Cập nhật:  GMT+7
4buq4bqv4buyWTHhuqkq4buJ4buJUFjDrcSo4bqxxKnhuqk0WOG7sOG7suG7icSpw4NjYjRZLVl44bqxw6BiWcSp4bqvYzrhurFZMj9i4bqvWTHhuq9jWcSp4buLN1k04bqr4buqL+G6r+G7suG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG6rjQqMljhu7DEqOG7i8Oz4buFMVli4bqvw7RixINZ4bqpY1nhuqkhYsSDWTFuKlkxJjFZMF0xWcOt4bqvbVnhuq9q4buVYuG6r1nhu5HDoVlixINq4buVWTHhu4NZxKnhurHDoeG6q1kiYlnEqeG7jVkx4bq7YsSDWWLEg+G6r8OgWTLhurFZM+G6v2LEg+G7pFli4bqvP1nhu4k7Ylnhu5lqfcSpWUPhu5Niw4NjYjRZ4bqr4buF4bqxWTN74buVWTMsWcSp4buL4bqzYuG6r1nhuqk/YsSDWeG6qyBqWTPhurHDoGJZxKnhuq9jOuG6sVnhu7Lhu4nEqcODY2I0WTPDs2cxWcSp4bqv4bqxYcSpWeG6rWFZMykxWTDhurHDoMSpWTI/YuG6r1nhu4vhurE5YsSDWTHhuq9jWcSp4buLN1k04bqrWcSp4buNWeG7uFkzYWJZJVnEqWrhu4HhurFZ4buRP1kzw7NnMVli4bqvXWJZ4buZNcSpWeG6qT9Z4bqp4buPKlkx4bqvZWJZ4oCc4buJJmLEg1nhu4lq4bq9xKlZMW4qWTEmMVnhurtixINZMOG6vVkwP1nhuqs24oCd4bum4buqL8Ot4buw4buqxKkqMOG6qTRZ4buJxKnhu5Xhuqk0UFjhuqsq4buLxIPhurFiw5rhu7TDreG7mVkqasSpY1jhu7Dhu6rEqeG7i+G7sOG7qsSpMuG7sOG7quG6seG6q8SDWSrhuqnhurHEg2JQWOG6q+G6sTIy4bqpNFhZKuG6qcSpUFhYWeG7ieG7izFQWOG6r8SpxKnDrcOaLy/huqs0MuG6sSrhu6YwKmPDreG6r2rEqeG6r2Phu6bhu5FiLzIqxKkq4bqx4bqrKsSDNOG7iS/hu7TDneG7suG7tsOdQC9j4buL4bqxxIPhurFiKuG6qS/hurHhuqsqxIM04buJJCThu7Lhu7IkQF/hu7Lhu6bhuqfDrTTEg1hZ4buJxKnhu5Xhuqk0UFjhu5PhurEyxKnhuq/Dmlnhu7hAw53DreG7mcOZWeG6rzThurHEg+G6r8Spw5pZ4bu2JD3DreG7mcOZWOG7sOG7qi/EqTLhu7Dhu6ovxKnhu4vhu7Dhu6rEqeG7i+G7sOG7qsSpMuG7sOG7qi/EqTLhu7Dhu6ovxKnhu4vhu7Dhu6ovxKkqMOG6qTThu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw63hu69jMuG7lVjhu7Dhu5Dhu4XhurFZ4bqt4bq3MeG6r1nEqeG6r8Oz4buFMVnEg2ViWWLhuq82WcSpw7Phu4NixINZM8Oz4buDYsSDWTHhuq/hurFhMVnEqeG6rzdZxKnhurdiWTJtYsSDWeG7kT9ZYilixINZ4bqt4bqvYztixINZ4bu4w53Eg+G7i+G7pFnhu7Lhu4nEqcODY2I0WeG6reG6r+G6u2LEg1kxZFnhuqs/Ylnhuq/hurNi4bqvWeG6qz9ZxKnhuq8q4buVWeG7kT9jWTNkWeG6qT9ZMSYxWcOt4bqv4bq34bqrWXvhuqtZ4bqpw7NnYsSDWeG6rWFZMDliWcOt4bqv4bq34bqrWeKAnMSo4buLO1nhuqlm4bqx4oCdWeG7kT9Z4oCc4bqqaC/EqCHEqeKAneG7plnhu5DhurNZ4buRXeG7leG7pFkz4bqxw6BiWcSp4bqvYzrhurFZMeG6r8OiWTAqY1nEg8Oq4bqrWeG7tFkx4bqvw7IxWWIuYsSDWTPhu4NiWcSD4bqxO2JZ4bqpP1lixIPhuq80WeG7kT9ZxINl4bqx4bum4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOt4buvYzLhu5VY4buw4buIO2JZw63huq8i4bqrWTFkWcSp4bqv4bqhWeG6qcOzalnEqeG6r+G6u2LEg1nEqeG6sWJZ4bqp4bqxOWJZ4bqpOjFZxKnhur3hurFZMypZMW4qWeG6reG6r2M7YsSDWeG7suG7tFlixIPDs2bhurFZxKnhuq97YlnEqeG7i2NixINZxIPhurEqWTPhurNi4bqvWeG6r2MpMVkwOmJZMMOoWeG7