Cập nhật:  GMT+7
VDjhu6rGrzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v+G7hDnhu4Xhuq99xahVT0DGr+G6r8Osxq/hu4Xhu4cw4bq3xq/hu4Phuqnhurc3xq/hu7di4bq3N+G7oMavPEDhurc4xq8p4bu04bqzxq/hurc3ZsOzxq88Zcav4bqvw6zGrzw4YuG6tzfGr+G6r8OsVC844buqVVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v+G7t33hu7I+xahVxqDGr8O54buy4bq3xq88OOG6ocavOGbDs8av4bq+4bul4buE4buExq9t4bu2xq/hu4TEguG7peG6tsavPOG7tDzGr3vDoOG7ssav4bq/OOG7i2Xhurc3xq88LOG6t8av4buFPeG6tzfGrzzhu4vhurnhurc3xq/hu4U4feG6s8avPuG6rTnGr23hu7bGr+G7heG7hzk04bq3xq/Egzjhu7I5xq884bu0PMav4bq/OOG7i2Xhurc3xq/hu7ThurfGr3tA4bqxxq8pQOG6s8av4buy4bq3xq/hu4XhurPhu7bhurfGrz464bq3xq884buLVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFVUOeG6sTfGr+G7g+G7hzzhu5jFqC8vPFAp4buy4bqz4bq/OGbhu4U44bqzUG3hurcvPn3hu4PEg+G7heG6s+G6vy/hurd9buG7gy/hu7Dhu6jhu6zhu6wv4buuw50+4buu4buq4buw4busWOG7sOG7quG7heG7qljhu7BWWVjhuq/hu6pQw6Phur83xajGry9VVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFXhu6VA4bq3OMavKeG7tOG6s8av4bq3N2bDs8avODk04bqxxq/hu4XEqcavbTkzPMavbcOp4buFxq88w605xq/Egzg5xq/hurfhu4vDqTzGr+G7g+G6qeG6tzfGr+G7hDjhu7LhurPGrz464bq3N8avPOG7suG6s1BUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/DueG6sz7Ds8WoVeG6vuG7hMWp4buExq8txq/hu4Q44bqp4bq3N8avKeG7tOG6s8avPMOt4buyxq/hu4Lhur3Gr+G6tjfhurPhu7g5xq9tacav4buF4bqh4bq3OMav4bqu4bu24bqzxq/hu6Xhu7I5xq9tMsavbTkzPMav4bq/OGHhu7LGr+G7hOG7h2bhurc3xq/hu4Bm4bqrPMavb0DGr+G6r8Osxq/hu4Xhu4cw4bq3xq/hu4Phuqnhurc3xq/hu7di4bq3N+G7oMavPGnGr+G7hTg0xq/hurY44bu2xq/hurHhu7TDs8av4buFOMOtw7PGr3s5M+G6t8av4bqwI8avxalixq/hu4Jl4bq34bugxq/hu4Thu4dm4bq3N8av4buAZuG6qzzGrz5qxq/Egzkx4bq3xq9vQMav4bqvw6zGr+G7hcSpxq/huq9nPMavw504xq8txq/hu6pYOMav4bq3N+G7tsOzxq/hu7Dhu6gtWcav4buF4buHMOG6t8av4bqv4buLZsavbWo8xq/hu4Phuqnhurc3xq/hu7di4bq3N+G7oMavxIM4Ocave+G6tcav4bqxajzGr+G6t+G7i8OpPMav4buD4bqp4bq3N8av4bu3YuG6tzfGr+G7gyDGrz464bq3N8av4buHO+G7hcavPOG7suG6s1BUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/DueG6sz7Ds8WoVeG7hGbDs8av4bq3ODkw4bq34bugxq/hur84YeG7ssav4buE4buHZuG6tzfGr+G7gGbhuqs8xq/Egzjhuqnhurc3xq88OOG6s8avKTkx4buFxq/hu4U44bqp4bq3N8av4buD4bqrxq88acav4buFODThu6DGrzc6w7PGr+G7h+G7ssavxIM44bq1xq/Egzg94bq3xq/hu4Xhu4fhurPhurc3xq9tOTM8xq8+asavKeG7tOG6s8avbeG7tsav4buJ4bq3N8av4bq/OOG6tcavbcOpOcav4bqvw6zGr+G7hTjhurk5xq83OeG7suG6t8av4buFw6k5UFQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxahVxanhu7Thurc3xq88OGfGr8Oy4bugxq/hurc4bOG6tzfGr+G6tzfhu7bDs8avNyzhurfGr3s6w7Phu6DGrz7hurPGr0Dhurc4xq844buL4bq94bq3N8avPMOt4buyxq/hurHhu4vhu7LGr8SDW+G6s8avPuG7tjnhu6DGr+G6sWo8xq/hurfhu4vDqTzGr+G7g+G6qeG6tzfGrz464bq3N8avPOG7suG6s+G7oOG6tzFmxq9vQMav4bqvw6zGr+G7hTjDocavxIM4Ocave+G6tcav4bqxajzGr+G6t+G7i8OpPMav4buD4bqp4bq3N8av4bu3YuG6tzfGr+G7gyDGrz464bq3N8avPOG7suG6s1BUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/DueG6sz7Ds8WoVVQ54bqxN8av4buD4buHPOG7mMWoLy88UCnhu7LhurPhur84ZuG7hTjhurNQbeG6ty8+feG7g8SD4buF4bqz4bq/L+G6t31u4buDL+G7sOG7qOG7rOG7rC/hu67DnT7hu67hu6rhu7Dhu6xY4buw4buq4buF4buqWOG7sFZZWOG6r+G7sFDDo+G6vzfFqMavL1VUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/DueG6sz7Ds8WoVeG6tjcu4bq/xq9n4bq3N8av4buF4bu4Ocav4bqxY+G7hcav4buD4bqrxq9vI8avbX3hurfGr+G7g+G6qeG6tzfGr+G7hThmYzzGrzhmw7Mz4bq3xq/hu6Uh4bqxxq/EgjgwVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFXhu4Thu4fhu4vDqTzGr+G7hcOh4bq3OMavOMOh4bq3OMav4buF4buHMOG6t+G7oMavPOG7tDzGr3vDoOG7ssav4bq/OOG7i2Xhurc3xq8+4bqlPMav4buD4bqp4bq3N8av4bu3YuG6tzfGrzws4bq3xq88OMOtxq97Y+G6tzfGr+G6tyThurHGrykk4buFxq/hu4U44bqp4bq3N8av4buFOeG6t+G7oMavPEDhurc4xq8p4bu04bqzxq88OOG6s8av4bq3ODrhurfGrz464bq3xq/hur3Gr8SDOGbGr21qPMavbX3hurfGr+G7g+G6qeG6tzfGryk5MeG7heG7oMavPDjDrcave2Phurc3xq884bu0PMavKTkz4bq3xq/hur844bu04bq/xq/hur84w6Lhurc3xq88OOG6q+G6tzfGr3s0xq88OMOtxq97Y+G6tzfGr+G7ieG6tzfGr+G6vzjhurXGr23DqTnGr+G6seG7i+G7ssav4bqvw6zhu6DGr3sqPMavKTkz4buFxq/huq/hu7bGr+G6r8Osxq884buy4bqzxq/hu4Xhu4cw4bq3xq/hu4Phuqnhurc3xq/hu4Q44buy4bqzUMavw7nhu7LhurfGr+G7pTjhuqHGrzhmw7PGr+G6vjjDouG6tzfGrzw44bqr4bq3N8av4buFODkw4bq3xq/hu4Xhu7I5xq9t4bu2xq/hu4TDoeG6scavxIM5MeG6scavPOG7iWbGr+G6t+G7uOG6t8avPOG7tDzGr3vDoOG7ssav4bq/OOG7i2Xhurc3xq88LOG6t8av4buFOH3hurPGrz7huq05xq88OCrhu4XGrzw4IMav4buFw6Hhurc4xq84w6Hhurc4xq/hurHhu4vhu7Lhu6DGr+G6r8Osxq97NMav4buFOOG6qeG6tzfGrynhu7ThurPhu6DGrzjhu4vDqeG6tzfGrz4o4bq3xq/Eg8Og4bq/xq/hu4U44bq5OeG7oMav4buFOOG7i+G6ueG6tzfGr29mw7Mw4bq3xq88OOG6s8avPOG7tDzGrzw74bq/xq88OGHhurc4xq/hu4Fmw7My4bq34bugxq/hurc4OuG6t8avPjrhurfGrzw4w63Gr3tj4bq3N8avPOG7tDzGrzc5QDnGr+G6vzjhu7Thur/Gr+G6vzjDouG6tzfGr+G7heG7h+G7tOG6tzjGr+G6r8Os4bugxq/huq/DrMav4buBZlvhu4Xhu6DGr+G7g+G7uOG7hcav4bqv4bq9xq97O+G7hVDGr+G7hGTGrzw44buJPMav4bqvajzGr+G6r+G7i+G6u+G6tzfGr23hu7bGr+G6tzc4OTDhurHGr+G7hWc8xq/hu4U4ajzGrzg5M+G6t8avbTkzPMav4buFZizhurfGr+G7heG7h+G7suG7oMavPOG7suG6tzjGrzfhu7Q8xq8pQOG6s8avbTPGr3s0xq97OTJmxq/hu4U4feG6s8ave2fhurc3xq/hu4Fmw7PGr3vDoOG6tzhQxq/Egjk04bqxxq/hu4Xhu4fhu7Lhu6DGr+G7h+G7tsav4buD4bqz4bu04buFxq9t4bu2xq/hu4Xhu4c5NOG6t8avxIM44buyOcav4buF4buHMOG6t8av4buFOGo8xq/hu4Uxxq/hur