Cập nhật:  GMT+7
4buq4bqv4buyWTHhuqkq4buJ4buJUFjDrcSo4bqxxKnhuqk0WOG7sOG7kOG6scOgxKlZxKjhu4vhurNZMyLhu5VZYuG6rypi4bqvWcSp4buL4bqx4bqhYlnhuq3huq8q4bqxWeG6qGpdxKlZxKnhuq9qYVnEqeG6r2pZYuG6r13DrVkxJlli4bqve2Lhu6ov4bqv4buy4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOt4bquNCoyWOG7sOG7kOG6scOgxKlZxKjhu4vhurNZMyLhu5VZYuG6rypi4bqvWcSp4buL4bqx4bqhYlnhuq3huq8q4bqxWeG6qGpdxKlZxKnhuq9qYVnEqeG6r2pZYuG6r13DrVkxJlli4bqve2Lhu6ovw63hu7Dhu6rDreG7sMONxKhDLVl2LmJZMcOyWTHhuq/DolkzOmNZMW4qWUrhu69Cd1nEqeG6rz9i4bqvWcOt4bqv4bq9WeG7kOG6scOgxKlZxKjhu4vhurPhu6RZdm0xWcSp4bqvamFZxKnDomLhuq/hu6RZduG6r+G6sVkxbTFZxKnhuq9qYVnEqMONWeG7kOG6scOgxKlZxKjhu4vhurNZMyxZ4buLKlnDrGrhu5VhxKlZM+G6tWLhuq9ZxKnhuq8/YuG6r1nhuqldw61ZxKnhu4FZMeG6r8OiWTM6Y1nEqeG7i+G6seG6oWJZ4bqt4bqvKuG6sVnEqeG6r+G7jzFZ4bqv4bqxw6BiWeG6qGpdxKlZxKnhuq9qYVnEqEJ2Qlnhu5E/WeG6qV3DrVnhuq1hWeG6r2M6MeG6r1kz4bqhWcSp4bqv4buPMVnhuq/hurHDoGJZ4bqt4bq1w61ZxKnhuq9m4bqx4bukWTNrYsSDWcSp4bqxYWJZM+G6v+G7pFnEqeG6r2bhurFZxIPhurEqYlnDrGrhu5VZM+G6tWLhuq/hu6ZZxKjhuq80Y1kzZFkx4bqv4bqxWTFtMVnEqeG6sWFiWeG6rz9i4bqvWcSpXcOtWeG6r2p9YllixIMq4buVWTHhuq9jWcSpYz9iWcSp4bqv4bqhWTEmYlkw4bq/WcSp4buLY2LEg1kx4bqv4bqxWTFtMVliIeG6q1kwIcSpWeG7kT9ZxKnhuq/hu48xWeG6r+G6scOgYlnhuq05WeG6reG6ryrhurFZMy5ixINZ4bqt4buXWcSp4bqvamFZxKhCdkLhu6ZZxKjhurFhw61ZM2RZSuG7r0J3WcSp4bqvP2Lhuq9Zw63huq/hur1Zw63huq/hur3hurFZ4bqvZ8OtWTFsYsSDWXbhuq/hurFZMW0xWcSp4bqvamFZxKnhu4FZMeG6r8OyMVnEqV3DrVnhuq9qfWJZ4bqoal3EqVnEqeG6r2phWcSoQnZCWeG7kT9Z4bqvw7Phu4VixINZMiBiWeG6rTlZ4bqt4bqvKuG6sVkxfcOtWeG6qyxZ4buJ4bq9WcSp4bqvamFZMeG6r2NZMSYxWTPhu4NiWeG7keG6tVkx4bqv4bqxWcSp4buLO1nEqeG6r2pZYuG6r13DreG7pFkxJjFZMSZZYuG6r3tiWTFkWcSp4bqvalli4bqvXcOtWTHhuq/hurVqWcSp4bqvamFZxKhCdkJZMCpjWcSDw6rhuqvDmll2JjFZMeG7g1nDrGoqYuG7pFkwKmLhu6RZYsSDP2Lhuq/hu6RZM2M/YlnEqeG6r+G6oeG7pFkz4buDYlnhu5HhurVZ4bqp4buPMVnhuqnDs2dixINZ4buRb1nEqeG7iypixIPDmVlK4buvQndZMSYxWeG7mSzhu6RZw63huq/Ds2ZixIPhu6RZMSYxWTEmYlkw4bq/WW7hu5VZYuG6r+G6scOg4bqrWcSp4bqvasOZWTEmMVnEqeG7i8OzZmLEg1nhuq9lMVnEqeG6r2rhur8xWcSp4bqvP2Lhuq9Zw63huq/hur1Zw6xqO2JZ4bqp4buX4bumWXYmMVkx4buDWcOsaipi4bukWTAqYuG7pFlixIM/YuG6r+G7pFnEqeG7i8OzZmLEg1nhuq9lMeG7puG7puG7plnhu4kqalnhuq3huq/hurFZM8OzZzFZxKldw61Z4bqvan1iWTMsWcSp4bqv4buPMVnhuq/hurHDoGJZ4bqtOVnhuq3huq8q4bqxWWLhur/DrVnEqWZZ4bqt4bqvKuG6sVkzLmLEg1nhuq3hu5dZxKnhuq9qYVnEqTrhurFZduG6r+G6sVkxbTFZxKnhuq9qYeG7puG7qsOt4buwQsSDYz/hurFZ4buLKuG7pFl24bqv4bqxWTFtMVnEqeG6r2phWeG7kOG6scOgxKlZxKjhu4vhurNZMcSRYlnDreG6r+G6veG6sVnhuq9nw61Z4buR4buF4bqxWXg/4bqxWcSp4buLauG7lcOhYlnEqeG6rypi4bqvWcSp4bqvP2Lhuq9Zw63huq/hur3hu6RZeD/hurFZxKnhu4tq4buVw6FiWeG6r+G6s2Lhuq9ZxKnDomLhuq9ZxKnhurcx4bqvWTHhu48xWTPDsypZxKnhurFiWWLhuq8o4bqrWcSpauG7lTliWcSp4buLauG7lcOhYuG7pFnDreG6r+G7gVkw4bqxYWJZ4buRw6FZMeG6r+G6t2Lhuq9Z4buJJjHhuq9ZxKnhuq9qYVnEqEJ2Qlkz4bqhWWLhuq97Ylkye2JZ4bqv4bqx4bqhalnhu5E/WWIh4bqrWTAhxKlZMSYxWcOsauG7lVkz4bq1YuG6r1nhu5HDoVnhuq05WeG6reG6ryrhurHhu6RZYuG6v8OtWcSp4bqvamHhu6RZxKnhu4s5Ylkx4buDWeG7iWhZM2RZxKnhuq/hu48xWeG6r+G6scOgYlnEqeG6vcSpWeG7keG6scOgMVnhuq05WeG6reG6ryrhurFZMy5ixINZ4bqt4buXWcSp4bqvamHhu6bhu6rDreG7sMSo4buLY2LEg1li4bqvw7RixINZxKnhuq8mYsSDWTFq4bq94bqxWWIu4bqrWeG7tMOdw50kWTHhurtixINZ4buR4bqxw6AxWeG7i33EqVli4bqv4bqxw6Fq4bukWeG7keG7heG6sVli4bqvw7RixINZ4bqpal3EqVnEqeG6r2phWeG6q+G7heG6seG7pFlixINjP+G6sVkx4bq7YsSDWcSpJjFZxKnhu4vhurHhuqFiWeG6reG6ryrhurFZxKnhuq9qWTEmMVnhuqljOuG6sVnEqeG6r2phWTPhuqFZMzvhuqtZMDtjWeG6r2M/YlnEqeG6rz9i4bqvWeG6rWFZ4bqvYzox4bqvWcSp4bqvallixIN7Ylnhu4kmMeG6r1li4bqvP1liw7Phu4UxWWIu4bqrWeG7tMOdw50k4bukWXbhuq/hurFZMW0xWcSp4bqvamFZ4buQ4bqxw6DEqVnEqOG7i+G6s1kxxJFiWcOt4bqvO+G6sVnEg33DrVnhu4trxKlZxKnhu4vhurHhuqFiWeG6reG6ryrhurFZMSYxWTDDs+G7hTFZxKnhuq80Y1nhuq1hWeG6r2M6MeG6r1kzLFkz4bq1YuG6r1kz4bqhWeG6qT/huqtZMeG7g1nhu4loWTHhuq9jWTHhurtixINZxKkmMVnEqeG6r2pZxKnhuq9qYVliLuG6q1nhu7TDncOdJVkzw7NnMVkzO+G6q1kwO2NZxKnhurFhYlkz4bq/WeG7kT9ZxKnhuq/hu48xWeG6r+G6scOgYlnEqeG6r2pZxKnhuq9qYVnEqEJ2Qlnhuqvhur/EqVkxJjHhuq9ZxKnhur3EqVli4bqvfcSp4bum4buqw63hu7B44bqhWcSp4bqv4buPMVnhuq/hurHDoGJZxKnhu4vhurHhuqFiWeG6reG6ryrhurFZxKnhur3EqVkxJjFZ4bqoal3EqVnEqeG6r2phWeG6qz9ZMykxWTDhurHDoMSpWeG6qT9Z4bqoal3EqVnEqeG6r2phWcSoQnZCWeG6reG6r+G6u2LEg1nhu4vhurE5YsSDWWLEgz9i4bqvWcSp4bqvamFZw63huq874bqxWWLhu4dZ4bqp4buPMVnDreG6r31iWTN9alnhuqs/WTHEkWJZM8SR4bqxWeG6r8Op4bqxWTHhur9ixINZM8OqYsSDWeG7mSxZ4bqv4bq/4bqx4bukWTEmMVnEqeG7gVkx4bqvw7IxWTHhuq/hurdi4bqvWcSp4buL4bq1WS1Z4buZLFnhuq/hur/hurHhu6RZMeG6r+G6t2Lhuq9Zw6xq4buVw6Fi4bukWTEmMVkx4buDWcOsaipiWTHhuq/hurFZxKnhu4s7WcSp4bqvalli4bqvXcOtWeG7kT9ZMSZZYuG6r3tiWWLEg8OzZuG6sVli4bq/w61ZxKnhuq9qYVkzw6FqWcOt4bqvO+G6sVkxZFnEqeG7iyYx4bqvWWLhuq/hurHDoOG6q1nEqeG6ryrhuqtZxIPhurEqWcOsajtiWeG6qeG7l1nhu5E/WcSp4buPWcSD4bqxJjFZ4bqtOVnhuq3huq8q4bqxWWLhur/DrVnEqeG6r2ph4bumWXbhuq/hurFZMW0xWcSp4bqvamFZxKjDjVnhu5DhurHDoMSpWcSo4buL4bqzWeG6r+G7lVnhu5FlYsSDWeG7iyhixINZ4bqr4buH4bqxWWLEg8OzZuG6sVkye2Lhu6RZ4bqr4buH4bqxWTJjKmLhuq9ZYsSD4bqv4bqxw6DDreG7pFnhuq/hur9Z4bqt4bqxYuG6r1kyYypi4bqv4bukWeG6q+G7h+G6sVkx4buDWcOsaipi4bukWTPhu4NiWeG7keG6tVkx4bqv4bqxWcSp4buLO1nEqeG6r2pZYuG6r13DrVnEqeG7izliWTPhurUqWTA/YlnEqeG6rz9i4bqvWcOt4bqv4bq9WTFbYlliIeG6q1kwIcSpWeG7kT9ZYsSD4bqv4bqxOWJZMcOyalnhuq3hu6NZMSYxWeG6qWpdxKlZxKnhuq9qYeG7pFkzKTFZMOG6scOgxKlZ4bqpP1nhuqhqXcSpWcSp4bqvamFZxKhCdkJZM+G6oVnEqeG6r+G7jzFZ4bqv4bqxw6BiWcSp4bq9xKlZ4buR4bqxw6AxWeG6rTlZ4bqt4bqvKuG6sVkzLmLEg1nhuq3hu5dZxKnhuq9qYeG7plnEqOG7izliWTHhu4NZ4buJaFkzZFkxbGLEg1kx4bqvamLEg1nhu5Eq4bqxWcSDJmLhuq9Z4buRJjFZYuG6r+G6scOg4bqrWeG7kW1Zw6xqO2JZ4bqp4buXWcSp4bqvalnEqeG6r2phWeG7keG7heG6sVl24bqv4bqxWTFtMVnEqeG6r2phWeG7kOG6scOgxKlZxKjhu4vhurPhu6RZMWxixINZYuG6rypqWTNkYsSDWcSDZMOtWeG7kT9jWeG7ieG7j1lixIPhuq/hurHDoMOtWeG7mXvhu5VZMuG7j2LEg1nEqeG6rz9i4bqvWcOt4bqv4bq9WcSpKllixIM/4buVWTE/YsSDWcSD4bqxP2pZMzbDreG7pFnhu5EuYlnhuqvhurFi4bqv4bumWXgpYsSDWcSo4bqv4bq1WcSo4bqvZQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tân Sơn phát triển kinh tế gắn với du lịch

