Cập nhật:  GMT+7
KWcwImJrOXJyI13hu6FTaHNrxJFdPDAibWbDoXgic3HFqcahYiJqZ2giRFPhu65NImJnw7RzImM5bWcicmFiZz8iQsO1bWYic2fhuqVtImLhu6dtZiJibyJzZ+G7hyLhuqvDrCJrbsOgaCkvZzA8KeG7oSJiazlyciNd4buhR8SROWNdPE1mw6F4Imw5aCIhMTAvMDAoOyJEUyLhu65o4buBcyJNOWwicuG6uyJmdXMiYzltZyJyYWJnInPhu6kiMTUid3TDtG1mImLDs20iMTIiYuG6pXQic2fhu6UiZOG7hyJkw6NtZiJqeSJzZzlsImPhu6si4bu54buE4buEIlJ0enRqaCJCdOG7oSIxIDAzLCJTZ8SRbiJkbzsiYm8iMiJi4bqldCJzZ+G7pSLhu6Fn4bqhaCJtb2gia+G7m2giYmdoOSJzOXgi4buvxqFoImThu5NoIuG7r8OhImPDuiJzZ8OqIm3DoW47ImThurV4IuG7r+G6qW0ia8OhIuG6q8OhaCJzbmFtImpnw7VtZiJn4bq/ImPhu4MiY8OhbWYi4buvxqFoIkdL4buuIlNucmdoeDkiTGh0cTksKS/hu6E8KeG7oSJiazlyciNd4buh4bqqbmN4XTwpaGxmInJxYiNdLy9iLOG6qzlu4buhZ3RzZ24s4buvbS9jxJFyanNu4buhL23EkXZyLzAzMzUvMzdjMyA3IDggIHM4IDU4OGswLMSp4buhZl0iLzwp4buhPEPFqcahaCJzZ+G7m2giR0vhu64iU25yZ2h4OSJMaHRxOTsiYmFiImLhuqV0InNn4bulImJn4buLImJvInPhuqfhu6Eia3R44buBbSJiZ8OjbCJiZ+G7iyLhu6/DoSJzZ2giZMOidCkv4buhPGfDqnMibMOtbWcibMahaCJkxanhu51iIuG7oyJrw6BoImThu5NoInN0eOG7h20pL+G7oTxCR1RY4bq8TSJMw5VNIlPDlFMi4buu4bqoTSLhu6BH4bqgSCLhu6BHw5oiR+G7nOG7oCJEaOG7h2wiamdhYiLhuqto4buBcyJrxqFtIm1nw6JzImZo4butOSJHS+G7riJMaHRxOSJybiLhu6/GoWgibWfhu61tZiJtZsWp4bubaCJzaOG6v20ibWdo4buBbCLhu6MiRFMi4buuaOG7gXMiTTlsImvDoSJiYWJnImvhu6s5ImJnw7JtOyJyxIPhu6Eid8Oq4buhImLhuqV0InNn4bulImpnw7VtZiJzZ8SRbiJsxrBiImThu5MibeG7mWgic2jhu4dtZiJsw6EiY+G7qzki4buvw6FuImJndHjhur1tImzDtW07IuG7oWdubWYiZOG7kyLhu6/DoSJy4burIuG7oWfDuiJn4bud4buhImLhu6U5Im1mxanhu5toImRvInNxbm1mImJhYmcid+G6tXgiY+G7q21mImvDtGgiYmfhu5doImLhu6U5IuG6qkdLLCJEbyJi4bunbWYia8OhImt5ImNuImzDoSJHS+G7riJtZsWp4bubaCJNZ+G6p3Mi4bqq4bqhbSJk4bqjImtuw6BoImTFqeG7l21mImpobCJQdOG6oSLhuqtvbWYi4buvw6FtZiLhu65o4buBcyJNOWwiR3TDvW1nIlB0w7RiIuG7uW1nImc5eCJiw7VtZiJzZ+G6pW0iYuG7pTkiRFMi4buuaOG7gXMiTTlsInNxbm1mImJnxrBiIuG7r8O1ImTDrGJnIuG7ueG7hOG7hCJSdHp0amgiQnThu6EiMSAgNyJrw6EiTWZ0eOG7g20i4buu4bunIuG7oGdubWYicjl0ImJndHjDqm0ic+G6p+G7oSJndMOibSJzw6BoIk1n4bqncyLhuqrhuqFtInNnYW1mIjAgIuG7r+G7qTkicHQ5LCLhu65o4buBYiJzZ8O1bWYi4bqrYW4iZOG7k2giZ8OtbWciZGEiYmdpbWciYmfhu4si4buvw6FoInNow6ptZiJzccWpxqFiImZo4bubIuG6q29tZiJrw6NtIuG7oyJiYWIic3HhuqdtImTDonQia3TDtW0ic8OgbiJt4bq9bSJy4burIuG7oWfDom0iamdpYmci4buvw6EiZOG6rXgiYjluImThu5Mi4oCcbWdo4buBc+KAnSLhu6MiYmFiIuG6q3Thu5loInPhuqfhu6EsIkpnw7VtZiJibyJy4burIsWpdCJhaCLhu6/GoWgi4bqrw6JzImrDvSJiYSJtZ+G6tW0ibcOhbiJrw6EiYmFiZyJHS+G7riJMaHRxOSJjw7ptZiJk4buHImppYmcic2dpYmcic2htZyJzZ+G6pW0ic+G6p+G7oSJrdHjhu4FtImLhu6U5ImJhYiJnw7JiInNxw7MsIkJn4bq3bWYic2fDqiJsw6E7Im1n4butbWYibWbDoXgicHQ5OyJtZ2jhur90InkiamjDqm0ibW9oInHhuq9tZjsibWfhu61tZiJi4bqldCJzZ+G7pSJtZsO1aCJyOW4iZ2jhu4FtIm05eCJi4bulOSJEUyLhu65o4buBcyJNOWwibWfFqSJCw7VtZiLhu65obWc7IuG7oGfFqcahYiJTxrA7IlNxw7JtZiJHbsOhbWbigKYiYuG7p21mImJvInNn4buHIuG6q8OsImtuw6BoLCLhu67hur8iYmd0eOG7gW0ibcOheDsiQsO1bWYi4buuaG1nIuG7oWdhcyLhuqto4buHdD8i4oCcR0vhu64iTGh0cTkia8OhIm1mxanhu5toInHDonMiYmd0eOG6vW0ibWZnaOG7geG7oS4iw5VtZiJqZ8O1bWYiYm8icuG7qyJi4bqhIm3hu4ci4bqrw6JzImrDvSJi4bqldCJzZ+G7pSJtw6FuLCJCZ2ltZyJkaOG6v3QiZG8iamdow6ptImJhYiJi4bqldCJzZ+G7pSLhu6Fn4bqhaCJydHgibWZn4buJIuG7r8OhIm1mbsOhaCLhu6/Dom0iZOG6vyJiZ3R44bq9bSJsw7VtInNnw60iYmfhu4siYm8ic+G6p+G7oSJrdHjhu4FtImJnw6NsImJn4buLOyJzZ2giZMOidCJnw6pzImzDrW1nImzGoWgiZMWp4budYiLhu6Mia8OgaCJk4buTaCJzdHjhu4dtLCLhuqrhuqFtInNn4bq1bSJzw7VoImLhu6dtZiJ3YWIiZMOsbWc7ImThurV4ImvDoSJmaOG6oWgiZMOidCJidMO0aCJqZ25hYiJhbiJEUyLhu65o4buBcyJNOWwibeG6vW0icuG6uyLhu6Fn4bqhaCJt4buVImvhu6tiImI5biJk4buTImThu4ciZMWp4budYiLhu6Mia8OgaCLhu6/DoSJzZ2giZMOidCLhu6/GoWgicHR4w6pzInPhurVsImI5biJtZ8OiczsiZG9tZiJmb+G7oSJzZ+G6p3MibWdo4bq/dCJiZ24iZOG7k2gic3R44buHbSJzw6BoIuG7ueG7hOG7hCJSdHp0amgiQnThu6EiMSAwM+KAnSwpaGxmInJxYiNdLy9iLOG6qzlu4buhZ3RzZ24s4buvbS9jxJFyanNu4buhL23EkXZyLzAzMzUvMzdjMyA3IDggIHM4IDU4OGsxLMSp4buhZl0iLzxMaG1nIkJn4bq1dCJiZ8WpOSLhuqvDrW1nIuG7oWfDuWIiYmfDom0ic2fFqeG7l21mInHDonMiYm8ic2fhu4cicuG6uyLhuqvDrCJrbsOgaCJGSOG6oEwiUFThurRNIlLDlCLhu6IiR8OBTUYiU0fhu6QmKS/hu6E8KeG7oSJiazlyciNd4buh4bqqbmN4XTxTcW5tZiJydMO0cyJzZ+G7m2giZmg5bSJwdDk7IkdL4buuIkxodHE5ImThuqMic8OgbiJxw6JzIm1naOG6v3QiYuG7lyJn4buTaCJk4buHImJhYiJi4bqldCJzZ+G7pSJkxanhu51iInE5InLhurVtInNnaCJkw6J0Im1n4bqvbCJiZ8awbWYibGhtZyJtw6NtZiJr4burYiwiU3R4Im1naOG6vW07IuG7oyJmb2IiZOG7kyJiZ3R44bq9bSJsw7VtInNnw60iZ2jhu4FtIm05eCJtZ29sImLhuqV0InNn4bulImbhu5FsInNn4bulImzDtW0iU2c5bWciQ2jhu4Hhu6E7Imfhuqd0IuG7r+G7gSJMaG1nIlPDum1mIuG7r8OhInNo4bq/bSLhu6/hu4EiTGhtZyJCZ+G6tXQiZDltZiJkxrBtZiJzccWpxqFiIm1mdHgiYuG7lyLhuqvDrCJrbsOgaCwiUm4i4buvxqFoIjIic2fhu6UibMO1bSLhu67hu4ltZyJL4budaDsiTWZ0eOG6vW0iTMOgbWci4buvw6EiU2c5bWci4bqqw61tZyJzZ8OtIlNnOW1nIkNo4buB4buhImpnw7VtZiLhuqvhuq9tZiLhu6/hur8iYmd0eOG6vW0ibMO1bSJi4bunbWYibWfFqSJqaG1nIm1mZ2jhu4FsInNnaCJkw6J0InB0w7RiInPDqiwiU3FubWYiamdoImRvOyJzcXRtZiLhu6/hu4EiTGhtZyJTw7ptZiJi4bunbWYiamVsInNnw6oicm4i4buvxqFoIuG7oGfFqcahYiJTxrA7IuG7rsOjbSLhuqpo4buHbSLhu6/DoSJNZsOyYiJH4bqhaCwiQsOzbSJMaG1nIkJn4bq1dCJqZWwiR27DoW1mIlNnw6xtZyLhu6/DoSJHdHgiR8O6bWYi4bujIuG7r2jhu4FiIuG7oWdhcyJk4buTbWYic8OibSJiw7VtZiJnOXgiZ+G7lSJzceG7nSJiYWIic2jhur9tImTDoG4sIkfhu5dtIm3hu605OyJnaOG7gW0ibTl4InNo4bq/bSLhu6/hu4EibWbFqeG7m2giUHThuqFtZiJNaG1nIm3DoXgiYmfFqTkia8OhbWciYmfDom0ic2fFqeG7l21mImThuqV0ImbDtGgic3FubWYiamdoIm1mw6F4ImpnOWgibMOgYiLhu7nhu4Thu4QiUnR6dGpoIkJ04buhIjEgMDMiZOG6oyJi4bqnbSJq4bq/LiJNZm7DoWgicTk7IuG7r+G6qW0iYm8ibWdvbCJi4bqldCJzZ+G7pSJtZnR4ImLhu5ci4buhZ+G6oWgia8OhbCJqZ2FtImZo4bqhIuG7oyJmaOG6oWgiZMOidCJtw6F4Im1nxakiYmFiInNxdG1mIuG7r+G7gSJTaMOqbSJTZ8OhbWci4buvw6EiR3R4IkLFqeG7m21mOyJzaOG6v20i4buv4buBIlNnOW1nIlNxdG1mOyJzaOG6v20iZMOgbiJH4bqhaCLhu7ltZ+KApiJHS+G7riJMaHRxOSJkOW1mImLhurVtIm1nxINiInHDonMiauG7tyJzccWpxqFiImpnaCJiZ2ltZyJzZ8awYiJmdXMiYzltZyJyYWJnIuG6q+G7o2gi4bu54buE4buEIlJ0enRqaCJCdOG7oSIxIDAzImNo4buDbSJxOSJm4bqlbSIwInNnYW1mIm3hur1tImLhuqVtImJvInLhu6sic2ltZyJzbmFtImpnbjkiZ8OyYiJiZ24iZ8OhbWcic3HDrW1nImPDoWgiZOG7hyJk4bqhbCLhuqvhuqFuImpnw7VtZiLhuqvDrCJn4buZbWYibWfhurVtInLhu6si4bujImJhYiLhu6/DrCJzcWkiZzl4InPhu6ltZiJzdHjDqm0sKS/hu6E8KeG7oTxTZ8SRbiLhuqtubWZjOSs=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Olympiakos đi vào lịch sử Cúp châu Âu sau 99 năm

