Cập nhật:  GMT+7
4bqrdeG6veG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurYow7rhuqThu7Hhu5XDqWLDquG6ueG7r8Sp4but4bq54buZ4buL4but4bq54buvdcO6cOG7reG6ueG7kUThuqDhu6904bq54bq84bun4bq5KUbhurnhurzDuuG7o+G7r+G6ueG7q3Xhu7Xhu6904bq54bqkdUTDg+G7r3ThurnhuqThurTDieG7keG6uVXhu5jDlEjhurnhu7BVLOG6qy914bq9YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurZV4buVaOG7k8OpYjPDunDhuqThurnhu65o4but4bq54buRd+G6ueG7r3XDuuG7oeG6puG6ucOCaeG7r3Thurnhu6vDuuG7n+G7r+G6ueG6pMSp4buvdOG6ueG7kUTDg+G7r3Thurnhurxow7rhurnhuqThurR44bq54buRQmjhurnhu7DDuuG7o+G7r+G6uVXEguG6tuG6uSzhuqbhu7fhu5Hhuqsv4bq2YuG6q+G6pGjDtOG7seG7leG6ucOC4bqk4buA4bux4buV4bqjw6nhu61o4bq0dMO64buv4bqzw6rhurbhur7hurlo4bqm4bqkdsOpYuG6q+G6pOG6tGLhuqvhuqThu5Ni4bqrL+G6pOG7k2Lhuqsv4bqk4bq0YuG6qy/huqRow7Thu7Hhu5Vi4buYw6zDuuG6ueG7k8O6cOG7r+G6ueG7kWnhu5HhurnDlEHDouG6ueG7r3TDreG7r3Xhurnhu5nhu6Hhuqbhurnhu691w7PhuqThurnhuqThurTDueG6ueG6vOG6osO64bq5w5RpduG6ueG7kWl24bq54bq84buh4bq54buvdeG6uuG7r3Thurnhu6vhu5/huqThurnhurLhuqbhu4vhurnhu5nhu4nhurnhu5nDrOG6pOG6ueG7mUTEguG7keG6ueG6pOG6tHbhu6904bq5w6rhurnhu6/EqeG7reG6uTPDunDhuqThurnhu65o4but4bq54bqkdWjhu63hurl0w7po4bq5VeG7mMOUSOG6ueG7sFUs4bq54buRQmjhurkodcSQ4bq54bqk4bq0ROG6ruG7r3ThurnhuqR1RMOD4buvdOG6ueG6pOG6tMOJ4buR4bq5w5RB4bq54buudHbDrMO64bq5dMO6aHbhurk7dcOs4but4bq5w5Thu6Xhu6914bq54busw7rhu6914bq54bq84bqiw7rhurnhu4Hhurnhu6vhu5/huqThurnhurLhuqbhu4vhurnhu7HhuqLhu6/huqvhurZi4buQdcO64buh4bqm4bq5Zy/DqsOi4bq5VUHDuuG6ueG7r3R14bun4bq54buxw7rhu6Phu6/hurnhu690w63hu6914bq5KMOB4buvdOG6ueG7q+G7n+G6pOG6ucOq4bq54buvxKnhu63hurkzw7pw4bqk4bq54buuaOG7reG6ueG7meG7i+G7reG6ueG7r3XDunDhu63hurnhu5FE4bqg4buvdOG6ueG6vOG7p+G6uX3hu4DhurnhurzDuuG7o+G7r+G6ueG7q3Xhu7Xhu6904bq54bqkdUTDg+G7r3ThurnhuqThurTDieG7keG6uVVBw7rhurnhu5nhu7nhu6904bq5w5Thu4t24bq5aOG7r+G6ueG7sMO64buj4buv4bq5VcSC4bq24bq5LOG6puG7t+G7keG6ueG7r3XDunDhu63hurnhu6vhu4LhurnDquG6u+G6u2Ytw6rhurvhurtn4bq54bqkw4Hhurnhu5F1xJDhu5HhurnhuqTDrMO64bq5VcOt4bq54buuQcO64bq54buTROG6osO64bq5w4LDieG6ueG7kXVC4bq54bqk4bq04bul4bq54buRQmjhurk7dXfhurkodULhurnhuqRE4bqi4buvdMOi4bq5w5RB4bq54bqk4bq0ROG6ruG7r3ThurnDlEHhurnhu650dsOsw7rhurl0w7poduG6uTt1w6zhu63