kT9ZM8OzZzFZ4bqv4bqx4bqhYlnEqeG6r+G6tVnEqcOz4buDYsSDWcOyYsSDWeG7keG7heG6sVkxJjFZw63huq/hurfhuqtZMW1ZxKnhuq/huqHhu6ZZxKhq4buVWWLhuq/hurE5YuG7pFkyKmLhuq9Z4buJJjHhuq9ZYj/hu5VZMeG6r8OiWTFkWcOt4bqvbVnhuq9q4buVYuG6r1nhuqvhu4XhurFZMWRZxKnhuq/huqFZxKnhuq8q4buVWTPhu4HhurHhu6ZZQsSDYz/hurFZ4buLKuG7pFnDreG6r21Z4bqvauG7lWLhuq9ZMWRZxKnhuq/huqFZ4bqt4bqvaOG6sVkz4bq/YsSDWcOt4bqv4bq34bqrWeG6reG6ryJiWTF9w61ZxINl4bqxWTE7YuG6r1nhu4kmxKlZMChixINZMSYx4bqvWWLhuq99YlkwKlnhuqlbYlkz4bqhWeG6reG6tzHhuq9Z4bqvYzrEqeG7puG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG7r2My4buVWOG7sELhuq8/WeG7iSZixINZ4bqpXcOtWUPhu5Niw4NjYjRZxKhj4bqrWeG7iGpiMjThu4vhuqkqYjJZYmThurHDmlnigJzEqOG7i2NixINZ4bqr4bq/xKlZxKnhuq9hWcSD4bqx4buF4bqxWTDhurVZMeG6r+G6sVnDreG6r+G6veG6sVkwaOG6sVkz4bqxw6BiWcSp4bqvYzrhurFZxKnhuq/hurtixINZ4bqr4bqxYuG6r+G7pFkxJjFZMF0xWcOt4bqvbVnhuq9q4buVYuG6r1nDreG6rzvhurFZM+G6veG6sVnhuqspxKlZ4buR4buF4bqxWeG6qeG7jypZMeG6r2ViWeG6reG6r2RZ4bqt4bqvLmJZ4bqt4bqv4bqxWcSp4bqz4bqrWeG6reG6sWHhuqtZMeG6r+G6sWExWTPhurHDoGJZxKnhuq9jOuG6sVkzW2pZxKnhurE5Ylkx4bqvY1kxY2JZNOG6q1kxbipZ4bqvZeG7pll3Y1kzZOG7pFkx4bqva2LEg1nEqeG6u+G6sVnhuqtq4bq9YlnEqeG6r+G6sWHEqVnhuq1hWeG6q+G6v8SpWeG7iTtiWcOt4bqvIuG6q1nhu5Hhu40qWcSp4bqva1nhu5HhurVZ4buR4buNKlnhuq99w61ZMiBiWTBlYlnEqeG7izdZxKnhu4tjYsSDWeG6reG6r+G6sVkx4bqvKlnhuqs2WTHhuq9rYsSDWeG7kSBiWTFkWcSp4bqv4bqhWeG6reG6seG6oeG6q1nhu4ljJsSp4oCd4bumWXdjWTPDs2cxWcSp4bqv4bqxYcSpWeG6rWFZMeG6r+G6tWpZM+G7j2LEg1nhu5EqWTNdw63hu6RZMSYxWWLhuq8/WeG7iTtiWeG7mWp9xKlZxKnhurFiWeG7iyhixINZ4buy4buJxKnDg2NiNFkxb2LEg1nhuqk/WeG6qeG7jypZMeG6r2ViWeG6r2M/Ylnhuq87Y1kx4bqvY1lixIPDs2bhurFZMSpjWcSpauG7geG6sVnhuq9jKTFZYuG6r8O0YsSDWWLEg8OzZuG6sVnhuqk/4bqrWeG7keG6scOgMVnEqeG7izliWTHhurtixINZxKnhu4vDs2ZixINZ4buZe+G7lVky4buPYsSD4bum4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOt4buvYzLhu5VY4buw4bqu4bqxw6BiWcSpOuG6seG7pFnhu7Lhu4nEqcODY2I0WTMqYsSDWTPDs2cxWTHhuq8/Y1kwJmJZaFnhu59i4bqvWeG7keG7heG6sVnEg+G6sSZZxKnhu41ZJEBZSuG7iHdZxKk64bqxWcSp4buLKmLEg1nhu5M0MFlD4buTYsODY2I0WeG7keG7heG6sVli4bqv4bqxw6FqWeG6qz9qWeG7iSExWWLhu4HhurFZMF3EqeG7pllCxINjP+G6sVnhu4sq4bukWUPhu5Niw4NjYjRZMuG7j1nhuq3hurFhYlnhu4k4WeG7ieG7heG6q1nEqWpixINZ4buLKlnEqeG6r2FZ4bqvw6BZ4bu0YjLDg2NiNFkyP2Lhuq9ZMeG6r2NZ4bqpw7IqWcSpauG7geG6sVnEqeG6rypi4bqvWcSp4bqv4bqxYWpZYuG6sTli4bum4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOt4buvYzLhu5VY4buwxKjhuq80Y1nDjMSo4bqq4buqL8Ot4buw


