Cập nhật:  GMT+7
4buZQnDhu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTY0PDlcOKw4Phu6Phu5Vnw71T4buf4bqg4bui4buA4bqq4buf4oCcw5VC4bq04bufw5Xhu4zhu7fhu4Dhu5/DiuG7hOG7gOG6quG7n+G6oMO94buA4oCd4buf4bq8QsOU4bufUOG7osOA4bufw4FD4bqy4buA4buf4bqqQ0tD4buZL0Jw4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTfcOD4bun4bqg4buj4buVY8OJ4buAQuG7nyVD4bqk4buA4bufI0PhurLhu4Dhu5/DgOG7guG7n8OBw43hu4Dhu59Cw5RT4bqk4buA4bufw4FD4bqy4buA4buf4bqqQ0tDw7Lhu5824bu34bq+4buf4bqtw4zhu4/hu581xqBM4buA4bqq4bufNkLEguG7j+G7nzXGoEzhu4Dhuqrhu589Qsaw4buP4bufJUPhuqThu4Dhu58jQ+G6suG7gOG7j+G7n1BLQ+G7n3Hhu6Xhu59S4bux4buf4bqqQ8Wpw5Phu5/DgUPhurLhu4Dhu5/huqpDS0PDteG7nyXDvVPhu5/Disaw4buf4bqiReG7p+G7n8OBxrDhu4Dhu5/hu45D4buAQuG7n+G7jsON4buA4bqq4bufw4Dhu5Thu6fhu59wdeG7n+G6oMO94buA4bufw5Xhu4rDgOG7j+G7n8OV4buM4buG4buA4bqq4buf4bqi4buC4bufw4BC4buU4bufU+G6tMOU4bufw4rGsOG7n+G6oMO94buA4bufw5Xhu4rDgOG7nzVJ4buA4bqq4buf4buRw4BCQ+G6tOG6vuG7n3Phu6Xhu490cm3hu5PDteG7nyVMQ+G7n+G7jsON4buA4bqq4buf4buA4bqqxqBMQ+G7n+G6oMO94buA4bufw4Dhu4Thu4Dhu5/hu4BCQ8OCw5Thu5/hurxC4buC4buf4bq8QuG7reG7gOG7j+G7n8OV4buMxJDhu4BC4buf4bqi4buK4buf4bqgw73hu4Dhu5/DleG7jEThu5/hurxCSeG7gOG6quG7n+G6osOM4buA4bqq4buf4bqiw4LDlMO14buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTI+G7huG6oFPhu6Phu5Uj4bqy4buA4bufw4Dhu6nhu4BC4buf4bqi4buC4buP4bufw4BK4buf4buOTuG7n0Lhu6nhu5/DleG7teG7gOG6quG7n+G6vELhu4Lhu5/hurxC4but4buA4buN4buf4buA4but4buA4bqq4bufw4rhu6LDgOG7n8OK4bux4buAQuG7n+G6ouG7qeG7huG7j+G7n+G6okPDgsOU4bufQsaw4buAQuG7n8OTQsWpw5Xhu5/hurxD4buAQuG7n8OV4bq04bufLeG7n1Lhu7Hhu59C4buKQ+G7j+G7n8OV4but4buA4bqq4bufw4DGoEzhu4Dhuqrhu5/DksOUw43DgOG7n8OTQuG7hOG7gOG6quG7ny3hu5/hu6fhu4Dhu5/hu4BD4buAQuG7n8OA4buU4bun4bufw4BCROG7gELhu5/DksOUU8OC4buA4bufw4BK4buf4buOTuG7n8OA4buC4buf4bq+d8OV4bufw4Dhu4Thu4Dhu59C4bup4buA4bufw4BC4bq04buN4bufw5XEkOG7gELhu59CxJDhu4BC4buf4bun4buA4buf4buAQ+G7gELhu5/DgEJE4buAQuG7n8OV4buMReG7n+G6vELDlOG7n1Dhu6LDgOG7n8OBQ+G6suG7gOG7n+G6qkNLQ+G7n8OVQ8OC4bq+4buf4bu54buA4buf4buAQkPDgsOU4bufU+G6tMOU4bufw5XDjeG7n+G6oEPhuqzhu4Dhu5/DgUPhurThu4Dhu5/Dk0Lhu5rDgOG7n8OV4bupw5PDtcO1w7Xhu59j4buMxqBLw4Dhu5/DlcSQ4buAQuG7n0LEkOG7gELhu5/huqLhu4Lhu4/hu58l4bur4buA4bqq4buf4buUU+G7j+G7nyPhu4rhu589QsOJ4bufQsOUU+G7nyPhu4rhu5/huqLhu4pD4bufI0PhurLhu4Dhu5/Dk0Lhu4Thu4Dhuqrhu5/hu5EjJSPhuq3hu5Phu5/DlcOJ4buAQuG7n1LFqcOA4buf4bqiReG7gELhu59Sw71T4buf4bqg4bui4buA4bqq4buf4oCcw5VC4bq04bufw5Xhu4zhu7fhu4Dhu5/DiuG7hOG7gOG6quG7n+G6oMO94buA4oCd4bufw4rGsOG7n+G7gEJD4bqk4bq+4bufUOG7mOG7n8OSw5Thu6fhu4Dhu5/DleG7jEbhu4Dhuqrhu5/huqLhuqbhu5/DgeG7q+G7huG7n1DhuqThu59Q4bug4buA4bqq4bufw4BC4buvw4Dhu5/DgELhu5Thu5/DksOUU8OC4buA4buP4bufw4rhu7Hhu4BC4bufw5VC4buI4buP4buf4bun4buA4buf4buAQ+G7gELhu5/DgUPhurLhu4Dhu5/huqpDS0Phu5/DksOUw43DgOG7n+G6qkPhu6fDteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buV4buZ4bun4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDlULDlOG6vsOBX0Phur7hu6fhuqrDg+G7o+G7n8OVQ8OVw4rDg2vhu6Phu6Phu59C4buMw4Phuqhr4bujQsOVw5XDk+G7jsOyLy9RUVHDtcOB4bun4buG4bqgQ8OD4buAw4FDw4Phu4DDk0LDlMO1w4Dhu4bhur7DtVDhu4AvZMOTw4rhu4bhu6fhuqDhu44vQ+G6vuG7p+G6qsOD4buOL8OUw5VC4buG4buA4bqqw7l0L3Hhu6Fxci/hu6F0L3FxL3BfJFs2fcOAcsO5cnLDucO5cuG7pXLhu6Vyw7XhurrDk+G6quG7o+G7n8OV4bun4buM4bqqw4PDlWvhu6Nfw4HDiuG7p+G7gOG6vOG7o+G7n+G7jMODw4pr4buj4buA4buG4buGw5PDg+G7gMOD4buM4buj4buV4buZQ+G6vuG6quG7n+G7juG7jMOAa+G7oy8vw4DDtcOB4bun4buGw5NCw5TDlULhu4bDtVDhu4Av4bqgw4Phu47hurzDleG7hsOTL+G7gMODUeG7ji9xcnFxL3BwceG6oHNwc3By4buh4bulw5VxdOG7pXHDinDDteG6usOT4bqq4buj4buf4bunw4rDlWvhu6Nnw71T4buf4bqg4bui4buA4bqq4buf4oCcw5VC4bq04bufw5Xhu4zhu7fhu4Dhu5/DiuG7hOG7gOG6quG7n+G6oMO94buA4oCd4buf4bq8QsOU4bufUOG7osOA4bufw4FD4bqy4buA4buf4bqqQ0tD4buj4bufL+G7leG7mS/hu6fhu5Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5M94bunw5PDlUPhu4bhu4Dhu6Phu5Xhu5nDg+G6vuG7lT3FqeG7gOG7n8OB4buK4buP4bufw4BCQ+G6tOG7gOG7n+G7juG6uOG7nyXDjOG7gOG7nyND4bqy4buA4bufw5NC4buE4buA4bqq4buf4bqt4bun4bufY0JK4bq+4buf4bqqQ+G7kMOT4buf4buA4bqqxqBMQ+G7n+G6oMO94buA4bufUuG7seG7n+G6reG7p+G7n2NCSuG6vuG7n+G7kULDlFPhuqThu4Dhu58lQ+G6pOG7gOG7nyND4bqy4buA4buT4bufUsO9U+G7n+G6oOG7ouG7gOG6quG7n+G7gELGsMO14buZL8OD4bq+4buV4buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTI+G7huG6oFPhu6Phu5Ul4bqm4bufUsO9U+G7n+G6oOG7ouG7gOG6quG7n+KAnMOVQuG6tOG7n8OV4buM4bu34buA4bufw4rhu4Thu4Dhuqrhu5/huqDDveG7gOKAneG7n+G7gEpD4bufw4FD4bqy4buA4buf4bqqQ0tD4buf4buA4bqqxrBT4bufw5VC4bqy4bq+4bufUOG7oOG7gOG6quG7n8OAQuG7r8OA4buP4bufI+G7iuG7nz1Cw4nhu59Cw5RT4bufIyUj4bqt4bufw5XDieG7gELhu59SxanDgOG7n+G6okXhu4BC4bufw4BJ4buA4bqq4bufw5XFqcOA4bufw5XDlFPhurLhu4Dhu5/DleG7jMOUU8OC4buA4buP4bufUOG7t+G7gOG7n+G6ouG7iuG7gOG6quG7n8OKxrDhu5/hur7hu4rDleG7n8OV4buM4buG4buA4bqq4buf4buAQuG7oOG7gOG6quG7n1PhurTDlOG7n8OVw43hu5/DlULDg+G7gOG7n8OAQsONw5Xhu4/hu5/DksOUU+G6tMOV4buf4bqiReG7gELDteG7nyPhu4rhu589QsOJ4bufQsOUU+G7nyMlI+G6reG7n8OVw4nhu4BC4bufw4BCw4nhu5/huqLhu6nhu4bhu5/DgErhu5/DksOU4bun4buA4buf4buA4bqqQkPhuqTDk+G7n1Dhu5jhu4/hu5/DgMWpw4Dhu5/huqLDjOG7gOG7n8OBQ+G6suG7gOG7n8OTQuG7hOG7gOG6quG7n8OAQuG7lOG7