhu5rhuqLDkuG7juG6rOG6ouG7nOG7jOG7huG7rOG6ouG7j8OZ4bqiR+G7jCNH4bqi4buP4buMQOG7puG7nMOS4bqi4buaQuG7juG6ouG7j+G7jEvhuqLDkuG7jsWo4buOd+G6ojrhu57huqzhuqJGUeG6oljhu4xZS3fhuqJH4buMVOG7nMOS4bqi4bus4buM4bqo4bqiw5Lhu47huqjhuqLhu4zhuqrhu5zDkuG6ouG7jOG7nuG6rOG6oibhuqrhuqLhu5zhu4zhu45MWeG6okjhu6Lhuqzhu5zhu4zhuqLhu5zDkuG7jOG7jk3hu6zhuqI84buc4buM4bqi4bua4bui4bucw5LhuqLhu5pZVOG7nOG6oklA4buoR+G6oknhu4BZ4bqiWEDhuqIm4bqq4bqiSUThuqLhu5bhu47hu5zhu4zhuqJI4bui4bqs4buc4buM4bqiR+G7nuG6ouG7jOG7jk1Z4bqi4buuWUPhuqJYQuG7juG6ouG7oeG7jk1Y4bqi4bq/4bqs4buaeOG6osOzWVRH4bqiJuG7tOG6ouG7luG7jOG6rOG7nOG7jOG6ouG6qeG6rFbDjVjhu4zhuqLhu4/hu4zhu6Lhu5rhuqxX4bqiSUzhuqLhu5zDkuG7jOG7kOG6ouG7oeG7jk1Y4bqi4bq/4bqs4bua4bqi4buWLOG6ouG7lktY4bqi4buaw5pY4bqiV1ThuqLhu5zDmuG7juG6okhZ4bucw5LhuqLhu4zhu6jhu6zhuqJY4bqoR+G6oibhuqrhuqJY4buMJEfhuqLhu4zhu45N4buc4bqiR+G6rOG7muG6ouG7lktY4bqiJkzhuqLhu5rhu6rhuqJHJeG6rOG6oknhu4BZ4bqiWEDhuqJYVkrhu5zhuqLGoOG7mOG7nOG7jOG6oiYkR+G6oibhu45P4buc4bqiWOG7jFPhu5zDknfhuqJG4bqo4buc4bqixqDhu4h34bqiSEDhu6hH4bqi4bus4buM4buC4bua4oCm4bqiw6rDmljhuqJXVOG6oljhu4zhuqrhu5zhu4zhuqIm4buOSuG7nOG6olhW4bui4bucw5LhuqJJ4bui4bqq4buc4bqiWFbDlOG7nOG7jOG6okbhuqo74bqi4buWS+G6ouG7jOG7okJH4buM4bqi4bus4buM4bqoWOG6olhW4buOTuG7nOG6osag4buY4buc4buM4bqiJiRH4bqi4bucw5LDiuG7nOG6ouG7jOG6quG7nMOS4bqixILDg8OD4bup4bqiJlThu5zhuqLhu5xAxahH4bqi4bucw5Lhu6Lhuqrhu47huqLhu6rhuqLhu6Hhu45NWOG6ouG6v+G6rOG7mnfhuqJJVeG7nMOS4bqiWOG7jMav4buO4bqi4buuWeG6rOG7nOG6oljDiuG7muG6oklL4buc4bqiWOG7jOG7kOG6olhWQMav4bucw5LhuqLhu6Hhu45NWOG6ouG6v+G6rOG7muG6olhWSuG7nOG6okfhuqhH4bqixqDhu5jhu5zhu4zhuqImJEfhuqLhu4zhuqrhu5zDkuG6ouG7luG7jFPhu5zDknfhuqLhu4zhuqrhu5zDkuG6ouG7jEPhu4534bqiWOG7jOG7jktY4bqiRuG7kOG6okdT4bucw5LhuqLhu5zDkuG7jOG7jk3hu6zigKbhu7Xhu6zhu7fhu4/hu4zhu7bhuqJYQMWo4bucw5LhuqLhur/Dklk7T+G7nOG6ouG7j+G6vuG7nOG6osOg4bu44bucw5LhuqJY4buMU+G7nMOS4bqiRuG6qOG7ouG6oibFqOG7juG6osOzWVRH4bqiJuG7tOG6ouG7luG7jOG6rOG7nOG7jOG6ouG6qeG6rFbDjVjhu4zhuqLhu4/hu4zhu6Lhu5rhuqxX4bqi4buc4buMKuG7nMOS4bqi4buWS1jhuqLhu65ZQ+G6ouG7oeG7jk1Y4bqi4bq/4bqs4bua4bqiSUJY4bqiSUDhu6hH4bqi4buuWeG6rOG6ouG6ruG6ouG7nMSQ4bua4bqiw5Lhu47huqzhuqLhu5zhu4zhu4bhu6zhuqLhu4/DmeG6okfhu4wjR+G6ouG7j+G7jEDhu6bhu5zDkuG6ouG7mkLhu47huqLhu4/hu4xL4bqiw5Lhu47FqOG7jnjhuqLhu4/hu4zhu7bhuqJYQMWo4bucw5LhuqJH4buM4bui4bqiRuG7jktYd+G6ouG7oeG7jk1Y4bqi4bq/4bqs4bua4bqiSeG6rOG7nMOS4bqiWMOVR+G7jOG6okckR+G6oljhu4wkR+G6ouG7jOG7jk3hu5zhuqJH4buMw5Xhu5zhu4zhuqJX4bqoR+G7jOG6oljhu4xZS+G6ouG7rlnhuqzhu5zhuqJY4buMw43