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sáng chế khơi gợi sự đam mê học toán cho học sinh

Sáng chế khơi gợi sự đam mê học toán cho học sinh
2013-05-19 09:27:00

Một sáng chế của giáo viên dạy toán cấp 1 không những đoạt giải nhì Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh (không có giải nhất), mà còn khơi gợi niềm đam mê học toán của nhiều học sinh...

Việt Nam sẽ sớm đưa IPv6 vào cuộc sống

Việt Nam sẽ sớm đưa IPv6 vào cuộc sống
2013-05-17 09:55:00

Công tác triển khai IPv6 tại Việt Nam được xác định quyết định tương lai Internet, chính vì vậy, từ phía cơ quan quản lý nhà nước cùng các doanh nghiệp đều rất nỗ lực trong...

Android gần chạm mốc 1 tỷ người dùng sau 5 năm

Android gần chạm mốc 1 tỷ người dùng sau 5 năm
2013-05-17 09:02:00

Google vừa tiết lộ về một thành tích ấn tượng của hệ điều hành Android. Với 900 triệu thiết bị sử dụng nền tảng Android đã được kích hoạt sau 5 năm, Google đang chuẩn bị cho...

Nga cam kết xây điện hạt nhân an toàn cho Việt Nam

Nga cam kết xây điện hạt nhân an toàn cho Việt Nam
2013-05-16 16:35:00

Nga sẽ xây dựng ở Việt Nam nhà máy điện hạt nhân an toàn và tiên tiến, người đứng đầu Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Liên bang Nga (Rosatom) khẳng định trong cuộc gặp...

Năng lượng tái tạo, tại sao không?

Năng lượng tái tạo, tại sao không?
2013-05-16 15:49:00

Năng lượng tái tạo là năng lượng từ các nguồn tài nguyên được bổ sung liên tục và không thể bị cạn kiệt, như năng lượng mặt trời, thủy điện...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long