n+G6ouG7iuG7gOG6quG7n8OVQuG7p+G6vuG7n+G6vsagw5Thu4/hu5/Dk0LDjUPhu59CTcOT4bufUEtD4bufw4Dhu7PDk+G7n+G7lFPhu4/hu5/DgEJE4buAQuG7n8OSw5RTw4Lhu4Dhu5/huqJF4bun4bufw5NCxqBK4buA4bqq4buP4bufw4DFqcOA4bufw4rhu6LDgOG7n8OKxqBN4buA4bqq4bufw4Dhu4Lhu5/DikPhurLhu4Dhu5/DksOU4bun4buA4bufw5Xhu4jhu5/DgELhu5rDgOG7n+G6ouG7p+G7n+G6oOG7qeG7gOG6quG7n8OAxanDgOG7n0LEkOG7gELhu5/DlULhu5rDgOG7n8OVw5RT4bqy4buA4bufw5Xhu4zDlFPDguG7gMOy4bufY+G7t8OT4bufw5Xhu4zDlOG7gOG6quG7j+G7n+G7jEPhurLhu4Dhuqrhu5/DiuG6sOG7j+G7n8OV4buM4bqy4buA4bufw4rhu4bhu6fhu5/DleG7jMOUU8OC4buA4bufw5VC4bun4buAQuG7n8OA4buU4bun4bufw4Hhu6vhu4Dhu4/hu59S4bux4buP4bufw5LDlOG7p+G7n+KAnGND4bq04buA4bqq4bufw4rhu4bhu6fhu58jQ+G6suG7gOG7n8OTQuG7hOG7gOG6quKAncO14bufJcOM4buA4bqq4bufw5VCTEPhu4/hu5/DlUJJ4buA4bqq4bufw5LDlOG7p+G7n8OBQ+G6psOU4buf4bqgQ+G6rOG7gOG7n1Dhu63hu4Dhu59C4buC4bun4buP4bufUOG7reG7gOG7n+G7gOG6qkLhuqThu5/DlcOUU+G6suG7gOG7n8OV4buMw5RTw4Lhu4Dhu4/hu59Q4bu34buA4buf4bqi4buK4buA4bqq4buf4buA4bqqxqBMQ+G7n+G6oMO94buA4bufw4BC4buzw5Phu59CxrDhu4BC4bufw5XDjcOV4buf4bqixqBM4buA4bqq4bufw4rDjUPhu4/hu5/DgELhu5Thu5/DleG7jMagSuG7gOG6quG7n8OA4buU4bun4bufJeG7q+G7gOG6quG7j+G7n8OAQkThu4BC4buf4buOxanDgELhu4/hu5/Dk0LFqcOT4bufw4rDlOG7t8OV4bufw4Dhu5Thu6fhu582Qsaw4buf4buAxqBLw4DDteG7n2Phu4zhu4bhu4Dhuqrhu5/huqLhu4Lhu4/hu5/DleG7jEbhu4Dhuqrhu5/DlcO94bq+4bufw4rGsOG7n8OVw5RT4bqy4buA4bufw5Xhu4zDlFPDguG7gOG7nzTDlOG7t8OV4bufI0PhurLhu4Dhu5/huqpDS0Phu5/DksOUw43DgOG7n+G6qkPhu6fhu43hu580w5Thu7fDleG7nyND4bqy4buA4bufw5NC4buE4buA4bqq4buf4buFQ+G6pMOV4bufNuG7p+G6vuG7jeG7nzTDlOG7t8OV4bufY0Thu4Dhu5/hu4DhuqrGoE/hu4Dhuqrhu4/hu5/DlUnhu4Dhu5/huqpDxanhu4bhu43hu580w5Thu7fDleG7nyPhu6vhu4bhu59Q4bqk4bufUMaw4bufw5NCxanDleG7n8OV4buMQ+G6puG7gOG7n+G7jOG7nOG7gOG6qsO1w7XDteG7n1Dhu7fhu4Dhu5/huqLhu4rhu4Dhuqrhu5/hu4DhuqrGoExD4buf4bqgw73hu4Dhu5/hu4DDveG7gOG6quG7n8OA4bun4buG4bufw4Dhu6vhu4BC4buf4bqqQ8Wpw4Dhu4/hu5/DlUTDgELhu5/DgOG7osOA4bufw5VC4bun4bq+4buf4bqqQ+G7p+G7n+G6ouG7s8OU4bufw5Xhu4zhu6fhu4BC4bufw5XDjeG7n+G6qkPFqcOA4bufw5Xhu4pD4bufw5NC4bup4bq+w7Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7lWPhu5zhu5/huqLhu7XDlOG7n+G7gOG7reG6vuG7n3Hhu6FxcuG7n+G6ouG6tOG7gOG7n+G7gOG7p1Phu4/hu5/DiuG7osOA4bufw4rGoE3hu4Dhuqrhu58jJSPhuq3hu5/DlcOJ4buAQuG7n+G6ouG7seG7n8OV4buI4bufw4BC4buaw4Dhu5/DlcOUU+G6suG7gOG7n8OV4buMw5RTw4Lhu4Dhu5/DusO54buh4bufw4HDlOG7iEPhu59QS0Phu5/huqrhu7Xhu4Dhu59ydcO14buh4buh4buh4bufw4rGoE3DleG7n+G7gOG6qsagTEPhu5/DlULhu6fhur7hu5/huqDhu6Lhu43hu5/DlcOUU+G6suG7gOG7n8OV4buMw5RTw4Lhu4Dhu5/DgELhu4bhu591c