Olympiakos đi vào lịch sử Cúp châu Âu sau 99 năm
2024-05-30 07:53:00

Rạng sáng 30/5, Olympiakos đã giành chức vô địch châu Âu đầu tiên cho Hy Lạp khi đánh bại Fiorentina 1-0 trong hiệp phụ, thuộc khuôn khổ trận chung kết Europa Conference League.

ĐT Việt Nam: Tôi có một niềm tin!

ĐT Việt Nam: Tôi có một niềm tin!
2014-11-19 09:58:00

Nhiều người bảo, bảng A của ĐT Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2014 khá "nhẹ", không như bảng B. Vậy nhưng với tôi, chẳng có bảng đấu nào gọi là nhẹ.

Đức hạ Tây Ban Nha, Argentina thua đau phút cuối

Đức hạ Tây Ban Nha, Argentina thua đau phút cuối
2014-11-19 08:00:00

Mặc dù thiếu vắng khá nhiều trụ cột vì chấn thương nhưng đội tuyển Đức vẫn đánh bại Tây Ban Nha ngay tại Vigo. Trong khi đó, sự vô duyên của hàng công đã khiến Argentina...

Bổ sung kinh phí cho hoạt động thể dục thể thao

Bổ sung kinh phí cho hoạt động thể dục thể thao
2014-11-19 07:57:00

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung kinh phí cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chi trả tiền thưởng, tiền chế độ chính sách đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên.

Federer bỏ cuộc, dâng ngôi vương cho Djokovic

Federer bỏ cuộc, dâng ngôi vương cho Djokovic
2014-11-17 15:54:00

Cuộc tỷ thí được chờ đợi nhất trước khi mùa giải 2014 khép lại đã không thể diễn ra như mong đợi. Roger Federer dính chấn thương đành phải bỏ cuộc và nhường ngôi vô địch cho...

Vì sao Ngoại hạng Anh là giải đấu số 1 hành tinh?

Vì sao Ngoại hạng Anh là giải đấu số 1 hành tinh?
2014-11-17 14:13:00

Dựa trên các tiêu chí rất chi tiết như số lượng danh hiệu ở đấu trường châu Âu, mức độ cạnh tranh, lượng khán giả dự khán, bàn thắng… một nghiên cứu cực kỳ công phu vừa được tờ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long