844buLZeG6tzfGr+G7tOG6t8avKUDhurPGr20zxq884bu0PMav4buF4buH4bql4bq3N8avezk04bqxxq97NMavezkyZsavb2bhurc3xq/DszFmxq/hu4U4feG6s8av4bq/OOG7i2Xhurc3xq88ODrhurHGr+G7rsav4buF4bu4OcavPDjEkVBUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/DueG6sz7Ds8WoVVQ54bqxN8av4buD4buHPOG7mMWoLy88UCnhu7LhurPhur84ZuG7hTjhurNQbeG6ty8+feG7g8SD4buF4bqz4bq/L+G6t31u4buDL+G7sOG7qOG7rOG7rC/hu67DnT7hu67hu6rhu7Dhu6xY4buw4buq4buF4buqWOG7sFZZWOG6r+G7rFDDo+G6vzfFqMavL1VUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/DueG6sz7Ds8WoVeG7hC7hur/Gr+G7heG7h2bhurc3xq9va8av4bqvw7LGrz7hu4nhu4XGr3s5NOG6scavPOG7tDzGr+G7g2rGrzzhuqvGr3swxq97OTJmxq97I8avb0DDs8av4buH4buyxq9S4bu3OTPhurfGr+G7heG7hzDhurfGr+G7hWbDszHhurfGr3swxq/hu4Phuqnhurc3xq/hu4Q44buy4bqz4bugxq/Egzhmxq9tajzGrzhmw7Mz4bq3xq/hu7fhu7jGr+G7t+G6s+G7tsaveyPGr29mO+G7hcavODkz4bq3xq/hurFj4buFxq/hu4PhuqvGr+G7g2rGrzzhuqvGrz7hurPGr+G6seG7i+G7suG7oMav4bqvw6xTUMav4buEPeG6tzfGrzzhu4vhurnhurc3xq/Egzk04bqxxq/hu4Xhu4fhu7Lhu6DGr+G7h+G7tsav4buD4bqz4bu04buF4bugxq/hu4Xhu4c5NOG6t8avxIM44buyOcav4bq/OOG7i2Xhurc3xq/hu7ThurfGr3tA4bqxxq8pQOG6s8av4buy4bq3xq/hu4XhurPhu7bhurfGrz464bq3xq884buL4bugxq884bu0PMavOOG6s+G7uOG7hcave2Phurc3xq/Egznhurc4xq/hu4Uxxq8txq9vI8avOGM5xq/hur3Gr2194bq3xq/hu4Phuqnhurc34bugxq8pIznGr+G7g+G6qeG6tzfGr23hu7bGrzzhu7Q8xq/Egzhmxq9tajzGrzzhurXGr+G6tzdmw7PGrzxlxq8pw6DGr+G6tzcu4bq/xq/huq9p4buF4bugxq/hu4Phu7jhu4XGr+G6r+G6vVDGr+G7gj/hurfGr+G7g+G7tuG6tzfGr+G7hWTGrzw44buJPMavPjnGrz7hurk54bugxq/hu4Nlxq/hu4Xhu7ThurfGrz464bq3xq/hur3Gr+G6tzhs4bq3N8avxIM4ZsavbWo8xq/hurc3ZsOzxq84OTThurHGr3sx4bq3xq/hurdlOcav4buy4bq3xq/hu4XhurPhu7bhurdQxq/DuTDhurfGrzzhu7jhurc4xq974bq14bugxq/hu4U94bq3N8avPOG7i+G6ueG6tzfGr8SDOTThurHGr+G7heG7h+G7suG7oMav4buH4bu2xq/hu4PhurPhu7Thu4Xhu6DGr+G7gz/hurfGr+G7g+G7tuG6tzfGr+G6vzjhu4tl4bq3N8av4bu04bq3xq97QOG6scavKUDhurPGr+G7suG6t8av4buF4bqz4bu24bq3xq884bu0PMavOGLGrzw44buJ4buyxq9t4bu2xq844bu4xq8+ZuG7oMaveyo8xq8pOTPhu4XGr+G6r+G7tsavPOG7tDzGrzhixq88OOG7ieG7ssav4buFOMOtw7PGr3s5M+G6t8av4bq3OOG6p+G7oMavOGLGr+G7hTjDrcOzxq/huq/hurs5xq9vZuG6tzfGr8OzMWZQUFQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxahVVDnhurE3xq/hu4Phu4c84buYxagvLzxQKeG7suG6s+G6vzhm4buFOOG6s1Bt4bq3Lz594buDxIPhu4XhurPhur8v4bq3fW7hu4Mv4buw4buo4bus4busL+G7rsOdPuG7ruG7quG7sOG7rFjhu7Dhu6rhu4Xhu6pY4buwVllY4bqv4buuUMOj4bq/N8Woxq8vVVQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v+G7kWbhu4U44bqz4buHxahV4bqwOeG6tzjGr+G7hGbMm8yjLcav4bu34bqz4buyzIDhurc3xq/hu4Bmw7PMgVQv4bq/VQ==