3Thu59C4buK4bufUEtD4bufccO14buhdHThu5/hurxC4bu5w5Thu5/hurxCSeG7gOG6quG7n+G6oEPhu5/DgMag4bufw5Xhu6Lhu5/huqDhu4bhu4/hu59Sw5Thu7PDleG7n+G7gELhu7fDk+G7n8OA4bur4buAQuG7n8OV4buMxalD4bufw5NCxILDk8O14bufY0JJ4buA4bqq4bufw5LDlOG7p+G7n8OASeG7gOG6quG7n8OVxanDgOG7n8OVw5RT4bqy4buA4bufw5Xhu4zDlFPDguG7gOG7n+G6ouG7seG7n+G6qkPhu5DDk+G7n+G7gOG6qsagTEPhu5/huqDDveG7gOG7n+G7gMO94buA4bqq4bufw4Dhu6fhu4bhu5/hu4BC4bu34buA4bufw5VC4buaw4Dhu4/hu59U4bufw5VC4buaw4Dhu5/DlULhu6fhur7hu5/huqpD4bun4buf4bqqQ+G7oOG7n+G6qsSQ4buA4buP4bufw4Hhu6vhu4bhu59Q4bqk4bufw4BC4buU4bufw5LDlFPDguG7gOG7n+G7p+G7gOG7n+G7gEPhu4BC4bufw4FD4bqy4buA4buf4bqqQ0tD4bufw5LDlMONw4Dhu5/huqpD4bunw7Xhu58lw4zhu4Dhuqrhu5/DlUJMQ+G7n8OA4buU4buA4bqq4bufw4DDjeG7n8OK4buE4buA4bqq4bufw5VD4buA4bufw4Dhu5Thu6fhu5/hu4DhuqrGoExD4buf4bqgw73hu4Dhu5/huqLDjUPhu59QS0Phu58l4bur4buA4bqq4buP4bufNkLGsOG7n+G7gMagS8OA4buN4bufw5Xhu63hu4Dhuqrhu5/DgMagTOG7gOG6quG7n+G6vELDjUPhu5/huqLhu6lD4buf4bqi4buGxrDhu4Dhu5/hurzhurTDleG7n8OV4buGxrDhu4Dhu5/huqDDveG7gMO14bufJeG6tOG7gOG7n+G7gOG7p1Phu4/hu5/DgOG7guG7n8O5cOG7n8OV4bu3w5Phu5/DlULhuqbhu59QxrDhu5/huqrhu7Xhu4Dhu59zw7Xhu6Hhu6Hhu6Hhu59C4buK4buP4bufc8O1c3Bx4bufw4DFqeG7n+G7gELDveG7gOG7n+G6ouG7reG7gOG6quG7n+G6vFThu5/DleG7ouG7n8OSw5Thu6vhu4Dhu59CSuG7gOG7n3Phu6HDueG6vOG6vuG7n+G6osagTOG7gOG6quG7n8OBQ+G6suG7gOG7n+G6qkNLQ+G7n1DGsOG7n3BzdeG7n+G6vsONw4Dhu43hu5/huqLDjOG7gOG6quG7n8OVQkxD4bufw5VCxrDhu4BC4bufw4rhu7fDk+G7n3Lhu6Fx4bufw5Xhu4jhu59QS0Phu59ww7V1w7lx4bufw5VCxrDhu4BC4bufUEPhurLhu4Dhu5/DleG7ouG7n8OSw5Thu6vhu4Dhu5/hu6fhu4Dhu5/hu4BD4buAQuG7n8OV4buM4bu3w5Xhu5/DleG7ouG7n8OVQknhu4Dhu4/hu5/DgeG7q+G7gMO14buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTI+G7huG6oFPhu6Phu5VnxanDgOG7n+G6okXhu4BC4buf4bqi4bqm4bufUsO9U+G7n+G6oOG7ouG7gOG6quG7n+KAnMOVQuG6tOG7n8OV4buM4bu34buA4bufw4rhu4Thu4Dhuqrhu5/huqDDveG7gOKAneG7n1Dhu6Dhu4Dhuqrhu5/DgELhu6/DgOG7n8OA4bu14buA4bufw5NC4burQ+G7n+G6quG7r+G7gOG7n1BLQ+G7n+G7gMO94buA4bqq4bufw4Dhu6fhu4bhu5/huqJMQ+G7n+G7jsON4buA4bqq4buf4buA4bqqxqBMQ+G7n+G6oMO94buA4buP4buf4buAQuG7oOG7gOG6quG7n+G7gOG7reG6vuG7n8OSw5Thu6fhu58jJSPhuq3hu5/DlcOJ4buAQuG7n8OV4buM4buiw4Dhu5/DlUPhurTDk+G7n+G6qkPhu5DDk+G7n+G6ok/hu5/DgMWpw4Dhu59C4buK4buf4bqgw73hu4Dhu59S4buC4bun4buf4bqi4buCQ+G7j+G7n+G6qkPhu6vhur7hu5/hu4DhuqpCw6jhu4bDteG7n+G7hUtD4buf4buO4bui4buf4bqq4buCw5Phu5/hu47hu5rDgOG7n8OA4buU4bun4bufIyUj4bqt4bufw5XDieG7gELhu4/hu59CQ+G6pOG7gOG7n+G7gOG7p1Phu5/DgOG7guG7n3Bz4bufUuG7seG7n8OBQ+G6suG7gOG7n+G6qkNLQ+G7n+G6osagTcOA4bufw4BJ4buA4bqq4buf4buAQuG7t+G7gOG7n1Lhu7Hhu5/hu4BJ4buA4bqq4bufw5VCSeG7gOG7n+G6vktD4bufUMaw4bufw4BK4bufw4Hhu6vhu4Dhu5/huqLhu6nDleG7n8OAQsOU4bu54buA4buf4buASeG7gOG6quG7n8OVQknhu4Dhu5/hur5LQ8O14bufPULDieG7n8OVROG7gELhu5/hu4xD4bqy4buA4bqq4bufw5Xhu5zhu5/huqLhu7XDlOG7n+G7gOG7reG6vuG7n+G6ouG6tOG7gOG7n+G7gOG7p1Phu4/hu5/DgMWp4buA4bufw4Hhu4rhu4/hu5/DgEJD4bq04buA4buf4buO4bq44bufIyUj4bqt4bufw5Xhu4bGsOG7gOG7n8OVw4nhu4BC4buf4bqi4bux4bufw5Xhu4jhu5/DgELhu5rDgOG7n+G7pXR14buf4buA4bqqxrBT4bufw4BJ4buA4bqq4buf4bqqQ+G7kMOT4buf4bqgw73hu4Dhu5/DiuG7p+G7huG7n+G6ouG7iuG7gOG6quG7n+G7juG7q+G7gOG7n1LDlOG7s8OV4buN4bufw5NCw41D4bufQk3Dk+G7n8OKxrDhur7hu59QxrDhu5/hu47hu57hu6fhu59xdOG6vOG6vuG7n+G6osagTOG7gOG6quG7n8OVQknhu4Dhu4/hu5/DgeG7q+G7gOG7jeG7n8OVw5Thu5/hu47hu57hu6fhu59wcOG7j3Thurzhur7hu5/hurzhurLhu4BC4buf4bq+xqBK4buA4bqq4bufw5VC4buUU+G7n8OKTUPhu43hu5/DlULDlOG7n0Lhu4bhu6nDgELhu59QxrDhu5/DgELhu63hur7hu5/hu47hu4LDgOG7n3DDuULhu6fhu59C4buG4bun4buf4bq+xrDDlOG7jeG7n+G6qkPhu5DDk+G7n+G6oMO94buA4buf4buO4bue4bun4bufw4BC4bug4bun4bufUMaw4bufw4rGsOG6vuG7n+G6vktD4bufcHHhu5/hu4DhuqpJQ+G7n+G7gELGsOG7jeG7n+G6qkPhu5DDk+G7n+G7pcO54bufQuG7iuG7n+G6qkPhu6fhu5/huqLEkOG7gELhu59S4buC4bun4buf4bqi4buCQ+G7j+G7n+G6qkPhu6vhur7hu5/hu4DhuqpCw6jhu4bhu43hu59Cw5RT4buf4bqi4buK4buA4bqq4bufcHThu6Hhu5/DisagTcOV4bufw4DFqeG7gOG7n8OB4buK4buP4bufw4BCQ+G6tOG7gOG7n+G7juG6uOG7n1BLQ+G7n3N04buh4bufw4BJ4buA4bqq4bufw5VC4bun4bq+4buf4bqqQ+G7p+G7n+G6qkPhu5DDk+G7n+G6oMO94buA4bufw5NC4buE4buA4bqq4buP4bufw4BCw43hu4Dhuqrhu5/hurxC4buvw4Dhu5/Dk0Lhu5jDgOG7n0Lhu7fDlOG7n8OSw5Thu6vhu5/DlUJD4bqy4buA4bufw5Xhu6dDw7Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7lT3hu5Lhu4Dhuqrhu59QS0Phu5/huqLhu4Lhu4/hu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/DlcWpw4Dhu5/DgELhu63hur7hu5/DiuG7huG7n+G6okxD4buf4buOw43hu4Dhuqrhu59Q4but4buA4bufQuG7guG7p+G7j+G7n+G6qkPFqeG7huG7n+G6oOG7mMOA4buP4bufw4BC4but4bq+4buf4buO4buCw4Dhu5/hu47hu5rDgOG7n+G6vEJHw4Phu582QsO94buA4buf4bqgw73hu4Dhu5/huqLGoE3DgOG7n8OAQuG7kOG7n8OV4buMRuG7gOG6quG7n8OVQuG7osOA4bufQkPhuqThu4DDteG7nyXhurThu4Dhu5/hu4Dhu6dT4buP4buf4bqi4bux4bufw4Dhu4Lhu59ww7VxdXXhu5/DisagTcOV4buf4buA4bqqxqBMQ+G7n+G6osagTcOA4buf4bq8QsWp4bq+4bufw4HhuqThu4BC4buP4bufw4Dhu7PDk+G7n8OVQsOUw43DgOG7n+G6vkPhuqzhu4Dhu5/Dk0JE4buN4bufUOG7t+G7gOG7n+G6ouG7iuG7gOG6quG7n3Jx4bufw4rGoE3DleG7n0JGw4Dhu5/hu45D4buAQuG7n8OBR+G7n0JGw4Dhu5/DleG7jE7hu5/DiuG7qUPhu5/DleG7jMagTOG7gOG6quG7jeG7n1LDvVPhu4/hu5/hu47hu57hu6fhu5/DueG7n8OKS8OT4bufQkbDgOG7jeG7n+G6vk7hu5/DuuG7n8OKS8OT4bufUuG7