Cập nhật:  GMT+7
ROG7pOG7gMOK4buUVsOMPDzhuq7hurwh4bun4bumPlbhu5rhurzEkOG7guG6vuG6vuG6vsOK4buWe8OK4buu4buk4buK4buU4bukw4rhu6cpe1jDmcOKw7p7I+G7lMOK4bq8OEBYw5nDisag4buOPuG6vMOK4buz4bumUz7DiuG7j8OMV8OKKHvDjMOK4buUNMOMw4rhu67hu6Thu5B7w4rDsuG7iFnDiuG6ucOM4bumRC/hu6Thu4DEkOG7guG6vuG6vuG6vsOK4buWe8OK4buu4buk4buK4buU4bukw4rhu6cpe1jDmcOKw7p7I+G7lMOK4bq8OEBYw5nDisag4buOPuG6vMOK4buz4bumUz7DiuG7j8OMV8OKKHvDjMOK4buUNMOMw4rhu67hu6Thu5B7w4rDsuG7iFnDiuG6ucOM4bumRD7DjOG7mFbhu5rDijw+OVbhu5rhuq7hurxXw4wpw5nhu6ZY4bqk4buGITjDisOMez5Z4bq8xJBEPinEkEQ+4buWxJBE4bumV8OZw4o8PjlW4bua4bqu4bq84buYWSnhu5bhu5opLTw+OVbhu5rhuqTDijxZVuG7puG7luG6psOK4buYWSnhu5bhu5opLTfhu6bhu5Y+4buk4bqkw4rhu4AhOOG6puG6vMOKPCnhu5Thuq7hurzhu6Q+PiHhuqQvLzZZNljhu5o3POG6qDZYL8OMNsOMPsOMKeG6qMOMPCE4w4LEqeG6u+G6ruG7gOG6vuG7gkhJR+G6tMOMPuG6ruG6vuG6tD484bqu4buG4bq+4bq+4bq0Vlfhuq5H4buC4buCR0lHRuG6vuG7gEhJSMON4buC4bq+4bq+4bq+4bq+4bq8w4rhu6bhu5bhuq7hurzhu5Q+VuG6vuG6vl9X4bq5WVg+4buaWD5f4bumV8OZxKlXw4zDmeG7muG6vMSQRC8+4buWxJBELz4pxJBEPinEkEQ+4buWxJDhurk0w4zDiuG7ruG7pOG7kHvDiuG7ieG7iMOKw7Phu6Thu5B7w4pYw5nhu4g5w4rGoMOVe8OKWExXRC8+4buWxJBELz4pxJBELz7DjOG7mFbhu5rEkOG6vcOdw4pW4buIw4o+4bukQFjDmcOKPuG7pljDiuG7llnDikBYw5nDisOyUMOKw6NY4bukw4rhur3EqOG7puG6rMOKw5nhu6bhu4pXw4rGoCPhu5TDij4pe1jDmcOKPuG7jFfDiuG7lnvDilbhu6jhu5Thu6TDilY1w4rhu6Thu4hY4bukw4ooeyPhu5TDij5Rw4rDqcavWOG7pMOK4buN4bumWOG7pMOKQj4pM+G7lMOKPuG7pHsk4buUw4rhu5RAWMOZw4o+OcOK4bu34buPw7PDij7hu6pY4bukw4rDsuG7iFnDiuG6ucOM4bumQ8OK4buU4bukWcOK4buY4bumUT7DiuG7lOG7pOG7plJ7w4rhu4ZHL+G7gMOKQldbWMOZw4rhu4DDiuG7p1E+Q+G6qEQhw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vCHhu4nhu5rDjOG7luG6vMSQ4buN4buOOcOKWMOZ4buIOcOKxqDDlXvDij7hu6ZQWMOK4buUIsOMw4rhu6dRPsOKw7PhuqHDiuG7pTR7w4rhu5TDncOK4buu4bukWUpYw5nDiuG7guG6vuG6vuG6vsOK4buu4buk4buK4buU4bukw4rhu5Z7w4pW4buo4buU4bukw4rhu6cpe1jDmcOKw7p7I+G7lMOK4bq8OEBYw5nDisag4buOPuG6vMOK4buz4bumUz7DiuG7j8OMV8OKKHvDjMOK4buUNMOMw4rhu67hu6Thu5B7w4ooeyPhu5TDij5Rw4rhu4nhu4jDisOz4buk4buQe8OKLcOKw7Lhu4hZw4rhurnDjOG7puG6qMOKw7nhu6ZQWMOZw4pYw5nhu4g5w4pXPVjDmcOK4buGw4o24buIw4pXPVjDmcOK4buCw4rhu6dRPuG6rMOKPuG7pOG7mlnDilbhu6jhu5Thu6TDij4pxq9Y4buk4bqsw4pXKuG7psOKWMOZ4buIOcOK4buUw53DiuG7gOG6qOG6vuG6vuG6vsOK4buWe8OK4buu4buk4buK4buU4bukw4pYMD/hu5TDiuG7mMSoWMOKxqDhu6bDiuG7mE5Yw5nDijjhu5rDilY0w4zDij4yw4rDmcOMw4ooeyPhu5TDij5Rw4rDsuG7iFnDiuG6ucOM4bumw4o4eyNYw5nDij7hu6RMV8OKPuG7pCLDisagQMOK4buJ4buIw4rhu48k4bumw4o24buIw4o24buoWOG7pMOK4buJxKjDisOyWVjDmeG6qMOK4bq54buyWMOKWOG7pDVYw5nDiljDmeG7iDnDijzDjHvhuqzDijwjw4rhu67hu6Thu4rhu5Thu6TDisWoPsOK4bukJljhuqhELyHEkOG7peG7iljDmcOK4buGRy/hu4DhuqzDiuG7pyl7WMOZw4o+4buMV8OKVjXDiuG7pOG7iFjhu6TDiih7I+G7lMOKPlHDisOpxq9Y4bukw4rhu43hu6ZY4bukw4rGoEvDisagw51Yw4o24buIw4o+T1jDmcOKKHvhu4jDiuG7lOG7pFnDisagWeG7iFjDiuG7lnvDiuG7ruG7pOG7iuG7lOG7pMOKxqDDlXvDij7hu6ZQWMOK4bq8OEBYw5nDisag4buOPuG6vMOKPuG7qljhu6TDisOy4buIWcOK4bq5w4zhu6bDisOZPVfDiuG7guG6vsOK4buWe8OK4buu4buk4buK4buU4bukw4pYw5kwOuG7psOK4bunKXtYw5nDisO6eyPhu5TDijbhu4jDiuG7hMOK4buWe8OK4buu4buk4buK4buU4bukw4pYw5kwOuG7psOK4buU4buk4buMe8OK4bqre8OKVuG7iFfDijbhu6ZT4buUw4osw4o+4buk4buIWOG7pMOKIeG7pCPDiuG6uUBYw4rhu43hu6ZY4bukw4pC4buz4buMWMOK4buPw4xX4bqsw4rhu6cpe1jDmcOKw7p7I+G7lEPDisagMDvhu5TDiljDmeG7pOG7qsOK4bunUT7huqzDilZQWMOK4buWe8OKOHvhu4xYw4o2W1jDmcOK4buWe8OKVuG7qOG7lOG7pMOKWCXhu6bDij7hu6ZRWMOZw4rhu6XDjMOKdcOMw4rhu5Qiw4zDiuG7s+G7plM+w4rhu4/DjFfhuqhELyHEkEQhw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vCHDqVnhu5Y54bq8xJDDunvDjMOKPsavV8OK4buk4bumVHvDiuG7lOG7pH1Yw5nDij5A4bumw4rGoDA74buUw4rhu5jhu6ZRPsOK4bunUT7DisOz4bqhw4rhu6U0e8OKWOG7iDnDiljDmTA64bumw4rhu6cpe1jDmcOKw7p7I+G7lMOKxqAwO+G7lMOKWMOZ4buk4buqw4pIw4pYw5nhu4g5w4pYUFjDiljhu6Thu6ZSe8OKWMOZMDrhu6bDisagS8OKxqDhu6bDiuG7lnvDilbhu6jhu5Thu6TDij4yw4pYw5nhu4g5w4rGoMOVe8OKPuG7plBYw4rhu5Qiw4zDijh74buMWMOKVz/hu6bDiuG6qMOK4bun4buk4buaWcOKIeG7pFlYw5nDij5d4buUw4rhu5Qiw4zDiljDmTA64bumw4rhu6cpe1jDmcOKw7p7I+G7lMOKWExXw4pYw4w5w4pW4buIw4pYTFfDiuG7lFlYw4o+KeG7jHvDijh74buOPsOK4buk4buIWOG7pMOKxqDDlXvDilhMV8OKNlLDiuG7pDA/WMOZw4o+4buMOcOKWMOMV8OKVuG7iMOKPiM+w4pY4buk4buOPuG6rMOKWFBYw4pY4buk4bumUnvDiuG7ruG7pOG7iuG7lOG7pMOK4buWe8OKVuG7qOG7lOG7pMOK4bunKXtYw5nDisO6eyPhu5TDiuG7lOG7pOG7tFjDiuG7s+G7plM+w4rhu4/DjFfDilbhu4jDisag4bumVFfDisagUVjDisagw5V7w4o+4bumUFjDilhMV8OKw7PhuqHDiuG7pTR74bqoRC8hxJBEPsOM4buYVuG7msOKPD45VuG7muG6ruG6vFfDjCnDmeG7pljhuqThu4YhOMOKw4x7PlnhurzEkEQ+KcSQRD7hu5bEkEThu6ZXw5nDijfhu6bhu5Y+4buk4bqu4bq8R+G7hsON4bq8w4rhu6Thu5rhu6bDmeG7pD7huq7hurzhu4JI4buA4bq8w4o8KeG7lOG6ruG6vOG7pD4+IeG6pC8vNlk2WOG7mjc84bqoNlgvxakhVlnDjOG7luG7muG7ll/hu7PDteG7sy8+4bukeznhu6RZw4wv4buG4bq+4bq+w43hur7hu4Dhu4ZIL8OZw4zhurbhu4bhur5Ww4xZ4bq24buG4bq+4buUw4zhu6bhuqjhu6whw5nhurzDisOMVj7huq7hurzhurzDijw+OVbhu5rhuq7hurw34bum4buWPuG7pOG6pMOK4buE4buE4buEITjhuqbDiuG7pOG7muG7psOZ4bukPuG6pMOK4buC4bq+SSE44bqm4bq8xJBELz7hu5bEkEQvPinEkEQ+KcSQRD7hu5bEkEQvIcSQRCHEkEQvPuG7lsSQRC8+KcSQRC8+w4zhu5hW4buaxJDhu40kPsOKOVF7w4o+I8OKKeG7jj7Diih7w4xYw4o+KeG7tFjDmcOKWDXDjMOKVuG7iMOKw5nhu6bhu4rDij5ZeynDijzDjFjDmcOK4buz4bumUz7DiuG7j8OMV8OKKHvDjMOK4buUNMOMw4rhu67hu6Thu5B7w4ooeyPhu5TDij5Rw4rDsuG7iFnDiuG6ucOM4bumw4rGoFTDij7hu6RMV8OKNuG7qFjhu6TDiuG7icSow4rDsllYw5nDiuG7pFlP4buUw4o+4bukIsOKxqBAw4rhu4nhu4jDiuG7jyThu6bDiinhu44+w4op4buew4pCPinhu7RYw4rDmcOd4bumw4rhu5RKw4o+WXspw4rhu5Thu6Thu6rDiuG7ruG7pFlKWMOZw4pI4bq+4bq+w4pY4buk4buMWMOK4buW4buMWMOKPlMvWMOZMDrhu6YvRsOKWMOZ4buIOUPhuqjDiuG6vT1Yw5nDij7hu6Q64bumw4o+4bukIsOKPl3hu5TDisOZ4bum4buOOcOKPjrDijh74buOPsOKWOG7pMOUIcOK4buUSljhu6TDisag4bumw4rhu5Z7w4pW4buo4buU4bukw4rhu7Phu6ZTPsOK4buPw4xXw4rhu5Thu6Thu6rDilbhu4jDisOZ4bum4buOOcOKPuG7pEBYw5nDiuG7pOG7iFjhu6TDilhQWMOKKeG7jj7Dij7hu6R7w5RYw4pWO+G7psOK4buU4bukWcOK4buWe8OK4buu4buk4buK4buU4bukw4rhu6cpe1jDmcOKw7p7I+G7lOG6qC/huqjDiuG7p+G7pOG7mlnDiuG7s8O14buz