hurlUw7po4bq54buqdcO64buj4but4bql4bq5KHVo4but4bq54buTw4nhurnhu5F34bq54buZw6zDuuG6ueG7k8O6cOG7r+G6ucOUaOG7r+G6ueG7mOG7t8O64bq54buvdHbDrMO64bq5KOG6tOG6puG7r3ThurlE4bqg4buvdMOi4bq5feG7gOG6ucO0aOG7r+G6ueG7mOG7t8O64bq54buvdHbDrMO64bq54buRQmjhurks4bqm4bu34buR4bq5dUHDusOi4bq5w5RB4bq54buudHbDrMO64bq5dMO6aHbDouG6ucOUQeG6uSzhuqbhu7fhu5HhurnhurZ1eOG7r3TDouG6ucOUQeG6ueG7kOG7teG7r3Thurlo4buv4oCm4bqr4bq2YijDrMO64bq5VUHDuuG6ueG7r3R14bunw6Lhurnhu5nDrMO64bq54buTw7pw4buv4bq54buRaeG7keG6ucOUQcOi4bq54buvdMOt4buvdeG6ueG7meG7oeG6puG6ueG7r3XDs+G6pOG6ueG6pOG6tMO54bq54bq84bqiw7rhurnDlGl24bq54buRaXbhurnhurzhu6Hhurnhu6914bq64buvdOG6ueG7q+G7n+G6pOG6ueG6suG6puG7i+G6ueG7meG7ieG6ueG7mcOs4bqk4bq54buZRMSC4buR4bq54bqk4bq0duG7r3ThurnDquG6ueG7r8Sp4but4bq5M8O6cOG6pOG6ueG7rmjhu63hurnhuqR1aOG7reG6uXTDumjhurlVQcO64bq54buZ4bu54buvdOG6ucO04buLduG6uWjhu6/hurnhu7DDuuG7o+G7r+G6uVXEguG6tuG6uSzhuqbhu7fhu5Hhurnhu5FCaOG6uSh1xJDhurnhuqThurRE4bqu4buvdOG6ueG6pHVEw4Phu6904bq54bqk4bq0w4nhu5HhurnDlEHhurnhu650dsOsw7rhurl0w7poduG6uTt1w6zhu63hurnDlOG7peG7r3Xhurnhu6zDuuG7r3XhurnhurzhuqLDuuG6ueG7geG6ueG7q+G7n+G6pOG6ueG6suG6puG7i+G6ueG7seG6ouG7r+G6ueG7r3XDs+G6pOG6uTPDunDhuqThurnhu65o4but4bq54buZw6zhuqThurnhu5lExILhu5HhurPhurkodXHhurl1w7pw4buv4bq54buZRMSC4buR4bq54buZRMOD4buvdOG6ueG7seG7t8O64bq54buZ4bu3w7rhurnhu690dsOsw7rhurnhurzhu6Xhurl1eGjhurnDtOG7peG7r3XDouG6uXXEguG6tuG6ueG6pGnhu5HhurnhurzDreG6ueG6tnVp4bqk4bq54bqk4bq0w7px4buvw6Lhurnhu5l34buvdOG6uXR34bq24bq54bq8w6124bq54bq8w7pw4buR4bq5w7Thu4t24bq54bq8cOG6ueG7reG7tcO64bq54bqk4bq0RMOD4buvdOG6uXV4aOG6ucO04bul4buvdcOi4bq5w4Hhu6/hurnhu5nhu6fhu691w6LhurnhuqR14bqm4buN4buv4bq54buxxILDuuG6ueG7kXV24bq54bq2dWnhuqThurnhuqThurTDunHhu6/hurnhu5nDs+G6pOG6ueG7r0ThuqLhu5HhurXhurlUw7rhurrhurnhurzhurrhu6904bq54buZQeG7keG6ueG7seG7jeG6tuG6ueG6pMOJ4bq54buRdULhurnhuqThurThu6Phu6/hurnhu5HhuqDhurnDguG6ruG6ueG7seG7jeG6tuG6ueG6pOG6tETDg+G7r3Thurnhu6904bqm4buA4buj4buv4bq54bqkauG7keG6ueG7meG7ueG7r3ThurnhuqR1w4PDuuG6ueG7kXfhurnDgsOJ4bq54buxw7rhu6914bq5dXbDrOG6pOG6ueG6pOG6tOG7o+G7r+G6ueG6pEXhu6904bq54bq8w7Phu6/hurnhu5nhu6Hhurnhu5HhuqrhurnhuqR1ceG6teG6uTt1aeG6pOG6ueG6pOG6tMO6ceG7r+G6ueG6suG6pmjhu6/hurl1cOG6ucOCduG7r3ThurnhurZ1ROG6oOG7r3ThurnhurzhuqLDuuG6ueG7r3XDuuG7oeG6puG6ueG7meG7t8O64bq54bqkaeG7kcOi4bq54buvb+G7r3Thurnhu5FoduG6ueG6vOG7p+G6ueG6pHXhu5/hurnhu5FCaOG6ueG7mcOz4bqk4bq54buvROG6ouG7keG6ueG6pOG6tOG7o+G7r+G6ueG6pOG6tETDg+G7r3ThurnhurLhuqbhu7fhu5HhurnhuqThu5/hurXhurnhu5B1QuG6ueG7mUHhu6904bq54buRd+G6ucOCaeG7r3Thurnhu6vDuuG7n+G7r+G6ueG7mXfhu6904bq5dHfhurbhurnhurzDrXbhurnhu5Hhu7Xhu6904bq54bq8w7pw4buR4bq54buRdeG6puG7r3TDouG6ueG6pMSp4buvdOG6ueG7kUTDg+G7r3Thurnhurxow7rhurnhuqThurR44bq54buRQmjhurnhu7DDuuG7o+G7r+G6uVXEguG6tuG6uSzhuqbhu7fhu5HDouG6ucOCw4nhurnhuqThu7Xhu6/hurnhuqThurR54buvdOG6ueG7meG7t8O64bq54bq84bqiw7rhurlVw7rhu5/hu6/hurnhu5F1ROG6oOG7r3TDouG6ueG7seG6puG7jeG6pOG6ueG6tnVp4bq24bq54bqy4bqm4bu34buR4bq54bqk4bufw6LhurnhuqR14bqs4buR4bq54buZ4buP4buA4bq54buTb+G7r+G6ueG7kXVC4bq5dXdo4bq54buZw4PDuuG6ucOC4bu34buvdOG6ueG6suG6puG7t+G7keG6ueG6pOG7n+KAneG6peG6q+G6tmLhuqvhuqRow7Thu7Hhu5XhurnDguG6pOG7gOG7seG7leG6o8Op4butaOG6tHTDuuG7r+G6s8Oq4bq24bq+4bq5aOG6puG6pHbDqWLhuqvhuqThurRi4bqr4bqk4buTYuG6q8O64butdOG6ucOC4bq04buR4bqjw6l14bqk4bqk4bq24bqzLy/DtGh24bq2deG6puG6pHV24bql4bq84buvL3bhu7Hhu5Phu5No4bqkaC/DiuG7lcO0w4LDuuG6pOG7lS/huqTDuuG7ry3huqThuqbhu5Etw4LhuqYt4burw7rhu5Xhu68v4bq94bq74bq74buQU8OUSOG6u8OU4buSSC/DquG6u+G6veG6uy/hur3hursv4bq9w6rhu4PDlOG7h+G7h+G7lOG7kuG7h+G7g+G7kC/hur3DquG7g+G7h+G7heG7g+G6v8Oq4buB4bq9ZuG7geG6v1/hu7BVLC3DquG6peG7qeG6tnTDqWLhuqsv4bqk4buTYuG6qy/huqThurRi4bqr4bqk4bq0YuG6qy/huqThurRi4bqrL+G6pGjDtOG7seG7lWLhuqvhurZiKMOsw7rhurlVQcO64bq54buvdHXhu6fDouG6uTt1d+G6uSh1QuG6ueG6pEThuqLhu690w6LhurnDlEHhurnhuqThurRE4bqu4buvdOG6ueG7rnR2w6zDuuG6uXTDumh24bq5O3XDrOG7reG6uVTDumjhurnhu6p1w7rhu6Phu63hurnhu691w7Phu6/hurnhu63DrOG7r3XDouG6ueG6vMO6cOG7keG6uTPDunDhuqThurnhu65o4but4bq54buZ4buL4but4bq54buvdcO6cOG7reG6ueG6pHXDreG7r3Xhurnhu5Hhu7Xhu6904bq54buRROG6oOG7r3Thurnhurzhu6fhurl94buA4bq54bq8w7rhu6Phu6/hurnhu6t14bu14buvdOG6ueG6pHVEw4Phu6904bq54bqk4bq0w4nhu5HhurlVQcO64bq54buZ4bu54buvdOG6ucOU4buLduG6uWjhu6/hurnhu7DDuuG7o+G7r+G6uVXEguG6tuG6uSzhuqbhu7fhu5Hhurnhu7HDreG6ucOCw4nhurnhu6vDunDhu6/hurnhu5nhu7fDuuG6ueG7r3R2w6zDuuG6ueG7seG6ouG7