hu6LhuqJY4buMU+G7nMOS4bqixqBN4bqi4buuWVRH4bqiWEvhuqJH4bu44bucw5LhuqLhu5zhu4xA4bqiR0Phu47huqJH4bqoR+G7jOG6oljhu4zhu7bhuqJY4bu0R+G6ouG7jOG6quG7nOG7jOG6okfhu4zDleG7nOG7jHfhuqLhu5zDksSQ4buc4bqiR+G7jOG6uOG7nOG6oljhu4zhuqzhu5rhuqLhu5zhu4zhu7jhu5zDknfhuqJYQuG7ouG6ouG7mlPhu47huqJYVkDGr+G7nMOS4bqiR0Lhu5zhu4zhuqJYVuG6rOG7nOG7jOG6osag4bqq4buc4buM4bqi4buaQuG7nOG7jHfhuqJGw5Thu5zhu4zhuqJJ4bq64bucw5LhuqIm4bqq4bqiWELhu6LhuqLhu5pQ4buO4bqiSeG7jkxZ4bqi4buW4buOTeG7nOG6okfhu4zhu6LhuqJH4bqoR+G6okjhu6Lhuqzhu5zhu4zhuqLhu5zDkuG7jOG7jk3hu6zhuqLhu5xAxahH4bqi4bucw5Lhu6Lhuqrhu47huqJJ4buAWeG6olhA4bqiJuG6quG7ouG6ouG7oeG7jk1Y4bqi4bq/4bqs4buaeOG7teG7rOG7t+G7j+G7jOG7tuG6olhAxajhu5zDkuG6oklM4bqi4bucw5Lhu4zhu5DhuqLhu6FA4bum4bucw5LhuqLhu65ZVEfhuqI84buc4buM4bqiV8Wo4bua4bqiOsON4bua4bqiOsOMWOG6okdT4bucw5LhuqLhu5zhu4zhu4bhu5zhuqLhu6Hhu45NWOG6ouG6v+G6rOG7muG6osag4bqq4bqi4bucQMWoR+G6okfhu57huqLhu5xM4buc4bqi4buW4buO4buc4buM4bqiWEvhuqJY4buM4buQ4bqiWFZAxq/hu5zDkuG6oibhuqrhuqLhu5bhu4zhurrhu5zDkuG6oknhu5Dhu5zhu4zhuqLhu6Hhu45NWOG6ouG6v+G6rOG7muG6olfEqOG6oljDlUfhu4zhuqJHJEfhuqJY4buMJEfhuqLhu4zhu45N4buc4bqi4bqy4bqixqDhu5jhu5zhu4zhuqImJEfhuqLhu4zhu6jhu6zhuqJY4bqoR+G6oklE4bqi4buWLOG6ouG7lktY4bqiw5Lhu44q4bqs4bqiw6Hhu4zDleG7nOG7jOG6ouG7rOG7jOG7tuG6ouG7jOG6rOG7juG6ouG7nEDFqEfhuqJYVuG7ouG7nMOS4bqiR+G7jFk7S+G7nOG6ouG7j+G7jOG7tuG6olhAxajhu5zDkuG6oljhu4zEkOG7muG6ouG7oUDhu6bhu5zDkuG6ouG7rllUR+G6ojzhu5zhu4zhuqImPeG6rOG6ouG7rlnhuqx44bqi4buP4buM4bu24bqiWEDFqOG7nMOS4bqi4bua4bui4bucw5LhuqLhu5pZVOG7nOG6okfhu4xZO0vhu5zhuqJY4buMxJDhu5p34bqixqDhuqrhu5rhuqIm4buOTUfhuqLGoOG7gOG7nOG6ouG7nOG6qjvhuqJH4bu24bqs4bqiw7NZVEfhuqIm4bu04bqi4buW4buM4bqs4buc4buM4bqi4bqp4bqsVsONWOG7jOG6ouG7j+G7jOG7ouG7muG6rFfhuqIm4bqq4bqiSeG7ouG6quG7nOG6okdT4bucw5LhuqJY4bqoR+G6olfEqOG6osOS4bue4bus4bqi4bus4buM4buA4buc4bqiSUDhuqzhuqLhu65Z4bqs4buc4bqi4buMTeG6ouG7jCpZ4bqi4bucw5Lhu4zhu5B34bqi4buM4buo4bus4bqiWOG6qEfhuqJY4bui4bqq4buc4bqiSOG7jk3hu5zhuqLDkuG7jirhuqzhuqLhu4zhuqzhu47huqLhu5xAxahH4bqiWOG7jErhu5rhuqLhu5rDmljhuqJGQMWoR+G6oljhu45L4buc4bqi4buaxajhu47huqImw5ThuqLGoOG7qOG7juG6osOVR+G7jOG6okfhu7bhuqzhuqLhu5zhu4zDiuG7nOG6okjDiuG7nOG6ouG7jOG6rOG7juG6ouG7nEDFqEd34bqiJsOU4bqi4buM4bug4bqs4bqiRsOU4buc4buMd+G6osOZ4buc4bqiSeG7kOG7nOG7jOG6ouG7quG6ouG7luG7jFnhuqImJEfhuqIm4bqq4bqiWOG7jEvhuqLDkuG7jsWo4buOeOG7tS9YSOG7t+G7tS9YVuG7t+G7tS9Y4bqsRsagw43hu7fhu4/hu4zDjeG7ouG6osOh4buM4buO4buc4buM4bus4buMWXgm4buc


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long