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sức sống mới ở Văn Lang

Sức sống mới ở Văn Lang
2024-07-19 16:41:00

baophutho.vn Mấy năm gần đây, diện mạo xã Văn Lang (huyện Hạ Hòa) ngày càng khởi sắc với những con đường nhựa, đường bê tông rộng rãi, phẳng phiu, những dãy...

Tết này, máy ATM có “cháy” tiền?

Tết này, máy ATM có “cháy” tiền?
2009-01-21 08:50:00

Để tránh tình trạng cháy tiền trong máy ATM, Tếtnày VCB sẽ tăng lượng tiền tiếp vào máy ATM và sẽ tiếp tiền đến sátchiều 30 Tết.

Phù Ninh, Thanh Ba Tập trung sản xuất vụ xuân

Phù Ninh, Thanh Ba Tập trung sản xuất vụ xuân
2009-01-21 07:54:00

PTO- Theo kế hoạch vụ chiêm xuân 2009 huyện Phù Ninh gieo trồng 2.617 ha lúa phấn đấu năng suất bình quân đạt 52,5 tạ/ha, trong đó riêng lúa lai là 1.280 ha, năng suất phấn đấu...

Tân Sơn Sản xuất vụ đông xuân

Tân Sơn Sản xuất vụ đông xuân
2009-01-19 10:21:00

TO- Do điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất, nên vụĐông xuân năm nay Tân Sơn bố trí 100% diện tích lúa cấy trà xuân muộn. Thời điểmgieo mạ bắt đầu từ...

Khánh thành Nhà máy thép Sông Hồng

Khánh thành Nhà máy thép Sông Hồng
2009-01-19 09:27:00

PTO- Ngày 17-1, Tổng Công ty Sông Hồng - cổ đông sáng lập và đồng thời là cổ đông lớn nhất của Công ty cổ phần thép Sông Hồng đã tổ chức lễ khánh thành Nhà máy thép Sông Hồng....

Bỏ tiền triệu thuê cây chơi Tết

Bỏ tiền triệu thuê cây chơi Tết
2009-01-19 08:08:00

Ngày Tết chậu hoa không thể thiếu trong nhà. Ngoài hoa tươi, còn thêmcây kiểng, bonsai, loại càng ngày càng được người thành phố ưa chuộng.Tuy nhiên không phải ai cũng có điều...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long