r+G6ueG7kUJo4bq54buZw7PhuqThurnhu69E4bqi4buRw6Lhurnhu5nhu4nhurl0d+G6tuG6ueG6tnXDsuG7r+G6ueG6pOG6tMO6ceG7r+G6ueG7q3Vow7rhurnhu5lEw4Phu6904bq54bux4bu3w7rhurnhu5nhu7fDuuG6ueG7r3R2w6zDuuG6ueG7kUJo4bq54buYw6zDuuG6uXVBw7rhurnhu5jhu4vhu6904bq5NcOi4bq54buZ4bu54buvdOG6ueG6pHXDg8O64bq54buZd+G7r3Thurl0d+G6tuG6ueG7seG7huG6ueG7seG6puG7jeG7r+G6ueG6vMOt4bq54burw7rhu6914bq54buvdHXDunDhu63hurnhuqR1w4nhu5HhurnhuqTDunLhu6/hurnhu5F1duG6ueG7keG7teG7r3ThurnhuqRp4buR4bq54buZ4bu3w7rhurnhu690dsOsw7rhurnhuqThurR24buvdOG6ueG6pHXDg8O64bq5dMO6aOG7r+G6ueG6pOG6osO64bql4bqr4bq2Yjt1d+G6uSh1QuG6ueG6pEThuqLhu690w6LhurnDlEHhurnhuqThurRE4bqu4buvdOG6uTt1w6zhu63hurlUw7po4bq54buqdcO64buj4but4bq54buZbOG7keG6ucO0w7pw4bqk4bq54buvdcOz4buv4bq54butw6zhu691w6Lhurnhu5lv4buA4bq54buxw63hurnhuqR1w63hu6914bq54buR4bu14buvdOG6ueG7kXXhuqbhu6904bq54buRQmjhurnhuqR2w63hu6/hurnhu5jhu4vhu690w6LhurnhuqR2w63hu6/hurnhu5Nv4buvw6LhurnhurZ14buL4buv4bq5aeG7r3Xhurnhu6914bq64buvdOG6ueG6pHXDreG7r3XhurnhuqTDieG6puG6ueG6pHbhurnhu7HhuqLhu6/hurnhu5nDrOG6pOG6ueG7mUTEguG7keG6ueG6vOG7oeG6ueG7meG7t8O64bq54buvQcO64bq54bq8w63hurnhu5nhu7fDuuG6ueG7r3R2w6zDuuG6ueG6pOG6tHbhu6904bq54buR4bu14buvdOG6ueG7keG6pkHhu5Hhurnhu5nDgcO64bq54but4bqiw7rhuqXhurk7dXfhurkodULhurnhuqRE4bqi4buvdOG6uTt1w6zhu63hurlUw7po4bq54buqdcO64buj4but4bq54buR4buL4but4bq54bqg4buv4bq54bq8w63hurnhu5lp4buvdeG6uXTDumnhurnhu5FoduG6ucOCw4nhurnhuqR1aOG7reG6uXTDumjhurnhuqTDueG7kXXhurnhu5HDieG7kcOi4bq54buRdULhurnhu5lB4buvdMOi4bq5w4LDieG6ueG6tnXhu7fDuuG6uXXEguG6tuG6ueG7kXVs4bqk4bq54buRdeG7neG6uXTDuuG6umjhurnhu5Fp4buR4bq5w5RBw6Lhurnhu690w63hu6914bq54buxw7rhu6Phu6/hurnhurLhuqZo4buvw6Lhurnhu5Fp4buR4bq54buR4bqg4bq54bqy4bqmaOG7r+G6ueG6pHXhu7Xhu6904bq54bqkw7rhu6/hurnhuqThurThuqbhu4Dhu6Hhu6/hurnhuqR14bu14buvdMOi4bq5dMO64bq6aOG6ueG7kWnhu5Hhurnhu5HhuqDhurnhurLhuqZo4buv4bq54bqk4bq0duG7r3Thurnhu69E4bqi4buR4bq54bq8w63hurnhu5Fp4buR4bq54buR4bqg4bq54bqy4bqmaOG7r+G6ueG7mcOsw7rhurnhu5PDunDhu6/hurkzw7pw4bqk4bq54buuaOG7reG6ueG6ruG6ueG7r0ThuqLhu5Hhurnhu690dsOtw7rhuqXhurkodeG7lXbhurkzVjM=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Giữ vững vai trò trung tâm kinh tế của đất nước