guG7p+G7n+G6vuG7kuG7n8OAQuG7oOG7n8OAQuG7huG7n3Byw7nhu59CRsOA4bufUEPhurLhu4DDteG7n2NC4buiw4Dhu59CQ+G6pOG7gOG7nz1CxqBK4buA4bqq4bufw5Xhu4zEkOG7gELhu5/igJw2w73hu4Dhuqrhu5/DgcagS8OA4bufw4Phur7hu5/DlUtD4bufw5Xhu4zGoEzhu4DhuqrigJ3hu59QxrDhu5/igJw94buG4buA4buf4buAw5RJQ+G7nyXDjOG7gOG7nyND4bqy4buA4bufw5NC4buE4buA4bqq4oCd4buf4buA4but4bq+4bufQkbDgOG7n3Hhu6FxceG7ny3hu59x4buhcXLhu4/hu5/DgMWpw4Dhu5/huqJK4buA4bufUEXhu5/DleG7jOG7huG7gOG6quG7nyMlI+G6reG7n8OVw4nhu4BC4buf4bqi4bux4buf4buU4buA4bqq4bufQuG7iuG7j+G7n8OV4buM4bun4buG4bufw5VDw4Lhu4Dhu59CxKjhu5/DleG7jE3hu5/DgELhu4bhu5/DuuG7peG7n8OD4bq+4bufQkbDgOG7n+G7jkPhu4BC4bufUMaw4buf4buAQuG7t+G7gOG7n+G7gMOUSUPhu59ww7pw4bufw4BCxanDlOG7n+KAnD3hu4bhu4Dhu5/hu4DDlElD4buf4bqiw4zhu4Dhu5/DgUPhurLhu4Dhu5/Dk0Lhu4Thu4DhuqrigJ3DteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buVY+G7jOG7huG7gOG6quG7n8OASeG7gOG6quG7n8OVxanDgOG7n1LDvVPhu5/huqDhu6Lhu4Dhuqrhu59C4bqk4bufw5VCw43hu4Dhuqrhu5/DgEJE4buAQuG7n8OV4buMReG7n8OASuG7n+G7jk7hu4/hu58l4bur4buA4bqq4buf4buUU+G7j+G7nyPhu4rhu589QsOJ4bufQsOUU+G7nyMlI+G6reG7n8OVw4nhu4BC4bufw5VCxqBM4buA4bqq4bufUsOUU+G6suG7gOG7n+G6oMOUU+G7n8OV4buMxJDhu5/DlULhu6LDgOG7n0JD4bqk4buA4buf4buA4bqqQkPhurLhur7hu5/DleG7kMOA4buP4bufw4Dhu4Lhu59CQ+G6pMOU4bufw5LDlOG7q+G7n8OSw5RT4bufw4BC4bq04bufw5NCw41D4bufQk3Dk+G7n1BLQ+G7n33DlFPhuqThu4Dhu5/hu5RT4bufw4DFqcOA4bufQsOUU+G6pOG7gOG7n8OBQ+G6suG7gOG7n+G6qkNLQ8O14bufPULDieG7n+G6ouG7qeG7huG7n8OAxanDgOG7n+G6osOM4buA4bufw4FD4bqy4buA4bufw5NC4buE4buA4bqq4buf4bqgw5RT4bufw5Xhu4zEkOG7n8OVQuG7osOA4bufQkPhuqThu4Dhu5/DlcONw5Xhu5/DksOUU+G7n8OAQuG6tOG7n8OTQsONQ+G7n0JNw5Phu59QS0Phu5/huqLhu6vhu4Dhuqrhu5/hu5RT4bufceG7peG7n1Lhu7Hhu5/DgUPhurLhu4Dhu5/huqpDS0Phu4/hu5/hu4Dhu6/hur7hu5/DgELhu6/DgOG7n8OVxJDhu4BC4bufQsSQ4buAQuG7n+G7gELDveG7gOG7n+G6oMO94buA4buP4buf4bqiReG7p+G7n8OBxrDhu4Dhu43hu59Sw71T4buf4bqg4bui4buA4bqq4buP4bufw4Dhu5Thu4Dhuqrhu5/DgMON4bufQuG6pOG7n8OVQsON4buA4bqq4bufw4BCROG7gELhu5/DleG7jEXhu5/DgErhu5/hu45Ow7Xhu58z4bq0w5Xhu5/DksOU4bur4buP4buf4bqi4bux4bufw5VC4bun4bq+4buf4bq+xqDDlOG7n8OAQuG7huG7n8OA4buzw5Phu5/hu5RT4buP4bufw4BCROG7gELhu5/DksOUU8OC4buA4buf4bqiReG7p+G7n8OTQsagSuG7gOG6quG7n8OVQsaw4buAQuG7n8OK4bu3w5Phu5/hur5LQ+G7n3Xhu5/DgEJD4bufw4Hhu4rhu43hu5/DgcOMQ+G7n+G6oMagT+G7gOG6quG7n+G6vOG6tMOV4buf4buA4bupw5Phu59wcnThu5/huqLhu6vhu4Dhuqrhu59QQ+G6suG7gOG7j+G7n8OA4buU4buA4bqq4bufw4DDjeG7n3HDunThu5/DleG7iOG7n8OAQuG7msOA4bufJeG7q+G7gOG6quG7j+G7n3Lhu6Xhu5/DleG7iOG7n8OAQuG7msOA4bufw4BCROG7gELhu5/DleG7jEXhu58t4bufUuG7seG