Cập nhật:  GMT+7
Mm3DoTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4buwbuG7seG7keG7hTgzJOG6teG7gTnhu4PDsuG7mW054buBbcOp4buxOeG7keG6pTnhu7Hhu6nhu5Xhu5lsOeG6v8Oz4buZbTnhu5nDvXXhu4E54buw4bup4but4buZbDnGr+G7reG7oeG7gTnhu6nDqeG7sTnhu5ls4but4bqiOW1uxKnhu5MyL23DoTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqU3hu4XhurPhu4c4M+G7gG3DqeG7sTnhu5HhuqU54buBbeG7s+G6sznhu7Hhu6nhu5Xhu5lsOeG6v8Oz4buZbTnhu5nDvXXhu4E54buw4bup4but4buZbDnGr+G7reG7oeG7gTlscOG7kznhu5XhuqBu4buxOeG7q27hu5Fu4buBXTnhu4HhurPhu4du4buTbl054buxbXjhuqI54buZbGXhu5ldOeG7gW3Ds1054bqz4bur4buF4buZIiIiOeG7qcOp4buxOeG7mWzhu63huqI5bW7EqeG7kznhu7F1bjnhu6vhu7Phu4E5w7Rt4bud4buFOeG7geG7leG7mTnhu5lsw73Dum4iMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgz4buq4bqz4butOWzhurnhu5k5w6A54buxbeG6teG7mWw5w7RuxKnhu5M54buZbG1u4buJ4buTXTnhu4Btbjnhu4F34buBOcav4but4bqn4buZOeG7kcODOeG7sW3Dsjnhu7Hhu6nDvcO64buZbDnhu7Hhu43hu5ltOcav4but4bqn4buZbDnhu5jhurPhu5M5w4Hhu7XhurM54buB4buf4buZbDnhur/hu6E54buBbcOp4buxOeG7keG6pTnhu4Ft4buz4bqzOeG7seG7qeG7leG7mWw54bq/w7Phu5ltOeG7mcO9deG7gTnhu7Dhu6nhu63hu5lsOcav4but4buh4buBOcWpbeG6teG7sTltbuG7ieG7mTnhu7HhuqVuOeG6oOG6rTnhu7Buw63hu5k5xaht4buV4buZbF05beG7reG6ouG7ieG7mTnhu7Buw63hu5k5xahtw7114buBXTnhu7Hhu43hu5ltOcav4but4bqn4buZbDnhu5jhurPhu5M54bupw6nhu7E54buZbOG7reG6ojltbsSp4buTOeG7g8Os4buZOeG7q+G7s+G7gTnDtG3hu53hu4U54buZbMO9w7puOeG7sW7DreG7rTnhu4d24buZbCIyL8WpMzLhu7HhurPhur/hu5Hhu4U54bur4bux4bqi4buR4buFITjhu5PhurPhu6lsbuG7mX3DoMWp4bqgOeG6s+G7reG7seG7lTgzMuG7seG7qTMy4bux4buHMzJu4buTbDnhurPhu5Hhu7EhODg54bur4bup4buBITht4bux4buxxal9Ly/DgeG7lcOBIsOB4buZL+G7rMWp4buR4buV4bqz4buH4buF4buHL8O0buG7k+G6s+G7mW0vw6Bhw6HhuqFfw6FhX2HhurEv4bq/buG7mW0t4buZ4but4buV4buBIsO1xalsODnhu6vhu7HhuqLhu5Hhu4UhOMOAbuG7h+G7sW19OeG6o+G6sWHFqeG6oFs5beG7hW5sbeG7sX054bqhw6BhxanhuqBbODMyL+G7seG7hzMyL+G7seG7qTMy4bux4bupMzLhu7Hhu4cz4buAbcOp4buxOeG7keG6pTnhu7Hhu6nhu5Xhu5lsOeG6v8Oz4buZbTnhu5nDvXXhu4E54buw4bup4but4buZbDnGr+G7reG7oeG7gTkw4bqm4buZbX054buQ4bqz4buVOeG7g3Hhu5lsMTIv4bux4buHMzIv4bux4bupMzIv4bux4bqz4bq/4buR4buFMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODPhu7Bt4buF4buVOcO0w6zhu7E5xrDhu63huqc5w7RuxKnhu5M54buZbG1u4buJ4buTOeG7gXjhurM54buw4bup4but4buZbDnhu7Fl4buTOcOU4bq2OeG7sW3hu63hurvhu7E54buxbsOt4butOeG7gW3hu63hur3hu5k54buD4buVOeG7kcO9w7rhu5lsOeG7gW3DqeG7sTnhu5HDvcO54buZbDnDoDnhu7Ftw6Lhu5ltOcWpbeG7oTnhu4LDojnhu5jEkeG7mWxdOeG7geG6teG7gTnhu4Ftw6nhu7E54buR4bqlOeG7gW3hu7PhurM54bux4bup4buV4buZbDnhur/Ds+G7mW054buZw7114buBOeG7sOG7qeG7reG7mWw5xq/hu63hu6Hhu4E5bHDhu5M54buV4bqgbuG7sTnhu6tu4buRbuG7gV054buB4bqz4buHbuG7k25dOeG7sW144bqiOeG7mWxl4buZXTnhu4Ftw7NdOeG6s+G7q+G7heG7mSIiIjnhu4Jl4bqiOeG7g+G7i+G7rTnhu5HDojnhu5ltQeG7mWw54buBbcOp4buxOeG7geG7lznhu7FtxKk5bGXhuqI5beG6pW454buBbeG7lTnhu6vhu7Phu4E5w7Rt4bud4buFOeG7geG7leG7mTnhu5lsw73Dum454buZw6zhu605bW/hu7E5xalt4bqnbiIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODPhu6rhu6U5JTnhu7HDrDnhu7Hhu43hu5ltOcav4but4bqn4buZbDnhu5jhurPhu5M5w7Rt4but4bqiw6zhu5k54buB4bq14buVOeG7mWzDvcO6bjnhu4dl4buZOeG7geG7lznhu4HhurXhu4E54bq/w7Phu5ltOeG7mcO9deG7gTnhu5nDouG6ojnDtG3hu5/hu5lsOeG7k+G7pTls4buXbjnhu4HhurXhu7FdOcO0beG7n+G7mWw54buZbOG7uW5dOW1v4buxOcOBw6I5w7Rt4buf4buZbDnhu5HDouG7kznhu6l0bjnDgeG6rW454bup4bqzOeG6v8Ot4buZOeG7mWzhu5XDom4iOeG7gOG6teG7gTls4buXbjnhu4HhurXhu7E54buD4bqtOeG7sW3hurXhu5U54bup4bqzOcO0beG7nW454bq/w7Phu5ltOeG7mcO9deG7gTnhu5nDreG7mTnhuqDhu7k54buRw4M54buZbcO9OeG6oOG7uTnhu5HDgznDgXVuOeG7qeG6teG7gTnhu7Ft4bqnbjnhu5ls4but4bqiOW3huqVuIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4M+G7mG3DvTnhu7Fu4buZOeG7g+G6rTnhu4PDveG6s1054buZbMOi4bqiOcOhxIMv4bqxXTnhur7DveG7rTnhu4Nu4buJ4buZOeG7sOG7qcOiOeG7sG7DreG7mV05beG7reG6ouG7ieG7mTnhu7Buw63hu5k5xahtw7114buBXTnhu7Hhu43hu5ltOcav4but4bqn4buZbDnhu5jhurPhu5M54buxcjnhu4Ft4buz4buBOU1xbjnhu5lsbcOyOcO0beG6teG7gW05bcOi4buZbDlsbnVuOeG7sW1u4buJ4butOeG6v+G6p+G7lTltbsSp4buTOeG7mW1l4buZOeG7sW3hu5s5w4HDojnhu7Fj4buZbDnhu4Ft4buVOcOh4bqhOcO0beG6teG7gW05bcOi4buZbDnhur/Ds+G7mW054buZw7114buBOeG7keG7leG6pW45YV3Doznhu5Fv4buxOeG6oOG7rcOp4buxOeG6oOG7sznhu7Hhu7U54buw4bup4but4buZbDnGr+G7reG7oeG7gSI54buYbMO9w7puOeG7h2Xhu5k54buD4buF4buTOeG6v8Oz4buZbTnhu5nDvXXhu4E5w4Hhu4s54bur4bu5OeG7h3fhu5lsOeG7sW3DsznFqW3hurXhu7E5bW7hu4nhu5k54buHw711bjnhu4PhurXhuqI54bq/w7Phu5ltOeG7geG7lznhu5Nx4buxOWzhu5duOeG7meG6ouG7keG7leG7mTnhu4Ft4buz4bqzOeG6v3Hhu7E54buR4bqlOWxl4bqiOeG7mW3hu7Phu4E54buD4bq54butXTnhur/hu61w4buZOeG7meG7n+G7mTnDgcOiOeG6v8OyOeG7meG7l+G7mWw54bup4bq14buxOcaw4but4bqz4buZbTnDgXbhu5lsOeG7k27hu4nhu5lsXTnhu5nDreG7mTnhu4Phuq054bq/4bq14buVOcOBdW454buZbMOi4buZbTnhu4Ft4buz4buBOeG7meG6qeG7mWw54buxbsOs4buZOW3DouG7mW054buDbuG7i+G7rTnhu7Hhu6nhurM54bqg4bu5OeG7kcODIi8iMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgz4buwbeG7heG7lTkj4buUIzIvxakz