Giữ vững vai trò trung tâm kinh tế của đất nước
2010-02-10 07:53:00

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mong muốn Đảng bộ và nhân dân TP.HCM phát huy hơn nữa kết quả đạt được, tiếp tục giữ vững tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự...

Giữ vững vai trò trung tâm kinh tế của đất nước

Giữ vững vai trò trung tâm kinh tế của đất nước
2010-02-10 07:53:00

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mong muốn Đảng bộ và nhân dân TP.HCM phát huy hơn nữa kết quả đạt được, tiếp tục giữ vững tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự...

Giữ vững vai trò trung tâm kinh tế của đất nước

Giữ vững vai trò trung tâm kinh tế của đất nước
2010-02-10 07:53:00

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mong muốn Đảng bộ và nhân dân TP.HCM phát huy hơn nữa kết quả đạt được, tiếp tục giữ vững tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự...

Quảng Bình cần phát triển nhanh và bền vững hơn

Quảng Bình cần phát triển nhanh và bền vững hơn
2010-02-09 13:42:00

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu ý, Quảng Bình cần tính toán phát triển trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế về đất đai, khoáng sản, con người, nghề rừng gắn với chế biến,...

Quảng Bình cần phát triển nhanh và bền vững hơn

Quảng Bình cần phát triển nhanh và bền vững hơn
2010-02-09 13:42:00

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu ý, Quảng Bình cần tính toán phát triển trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế về đất đai, khoáng sản, con người, nghề rừng gắn với chế biến,...

Quảng Bình cần phát triển nhanh và bền vững hơn

Quảng Bình cần phát triển nhanh và bền vững hơn
2010-02-09 13:42:00

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu ý, Quảng Bình cần tính toán phát triển trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế về đất đai, khoáng sản, con người, nghề rừng gắn với chế biến,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long