7n0Lhu4pD4buf4bq8QsWpw4DDtcO1w7Xhu5/huq1Cw41D4bufQk3Dk+G7n8OV4buI4bufw4BC4buaw4Dhu5/DueG7n8OKS8OT4bufQsOU4buz4buA4bufw4rDlFPhuqThu4Dhu5/DgELhu4bhu59zcsO54buf4bqgw73hu4Dhu5/DksOUw73hu4Dhu5/DleG7ouG7n1DhuqThu59QxrDhu5/DiuG7osOA4bufw4rGoE3hu4Dhuqrhu5/huqDhu6Lhu5/DgUXhu5/huqLhu4rhu4Dhuqrhu59QQ+G6suG7gOG7j+G7n3Lhu5/DikvDk+G7n8OBw4xD4buf4bqgxqBP4buA4bqq4buf4bq8Q+G6tOG7gOG7n8OVQuG7msOA4bufw5LDlMONw4Dhu5/Dk0Lhu4Thu4Dhuqrhu5/DgELhu4bhu59w4buhdOG7n+G7gOG6qsagTEPhu5/Disaw4buf4bqgw73hu4Dhu5/DksOUw73hu4Dhu4/hu5/DleG7jMagTuG7gOG6quG7n8OB4bur4buA4buP4bufw5VCxrDhu4BC4bufUEPhurLhu4Dhu5/DleG7iOG7n+G7p+G7gOG7n+G7gEPhu4BC4bufw5Xhu4zhu7fDleG7n8OV4bui4bufTuG7n8OAxanDgOG7n1Lhu7Hhu5/DgUPhurLhu4Dhu5/huqpDS0PDteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buVI3bhu4Dhuqrhu5/hu4BC4bug4buA4bqq4bufUEPhuqTDgOG7n8OKxrDhur7hu5/DgOG7mOG7n8OVQuG6puG7j+G7n+G7gELhu6Dhu4Dhuqrhu5/hu4DhuqrGoExD4bufw4pE4buAQuG7n+KAnMOSw5TDveG7gOG7n0LGsOG6vuG7n1Lhu6fhu4BC4oCd4bufw5Xhu4zhurLhu4Dhu5/huqJF4bun4bufw4HGsOG7gOG7n8OVw4nhu4BC4buf4bqi4bux4bufUMaw4buf4bqi4bun4buA4bqq4buf4bqq4buCw5Phu5/Dk0Lhu7Xhu4Dhu59Sw71T4buf4bqg4bui4buA4bqq4buf4bq8QsONQ+G7n+G6ouG7hsaw4buA4buf4bq84bq0w5Xhu5/DksOUw73hu4Dhu58t4buf4bqgw73hu4Dhu59O4buf4bq8QsOU4bufUOG7osOA4bufw4FD4bqy4buA4buf4bqqQ0tD4buf4buA4bqqxrBT4bufw4DGsOG7gOG6quG7n+G6quG7r+G7gOG7n8OB4buC4bufw4HDguG7gOG7n8OAQnfDleG7j+G7n8OVQuG6tOG7n8OV4buM4bu34buA4buf4oCcw4FD4bqy4buA4bufw5NC4buE4buA4bqq4bufw5Xhu4bGsOG7gOG7n+G6oMO94buA4oCd4buf4bqixqBNw4Dhu5/DgOG7lOG7gOG6quG7n8OAw43hu4/hu5/huqrhu4LDk+G7n8OTQuG7teG7gOG7n8OB4bur4buG4bufUOG6pOG7n1Dhu6Dhu4Dhuqrhu5/DgELhu6/DgOG7n8OAQuG7lOG7n8OSw5RTw4Lhu4Dhu5/DiuG7seG7gELhu5/DlULhu4jhu4/hu5/hu6fhu4Dhu5/hu4BD4buAQuG7n8OBQ+G6suG7gOG7n+G6qkNLQ+G7n8OSw5TDjcOA4buf4bqqQ+G7p8O14buf4bqtQsWpw5Xhu59Cw5RT4buf4buAQuG7oOG7gOG6quG7n+G6vOG6tMOV4bufw5LDlOG7q+G7n+G6ouG7guG7j+G7n8OVQkxD4buf4bqqQ+G7p+G7gOG7n8OVS0Phu58j4buK4bufPULDieG7n0LDlFPhu58jJSPhuq3hu5/DlcOJ4buAQuG7n+G7gOG6ssOU4bufw4Dhu6fhu4bhu59Q4bunQ+G7n8OV4buM4buE4bufw4Dhu5Thu6fhu5/huqLhu4pD4buf4buA4bqq4buW4bufw4DFqeG7gOG7n8OB4buK4bufw5VC4bun4bq+4buf4bqqQ+G7p+G7n8OA4buzw5Phu5/hu5RT4bufQsOUU+G6pOG7gOG7j+G7n1Lhu7Hhu5/DgUPhurLhu4Dhu5/huqpDS0Phu43hu5/huqLhu6vhu4Dhuqrhu59QQ+G6suG7gOG7n+G6osOM4buA4bufw4FD4bqy4buA4bufw5NC4buE4buA4bqq4bufw5VC4bun4bq+4buf4bqqQ+G7p+G7n+G7jkPhu4BC4bufQuG7huG7qcOV4bufTuG7n8OAxanDgOG7n8OAQkPhu5/DgeG7iuG7n8OVQknhu4Dhu4/hu5/DgeG7q+G7gOG7n1DGsOG7n+G6ouG7q+G7gOG6quG7n1BD4bqy4buA4buf4bqiw4zhu4Dhu5/DgUPhurLhu4Dhu5/Dk0Lhu4Thu4Dhuqrhu5/Dk0Lhu5jhu5/DleG7jMWpw4BC4bufQuG7iuG7n+G6qkPhu6fhu5/huqLEkOG7gELDteG7nyXhu7lT4buf4bq+4bup4buAQuG7n8OASeG7gOG6quG7n8OVxanDgOG7n8OVw5RT4bqy4buA4bufw5Xhu4zDlFPDguG7gOG7n+G6quG7r+G7gOG7n1BLQ+G7n8OAxanDgOG7n0Lhu4bhu6nDleG7n+G6ouG7iuG7gOG6quG7n8OA4buU4buA4bqq4bufw4DDjeG7j+G7n1LDvVPhu5/huqDhu6Lhu4Dhuqrhu59C4bqk4bufw5VCw43hu4Dhuqrhu5/DgEJE4buAQuG7n8OV4buMReG7n8OASuG7n+G7jk7DteG7n2Phu5zhu5/huqLhu4Lhu4/hu5/DlULhu6LDgOG7n0JD4bqk4buA4bufw4Dhu4Lhu59CQ+G6pMOU4bufw5LDlOG7q+G7n8OAxanDgOG7n8OTQuG7huG7gOG6quG7n8OV4buMxrDhu4bhu4/hu5/hur5J4bufQsSQ4buAQuG7j+G7n8OAxanDgELhu5/Disaw4bq+4bufQkPhuqTDlOG7n8OSw5Thu6vhu5/DleG7jOG7huG7gOG6quG7n8OTQsWpw5Xhu5/DleG7jEPhuqbhu4Dhu5/hurxD4buAQuG7n8OV4bq04buP4bufUOG7reG7gOG7n0Lhu4Lhu6fhu4/hu59S4bux4bufQuG7ikPhu4/hu5/huqpD4buQw5Phu5/hu4DhuqrGoExD4buf4bqgw73hu4Dhu59S4buC4bun4buf4bqi4buCQ+G7j+G7n+G6qkPhu6vhur7hu5/hu4DhuqpCw6jhu4bDteG7n+G6qcOU4bun4buf4bqi4buC4buP4buf4bq8Qknhu4Dhuqrhu5/hu4Dhuqrhu5zhu4Dhuqrhu5/DleG7reG7gOG6quG7n8OAxqBM4buA4bqq4buf4bq8QsONQ+G7n+G6ouG7hsaw4buA4buf4bq84bq0w5Xhu58t4bufw5LDlMO94buA4buf4bqgw73hu4Dhu4/hu59Sw71T4buf4bqg4bui4buA4bqq4buf4oCcw5VC4bq04bufw5Xhu4zhu7fhu4Dhu5/DiuG7hOG7gOG6quG7n+G6oMO94buA4oCd4buf4buA4bqqxrBT4bufw5VC4bqy4bq+4bufUOG7oOG7gOG6quG7n8OAQuG7r8OA4buP4bufw5Xhu63hu4Dhuqrhu5/DgMagTOG7gOG6quG7n+G7juG7msOA4buf4bq+4bup4buAQuG7n8OV4buI4buA4bqq4bufQk3Dk+G7n8OV4buM4buG4buA4bqq4bufw5LDlOG7q+G7gOG7n8OKVOG7n1DGsOG7n8OB4bur4buG4bufUOG6pOG7n8OAQuG7lOG7n8OSw5RTw4Lhu4Dhu5/hu6fhu4Dhu5/hu4BD4buAQuG7n8OBQ+G6suG7gOG7n+G6qkNLQ+G7n8OSw5TDjcOA4buf4bqqQ+G7p+G7n+G7gOG6quG7p1Phu5/DleG7nOG7n8OASuG7n+G7jk7DteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDk2Lhu4bDlOG7jMOAw4Phu6Phu5VjQsOD4buG4buf4buF4but4buA4bufY8O94bq+LyPFqeG7huG7nyVD4bqk4buA4bufI0PhurLhu4Dhu5kvw5Phu5U=

Theo Văn Tâm/Báo Điện Biên

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đảo “khát”

Đảo “khát”
2023-05-29 08:29:00

Hơn 2 tháng nay, gần 1.000 hộ dân trên đảo Bình Ba (xã đảo Cam Bình, TP. Cam Ranh) khổ sở vì tình trạng khan hiếm nước ngọt do mùa nắng nóng kéo dài. Dự án đầu tư hệ thống cấp...

Từ cabin tàu đến… nhà giàn DK1

Từ cabin tàu đến… nhà giàn DK1
2023-05-26 07:07:00

Biển xuất hiện sóng to, gió lớn, đoàn công tác từ đất liền không thể tiếp cận Nhà giàn DK1/7 (Huyền Trân) trực tiếp thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Hải quân đang ngày đêm thực...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long