Minh Tự- Hoàng Quý

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Lệnh báo động số I trên sông Thao

Lệnh báo động số I trên sông Thao
2020-08-20 09:45:16

PTĐT - Vào hồi 7 giờ ngày 20/8, tại Trạm Thủy văn Phú Thọ trên sông Thao mực nước đã lên tới 17,52m, dự kiến tiếp tục lên.

Khắc phục tình trạng điện yếu tại xã Thục Luyện

Khắc phục tình trạng điện yếu tại xã Thục Luyện
2020-08-20 07:55:00

PTĐT - Ngay sau ý kiến phản ánh về tình trạng điện không tốt, Điện lực Thanh Sơn đã đi kiểm tra hệ thống điện, có biện pháp khắc phục kịp thời để người dân có điện ổn định phục...

Cần nâng cao chất lượng điện ở xã Khải Xuân

Cần nâng cao chất lượng điện ở xã Khải Xuân
2020-08-20 07:19:16

PTĐT - Đường dây hạ thế ở một số khu dân cư của xã Khải Xuân, huyện Thanh Ba đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo chất lượng điện cung cấp cho người dân sinh hoạt và sản xuất,...

Sạt lở đất vào nhà dân ở Cẩm Khê

Sạt lở đất vào nhà dân ở Cẩm Khê
2020-08-19 15:39:55

PTĐT - Do ảnh hưởng của mưa lớn trong nhiều ngày qua, nhất là ảnh hưởng của cơn bão số 4, sáng 19/8. Trên địa bàn xã Sơn Tình, huyện Cẩm Khê xảy ra sạt lở đất...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long