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Trao cơ hội hồi sinh cuộc đời

Trao cơ hội hồi sinh cuộc đời
2024-06-21 07:53:00

baophutho.vn Ngày 20/6, các y, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiến hành lấy tạng từ một người bệnh chết não để chuyển tới Bệnh...

Nhắn tin quá nhiều - Kẻ thù của giấc ngủ

Nhắn tin quá nhiều - Kẻ thù của giấc ngủ
2013-10-09 09:24:00

Rất nhiều người tuyên bố không thể sống mà không có điện thoại nhưng cơn nghiện điện thoại này có thể gây nhiều tác hại hơn là lợi ích, các chuyên gia cảnh báo.

Những lưu ý sau khi thay thủy tinh thể

Những lưu ý sau khi thay thủy tinh thể
2013-10-08 13:50:00

Đục thủy tinh thể là một trong những nguyên nhân gây mù lòa, đứng hàng đầu trong số các bệnh lý về mắt ở nước ta. Phẫu thuật thay thủy tinh thể được coi là phương pháp duy nhất...

Phân biệt men vi sinh và men tiêu hóa

Phân biệt men vi sinh và men tiêu hóa
2013-10-08 13:09:00

Hiện nay, để điều trị các hội chứng rối loạn tiêu hóa, trong kê đơn của bác sĩ thường có men vi sinh hoặc men tiêu hóa, có khi kê cả hai loại.

Phòng viêm họng hạt thời tiết hanh lạnh

Phòng viêm họng hạt thời tiết hanh lạnh
2013-10-08 07:19:00

Viêm họng hạt là một dạng của viêm họng mạn tính, do tình trạng viêm họng kéo dài dẫn đến sự phát triển quá độ của các tổ chức lympho ở thành sau họng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long