Cập nhật:  GMT+7
w6Hhu5HhurPhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveOG7tOG7k+G7teG7n8Sp4bqvw6DhuqfhurHDrcOpceG6seG6ssOy4bqxw43DsnDhu5HhurHhurLhu5PDsnDhurEs4buTw7Lhu7XhurHhu4jDg8Os4bqx4buJ4buT4bqx4bu1QeG6seG6suG7leG6seG7iWRw4buR4bqxw6zhu5Fv4bu14bqx4bu1w73FqeG7ocOhL+G7keG6s8Ogw6EveMOgw6F44bqxw6zhu59j4buz4buzIuG6r3jhu5DEqWPhu4vhuq/DoFjhu5Fk4bu14bqx4buR4buTw7Jw4bqxw6xy4bqxcMO04bqi4but4buT4bqx4bufbHDhurHhurLEkXHhurHhu5/hu4XhuqThurF44buRw4HhurHhu7VBcMO04bqxw7nhu7XDueG6seG7tcO9cXDDtOG6sXDhu5HEkeG6scOCxKk24bqxcOG7kXLhu6HhurHDrcOpceG6seG6ssOy4bqx4bqn4bqxcMO04bqi4but4buT4bqx4buJ4bq54bqxw4LDuXDDtOG6scO9Y+G6scOt4bq94bu14bqxw7Thu5PhurY24bqx4buJZHDhu5HhurHDrOG7kW/hu7XhurHhu7VucOG6seG7tcO9xanhu6E3w6EveMOgw6F4w6BQw7TEkeG6pOG6seG6tcOiL+G6s+G6szbhurHhu7RDUOG7iuG6seG7kMSR4bqxUMWp4buT4bqx4buJ4bq54bqxw4Jq4bu14bqxw4LhurDhurHhuqfhurFw4buR4buDcOG6seG6suG7k25w4bqxw63DqXHhurHhurLDsuG6scONw7Jw4buR4bqx4bqy4buTw7Jw4bqxLOG7k8Oy4bu14bqx4buIw4PDrOG6seG6ssOz4bqx4bu1xanhu5PhurHDtOG7k2/hu7XhurFww7ThuqLhu63hu5M3w6F4w6Dhu7Thu5HEqXHhurHDrOG7q+G6sXnhu7djcOG6scOsw7lww7ThurHhu7Xhu6U24bqxw6zhu5Hhu5PDs+G7t+G6seG6tWIvw6I24bqx4buQxJHhurHhu7Thu5Fv4bqx4buIccSRcOG6sTnDouG6t+G6seG7teG7t8aw4buTNuG6seG7n2Thu5PhurHDgsSp4bqxw6zDgGPhurHDrcOycOG7keG6seG6suG7k8OycGHhurF44buRZOG7teG6seG7keG7k8OycOG6sWNw4buR4bqx4buK4bqi4burcMO04bqx4bu04buTb3DhurHhu6BlcOG7kTbhurHDouG6qeG6seG7teG7t8aw4buTNuG6scOscuG6seG7kcSRcOG7keG6seG6suG7k+G6seG7iWRww7ThurFww7Thu63hurF24bqx4buj4buR4bu34bqx4bqy4bquw6zhurFw4buRxJHhurHDgsSp4bqxw7nhu7XDueG6sXBucOG6seG7kcO54bqx4buRcWRwN8OheMOg4bugZXDhu5HhurHDrXXhurHDrOG7kWXhuqThurF54bu3Y+G6scOsxrBww7ThurHhu7Phu6XhurHDouG6seG7n2d44bqx4bu1w4PDrOG6scOt4buX4bqx4buhxanhu7XhurFww7ThuqLhu63hu5PhurHDtOG7k+G6tuG6seG7n2Xhu5M3NzfhurFZ4bu3Y+G6pOG6seG7n2Xhu5PhurFw4buRxJHhurHDgsSp4bqx4buj4buT4buN4buh4bqx4bu1w71j4bqxeOG7kWThu7XhurHhu5Hhu5PDsnDhurHhu6Hhu4Xhu7XhurFw4bq9eOG6seG7pXjhurHhu4lm4bu34bqx4bu1w73DgcOs4bqxw6zDgGPhurHhu6HFqeG7teG6scO54bu1w7k24bqx4buI4buTcOG7keG6sSzhurtw4bqx4buI4buTw7J44bqx4buJ4bq54bqx4buJZHDhu5HhurHhu6BlcOG7keG6scO94bun4buT4bqx4buJ4bqiY+G6seG6ssOz4bqxeOG7kXNww7ThurHDrcOpceG6seG6ssOyN8Oh4bu1Y8Ot4bufxKnhurHhu7Phu7XhuqThu5/EqSLhuq/hu6Fjw73DtOG7k3A04bq1eMOC4bqxY+G7t+G7tXHhuq/DoMOh4bu1w73DoMOh4bu14buLw6DDoeG7k+G7ocO04bqx4buzw73DrCLhuq/hu5Hhu7Xhu7V4NC8vw61jcXjhu5Hhu7fhu7Xhu5FxN+G6snAvceG7n+G7i+G7i2Phu7VjL+G6tMSpw63hu7Phu5Phu7XEqS9jcC1w4buTcOG7kS154bu3ccOsLXjhu5FxcMO0L+G6teG6t+G6s+G6ty/hurPhurUv4bqz4bq14bqn4bq14bqn4bq34bql4bqz4bqt4bqzw6Iv4bqz4bq14bqnYuG6t+G6peG6rcOiYsOi4bqn4bqp4bqrX+G6szfhu514w7Thuq/DoMOhL+G7teG7i8Ogw6Ev4bu1w73DoMOh4bu1w73DoMOh4bu14buLw6DDoXjDoMOMZMOs4bqxw63hu5fhurHDrGRx4bqx4bu1ZeG7k+G6seG7tXNjN+G6scOJcOG7kTThurFQY+G7oeG6sUNw4buRw6Ev4bu14buLw6DDoS/hu7XDvcOgw6Ev4bu1Y8Ot4bufxKnDoMOheMOg4bu0ZeG7k+G6seG7ieG7g+G6pDbhurHhu6BlcOG7keG6sXDhu5FncOG6seG7tcO94bqi4buxw6zhurHhu4ly4bqx4buJ4bq54bqx4buf4buF4bqk4bqxw6zhur144bqx4bu1w71y4bu14bqx4bufdOG7teG6seG7ocWp4bu14bqxcOG6vXjhurHhu4lm4bu34bqx4bu1w73DgcOs4bqxw7nhu7XDueG6seG6ssSR4bqxw61kcOG6seG7ieG6ouG7r8Os4bqxw6Lhurfhurc34bq34bq34bq34bqx4buJ4buncMO0N+G6sVDhu5Fy4buh4bqxw63DqXHhurHhurLDsuG6scO04bun4buh4bqx4bqn4bqxcMO04bqi4but4buT4bqxw7Thu6fhu6HhurHhu4jhu5PDsng24bqx4buQxJHhurHhu7Thu5Fv4bqx4buIccSRcDbhurHhu4jhu6nhurHhu5BxxJFw4buR4bqx4bui4bqqNuG6sSzhuqDhurEs4bq7cOG6sVnhu7fhuqbhurHhurLEkeG6seG7kHHEkXDDtOG6seG7iOG7lXDhu5HhurHhu7Lhuq7hurHhu4nhurnhurHhu4tBcMO04bqxw7Thu5FvNuG6scOs4buR4buDcOG6seG7iWRw4buR4bqx4bqyxJFx4bqxw63DgXDDtOG6seG6ssSR4bqx4buz4bqi4butcOG6seG7oGVw4buRN8OheMOgw4xy4bqx4bqm4bqx4buj4buTb3DhurHhu4nhuqJj4bqx4bu1bnDhurHhu7XDvcWp4buh4bqxw7Thu5NjceG6sXDFqXjhurHDrMO5cMO04bqxY3DhurF44buR4bqi4butcMO04bqxcOG7keG6onDDtOG6seG7ocWp4bu14bqxcMO04bqi4but4buT4bqxw63DqXE04bqx4bqv4buI4bqiY+G6sXBy4bqx4bqyw7PhurHhu4tl4bqk4bqx4buL4bup4bqx4bu14buRbuG7oeG6rzfhurHhu5B04bqx4buJ4bqiY+G6seG7oGVw4buR4bqx4bqyw7PhurHDrMawcMO04bqxw63DsnDhu5HhurHhurLhu5PDsnDhurHhu7Vl4buT4bqx4bql4bq34bqxeOG7keG7peG6seG7tMO9xJFww7ThurHhu7Thu5Hhu5PhurHhurLEkeG6seG7teG7k2944bqx4bu1w4HDrOG6seG7iWRw4buR4bqx4buJb3DhurHhu6Phu5Hhu5PhurFww7ThuqLhu63hu5PhurFwxJHhuqThurHDreG7heG7teG6seG7tcahcOG7kTfhurHhu7Thu5Hhu4XhuqThurHhu6BlcOG7keG6seG7o+G7kcO5cMO04bqx4buJxalww7ThurHhu4ln4bqkNuG6sXDhu5Fy4buh4bqxcMSR4bqk4bqx4bqyxanhu5PhurHhu4nhuqJj4bqxw6zhu4V44bqxw6zDg+G7tzfhurHDjWTDrOG6seG7s+G7m+G6scOCZMOs4bqx4buJ4buXcOG7keG6sXBlcOG6sXDhu5Hhu4Nw4bqx4buJ4bq54bqx4bu14bqw4bqx4bqycXDDtDfDoXjDoOG7tGXhu5PhurF44buR4buTbnDhurHDguG6sDbhurHhu5Fm4bu34bqx4buRb+G7teG6scOsZMOs4bqx4buf4bu3Z+G7teG6seG7s+G6ouG6scOtw6lx4bqx4bqyw7LhurHDreG7l+G6scOsZHHhurHhu4nDs+G7t+G6scOs4buRceG6scO9w6pww7Q24bqx4bqy4buTw7LDrOG6seG7tcO94bu34bqk4bqx4bu14bul4bqx4bqyw7PhurHhu7XFqeG7k+G6scO04buTb+G7teG6sXDDtOG6ouG7reG7k+G6scOscuG6seG7teG7mXDhu5HhurHDrOG7keG7heG7teG6scOsw7lw4bqx4buJ4bun4bqx4bufxJHhurHDrOG7keG6omPhurHDrOG7keG7mXDhu5HhurHDgmTDrOG6seG7ocSR4bqxeOG7kcOp4buT4bqx4bufxJHhurHDrOG7peG6seG6puG6scO04buD4bqk4bqx4bu14buR4bqi4burcMO04bqx4bu14buZw6zhu5HhurHDtOG7g+G6pOG6seG7kWfhu7fhurF54bu3w6nhurFww7Thu5Hhu5Nu4buh4bqx4bu1w710cMO0N+G6sVDDtOG7t+G6pG5w4bqxcOG7keG7g3DhurHhurLDgeG6sWRw4bqxw4Lhu7fhu4Xhu7XhurF44buRZOG7teG6seG7tcSC4bqxw6zhu5Hhu5lw4buR4bqxcGVw4bqxcOG7keG7g3DhurHhurLEkeG6seG7keG7p+G6seG7s+G7q+G6seG6ssOB4bqxZHDhurHDrOG6oHDDtOG6seG7o+G7kcO5cMO04bqx4bu14buR4buN4bqx4buR4buTw7Jw4bqxw73DuuG6seG6smPhu5PhurHhu7XDvXPhurHDrMOAY+G6seG7tcSCcMO04bqxw63hu5fhurHDrGRxN8OheMOgw4zhu5Hhu4V44bqxcOG7kWdw4bqx4buhxanhu7XhurF44buRZnDhurHhu4nDs+G6sXDDtOG7keG7l+G6scOsw4Bj4bqxw6xkw6zhurHhu5/hu7dn4bu14bqx4buz4bqiNuG6seG7kOG7iCEh4bqx4bu14bu34bqkbnDhurF44buRZeG7teG6seG6p+G6scOt4buX4bqxw6xkceG6seG7tcSC4bqxw6LhurHhu4lvcOG6seG6qeG6sXDhurvhu6HhurHhu7VB4bqx4bqyw7PhurHhu7XFqeG7k+G6scO04buTb+G7teG6sXDDtOG6ouG7reG7kzbhurHhu7Xhu5Hhu4V44bqx4buR4burcOG6seG7o+G7keG7t3DDtOG6seG7keG7lXDhu5HhurF44buRZeG7teG6seG7tcO94bu34bqk4bqx4bu14bul4bqxOeG6qS3hurPhuqfhurFw4bq74buhYeG6scOsw4Bj4bqxLOG7ouG7sjfhurHhu7Thu5HEqXHhurEscMSpw4J4w73EqeG7s+G7sw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2024

Sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2024
2024-07-12 16:25:00

baophutho.vn Sáng12/7, Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Đại tá...

Trường Sa! - Một lần tôi được đến

Trường Sa! - Một lần tôi được đến
2024-07-12 16:11:00

Nghề báo giúp tôi được đi, được kết nối và trải nghiệm vô vàn điều mới mẻ. Không biết có phải do cái chất phù sa sông biển của quê hương Cà Mau đã ngấm sâu vào máu hay không,...

Hai học sinh tống tiền giám đốc thích chơi game

Hai học sinh tống tiền giám đốc thích chơi game
2009-11-24 13:00:00

ai game thủ là học sinh lớp 11 tình cờ phát hiện hộp thư cá nhân cùng tài khoản game ảo tới 600 triệu đồng của một giám đốc nên "vòi" tiền chuộc 20 triệu đồng.Ngày 23/11, cảnh...

Gây án mạng vì người yêu ’dứt tình'

Gây án mạng vì người yêu ’dứt tình'
2009-11-23 08:39:00

Bị cáo Lê Quốc Hân. Ảnh: CANDThấy Linh đòi cắt đứt quan hệ tình cảm, Hân dùng dao đâm cô nhiều nhát cho đến khi nạn nhân quỵ xuống.TAND tỉnh Long An vừa đưa vụ án Lư Quốc Hân...

Việt Trì: Tai nạn giao thông liên hoàn

Việt Trì: Tai nạn giao thông liên hoàn
2009-11-23 07:29:00

- Khoảng 9h sáng, ngày 21-11, tại khu vực dốc Vân Cơ, đường Hùng Vương (TP Việt Trì) đã xảy ra một vụ TNGT liên hoàn giữa 3 xe ô tô và 1 xe máy. Tuy nhiên, không có thiệt hại về người.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long