Tân Sơn phát triển kinh tế gắn với du lịch
2008-12-09 08:32:00

PTO- Được thiên nhiên ưu đãi về điều kiện tự nhiên và khí hậu, Tân Sơn có tiềm năng phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái. Điều khó khăn hiện nay để có thể phát...

Tổng kết 15 năm hoạt động khuyến nông

Tổng kết 15 năm hoạt động khuyến nông
2008-12-09 08:07:00

PTO- Trung tâm khuyến nông vừa tổ chức kỷ niệm 15 năm hoạt động và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Các đồng chí Hoàng Dân Mạc – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đặng Đình...

Phù Ninh Vai trò khuyến nông được khẳng định

Phù Ninh Vai trò khuyến nông được khẳng định
2008-12-05 14:32:00

PTO- Là huyện miền núi, địa bàn sản xuất nông nghiệp của Phù Ninh không tập trung. Sản xuất cơ bản của các hộ nông dân vẫn mang tính nhỏ, lẻ. Một bộ phận nông dân còn do dự khi...

Trồng đu đủ Pháp cho thu nhập cao

Trồng đu đủ Pháp cho thu nhập cao
2008-12-05 08:26:00

PTO- Từ những năm mới được Nhà nước cho nghỉ hưu, với ý chí của một nhà quản lý kinh tế ông Bùi Văn Tinh, khu Tân Hưng, thị trấn Hưng Hóa (Tam Nông), nguyên là Giám đốc kho bạc...

Cẩm Khê có 1.757ha nuôi thủy sản

Cẩm Khê có 1.757ha nuôi thủy sản
2008-12-05 08:05:00

PTO- Sau 6 năm thực hiện chương trình phát triển thủy sản, huyện Cẩm Khê đã chuyển đổi được gần 1.100ha diện tích sâu trũng trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long